FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

18.02.2010

Tidspunkt:

kl. 17.00 – 21.00

 

Frammøte

Spørretime

Informasjon fra rådmannen

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Øyvind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Eirik Bakke Fosen, Sondre Kosmo Paulsen, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Trygve Strand

 

Følgende varamedlemmer møtte:

Anne Lise Dildock

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud til og med sak 5/10. Nav-leder Widar Stoltz til og med sak 3/10. Leder av Flesberg kontrollutvalg Steinar Tjøntveit og distriktsrevisor Runolf Lilleheie, Buskerud Revisjonsdistrikt, IKS.

 

Spørretimen:

 

 • Spørsmål fra Flesberg Senterparti ved Øyvind Høimyr, 16.2.10:

 

En viktig del av en Ordførers jobb er å fremme næringsutvikling i kommunen

Hva er gjort i Flesberg kommune de siste 2 år og hvilke planer foreligger for de kommende 2 år?

 

Ordføreren: Svar til spørsmål fra Øyvind Høimyr:

 

Først vil jeg takke for at dette spørsmålet ble stilt. Da får jeg en mulighet til å oppsummere hva som har skjedd siden jeg startet opp som ordfører.

 

Det er viktig å understreke at det å fremme næringsutvikling er sammensatt og at det handler om langsiktighet med tanke på planlegging og satsing. I den sammenheng er det umulig å begrense resultatvurderingen til en ”ordførerperiode”, og det er selvsagt også umulig å avgrense dette til ordføreren alene. Ordføreren alene står som kjent uten både fullmakter og virkemidler. Dette skjer heldigvis i de folkevalgte organer hos oss. Det er også viktig å understreke at kommunens rolle i denne sammenheng ofte begrenser seg til å være tilrettelegger og det å fange opp initiativ fra næringsliv og innbyggere.

 

Jeg vil derfor utvide tidshorisonten noe siden en del planarbeid og satsninger går over flere kommunestyreperioder. Som ordfører er mitt kanskje viktigste bidrag å sørge for at vi har fremdrift i prosessene med tanke på tilrettelegging. I så måte har jeg vært heldig som har fått være med på behandlingen av viktige planer og vedtak gjennom noen kommunestyreperioder.

 

Rollen som tilrettelegger:

Vi har hatt en grundig prosess på kommuneplanen som danner grunnlag for både næringsutvikling og bosetting når vi får den vedtatt. Videre er vi i sluttfasen for behandlingen av kommunedelplanene for Blefjell og Vatnebrynvannet. Likeledes er kommunestyret kjent med de mange reguleringsplanene som vil bli godkjent. Prosessen er i gang med sentrumsplan for Lampeland, og denne blir viktig for å løse de utvidelsesbehovene både Lampeland Hotell og KIWI Lampeland har. Vi skal også i gang med reguleringsplan for Moen industriområde. I sum så vil alle disse planene legge til rette for vekst og utvikling.

 

Samferdsel og kommunikasjon:

Når det gjelder veiene våre så har kommunen lang tradisjon for å prøve å finne løsninger som legger til rette for næringsutvikling. Kommunedelplanen for Blefjell gir bedre grunnlag for veibygging i hytteområdene enn vi hadde tidligere.

Videre har de kommunale vedtakene om overtakelse av veier opp til fjellet gitt veiforeningene et finansielt grunnlag for en solid standardheving.

På samme måte har kommunen i min periode hatt en aktiv rolle i forhold til å ferdigstille veg, vann og avløp mellom det gamle boligområdet i Skartumlia og boligområdet Furulia. Der er det nå flere hus under oppføring, og dette gir grunnlag for næringsutvikling og vekst. En utbyggingsavtale med kommunen og vedtak om overtakelse av vei har vært en viktig faktor i denne prosessen. Dette er eksempler på at kommunal tilrettelegging gir grunnlag for vekst og bosetting.

Kommunen tok tidlig en rolle i forhold til bredbåndsutbygging, og dette er fulgt opp videre i min periode. Hovedutbyggingen av fiber i Numedal er nå sluttført med godt resultat, og det er spesielt gledelig for en ordfører som i tidlig fase gikk fra dør til dør som kundekontakt  for skaffe kunder til utbyggerne av fibernettet.

I min periode har vi gjort et ordentlig arbeid i forhold til nasjonal transportplan, og samarbeidet med vegvesenet har resultert i et sterkere fokus mot vårt område. Vi kan her glede oss over oppgradering av Lyngdalsveien og asfaltering av veien ned mot Bevergrenda. Vi har også i denne perioden startet opp et program for asfaltering av de kommunale veiene, og fått på plass en trafikksikkerhetsplan. Alt dette er med på å bedre rammevilkårene for innbyggere og næringsliv. Jeg understreker at dette ikke er ordførerens resultater alene, men et resultat av at man holder fokus på samfunnsviktige investeringer hele tiden.

Jeg tok et tidlig initiativ som ordfører for å få til en pendlerbuss mellom Lampeland og Kongsberg. Vår søknad om midler til departementet ble i 2009 prioritert høyest av fylkeskommunen, men nådde dessverre ikke opp i departementets behandling. Både vi og fylkeskommunen må jobbe aktivt for å komme i betraktning ved neste korsveg.

 

Andre initiativ for å fremme næringsutvikling:

 

1.     Jeg tok initiativet til å holde møter for de næringsdrivende i kommunen da denne type møter ikke var organisert på noen måte tidligere. Vi har avholdt slike møter som frokostmøter 4 – 5 ganger i året med god deltagelse og gode presentasjoner. Vi har kalt møteplassen for Vasshølet. Dette er et fint samlingssted for næringslivsaktører i kommunen. Ser nå at Flesberg Veksthus og Næringshagen skriver at dette har vært en stor suksess og at dette nå blir gjennomført i Sigdal også. Første frokostmøte i Sigdal var 10. februar i år.

2.     Flesberg Veksthus fikk et godt bidrag fra kommunen for å drive et Grunderklekkeri. Har fra min side fulgt opp så godt jeg kan.

3.     Har vært med å dyttet på at samarbeid mellom skole og næringsliv i kommunen slik at dette skulle bli bedre og mer inkluderende. Et av resultatene av det så vi i sist kommunestyre med presentasjon av et prosjekt under Ungt entreprenørskap og en Grundercamp. Ellers er det startet en jobbavis for ungdomsskolen med fokus på jobbsøknader sammen med Grunderklekkeriet på Flesberg Veksthus. Jeg mener at det viktigste jeg gjør er å dytte etter innad i den administrative delen av skolen for at slike prosjekter settes i gang.

4.     Har avholdt møte med aktørene på Moen Industriområde. Det var nytt selv om de har holdt til der ute siden 70-åra. Arbeidet fortsetter i en arbeidsgruppe. Det jobbes som sagt med å få til en reguleringsplan for området som ikke finnes pr i dag.

5.     Sitter som styreleder i Moen Næringspark AS. Har satt i gang rydding på dette området. Har og tatt initiativ til at tiden er inne for at de aktørene som leier der i dag skal kunne kjøpe bygningene så Moen Næringspark AS kan få utvikle seg videre og ikke bare være et driftsselskap for noen bygninger.

6.     Sitter som leder av Generalforsamlingen i Numedalsutvikling.

7.     Har tatt initiativ til at hytteaktørene i Flesberg kunne koordinere seg med en stand på Hyttelivsmessen i april i år. Har hatt noen møter, men responsen er ikke stor og engasjementet har dalt litt. Målet nå er at vi skal restarte og mulig delta på Hyttelivsmessen i 2011.

8.     Engasjementet i Blefjell 2010 er avsluttet og overført til Blefjell Utvikling. Det har vært planen at de private aktørene på Blefjell skulle overta og dra utviklingen videre. Nå er de 3 årene med ryddefase over, og når alle reguleringsplanene blir godkjente ila året blir det spennende å se hvor mye Blefjell Utvikling får til, eller om kommunen må sette i gang noe igjen. 

9.     På sakskartet i dag er opp en sak om vi skal prøve å få status som ”et typisk turiststed”. Sier ikke at jeg står bak søknaden, men jeg sier ikke nei når jeg er i samtaler med aktørene.

10.   Jeg tok initiativ til at ”Utsiktsryddingsprosjektet” i Numedal fikk fylkeskommunale midler. Det har vist seg som en suksesshistorie. Opplevelsen av å reise i Numedal har blitt hyggeligere og dette er viktig for reiselivet.

11.    Jeg tok initiativ til at kommunens skogsområde ved Vatnebrynvannet ble ryddet og lagt bedre til rette. Jeg mente at vi som kommune kunne ikke ha områder som ikke var ryddet, hvis vi mente at private skulle rydde. Resultatet av dette arbeidet er bra og regner med at det blir avsluttet ila sommeren.

12.   Har vært med i tidlig prosess med å få etablert et næringsforum på Lampeland, og kommunen har vært en viktig bidragsyter i etableringen av Lampeland Næringsforum.

13.   Har vært på mange møter med næringslivsaktører i kommunen og utenfor kommunen.

14.   Deltar også noen ganger på konferanser som gjelder næringsutvikling.

15.   I Flesberg kommune har vi ikke jordbrukssjef eller pr i dag heller skogbrukssjef. Disse sjefene gjør som regel en del næringsaktiviteter. Det vi imidlertid har er en Kommuneplanlegger som har engasjert seg bra innenfor flere områder.

16.    I Nore og Uvdal har de for eksempel Næringskonsulent, jordbrukssjef og skogbrukssjef. De subsidierer og Nore og Uvdal Næringsselskap med 2 millioner i året. I Sigdal har de Landbrukssjef, Skogbrukssjef og Jordbrukssjef i tillegg har de en Plan og næringssjef. Disse kommunene satser mye ressurser og penger på administrativ næringsutvikling.

17.   I Flesberg kommune har vi et utvalg som heter ”Næring og Ressurs”. Dette utvalget kan sette i gang en mer aktiv rolle vedrørende næringsutvikling i kommunen vår. Etter hva jeg vet har ikke dette vært oppe som tema enda i utvalget, men jeg kan jo sende ballen over til utvalgets leder med en oppfordring om at dette blir satt på sakskartet.

18.    Planer fremover: Jeg skal fortsette å holde fokus på at prosesser, planer og vedtak som fremmer næringsutvikling og vekst har nødvendig fremdrift. Om vi trenger spesielle næringslivspersoner eller planer kan jo utvalget for Næring og Ressurs vurdere det.

19.   Noen ganger så er mye penger nøkkel til hva som skal til for å få til mer næringsaktivitet, men jeg tror at med samarbeid mellom næringsaktører og at kommunen legger forhold til rette får vi gode resultater.

20.   Til slutt vil jeg si at som ordfører har jeg ikke noe stillingsinstruks eller jobb. Ordførervervet er et verv og jeg jobber for at kommunen skal fremstå som attraktiv. Næringsutvikling inkludert.

21.   Vet at sist Senterpartiet hadde ordførervervet var det oppe til diskusjon om ordførervervet skulle ha en slags næringslivsrolle, men det ble aldri noe konkret ut av.

22.   Arbeidsledigheten har vært mellom 1,1 og 2 % de siste 2 årene og det må vi si oss godt fornøyd med. I tillegg øker Flesbergs befolkning så da er jeg også meget godt fornøyd.

 

 • Eilev Bekjorden, Frp:

Hvorfor har ikke Flesberg kommune søkt om støtte til pendlerbuss for 2010? Hovedutvalget for samferdsel hadde møte 19.1.10 og der framkom det at Flesberg ikke hadde fremmet ny søknad om pendlerbuss, noe jeg stusset over. Er sikker på en søknad ville bli godt mottatt i utvalget, jfr. behandlingen i fjor.

Rådmannen svarte: Jeg påregnet at fylkeskommunen ville følge opp søknaden fra i fjor, og fremme den for nye behandling i utvalget for 2010, men beklager hvis jeg har misforstått. Kommunen har mottatt invitasjon fra fylkesmannen til å søke prosjekter.

Replikk fra Bekjorden: Vi registrerer at fylkeskommunens brev med invitasjon til kommunen har kommet Flesberg kommune i hende og beklager at søknad om støtte til pendlerbuss for 2010 ikke er sendt.

 

 • Repr. Oddvar Garås, SP:

Vedr. tertialrapport 2/09 var det forespeilet månedlige rapporter om økonomisk status til formannskapet. Hvor ligger saken?

Rådmannen svarte: Slike rapporter vil snart foreligge. På grunn av regnskapsavslutning og ny versjon av Agresso har systemet for dette ligger nede, men dette vil ordnes i løpet av kort tid.

 • Repr. Oddvar Garås, Sp:

Hvor ligger sak om folkevalgtes arbeidsvilkår?

Ordføreren svarte: Saken kommer opp til politisk behandling i neste kommunestyremøte.

 

Informasjon fra rådmannen:

 • Prognose for folketallsutvikling for Numedal fra 1986-2020 ble lagt fram. Flesberg kommer best ut av denne, med en jevn økning av foletallet, mens Rollag og Nore og Uvdal vil oppleve det motsatte.
 • Regnskapsresultat for Flesberg kommune 2009: Prognose i tertialrapport 2/09: Underskudd på 4,660 millioner kroner.

Konkret resultat: Underskudd på kr. 1007 millioner, samt inndekning av tidligere underskudd på kr. 982.000, utgjør til sammen kr. 1935.000 i underdekning.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/10

Meldinger

 

PS 2/10

Behandling av innspill til kommuneplan for Flesberg 2009-2025

Oddvar Garås

PS 3/10

Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 - utvidelse av kommunestyresak 02/09

Odd Kåre Dalen

PS 4/10

Sluttbehandling av kommunedelplan for Blefjell 2004-2025

Oddvar Garås

PS 5/10

Kommunehelse samarbeidet Vestre Viken.  Felles saksfremlegg til Kommunestyrene.

Bjørg Homelien

PS 6/10

Forstudie til forprosjekt vedrørende samarbeid mellom pleie og omsorgsetatene i Numedal.

Sondre Kosmo Paulsen

PS 7/10

Budsjettering og budsjettstyring innenfor teknikk, plan og ressurs - forvaltningsrevisjon

Thomas Fosen

PS 8/10

Krav om lovlighetskontroll

Thomas Fosen

PS 9/10

Nytt overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen

Pia Øberg

PS 10/10

Søknad fra Kiwi, Lampeland om søndagsåpent

Anni Løvlid

PS 11/10

Fritak fra politisk verv

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 12/10

Endring av takster

Eirik Bakke Fosen

PS 13/10

Søknad om salgsbevilling Blestølen dagligvare

Wenche Låg Breivik

PS 14/10

Gnr 11/3 Forslag til reguleringsplan Væråsnuten Hyttegrend. Sluttbehandling etter pbl § 27-2 nr 1

Arne Sørensen

 

PS 1/10 Meldinger

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Melding d) ble delt ut.

Ekstramelding e)

Årsrapport 2009 – Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal.

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Anbefaling i kommunestyret 18.02.2010:

Meldingene tas til etterretning.

 

PS 2/10 Behandling av innspill til kommuneplan for Flesberg 2009-2025

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Brev fra Fylkesmannen i Buskerud av 2.1.209 ” Flesberg kommune – kommuneplan for Flesberg kommune 2009-2005 – presisering av tidligere høringsuttalelse” – ble delt ut før møtet startet.

Repr. Oddvar Garås, la fram følgende endringsforslag til punkt 1:

 

Flesberg Senterparti v/ Oddvar Garås foreslår følgende endringer til rådmannens  ”revidert utkast etter behandling i formannskapet 19 januar 2010” vedrørende bestemmelser til kommuneplanens arealdel:

 

a)    Bestemmelsene om byggeforbudssoner langs vann og vassdrag opprettholdes i fellesbestemmelsene slik de fremkommer i Formannskapets høringsutkast av 28. april 2009, med den forandringen at de aktuelle vann over 300 dekar navngis.
Teksten blir da som følger:

 

§ 1.2 Byggeforbudssoner langs vann og vassdrag (pbl § 20-4 , f)

Ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse eller andre vesentlige terrenginngrep (vei, parkering, masseuttak) er i utgangspunktet ikke tillatt i 75-metersbeltet langs Lågen , Vatnebrynvatnet, Haugsjø, Horgsetervatnet, Strandvatnet og Lauvnesvatnet.

For mindre elver og vann gjelder tilsvarende innafor et 50-meters belte.

For tettstedene Svene, Lampeland, Flesberg og Lyngdal gjelder tilsvarende innafor et 30-metersbelte.

Andre byggeforbudssoner kan fastsettes i reguleringsplan

Hensynet til miljøverdier og friluftsliv knyttet til mindre tjern og bekker, skal ivaretas gjennom opprettelse av grønnstrukturer og fastsettelse av byggegrenser i detaljplaner og enkeltsaker etter en konkret vurdering av vannløpets verdi og omgivelsenes karakter.

Der vei ligger innafor byggeforbudssone som framkommer etter reglene ovenfor, er det veien som markerer byggeforbudsgrense på stedet.

Forbudet omfatter ikke bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning i landbruket.b)    Som følge av at bestemmelsene om byggeforbudssoner inntas i fellesbestemmelsene må følgende punkter i ”revidert utkast” strykes:

                      i.        § 2.2 Byggegrense mot vassdrag,

                     ii.        § 3.2 Byggegrenser langs vann og vassdrag,

                    iii.        § 3.3 LNF Sone 1 med eksisterende driftsbygninger i landbruket i 100-meters beltet til vann og vassdrag

c)    Videre må i § 3.5 LNF Sone 1 med spredt eksisterende fritidsbebyggelse begrepet ”100-metersbeltet til vann og vassdrag” byttes ut med ”byggeforbudssonene til vann og vassdrag” i første og annet avsnitt.

d)    Rådmannen endrer nummerinndelingen i planbestemmelsene som følge av pkt a) og b) ovenfor.

 

I tillegg vil Flesberg Senterparti foreslå at det opprinnelige forslag fra Flesberg Høyre om ny næringstomt på Konningen Nord innarbeides i kommuneplanen.

 

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, la fram følgende endringsforslag til pkt. 1:

Endringer i Bestemmelser til kommuneplanens arealdel:

Opprettholde dagens byggeforbudssone til Lågen og større vann på 75 m. Dette gir endringer i følgende paragrafer: § 2,2, 2.5 d. 3.2, 3.3 og 3.5.

Etter innlegg trakk deretter repr. Bekjorden sitt forslag og signaliserte at de kunne støtte Senterpartiets endringsforslag.

Repr. Eirik Bakke Fosen, h, ba om at Garås sitt forslag ble votert over i 2 omganger, da de to siste linjene innebærer et nytt forslag.

 

Ordfører foreslo da følgende, som nytt punkt 3:

Det opprinnelige forslag fra Flesberg Høyre om ny næringstomt på Konningen Nord innarbeides i kommuneplanen.

Ved alternativ votering mellom formannskapets anbefaling pkt. 1 og Garås sitt endringsforslag, ble Garås sitt endringsforslag vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

Formannskapets anbefaling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Garås/ordførerens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

 1. Kommunestyret godtar revidert utkast til kommuneplan som grunnlag for mekling og arbeid mot utarbeidelse av et sluttdokument for vedtak. Formannskapet har vedtatt endringer i både bestemmelser (se vedlegg), på plankart og i samfunnsdelen (se saksopplysninger). Det er også vedtatt å sende forslag om et nytt næringsområde på høring (se innspill og protokoll).

 

a)    Bestemmelsene om byggeforbudssoner langs vann og vassdrag opprettholdes i fellesbestemmelsene slik de fremkommer i Formannskapets høringsutkast av 28. april 2009, med den forandringen at de aktuelle vann over 300 dekar navngis.
Teksten blir da som følger:

 

§ 1.2 Byggeforbudssoner langs vann og vassdrag (pbl § 20-4 , f)

Ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse eller andre vesentlige terrenginngrep (vei, parkering, masseuttak) er i utgangspunktet ikke tillatt i 75-metersbeltet langs Lågen , Vatnebrynvatnet, Haugsjø, Horgsetervatnet, Strandvatnet og Lauvnesvatnet.

For mindre elver og vann gjelder tilsvarende innafor et 50-meters belte.

For tettstedene Svene, Lampeland, Flesberg og Lyngdal gjelder tilsvarende innafor et 30-metersbelte.

Andre byggeforbudssoner kan fastsettes i reguleringsplan

Hensynet til miljøverdier og friluftsliv knyttet til mindre tjern og bekker, skal ivaretas gjennom opprettelse av grønnstrukturer og fastsettelse av byggegrenser i detaljplaner og enkeltsaker etter en konkret vurdering av vannløpets verdi og omgivelsenes karakter.

Der vei ligger innafor byggeforbudssone som framkommer etter reglene ovenfor, er det veien som markerer byggeforbudsgrense på stedet.

Forbudet omfatter ikke bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning i landbruket.

 

b)    Som følge av at bestemmelsene om byggeforbudssoner inntas i fellesbestemmelsene må følgende punkter i ”revidert utkast” strykes:

                   iv.        § 2.2 Byggegrense mot vassdrag,

                    v.        § 3.2 Byggegrenser langs vann og vassdrag,

                   vi.        § 3.3 LNF Sone 1 med eksisterende driftsbygninger i landbruket i 100-meters beltet til vann og vassdrag

c)    Videre må i § 3.5 LNF Sone 1 med spredt eksisterende fritidsbebyggelse begrepet ”100-metersbeltet til vann og vassdrag” byttes ut med ”byggeforbudssonene til vann og vassdrag” i første og annet avsnitt.

d)    Rådmannen endrer nummerinndelingen i planbestemmelsene som følge av pkt a) og b) ovenfor.

2.    Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i samfunnsdelen.

 1. Det opprinnelige forslag fra Flesberg Høyre om ny næringstomt på Konningen Nord innarbeides i kommuneplanen.

 

PS 3/10 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 - utvidelse av kommunestyresak 02/09

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Leder av NAV Numedal, Widar Stoltz var tilstede.

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, la fram forslag til nytt punkt 3:

Flyktningekonsulent-stillingen tas opp til ny vurdering.

Saksopplysning fra rådmannen: Flyktningekonsulentstillingen deles ikke med Rollag. Flesberg kommune fikk 12.2.10 forespørsel om å ta imot 5 nye flyktninger.

Repr. Bekjorden, foreslo et tillegg til sitt punkt 3:

, der samarbeid med andre kommuner er med.

Forslaget lyder da slik:

Flyktningekonsulent-stillingen tas opp til ny vurdering, der samarbeid med andre kommuner er med.

Votering:

Komiteens anbefaling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Bekjordens forslag pkt. 3, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

1.            Flesberg kommune kan ikke følge anmodningen fra integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet på grunn av problemet med å skaffe til veie boliger.

2.            Flesberg kommune vil vurdere saken på nytt innen utgangen av september 2010.

3.            Flyktningekonsulent-stillingen tas opp til ny vurdering, der samarbeid med andre kommuner er med

 

PS 4/10 Sluttbehandling av kommunedelplan for Blefjell 2004-2025

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Brev fra miljøverndepartementet av 10.11.09 ”Flesberg kommune – Fylkesdelplan for Blefjell 2004-2025 – spørsmål knyttet til planbestemmelse” – var delt ut til møtet startet.

Repr. Øyvind Høimyr, Sp, ba om å bli erklært inhabil i saken, da har er grunneier på Gunnulfsbu og fratrådte. Kommunestyret erklærte ham inhabilitet og vararepresentant Helga Teigen trådte inn som vararepresentant.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, ba om gruppemøte. Gruppemøte ble avholdt.

Repr. Bekjorden, Frp, stilte spørsmålstegn ved at mail fra kommuneplanlegger av 17.2.10, sendt kl. 15.59, vedrørende saken, var sendt ut til kun utvalgte kommunestyremedlemmer.

Ordføreren repliserte at han videresendte denne mailen 18.2.10 kl 8.13 til formannskapet og gruppelederne.

Ordfører bestemte at mailen skulle kopieres til alle i kommunestyret. Dette ble gjort og den ble delt ut til kommunestyret.

Ved votering vedtok kommunestyrets enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

·         Kommunestyret vedtar kommunedelplan for Blefjell 2004-2025 med revidert planbestemmelse § 3.2. Planbestemmelsen er endret noe i samsvar med rådmannens kompromissforslag, basert på avklaringer med Miljøverndepartementet og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hele kommunedelplan for Blefjell har nå rettsvirkning.

·         Ny § 3.2: LNF Sone 2: Område for spredt eksisterende ervervsbebyggelse på setervoller (jf. Pbl. § 20-4, c)

På setervoller i sone 2 tillates restaurering og gjenreising av eldre bygninger. Restaurering skal ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø og kulturlandskap mht arkitektur, farge- og materialbruk. Det forutsettes at restaurering og gjenreising skjer som ledd i gårdstilknyttet reiselivsrettet næringsvirksomhet med inntil 15 utleiesenger pr. setervoll (ikke pr. eiendom). Bygningene kan ikke brukes som fritidsbebyggelse. Det kan tillates mindre påbygg og tilpasninger for å utøve virksomheten. Tiltakene må ikke medføre nye veier eller andre varige terrenginngrep og for øvrig være i tråd med retningslinjene for fylkesdelplanen for Blefjell. Det kreves detaljplan før tiltak kan gjennomføres. Ved utarbeidelse av planer skal det vurderes om tiltakene vil gi negative konsekvenser for villrein, øvrig vilt, fisk, friluftsliv, kulturminner og kulturlandskap. Det tillates ikke tiltak som kommer i konflikt med villreininteressene.

Ved søknad om påbygg og gjenreising som ledd i gårdstilknyttet næringsvirksomhet, skal det foreligge dokumentasjon på næringsvirksomheten. Eksisterende sengeplasser knyttet til næringsvirksomhet på setervollene må inngå i totalvurderingen av overnattingstilbudet.

Gunnulfsbu skal regnes som én setervoll. Mindre påbygg regnes som inntil 25 % av eksisterende areal (BYA). Detaljplan må sendes regionale myndigheter til uttalelse.

 

PS 5/10 Kommunehelse samarbeidet Vestre Viken.  Felles saksfremlegg til Kommunestyrene.

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

1.    Flesberg kommune stiller seg bak forslaget om at det to-årige samarbeidsprosjektet ”Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken” etableres med virkning fra 01.01.2010.

2.    Kommunehelsesamarbeidet ledes av en politisk styringsgruppe på 6 medlemmer/ordførere med oppnevnt varamedlem, som representerer de 6 delregionene Hallingdal, Midt-Buskerud, Kongsberg, Drammen, Ringerike og Asker/Bærum.

 

PS 6/10 Forstudie til forprosjekt vedrørende samarbeid mellom pleie og omsorgsetatene i Numedal.

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Repr. Oddvar Garås, Sp, foreslo å endre komiteens anbefaling pkt. b) til:

Det ønskes raskere framdriftsplan. Saken bes behandlet i kommunestyrets juni-møte 2010.

Repr. Nils Molia, Sp, foreslo å endre komiteens anbefaling pkt. b) til:

Dersom Sigdal takker nei til invitasjonen, fremmes saken på juni-møtet 2010.

Repr. Garås, trakk deretter sitt forslag.

Votering:

Komiteens anbefaling 1 setning ble enstemmig vedtatt.

Komiteens anbefaling pkt a) ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling pkt. b) og Molias endringsforslag, ble Molias forslag vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

Prosjektplan for forstudie til interkommunalt samarbeid om pleie- og omsorgstjenestene i Numedal vedtas.

a)    Sigdal inviteres inn i prosjektet.

b)    Dersom Sigdal takker nei til invitasjonen, fremmes saken på juni-møtet 2010.

 

PS 7/10 Budsjettering og budsjettstyring innenfor teknikk, plan og ressurs - forvaltningsrevisjon

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Leder av Flesberg kontrollutvalg, Steinar Tjøntveit var tilstede. Distriktsrevisor Runolf Lilleheie fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, var tilstede.

Leder av kontrollutvalget la fram et nytt forslag til vedtak::

Punkt 1-4 som innstillingen.

Punkt 5 i innstillingen utgår og gammelt punkt 6 blir nytt punkt 5.

I tillegg foreslås et nytt punkt 6.

 

Kommunestyret slutter seg til vurderingene i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS og

ber rådmannen om å innrette seg etter anbefalingene i rapporten ved å:

 

1.            Forbedre dagens budsjettprosess, særlig med tanke på krav til dokumentasjon

2.            Vurdere om dagens prognosemodeller er gode nok til å fange opp budsjettavvik tidlig.

3.            Ha en restriktiv linje når det gjelder å iverksette tiltak uten budsjettmessig dekning.

4.            Iverksette opplæring i bruk av kommunens økonomisystem

5.            Rådmannen bes om å rapportere til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er gjennomført, jf rådmannens uttalelse til forvaltningsrevisjonen. Rapporten avlegges innen 1. juni 2010.

6.            Kommunestyret ber om tilbakemelding fra kontrollutvalget når utvalget har behandlet rådmannens rapport. Det er ønskelig at tilbakemeldingen skjer så tidlig som mulig i budsjettprosessen for 2011.  

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalget nye innstilling.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

Kommunestyret slutter seg til vurderingene i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS og

ber rådmannen om å innrette seg etter anbefalingene i rapporten ved å:

 

1.            Forbedre dagens budsjettprosess, særlig med tanke på krav til dokumentasjon

2.            Vurdere om dagens prognosemodeller er gode nok til å fange opp budsjettavvik tidlig.

3.            Ha en restriktiv linje når det gjelder å iverksette tiltak uten budsjettmessig dekning.

4.            Iverksette opplæring i bruk av kommunens økonomisystem

5.            Rådmannen bes om å rapportere til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er gjennomført, jf rådmannens uttalelse til forvaltningsrevisjonen. Rapporten avlegges innen 1. juni 2010.

6.            Kommunestyret ber om tilbakemelding fra kontrollutvalget når utvalget har behandlet rådmannens rapport. Det er ønskelig at tilbakemeldingen skjer så tidlig som mulig i budsjettprosessen for 2011.  

 

PS 8/10 Krav om lovlighetskontroll

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap, varslet om at dersom lovlighetsklagen fikk flertall, ville saken bli anket til Fylkesmannen, der de også ville fremme krav om å vurdere om flere  kommunestyrerepresentanter var inhabile.

Ordfører ba om at repr. Pia Øberg, Ap, samt Wenche Låg Breivik, Ap,  Anne-Liz Lande, Frp,  og Helga Bratås, H, fratådte mens kommunestyret vurderte om de skulle være med i voteringen, dvs. var habile, jfr.kommunelovens § 40.

Ordfører ba kommunestyret vurdere om repr. Wenche Låg Breivik, repr. Anne-Liz Lande og repr. Helga Bratås skulle være med i voteringen, dvs. være habile, jfr. behandlingen i kommunestyrets behandling av budsjettsaken 10.12.09, og at kravet om lovlighetskontroll også var begrunnet i avstemmingsmåten i nevnte sak 10.12.09. Kommunestyret vedtok enstemmig at (dvs. med 16 stemmer) at de skulle delta i voteringen, dvs. var habile. Repr. Brevik, Lande og Bratås tiltrådte saken.

Repr. Pia Øberg ba om å fratre da hun var gjenstand for habilitetsvurdering i kravet om lovlighetskontroll. Kommunestyret samtykket i dette og Øberg fratrådte.

20 representanter tilstede.

Repr .Knut Klev, SP, ba om å bli vurdert som inhabil, da hans kone jobber på Flesbergtunet, inkl. delvis på Dagavdelingen. Han viste til at vararepr. Helga Teigen var tilstede og kunne tre inn i hans sted. Repr. Knut Klev trådte tilbake mens kommunestyret behandlet hans forespørsel. Kommunestyret vedtok enstemmig at repr. Knut Klev var habil og repr. Klev tiltrådte saken.

Krav om lovlighetsklage ble lagt fram til behandling og krav om lovlighetsklage ble vedtatt med 11 mot 9 stemmer.

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, ba om ekstraordinært kommunestyre der sak Årsbudsjett 2010 – økonomiplan 2010-2013 , blir tatt opp til ny behandling.

Ordfører svarte at denne saken vil fremmes på nytt, men at han kommer tilbake til møtedato.

Repr. Brynjulf Hansen, Ap framsatte følgende krav:

Sak 44/09 har oppsettende virkning til klagen er behandlet av Fylkesmannen.

Saksopplysning fra rådmannen:

Det er ikke ordinær klageadgang i saker om lovlighetskontroll, men lovlighetskontroll av kst-sak 8/10 kan iverksettes enten av fylkesmannen etter eget tiltak eller ved at 3 eller flere kommunestyremedlemmer krever det.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

Krav om lovlighetskontroll av kst-sak 44/09 ble vedtatt.

 

PS 9/10 Nytt overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

 1. Overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen 2010 – 2021 vedtas.
 2. Rådmannen bes legge fram en oversikt på kommunestyremøte i april/mai over Flesberg kommunes kostnads og lønnsomhetsanalyse som deltager i Kongsbergregionens aktiviteter og prosjekter, samt andre eksterne prosjekter kommunen er involvert i.

 

PS 10/10 Søknad fra Kiwi, Lampeland om søndagsåpent.

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Repr. Ole Helge Sønåsen, FrP, ba om å bli erklært inhabil, da han er innehaver av Lyngdal Landhandel og fratrådte. Kommunestyret vedtok at han var inhabil med 13 mot 7 stemmer.

20 representanter tilstede.

Repr. Anni Løvlid, Sp, foreslo følgende tillegg:

Søknad sendes omgående.

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling med Løvlids tillegg.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

Rådmannen gis fullmakt til å fremme en søknad til fylkesmannen om å få hele Flesberg kommune til å bli definert som et ”typisk turiststed” slik at forretninger som har over 100 m2 grunnflate kan holde søndagsåpent. Dersom ikke hele kommunen kan defineres som turiststed søkes det for hvert tettsted. Søknad sendes omgående.

 

PS 11/10 Fritak fra politisk verv

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

 1. Geir Marstein gis fritak fra vervet som varamedlem til komiteen for næring og ressurs.
 2. Som nytt varamedlem velges Bjørn Fredriksen.

 

PS 12/10 Endring av takster

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

Egenandeler endres i henhold til Rundskriv fra Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement av 01.01.2010.

Etaten gis mulighet til å justere satsene årlig etter departementets fastsetting av maksimalsatser. 

 

PS 13/10 Søknad om salgsbevilling Blestølen dagligvare

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Bevillingssøker Helge Gulli har søkt om ny stedfortreder, Gunstein Garaas, da opprinnelig stedfortreder er indisponibel pga sykdom.

Rådmannen fremmet dermed ny anbefaling pkt. 4:

Gunstein Garaas godkjennes som stedfortreder.

Saksopplysninger fra saksordfører:

Søknad fra Gulli om ny stedfortreder er forelagt sosialsjef og lensmann til uttalelse. Ingen har merknader til søknaden.

Gunstein Garaas innehar bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven.

Votering:

Komiteens anbefaling pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens nye anbefaling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

 1. Helge Vidar Gulli gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestølen dagligvare for perioden 17.2.2010-31.12.2011.
 2. Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
 3. Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer.
 4. Gunstein Garaas godkjennes som stedfortreder.

 

PS 14/10 Gnr 11/3 Forslag til reguleringsplan Væråsnuten Hyttegrend. Sluttbehandling etter pbl § 27-2 nr 1

Behandling i kommunestyret 18.02.2010:

Kommunestyret vedtok enstemmig planutvalgets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 18.02.2010:

1.            Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret i Flesberg reguleringsplan for Væråsnuten hyttegrend GNR 11/3, med følgende endringer: Veibygging vest i planområdet opprettholdes. Tegnforklaringen friområde/akebakke erstattes med spesialområde friluftsliv.

2.            Før vedtaket i kommunestyret må reguleringsplanforslaget være endret i samsvar med rådmannens anbefalinger i saksutredningen. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre disse endringer.