FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunesstyresalen

Dato:

25.06.2009

Tidspunkt:

kl. 14.30 – 18.00

 

Frammøte

Spørretime

Siden sist ved ordføreren

“Rikets tilstand” ved rådmannen

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Pia Lene Margareta Øberg, Kåre Oddvar Kjennerud, Brynjulf Ole Hansen, Wenche Låg Breivik, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Oddvar Garås, Anni Marie Løvlid, Nils Molia, Knut Klev, Øivind Høimyr, Thomas Fosen, Bjørg Homelien, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Eilev Bekjorden, Anne-Liz Lande, Gunnar Grette, Sondre Kosmo Paulsen.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Arne Sørensen.

Følgende medlemmer møtte ikke uten å melde forfall:

Ole Helge Sønåsen. 20 representanter tilstede.

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga Bratås.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. Dessuten møtte følgende til og med sak 22/09: personalsjef/leder av fellestjenesten Svein Foss, oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad, økonomisjef Anne Rudi, Grete N. Huslende fra FØNK, Solfrid Holtan, revisjon, NAV-leder Widar Stoltz og koordinator for Kongsbergregionen, Jan-Erik Innvær.

 

Det var ingen merknader til innkallingen. Til sakslisten orienterte ordføreren om  at det forelå 2 nye saker, den ene har vært oppe i FUP 9.6 og er uteglemt ved en glipp, den andre gjelder delegasjon etter ny plan og bygnignslov (plandelen). Kommunestyret gikk inn for å behandle sakene.

 

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

 

Ordføreren:

I kommunestyret i desember ble det flertall for at alle elevene på et årstrinn skulle gå på samme skole og i samme klasse. Etter avgjørelsen har det vært jobbet, men jeg har utfordret Ragnhild Vidhovde Kaldestad med ”Er vi klare til skolestart?”

Oppvekst- og kultursjefen orienterte.

 

 

Spørretimen

 

 • Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, ap kom med spørsmål angående ffysisk innemiljø på Flesberg skole.

Rådmannen svarte:

1)    Vi jobber med å få satt inn romventilasjon i uskolen nye undervisningdeler før skolestart.

2)    Vindusskifte på hele fasaden Uskole ( mot skolegård) påbegynnes denne uka og ferdigstilles før skolestart

3)    Konsulent ble engasjert for å se på oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg for å dette med til neste års investeringsbudsjett.

4)    Det ble søkt om tilskudd april 09, for vindusbytte, ventilasjonsanleggoppgradering og etterisolering for hele skolen via Enova sitt fullfinasieringsstøtte program. Avslag.

5)    Enova skal dele ut nye midler til høsten, som vi kommer til å søke på for det samme som i april.

6)    Støyreduserende himling blir montert i hovedtrapphall uskole nå i sommerferien.

 

 

 • Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap:

Hva med midler til ungdommens kommunestyre? Dette er ikke innarbeidet i årets budsjett. Bør ta opp igjen dette arbeidet. Foreslår at dette vurderes under budsjettarbeidet i høst.

 

 • Repr. Anne-Liz Lande, Frp: jeg spør igjen- hvordan går det med tusenårsstedet?

Rådmannen svarte: Det vil inngå i den planlagte utbyggingen av ny barneskole/idrettshall på Stevningsmogen.

 

 • Spørsmål fra repr. Knut Klev, sp:

 

Spørsmål 1:

Hva kommunen gjør mht til delegasjon når den ny plan- og bygningsloven trer i kraft fra 1.1.0? Ser til min tilfredshet at sak om dette fremmes på møtet og frafaller derfor mitt spørsmål.

 

Spørsmål 2:

• Repr. Knut Klev, Sp: Samhandlingen mellom politikere og administrasjon bør bli bedre, jfr. utvalgsmøtene i FUP. Det dreier seg om roller og rolleforståelse. Hva kan vi gjøre med dette? Kan vi ta et seminar der dette drøftes?

 

Ordføreren svarte: Nå etter halvgått kommunestyreperiode vil vi avholde et Folkevalgtseminar iløpet av høsten hvor et av temaene skal også være Samhandling politikere – administrasjon roller og forståelse.

 

 

 • Repr. Eilev Bekjorden, FrP:

Flesberg kommunestyre har vedtatt å ta imot flyktninger.

Vedtaket ble gjort 19.feb. i år. (og jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg hadde forfall på dette møtet)

 

Jeg trodde vedtaket innholdt noen forutsetninger for flyktningmottak.

Vil med mine spørsmål i dag bare gjøre oppmerksom på en tidligere sak der selve vedtaket kanskje ikke stemmer helt med hva som var intensjonen.

 

Jeg siterer punkt 3 i vedtaket i sak 02-2009

”Flesberg kommune vil evaluere mottaket av flyktninger etter ett års drift, men før 2-års mottak. Hensikten er å sikre at nødvendige rammer er på plass i forhold til bolig, skole, arbeid med mer.”  Sitat slutt.

 

Hensikten med dette punktet er vel å sikre at en del viktige forutsetninger er på plass for å få et vellykket flyktningmottak. Men ordlyden i vedtaket beskriver en feil rekkefølge.

Først mottak, så skal vi et år seinere se om vi oppfyller viktige kriterier, eller er i stand til,

å kunne gi et fullverdig og godt tilbud til de som kommer.

 

Jeg mener det er avgjørende at nødvendige rammer, eller kall det gjerne forutsetninger, er på plass før vi tar imot flyktninger.

 

Så mitt spørsmål til ordfører blir om det er riktig å få på plass viktige rammer som forhold til bolig, skole og arbeid før vi mottar flyktninger. Og dersom ordfører er enig vil jeg spørre om det er for seint å ta saken opp på ny, for å sikre at vi gjør tingene i riktig rekkefølge.

 

Ordføreren svarte: Det jobbes aktivt med å skaffe boliger og andre nødvendige forutsetninger før mottak av flyktninger, slik at det er ikke grunnlag for å ta opp saken til ny politisk behandling.

 

 • Spørsmål fra repr. Øyvind Høimyr, sp

 

Spørsmål 1:

 

Flesberg kommunestyre vedtok i desember 2007 å legge ned utmarksutvalget og overføre saker til utvalg for næring plan og ressurs

Det lå og føringer i vedtaket om at det skulle fremmes en sak om delegering til adm.

Da det i etterkant verken har kommet saker til utvalg for næring plan og ressurs eller blitt fattet vedtak om delegering  i saker som naturlig hørte inn under det gamle utmarksutvalget ber jeg om en orientering hvordan saker som angår viltforvaltning er tenkt håndtert i fremtiden. Flesberg elgråd kan f.eks brukes.

 

Rådmannen svarte: Det er riktig at sakene fra utmarksutvalget nå skal behandles av komiteen for næring og ressurs. Rådmannen foreslår at inntil neste ordinære møte avholdes, så gis det en sommerfullmakt til rådmannen til å behandle de sakene som nå ligger til behandling. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til rådmannens anbefaling.

 

Spørsmål 2:

 

I etterkant av kommunedelplan for Blefjell er det blitt fremmet et stort antall reguleringsplaner til behandling

For å komme inn under den ”gamle” plan og bygningsloven må planene sendes ut på høring før 1 juli 2009.

 

-Hvordan er status på dette arbeidet?

-Blir alle planene som er sendt inn til Flesberg kommune sendt ut på høring  før 1 juli.

Og hva er status for de planene som har blitt sendt på høring og ikke blitt ferdigbehandlet?

 

Teknisk sjef Jon Kåre Jonsson svarte: 20 planer er behandlet og blir sendt ut på høring innen 1. juli 2009.

 

 • Repr. Kåre Oddvar Kjennrud, ap:

 

Det har blitt skrevet mye om Flesberg el-verk og kommunens rolle i styret i det siste, blant annet i Lp. Hva med å informere om saken i sin fulle bredde på et kommunestyremøte i høst?

Ordføreren svarte: Enig i forslaget, dette vil det bli orientert om i kommunestyret senere i høst.

 

 

Siden sist ved ordføreren:

 

Det har og vært litt fokus på veiene våre og spesielt RV40. Vi har hatt besøk av veisjefen. Ordførerne i dalen har skrevet brev til fylkesordfører og veisjef om etterslepet på RV40 som beløper seg til 177 millioner. Fra 1. januar 2010 blir RV40 fylkesvei og da er det viktig at vi påvirker fylkeskommunen så godt vi kan.

 

Kongsbergregionen og veien videre. Det har vært et par samlinger i Kongsbergregionen om veien videre. Neste samling blir med Formannskapene i hele regionen, samlingen er 21 og 22 september. Det er viktig å ha fokus på de rette tingene fremover for regionen.

 

Årets TV-aksjon er til Care ”Hjelp til kvinner hjelper flere” Varaordfører vil også i år være leder for aksjonen i Flesberg og hun har engasjert Sanitetsforeningene og Bygdekvinnelagene som bøssebærere. Foreningene har tatt imot oppdraget positivt og jeg regner med at aksjonen går som smurt.

                                             

Kommuneplanen vår er nå klar til høring. Den vil bli lagt ut nå og høringsfristen er satt til 15. september. 31 august er det planlagt folkemøte hvor vi politikere skal legge frem planen vår. Vi får selvsagt hjelp av administrasjonen, men jeg legger vekt på at nå eier vi politikere planen.

 

Vil gi en ros til TPR som har fått unna mange planer og har nådd målet med behandlinger frem til 1.juli. Håper at vi slipper mange innsigelser slik at planene kan få tre i kraft.

Det blir og spennende å se når den nye Plan og Bygningsloven trer i kraft om det blir så utfordrende som det kan virke som. Det er i alle fall viktig at vi har en etat som er kunnskapsrike nok til å vite hva som er mulighetsrommet i loven. 

 

 

“Rikets tilstand” ved rådmannen:

• Det vil bli en samling omkring økonomiplan-prosessen i august, der også formannskapet er invitert.

 

• Bredbånd- Numedal fiber, status for utbygging:

o Området StevninglRuud er ferdig prosjektert og er klar for utbygging.

o Landegrenda er tatt ut, området har god dekning av ADSL.

o Lyngdal/område rund: utbygging kan starte.

o 400 av 730 husstander i Numedal har bredbånd. Dette er noe mindre enn forutsatt. Styringsgruppen ser på muligheter for å knytte til seg flere husstander, av de som ikke er nedprioritert pr. i dag, av økonomiske grunner.

 

• Pandemi: Kommunen jobber med beredskap sammen med Rollag kommune. Erik Hole fra Flesberg tpr er prosjektieder for arbeidsgruppen. Ett scenarium er at 40 % av kommunens ansatte blir syke samtidig. Hva gjør vi da? Et annet området er å jobbe med vaksinasjon.


 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 19/09

Meldinger

 

PS 20/09

Regnskap og årsmelding 2008 for Flesberg kommune

Oddvar Garås

PS 21/09

Tertialrapport 1 - 2009 - budsjettjusteringer

Eilev Bekjorden

PS 22/09

Årsrapport 2008 - kontrollutvalget

Ordfører

PS 23/09

Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg

Sondre Kosmo Paulsen

PS 24/09

Startlån - videreutlånsmidler

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 25/09

Høringsuttalelse til forvaltningsplan for utvalgte vannområder i vannregion 2 Vest-Viken

Anne-Liz Lande

PS 26/09

Gnr 66 Bnr 2 - Søknad om utsettelse av boplikt

Knut Klev

PS 27/09

Søknad om serveringsbevilling - Lidia Teresa Derda - Grettefoss gjestegård

Anni Løvlid

PS 28/09

Gnr 39/2 - Søknad om tillatelse til fradeling av Flesberg prestegårdsskog etter jordlovens § 12 for overdragelse til Direktoratet for naturforvaltning

Arne Sørensen

PS 29/09

Stemmerett for 16-åringer – prøveordning.

Pia Øberg

PS 30/09

GNR 142 Bnr – reguleringolan for del av Dyrebu. Behandling etter Pbl § 27-2 nr. 1

Knut Klev

Ps 31/09

Delegasjon etter ny plan- og bygningslov (plandelen)

ordfører

 

 

 

PS 19/09 Meldinger

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Ekstramelding d)

Skatteinngang pr. 31.mai 2009.

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

 

 

PS 20/09 Regnskap og årsmelding 2008 for Flesberg kommune

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

1.    Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2008 for Flesberg kommune.

2.    Årsmelding for året 2008 tas til orientering.

3.    Merforbruk i investeringsregnskapet 2008 på 130.758 kroner finansieres av disposisjonsfond.

 

 

PS 21/09 Tertialrapport 1 - 2009 - budsjettjusteringer

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

1.           Rapporten for 1. tertial 2009 tas til etterretning.

2.           Følgende budsjettreguleringer gjennomføres:

Skatteinntektene reduseres

2 207 000

Rammetilskuddet økes

-2 337 000

Kompensasjonstilskudd fra staten reduseres

250 000

Momskompensasjon fra investeringer økes

-700 000

Netto finanskostnader/inntekter reduseres

-720 000

Rammen til Helse og omsorg styrkes

2 100 000

Rammen innen renovasjon økes

700 000

Tiltak innen Helse og omsorg

-1 100 000

Tiltak innen Teknikk, plan og ressurs

-400 000

 

0

 

 

PS 22/09 Årsrapport 2008 - kontrollutvalget

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyrets tar Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2008 til orientering.

 

 

PS 23/09 Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Rådmannen ga en saksopplysning før det ble avholdt gruppemøte.

Husbanken har gunstige finansieringsordninger som gjelder for 2009, de kan være viktige for å avhjelpe kommunens behov for bolig for vanskeligstilte/særskilte grupper.

 

Repr. Trygve Strand, Ap, gikk inn for komiteens anbefaling, men foreslo å stryke siste setning i pkt. 1. ”Hele kommunen skal vurderes”.

Det ble deretter avholdt gruppemøte.

 

Repr. Strand, trakk deretter sitt forslag.

Repr. Nils Molia, sp, foreslo 2 nye kulepunkt under saksopplysninger, ”grupper”:

 • Demens
 • Rehabilitering.

 

Molias forslag ble enstemmig vedtatt.

Ved votering ble komiteens anbefaling vedtatt med 15 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

1.            Flesberg kommunestyre tar forprosjektet ”Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg” til etterretning, og ønsker at prosjektet videreføres som et hovedprosjekt. Hele kommunen skal vurderes.

2.            Det er et mål at Flesberg kommune ikke skal være eier av en større boligmasse.

3.            Prosjektgruppa får mandat til å føre prosjektet videre i samarbeid med styringsgruppa.

4.            Utgiftene belastes kommunestyrets disposisjonspost.

Redaksjonell endring: Tilføyelse i saksopplysninger.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for ulike grupper (ungdom, flyktninger, omsorg, eldre, rus, psykiatri, innflyttere) i samarbeid med nabokommuner.

2 nye kulepunkt under saksopplysninger, ”grupper”:

 • Demens
 • Rehabilitering.

 

 

PS 24/09 Startlån - videreutlånsmidler

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

Flesberg kommune tar opp kr.1.500.000 i startlån til videre utlån i henhold til Husbankens tilsagn av 05.05.2009.

 

 

PS 25/09 Høringsuttalelse til forvaltningsplan for forvaltningsplan for utvalgte vannområder i vannregion 2 Vest-Viken

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

Flesberg kommune tar forvaltningsplan for utvalgte vannforekomster i Vannregion 2 Vest – Viken – vannforekomst Numedalslågen til etterretning og vil arbeide for å ta sitt ansvar for å nå forvaltningsplanens mål innen 2015. Forvaltningsplanen for Numedalslågen er et pionerarbeid i forbindelse med innføring av EU s vannrammedirektiv i Norge og løfter vassdragets miljøprofil på en helhetlig og god måte.

 

Et godt vannmiljø vil være positivt for helse, rekreasjon og naturmangfoldet, samtidig som dette styrker næringslivets produktgrunnlag, - rent vann, ren natur, ren mat, ren energi, - det gode sted å bo og det gode reiselivsmål.

 

Forvaltningsplanens hovedgrep kan best nås gjennom god finansiell styringsdialog mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det anbefales derfor for at det etableres en egen Vannmiljøpakke Numedalslågen med tilhørende sidevassdrag over statsbudsjettet.

Vi vil særskilt ta fram følgende forhold:

 

 1. Vannmiljøpakke Numedalslågen med tilhørende sidevassdrag. Flesberg kommune legger til grunn at staten følger opp nasjonal vannforvaltning økonomisk og ber om at det over statsbudsjettet settes av midler til ”Vannmiljøpakke Numedalslågen” over minimum 5 år for å støtte opp om lokal gjennomføring av direktivet. Ytterlige oppfølging utover dette må trolig påregnes å avhengige av ambisjonsnivå som fastsettes i Regjeringens endelige planvedtak ved Kgl. res. Vann- og vassdrag i kommunen er sterkt forsuret, dagens kalkningsordning opprettholdes.

 

 1. Kunnskapsrettet forvaltning og overvåkning av Numedalslågen. Utgiftene til kunnskapsrettet forvaltning og overvåkning av Numedalslågen må styrkes med bakgrunn i usikre økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer og et føre var prinsipp.

·         Overvåkningen må pågå over tilstrekkelig lang tidsserie.

·         Utgiftene bør dekkes av regulanten der dette faller naturlig inn i konsesjonsrevisjonene. 

·         Utløp fra Vrengja kraftstasjon er ført til ett lokalt vassdrag, dette medfører stor erosjon og må sikres

 

 1. Landbruket – Regionale miljøprogram (RMP) – ordningen. Med dagens tilskuddsnivå antas at det innenfor landbruket kan nås inntil 70 % av miljømålene satt i forvaltningsplanen innen 2015. For å oppnå en høyere måloppnåelse må den totale tilskuddspotten for RMP - tiltakene bli større og/eller forbud/påbud mot høstpløying og høstspredning av husdyrgjødsel må innføres.

 

 1. Tiltakspakka for avløp. Tiltakspakka for avløp bør være realistisk å gjennomføre i tråd med gjeldende finansieringsordninger for avløpsanlegg og kommunens mulighet for inndekning gjennom gebyrer i VAR regnskapet.

 

 1. Miljøpakke for separate avløpsanlegg. Det etableres egen Miljøpakke for separate avløpsanlegg Numedalslågen for perioden 2010 – 2015 med stipulert statelig tilskuddsandel til investeringsutgifter på kr. 5,5 millioner pr. år. 

 

·         Miljøpakke for separate avløpsanlegg for Numedalslågen forutsettes finansiert ved egen tilskuddsordning over statsbudsjettet som en del av gjennomføringen av Norges forpliktelser i vannrammedirektivet på lokalt nivå. 

·         Utgifter til drift og vedlikehold av anlegg dekkes av anleggseier på vanlig måte, men kommunene gis en anslagsmessig støtte til administrering og gjennomføringen av direktivet på lokalt nivå.

·         Utgifter utover dette dekkes av den enkelte husstand.

·         Dersom tilskuddet reduseres justeres også kommunenes ambisjonsnivå tilsvarende og lavere prioriterte tiltak veltes over til neste periode.

 

 1. Prioriterte sidevassdrag i Flesberg i perioden.
  • Lyngdalselva
  • Ådalselva
  • Innløp Holmevatn

 

 1. Flesberg kommune støtter for øvrig forvaltningsplanens fokus og kommunenes arbeid i hovedløpet av Numedalslågen og i de prioriterte sidevassdrag i Larvik, Lardal, Kongsberg, Rollag og Nore og Uvdal.

 

 

PS 26/09 Gnr 66 Bnr 2 - Søknad om utsettelse av boplikt

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Repr. Knut Klev, Sp la fram følgende endringsforslag:

Kommunen fremmer misligholdssak, dersom boplikten ikke er oppfylt innen fristens utløp.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og Klevs endringsforslag, ble Klevs forslag vedtatt med 16 mot 4 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunen fremmer misligholdssak, dersom boplikten ikke er oppfylt innen fristens utløp.

 

 

PS 27/09 Søknad om serveringsbevilling - Lidia Teresa Derda - Grettefoss gjestegård

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens for livsløp og kulturs anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

1.            Lidia Teresa Derda, gis serveringsbevilling fra og med 25.juni 2009 til og med 31.12.2011 til åpne og sluttede selskaper i restaurant og servering av gjester ved utleie av rom i Grettefoss gjestegård.

2.            Serveringsbevillingen er avgrenset til spisesal/kafelokaler,  peisestue/stue og daglig/tv-stue i 1. etasje, samt terasser på baksiden mot Lågen, på framsiden mot RV 40.

 

 

PS 28/09 Gnr 39/2 - Søknad om tillatelse til fradeling av Flesberg prestegårdsskog etter jordlovens § 12 for overdragelse til Direktoratet for naturforvaltning

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

1.            I medhold av Jordlovens § 12 gir Flesberg kommune med dette delingssamtykke for             fradeling av skogteigene Gnr 39/2 og 39/7 på ca. 1.500 daa fra Flesberg prestegård til Direktoratet for naturforvaltning (DN)

2.            Alle utgifter i forbindelse med fradelingen skal bæres av kjøper.

 

PS 29/09 Valg 2011 - stemmerett for 16- og 17-åringer - søknad om deltakelse i prøveordning

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Repr. Geir Marstein, H, ba om gruppemøte.

Repr. Knut Klev, sp, la fram endringsforslag:

 Pkt.1 strykes.

Pkt. 2 og 3 opprettholdes. (nytt  pkt. 1 og 2 ).

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens anbefaling og Klevs forslag, pkt. 1, der Klevs forslag ble vedtatt med 12 mot 8 stemmer.

Klevs forslag pkt. 2 og 3 (nytt pkt. 1 og 2) ble deretter enstemmig vedtatt.

 

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

1.    Politikerne v/ordfører og ungdomsskolen v/rektor etablerer et samarbeid for gjennomføring av følgende oppgaver:

·         opplæring av ungdommene i det politiske systemet, herunder lokaldemokratisk oppbygging og funksjon

·         tilrettelegging for informasjon fra de forskjellige partiene i forkant av valget.

2.    Merutgiftene innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett.

 

 

PS 30/09 Gnr 142 Bnr - reguleringsplan for del av Dyrebu. behandling etter Pbl § 27-2 nr. 1.

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Repr. Geir Marstein, H, ba om gruppemøte.

Kommunestyret vedtok enstemmig planutvalgets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

1.            Med hjemmel i Pbl § 27-2 nr. 1 vedtar Flesberg kommune reguleringsplan for masseuttak del av gnr 142 bnr 1 – Dyrebu, slik den foreligger revidert med reguleringsplan med bestemmelser av 01.09.2008, med følgende tillegg.

Før planen sendes til kunngjøring må følgende endres og tas med i reguleringsbestemmelsene:

2a.             Før iverksetting av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatiske fredete kullminner 4 kullgroper id. 116468, 11649 og 116471 i planområdet.

2b              Regulerings bestemmelse § 4.2 endres til følgende:  Driftstiden skal tilpasses gjeldende regler og forskrifter, og den til enhver tid gjeldende Arbeidsmiljølov § 42 og § 44.  Gjeldende arbeidstider er på virkedager fra mandag – torsdag fra kl. 06 – kl. 21.00.  På fredager, samt dager før bevegelige helligdager, er arbeidstiden fra kl. 06.00 – kl. 17.00.  På lørdager, søndager og bevegelige helligdager skal det i ikke foregå drift i masseuttaket, men uttransport av ferdige masser kan foregå i tidsrommet 08.00 – 14.00 på lørdager.

2c.             Statens Vegvesen sine krav til dokumentasjon av geometrisk utforming av adkomst til fylkesvegen må imøtekommes.  (Planen vil bli møtt med innsigelse om dette ikke etterkommers).  Bestemmelsene om opparbeidelse av kryss og frisiktsoner før området tas i bruk til reguleringsformålet.

2d.             Bestemmelse som sikrer at støyforholdene ved støyømfintlig bebyggelse i nærområdene ikke overstiger veiledende grenser i Mijøverndepartementets retningslinje T-1442 om støy i arealplanleggingen

3.         Kostnadene ved gjennomføring av arkeologisk utgraving må dekkes av tiltakshaver Ove Fåne.

 

 

PS 31/09 Delegasjon av myndighet etter ny plan- og bygningslov (plandelen)

Behandling i kommunestyret 25.06.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 25.06.2009:

1.    Ordningen med fast utvalg for plansaker (planutvalg) videreføres (jfr. § 3-3 andre ledd og kommunelovens § 10 nr. 1). Planutvalget er personidentisk med dagens planutvalg.

2.    Med virkning fra 1. juli 2009 delegeres planutvalget myndighet til å fatte vedtak i følgende saker:

·         Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag (jf §§ 12-10 første ledd og 12-11).

·         Mindre endringer i reguleringsplan, utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen og bagatellmessige endringer (jf § 12-14 andre ledd).

·         Dispensasjoner (jf § 19-4).

·         Klage på vedtak fattet av planutvalget selv, samt klage på administrative vedtak etter plan og bygningsloven (jf § 1-9, forvaltningsloven §33).

·         Midlertidig forbud mot tiltak (jfr. §§ 13-1 til 13-3).

3.    Med virkning fra 1. juli 2009 delegeres formannskapet som kommuneplannemnd (dagens ordning) myndighet til å fatte vedtak i følgende saker:

·         Offentlig ettersyn av planprogram (jfr. 12-9 andre ledd).

4.   Planutvalgets delegasjon til rådmannen i sak 33/08 videreføres inntil det er gjennomført       en evaluering av ordningen. Delegasjonen videreføres i medhold av den nye planlovs § 19.