FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Kommunestyresalen

Dato:

24.09.2009

Tidspunkt:

kl. 17:00 - 20:30

Frammøte

Orienteringer/presentasjoner

Spørretime

”Hendt siden sist” ved ordfører

Siste nytt ved rådmannen, inkl. økonomistatus

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Thomas Fosen, Pia Lene Margareta Øberg, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Nils Molia, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås, Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Brynjulf Ole Hansen, Sondre Kosmo Paulsen, Ole Helge Sønåsen

Følgende varamedlemmer møtte:

Terje Sandbæk, Anne Lise Dildock

Følgende fra administrasjonen møtte:

Ranveig Hvila, Jon Gj. Pedersen

Det var ingen bemerkninger til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

Orienteringer/presentasjoner:

·         TV-aksjon 18. oktober

Leder i kommunekomiteen Pia Øberg orienterte. Årets TV-aksjon er gitt til CARE - en av verdens største hjelpeorgansasjoner som jobber spesielt mot jenter og kvinner.
I Flesberg er det sanitetsforeningene og bygdekvinnelagene som er bøssebærere.

Foreningene har selv satt i verk flere tiltak utøver det å være bøssebærer.

Lampeland Sanitetsforening er heldig å ha en kunstner med på laget. Nenna Halvorsen har laget et flott bilde som nå blir loddet ut til inntekt for tv-aksjonen.

Anne Bekkhus lager 100 boller til søndag 18. oktober. Det koster 200 kr som blir gitt til Tv-aksjonen av Lampeland Sanitetsforening. Bollene, sammen med en kopp kaffe blir delt ut til sulte bøssebærere etter en økt med bøssen.

Menighetsbladet for Numedalskommunene ble uten å nøle med på å lage en flott artikkel om Care og innsamlingen. Det er med på gjøre folk oppmerksom på Tv-aksjonen og hva pengene blir brukt til.

Redaktøren for Numedalsnett, Gudveig Førle vil også lage en reportasje, der representanter for ledere av Sanitets og Bygdekvinnelagene vil bli intervjuet. Der vil de fortelle litt om hvordan årets tv-aksjon blir gjennomført og hva CARE vil bruke innsamlingen til.

Flesbergs Sanitetskvinner og Bygdekvinner går sammen om Norges største dugnad og gjør en kjempeinnsatts for å hjelpe dem som trenger det mest.

Og sammen med dem vil jeg oppfordre dere til å støtte årets Tv-aksjon søndag 18. oktober.

·         Presentasjon av Nupro - v/ daglig leder Karin Wetterstad

Daglig leder orienterte om organisering, økonomi, arbeidssteder, produkter m.m.

·         Besøk av lensmannen

Avtroppende lensmann Vidar Franksson takket for seg og fikk overrakt blomster og Nupro-produkt av ordføreren.

Påtroppende lensmann Jørn Kristoffersen presenterte seg og ble ønsket velkommen.

·         Personalsjef Svein Foss: Personalpolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Personalsjefen orienterte om kommunestyrets rolle som arbeidsgiver, personalreglementet (spesielt om delegasjon, etiske retningslinjer og varslingsbestemmelser), sykefraværet og HMS-reglementet.

Spørretime

·         Repr Trygve Strand:

Hvordan er kommunens rutiner med å svare på henvendelser f.eks. mailer til postmottak?

Rådmannen orienterte om rutinene: arkivverdige mailer blir journalført og andre henvendelser blir oversendt aktuelle saksbehandler.

·         Repr Odd Kåre Dalen:

Vil det bli sendt ny søknad om midler til pendlerbuss?

Ordføreren svarte at dette vil bli fulgt opp.

·         Repr Knut Klev hadde sendt mail med spørsmål til ordfører og rådmann. Ordfører og rådmann opplyste at de ikke hadde mottatt denne og at det derfor kunne være spørsmål som de ikke kunne gi direkte svar på i møtet.

  1. I kommunestyremøte 25/06-09 bebudet ordføreren et folkevalgtseminar i løpet av høsten.

Er dato satt for dette seminaret?

Ordføreren svarte at seminaret antagelig blir i midten av november – avhenger bl.a. av ekstern foredragsholdere.

  1. I kommunestyremøte 11/12-08 foreslo Flesberg Senterparti å stille en del grunnleggende krav til hvordan skoleskyssen skal utføres. Et av punktene i forslaget lød slik:

Alle barn skal ha sitteplass med sikkerhetssele under transporten til og fra skolen.”

Forslaget ble som kjent nedstemt av kommunestyrets flertall. Etter hva vi har fått kjennskap til hefter det nå nettopp slike mangler ved skoleskyssen som vårt forslag tok sikte på å forebygge. Bl.a. mangler flere av kjøretøyene sikkerhetsseler, og mange barn er henvist til ståplasser.

Finner ordføreren situasjonen tilfredsstillende, og hvis ikke: hva blir gjort?

Ordføreren orienterte om at Nettbuss har telt feil - 15 elever var ikke talt med. Det er / blir satt opp flere busser slik at alle elever skal få sitteplass. Oppvekstsjef har tatt tak i problemet når det ble kjent og kommunen kan ikke lastes for det som har skjedd. Når det gjelder sikkerhetsseler er dette påbudt i nye busser produsert etter 1999. Det er fylkeskommunen som har ansvar for skoleskyss, ordføreren kan igjen stille i samferdselskomiteen i fylket og purre på fortgang i at fylkeskommunen innfører krav om sikring av elever på skolebusser. Hvis kommunen vedtar krav til sikkerhetsseler i skolebusser i kommunen, vil kommunen selv måtte koste dette.

  1. I planutvalgsmøter 9 og 25 juni 2009 ble følgende reguleringsplaner vedtatt lagt ut til offentlig høring:

o   Vinger, gnr 9 bnr 4 – sak PS 30/09

o   Sjuvasslia hyttefelt, del av gnr 13 bnr 3 - sak PS 38/09

o   Beinsvatnet hyttefelt, del av gnr 13 bnr 3 – sak PS 39/09

o   Gvelven Feriegrend, del av gnr 12 bnr 1 – sak PS 40/09

o   Hafsliåsen, del av gnr 7 bnr 4 – sak PS 43/09

Hva er status for fremdriften i saksbehandlingen av disse sakene?

  1. Det er fastsatt flere krav om tidsfrister for å sikre en rasjonell, effektiv og forutsigbar behandling av private reguleringsforslag. Etter forskrift som trådte i kraft fra 1. juli 2004 skal for eksempel det faste utvalg for plansaker behandle et privat reguleringsforslag innen 12 uker etter at forslaget har kommet inn til kommunen. Utvalget må fatte vedtak om å fremme eller ikke fremme et privat forslag om regulering innen denne fristen.

Flesberg kommune oversitter i stor utstrekning denne tidsfristen.

Foreligger det planer om tiltak for å bedre situasjonen slik at private planforslag kommer ut til høring innenfor de fastsatte frister?

  1. I planutvalgsmøte 11 mars 2008  ble reguleringsplan for Væråsnuten hyttegrend; del av gnr 11 bnr 3, lagt ut til offentlig høring (PS sak 17/08) Den 29/10-08 fremmet Fylkesmannen innsigelse.

I planutvalgsmøte 1 juli 2008  ble reguleringsplan for Søre Værås; del av gnr 11 bnr 4 (PS sak 42/08) og reguleringsplan for Søre Solum, del av gnr 9 bnr 8 (PS sak 44/08) lagt ut til offentlig høring. Den 7/11-08 og 14/11-08 fremmet Fylkesmannen innsigelse.

Hva er status i sakene, og foreligger det planer om tiltak for å bedre situasjonen slik at private planforslag raskere kan ferdigbehandles etter at offentlig høring er holdt?

  1. I møte i planutvalget den 9/6-09 behandlet utvalget en dispensasjonssak fra gjeldende reguleringsplan etter at bygningsmyndigheten i kommunen hadde vedtatt byggestans på ei hytte som var under oppføring - som følge av klage fra nabo. Naboen mente at hytta var plassert i terrenget i strid med reguleringsplanen. (Eldre reguleringsplan der utsatte pæler i terrenget angir plasseringen av hyttene)

Utvalget fattet vedtak med slik konklusjon:

”Planutvalget finner det sannsynliggjort at den påbegynte hytta på Festetomt nr 12 er plassert korrekt i henhold til pælen som stod i terrenget.

Etter planutvalgets oppfatning har det derfor ikke vært grunnlag for å nedlegge byggestopp. Siden planbestemmelsene ikke er overtrådt er det heller ikke grunn til å søke dispensasjon fra planbestemmelsene.

Konklusjon

a. Vedtaket om byggestopp blir å oppheve med øyeblikkelig virkning.

b. Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser ansees som irrelevant og blir ikke å behandle.”

Saksbehandler Lise Økland hos Fylkesmannens miljøvernavdeling har muntlig opplyst at fylkesmannen ikke har påklaget og ikke kommer til å påklage vedtaket fra Utvalget for faste plansaker av 9/6-09.

Vi har fått opplysninger som tyder på at utvalgets lovlig fattede vedtak likevel ikke er effektuert og ber om en redegjørelse.

Spørsmål 3 – 6 kunne ikke ordfører eller rådmann svare på da spørsmålene kom direkte i møtet, men svar vil bli gitt i neste møte i Planutvalget hvor spørsmålene naturlig hører hjemme.

·         ”Hendt siden sist” ved ordfører

Middelalderuka: Rekordoppslutning med ca 6.500 solgte billetter.

Stortingsvalget foregikk på en ryddig og grei måte.

Kommuneplan: Det har kommet 22 innspill. Videre prosess blir bestemt av formannskapet.

Ny skolestruktur: Ser ut til å fungere meget tilfredsstillende. Et problem har vært for fulle skolebusser – jfr tellefeil. Normalt tar skolebussen opp passasjerer hvis det er plass i bussen.

I sommer hadde Røde Kors sommerleir for noen barn i Flesberg. Det er visse kriterier for å bli med på denne leiren. Den medmenneskeligheten som Røde Kors viser for våre barn i kommunen, men og for asylsøkerne på Fossanåsen må jeg ta av meg hatten for.

Det er mange som jubilerer om dagen. Så det er mye å feire og det er viktig å feire og se tilbake på det som har skjedd. Men og å kalibrere seg for fremtiden og mulighetene.

Kongsbergregionen: Det har vært representantskapsmøte i Kongsbergregionen med fokus på veien videre som jeg nevnte i sist kommunestyre. Opplegget med videre behandling av strategidokumentet er at det skal opp i regionrådsmøte 20 oktober og at det videre opp i hvert kommunestyre i de 7 kommunene før nyttår i år.

·         Siste nytt ved rådmannen, inkl. økonomistatus

Rådmannen la fram oversikt pr 31.08.09. Selve rapporten for 2. tertial kommer pga saksbehandlerfrister og møteplan til behandling i november.

Rådmannen orienterte om status i budsjettarbeidet for 2010 – 2013.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 32/09

Meldinger

 

PS 33/09

Uttalelse til foreslått handlingsprogram for eksisterende fylkesveier 2010 - 2013

Pia Øberg

PS 34/09

Uttalelse til handlingsprogram for nye fylkesveier (øvrige riksveier) 2010-13

Pia Øberg

PS 35/09

Deltakelse i kollektivtrafikkselskap for Buskerud

Eilev Bekjorden

PS 36/09

Eiendomsskatt på verker og bruk - Omtaksering

Oddvar Garås

 

PS 32/09 Meldinger

Behandling i kommunestyret 24.09.2009:

Meldingen tas til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 24.09.2009:

Meldingen tas til etterretning.

 

PS 33/09 Uttalelse til foreslått handlingsprogram for eksisterende fylkesveier 2010 - 2013

Behandling i kommunestyret 24.09.2009:

Repr Eilev Bekjorden foreslo følgende nytt pkt

·         Flesberg kommune ber om at den planlagte gang- og sykkelvegtraseen mellom Øya til sentrum i Svene tas inn i planen.

Repr Oddvar Garås foreslo flg tillegg kulepkt 2: -----at hele FV 98 oppgraderes ----

Formannskapets anbefaling med Bekjordens og Garås tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.


Vedtak i kommunestyret 24.09.2009:

·         Flesberg kommune beklager sterkt det store vedlikeholdsforfallet på de eksisterende fylkesvegene, og ber om at rammene i det foreslåtte handlingsprogrammet økes betraktelig.

·         Flesberg kommune ønsker at hele FV 98 oppgraderes så snart som mulig pga stor helgetrafikk og at strekningen er flomsutsatt.

·         Flesberg kommune ber om at oppgradering av fv 96 over Ulland tas inn i handlingsprogrammet.

·         Flesberg kommune ber om at oppgraderingen av FV 99 flyttes til tidlig i planperioden.

·         Flesberg kommune anbefaler at de økonomiske rammene og utbyggingstakten for gang- og sykkelveger økes. Det store forfallet på vegnettet må ikke gå på bekostning av tiltak for myke trafikkanter langs fylkesvegene.

·         Flesberg kommune ber om at den planlagte gang- og sykkelvegtraseen mellom Øya til sentrum i Svene tas inn i planen.

 

PS 34/09 Uttalelse til handlingsprogram for nye fylkesveier (øvrige riksveier) 2010-13

Behandling i kommunestyret 24.09.2009:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 24.09.2009:

·         Flesberg kommune ber om at tiltak på rv 40 i Numedal tas med i flere programområder i det foreslåtte handlingsprogrammet. Flesberg kommune krever at Rv 40 ikke nedgraderes, men blir oppgradert til stamveg fra 01.01.2010.

·         Flesberg kommune vil anmode om at gang- og sykkelvegtrasé mellom Svene og Lampeland prioriteres i perioden.

·         Flesberg kommune vil be om at flaskehalsene ved Grettefoss bru og Aslefet prioriteres i perioden.

 

PS 35/09 Deltakelse i kollektivtrafikkselskap for Buskerud

Behandling i kommunestyret 24.09.2009:

Ordføreren foreslo inspektør Egil Langgård istedenfor oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad i siste kulepunkt.

Ved alternativ votering ble formannskapets anbefaling med ordførerens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 24.09.2009:

·         Flesberg kommune sier ja til deltakelse i Buskerud kollektivtrafikk AS.

·         Flesberg kommune har ingen merknader til forslag til vedtekter, aksjonæravtale og fordeling av aksjekapital, men forutsetter ny høring dersom fordelingsmodellen endres vesentlig.

·         Flesberg kommunes andel av aksjekapitalen utgjør 0,5 %, som tilsvarer ca 25 000 kroner. Denne andelen tas over kommunestyrets disposisjonspost.

·         Flesberg kommune forutsetter at små distriktskommuner gjennom sin deltakelse i denne modellen får reell innflytelse og medbestemmelsesmulighet.

·         Flesberg kommune anbefaler at inspektør Egil Langgård i Flesberg kommune velges inn i interimstyret.

 

PS 36/09 Eiendomsskatt på verker og bruk - Omtaksering

Behandling i kommunestyret 24.09.2009:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 24.09.2009:

1.    Flesberg kommune gjennom kommunens egen taksnemnd foretar alminnelig taksering av verker og bruk i 2009/2010 som et ledd i vanlig prosedyre/oppfølging av takseringsarbeide i kommunen.

2.    Dersom det i kommunen etter 2000 er etablert nye bedrifter (verker og bruk) foretas taksering også av disse.

3.    Ved takstfastsettelsen skal takstnemnda legge til grunn eiendommens omsetningsverdi (redusert for slit og elde) samt at det skal utøves et rimelig skjønn.