FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

19.02.2009

Tidspunkt:

kl. 17.00 – 21.15

Frammøte

Spørretime

Ordføreren har ordet

Rådmannen orienterer om ”rikets tilstand”

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Pia Lene Margareta Øberg, Kåre Oddvar Kjennerud, Brynjulf Ole Hansen, Wenche Låg Breivik, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Oddvar Garås, Anni Marie Løvlid, Nils Molia, Knut Klev, Øivind Høimyr, Thomas Fosen, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Anne-Liz Lande, Gunnar Grette, Ole Helge Sønåsen.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Sondre Kosmo Paulsen og , Eilev Bekjorden.

Følgende varamedlemmer møtte:

Terje Sandbæk og Niri Baklid.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Personalsjef Svein Foss og helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud deltok under Klp sin informasjon. Nav-leder Widar Stoltz deltok til og med sak 3/09.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

Spørretime:

 • Ordføreren hadde fått spørsmål på forhånd om følgende:

Er det mulighet for tråkke løyper fra byggefeltet på Lampeland til Holtefjell? Ordføreren svarte at kommunen ikke kan påta seg noe ansvar her, men oppfordret frivillige å engasjere seg. Det trengs frivillige som kan ta på seg tråkking på dugnad.

 • Repr. Knut Klev viste til behandlingen av planprogram for kommunedelplanens arealdel, behandlet i kommunestyret 8.5.08 og i formannskapet 5.6.08, revisjon - oppstart av kommuneplanens arealdel, pkt. 7 der ulike arbeidsgrupper skulle opprettes i prosessen videre. Spørsmål: Hvorfor er det vedtatte opplegget for revisjon av kommuneplanens arealdel forlatt? Eller vil dette arbeidet starte nå?

Rådmannen svarte: Kommunestyret bestemmer dette. Vet ikke hvorfor opprinnelig prosess ble ”forlatt”, eller om den ble det. Rådmannen sjekker status.

 • Repr. Oddvar Garås: Er man villig til å se på Sp’s forslag til skyssordning, forslag i skolestruktursaken i desember 2008. Spesielt se å problematikken omkring overganger. Ordføreren svarte at han hadde engasjert seg i saken og tar den opp med ledelsen i fylkeskommunen, inkl. leder for samferdselsutvalget. Det er fylkeskommunen som har ansvar for skoleskyssen. Kommunen kan ikke akseptere at den ikke fungerer slik den skal.
 • Repr. Nils Molia: Hva kan gjøres i forhold til etterbruk av Lyngdal skolle? Må man vente til over 3 år til etter at evaulering av ny skolestruktur er foretatt? Er det eiendomsforhold med heftelser?  Lyngdal bygdeutvalg vil ikke foreta seg noe i saken før ting er avklart. Rådmannen svarte at det vil komme en egen sak. Det er en heftelse til skjøtet, grunneier har forkjøpsrett dersom skolen skal brukes til noe annet enn skole. Evalueringstiden kan bety en form for begrensning.

Ordføreren har ordet

 • Pr. 1.1.09 har Flesberg 2544 innbyggere – en økning på 23 personer sammenlignet med samme tid i fjor.
 • Samarbeidsavtale med MOT er underskrevet. Susanne Taalesen er koordinator. Informanter er lensmannsbetjent Øystein Kvernes og ungdomsleder Kristine Løkamoen.
 • Søknad om pendlerbuss er sendt til departementet. Fylkeskommunen prioriterer søknaden.
 • Har gruppelederne noen mening i hvordan kommunestyret skal være, mht til form,  overføring på nett, servering osv? Gi tilbakemelding til ordfører.
 • Jobbavis i regi av 9.trinn er akkurat ferdig. Verdt å se på!

 

Rådmannen orienterer om ”rikets tilstand”

 • Anbud vei – utbygging på Lampeland er akkurat startet.
 • Anbud minibuss i regi av Flesbergtunet i samarbeid med Flesberg Frivillig Sentral er akkurat utarbeidet.
 • Det er skiftet vinduer på Flesberg skole.
 • Ad. bredbåndprosjektet, Lyngdal er kommet med og en realistisk utbygging er mulig. Fiberutbygging i Flesberg er i rute.
 • Etablering av NAV har vært hektisk de siste månedene. Nav-krisen rammer i liten grad Flesberg/Buskerud.
 • UKM er avsluttet for i år. Vellykket og mange deltagere fra Flesberg.
 • Prosess om skolestruktur er i rute.
 • Folkehelsekoordinator er i ferd med å ansettes.
 • Flere prosjekter ad. boligbygging er i gang. Samarbeid med Veksthuset om leiligheter til ulike grupper.
 • Utvikling av sykefravær i Flesberg og Numedal er veldig bra. Har lavere sykefravær enn andre kommuner.
 • Regnskapet for 2008 viser i utgangspunkt et underskudd på kr. 5876.500, men det inndekkes slik at regnskapsresultatet blir 0. Merforbruk på investeringer på kr. 130.000. Men, tidsplanen for å komme ut av Robek-listen holdes. Nedbetaling i 2009 på kr. 930.000.
 • Den statlige krisepakken har kommet. Det gjør at vedlikeholdsbudsjettet i 2009 blir på 3.2 millioner kroner.
 • 1. møte i omstillingsgruppen er avholdt 18.2.09. Formannskap, etatsledere og tillitsvalgte deltok på møtet.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/09

Meldinger

 

PS 2/09

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 - 2011

Odd Kåre Dalen

PS 3/09

Utbyggingsavtale mellom Lampeland utvikling DA og Flesberg kommune

Pia Øberg

PS 4/09

Gnr 137 Bnr 3-28 - Søknad om konsesjon

Arne Sørensen

PS 5/09

Gnr 67 Bnr 1,3 og 4 - Konsesjonssøknad

Anne-Liz Lande

PS 6/09

Gnr 149/1 Forslag til reguleringsplan for Hundesenter Trollerud, del av GNR 149/1. Pbl § 27-2, nr 1

Anne-Liz Lande

PS 7/09

Trafikksikkerhetsplan for Flesberg kommune 2009 - 2012

Knut Klev

PS 8/09

Forslag til reviderte vedtekter for SFO og endring i SFO-tilbudet fra august 2009

Sondre Kosmo Paulsen

PS 9/09

Endring av vedtekter i barnehagene.

Wenche Låg Breivik

PS 10/09

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler- revidering.

Eirik Bakke Fosen

PS 11/09

Plan for forvaltningsrevisjon perioden 2008-2011

Oddvar Garås

 

PS 1/09 Meldinger

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Ad. melding b)

Repr. Oddvar Garås, sp, foreslo følgende:

Det reserveres følgende datoer til komite/kommustyremøter i mai, dersom det foreligger saker til møtene:

Komitemøter: 12,13 og 14.mai. Kommunestyremøte 28.mai 2009.

Garås sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Meldingene tas til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

Meldingene tas etterretning.

 

PS 2/09 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 - 2011

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Repr. Trygve Strand, ap, la fram forslag til nytt pkt. 3:

Flesberg kommune vil evaluere mottaket av flyktninger etter ett års drift, men før 2-års mottak.

Hensikten er å sikre at nødvendige rammer er på plass i forhold til bolig, skole, arbeid med mer.

Repr. Geir Marstein, ba om gruppemøte.

Repr. Trygve Strand, fremmet rådmannens anbefaling pkt. 1.

Ved alternativ votering mellom  repr. Trygve Strands nye forslag og komiteens anbefaling, ble Stands forslag vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

1.    Flesberg kommune følger anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og bosetter 30 personer i perioden 2009 – 2011. Målsettingen er å bosette 10 personer pr. år i perioden. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

2.    Det opprettes en engasjementsstilling som flyktningkonsulent i 2009, som har som hovedoppgave å planlegge bosettingen, slik det fremgår av saksutredningen. Utgifter knyttet til bosettingen (stilling m.v.) dekkes av inntektene ved bosetting, og det fremmes budsjettregulering for dette området ved fremleggelse av tertialrapport nr. 1 – 2009.

3.    Flesberg kommune vil evaluere mottaket av flyktninger etter ett års drift, men før 2-års mottak. Hensikten er å sikre at nødvendige rammer er på plass i forhold til bolig, skole, arbeid med mer.

 

PS 3/09 Utbyggingsavtale mellom Lampeland utvikling DA og Flesberg kommune

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Repr. Geir Marstein, h, gikk inn for formannskapets anbefaling med endringer, men la fram forslag til et nytt pkt. 2: (Formannskapets anbefaling pkt. 2 blir nytt pkt. 3)

Det kan opptas forhandlinger mellom Lampeland DA og Flesberg kommune, med formål å gi en forutsigbar utbyggingskostnad av Furulia og Skartumlia Øst.

Ordfører gjorde oppmerksom på at følgende setning i avtalens forslag pkt. 4 blir overflødige med foreliggende forslag til vedtak:

Areal/anlegg som Kommunen skal eie tar Kommunen over vederlagsfritt, forutsatt at de bidrag som er nevnt i pkt. 3.2 er ytt.

Repr. Arne Sørensen, h, foreslo følgende endring i formannskapets anbefaling pkt. 1 i forslag til avtale pkt. 3.1:

Kommunen forplikter seg til ikke å legge tomter eller arealer i sitt byggeområde, Lampeland Øst, ut for salg før det er solgt 30 tomter i Furulia Lampeland Sør. Er det ikke solgt 30 tomter før 31.12.15 kan kommunen likevel starte salget.

Ved alternativ votering mellom Høyres forslag og formannskapets anbefaling, ble høyres forslag vedtatt med 17 mot 4 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

 1. Det foreliggende forslaget til utbyggingsavtale mellom Lampeland Utvikling DA og Flesberg kommune, vedtas med følgende endringer: Kommunen forplikter seg til ikke å legge tomter eller arealer i sitt byggeområde, Lampeland Øst,  ut for salg før det er solgt 30 tomter i Furulia Lampeland Sør. Er det ikke solgt 30 tomter før 31.12.15 kan kommunen likevel starte salget.

2.    Det kan opptas forhandlinger mellom Lampeland DA og Flesberg kommune, med formål å gi en forutsigbar utbyggingskostnad av Furulia og Skartumlia Øst.

 1. I medhold av Veglovens § 5 tar Flesberg kommune opp veg i Furulia som kommunal veg.  

 

PS 4/09 Gnr 137 Bnr 3-28 - Søknad om konsesjon

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Kjetil Grøterud og Nina Gravingen, Myntgt. 26, Kongsberg konsesjon på erverv av Nedre øygarden, Gnr 137 Bnr 3 - 28, i Flesberg kommune.

 

PS 5/09 Gnr 67 Bnr 1,3 og 4 - Konsesjonssøknad

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

1.         I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Terje L. Hansen, Granittveien 3 F, 3615 Kongsberg konsesjon på erverv av Dusterud, Gnr 67 Bnr 1, 3 og 4 i Flesberg kommune.

2.         Søker må rette seg etter de krav Konsesjonsloven setter til bo- og driveplikt av eiendommen.

 

PS 6/09 Gnr 149/1 Forslag til reguleringsplan for Hundesenter Trollerud, del av GNR 149/1. Pbl § 27-2, nr 1

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Planutvalgets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 – Reguleringsplan for Hundesenter Trollerud, del av GNR 149/1.

Planmaterialet; kart og bestemmelser, er sist revidert 15.01.09.

 

PS 7/09 Trafikksikkerhetsplan for Flesberg kommune 2009 - 2012

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan for Flesberg kommune 2009 – 2012.

 

PS 8/09 Forslag til reviderte vedtekter for SFO og endring i SFO-tilbudet fra august 2009

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

Kommunestyret vedtar:

1.    Forslag til endring av de kommunale SFO-vedtektene, inkl. tillegg i § 4.3:

De som har behov for bistand når de skal fylle ut digital søknad, kan få hjelp til dette på skolene, i barnehagene, på biblioteket eller på kommunehuset.

2.    I tillegg vedtas forslag til endring i SFO-tilbudet ved å fjerne tilbudet om kvart plass.

Begge justeringene gjelder fra 1. august 2009.

 

PS 9/09 Endring av vedtekter i barnehagene.

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

Vedlagt forslag til endringer vedtekter for Flesberg barnehage godkjennes, inkl. endringer/tillegg § 7.4 og § 6, samt redaksjonelle endringer i § 1 og 3, samt korrigering i § 4.

 

PS 10/09 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler- revidering.

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

Flesberg kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av kulturmidler, med følgende endring: Organisasjoner som har dyr som interessefelt er ikke berettiget til å søke, da de faller utenfor kriteriene (f.eks hesteklubber osv.).- strykes.

 

PS 11/09 Plan for forvaltningsrevisjon perioden 2008-2011

Behandling i kommunestyret 19.02.2009:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 19.02.2009:

1.    Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011, vedtas.

2.    Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen når dette etter utvalgets vurdering anses nødvendig.