FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

 Kommunestyresalen

Dato:

16.04.2009

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 19.00

Frammøte

Spørretime

Siste nytt fra ordfører

”Rikets tilstand” fra rådmannen

Ordførerens avslutning

Saksliste

Følgende medlemmer møtte:

Thomas Fosen, Pia Lena Margareta Øberg, Kåre Oddvar Kjennerud, Brynjulf Ole Hansen, Wenche Låg Breivik, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Oddvar Garås, Anni Marie Løvlid, Nils Molia, Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Eilev Bekjorden, Anne-Liz Lande, Sondre Kosmo Paulsen. Ole Helge Sønåsen (kom kl. 17.10).

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Arne Sørensen, Gunnar Grette.

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga Brattås, Terje Sandbæk.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Formannskapssekretær Kristin Hammershaug, rådmann Jon Gjæver Pedersen. Helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud, barnehageleder Sofie Skjold Skrudland og oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad.

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 

Spørretimen:

 • Representant Sondre Paulsen, Frp: Ad. ny skolestruktur og bruk av busslomme ved Lampeland skole. Hvordan skal økt bilmengde/bussmengde håndteres, særlig med tanke på barnas sikkerhet?

Ordfører ba oppvekst- og kultursjefen notere seg problemstillingen og ta vurdere denne nærmere.

 • Oddlaug Trøseng, Utdanningsforbundet v/ førskolelærerne: Ad. sak 13/09 om barnehageopptaket. Hvordan vil kommunen ta vare på de utdannede førskolelærerne? Sikre god bemanning? Utnytte kapasiteten i de kommunale barnehagene?

Ordfører svarte at spørsmålene vil bli tatt med til behandlingen av sak barnehageopptak 12/09.

 • Hege Riggenholt, foresatt til barn i Lampeland barnehage:

Vedr. rådmannens anbefaling i sak 12/09, pkt. 1. Bør ikke foresatte få anledning til å se på sitt valg  - før kommunen innfører venteavgift? Vedr. rådmannens anbefaling pkt. 4. Er ikke foreldrenes førstevalg et viktig pekepinn på foreldrenes ønske?

Ordfører svarte at spørsmålene vil bli tatt med til behandlingen av sak barnehageopptak 13/09.

 • Øyvind Kolset, foresatt til barn i Lampeland barnehage:

Er helheten i barnehage sak 12/09 gjennomtenkt? Hvis ikke foreldrenes førstevalg teller – ønsker ikke kommunen å øke antall innbyggere i kommunen?

Ordfører svarte at spørsmålet vil bli tatt med til behandlingen av sak barnehageopptak 13/09.

 • Anne Mette Larsson, styrer i Lampeland barnhage:

Jfr. sak 13/09. Det er viktig med utdannet personale i barnehagene- er ikke dette viktig for kommunen å ivareta og følge opp?

Ordfører svarte at spørsmålet vil bli tatt med til behandlingen av sak barnehageopptak 13/09.

 

Siste nytt fra ordfører:

Vi har hatt påske siden sist møte og da var vi vel mellom 10.000 og 15.000 innbyggere i kommunen.

 

Røde kors har vært aktivt med som frivillig hjelpemannskap på fjellet. Røde kors i Flesberg har i de siste årene ikke vært det mest aktive laget, men de satser på å bli mer aktive. 28. april avholdes det et introduksjonskurs og for de som har interesse for Røde kors er dette en fin anledning til å bli mer kjent med arbeidet deres. Som kommune er det viktig at vi har aktive frivillige som jobber som for eksempel Røde kors. Røde kors i Flesberg er i dag et Hjelpekorps med fokus på Blefjell, men Røde kors i Flesberg har og hjelp aktivt til med flyktningene på Fossanåsen. De har tatt de med på tur til hytta si på Ble og flere aktiviteter er planlagt. Oppfordrer dere til å formidle videre at det er informasjonskurs den 28. april kl 1730 til kl 2030.

 

Det var planlagt at formannskapet skulle hatt et ekstraordinært møte i dag vedr kommuneplanen, men pga at ikke protokollen med uttalelsen fra planutvalgets møter var ferdig før i dag, utsettes møtet. Ekstraordinært møte blir tirsdag 28. april kl 1300. Innkallingen er klar og ligger i papirmassen deres. Da blir det og tid til gruppemøter for de som måtte ønske det i forkant?

 

Sist kommunestyre ba jeg gruppelederne om tilbakemeldinger på hvordan vi skal avholde kommunestyremøtene. Har ikke hørt et ord, så da regner jeg med at alt er bare fryd og gammen.

Vil og minne om at vi som kommunestyre er arbeidsgiver. Tidlig i høst fikk gruppelederne et skjema fra rådmann om tilbakemelding på arbeidet han utfører. Nå er vi midt i april og rådmann har kun fått tilbakemelding fra 2 partier og de fikk han for lenge siden og jeg har minnet om dette før. Jeg oppfordrer igjen de 2 andre partiene om å gi en tilbakemelding.

 

Før påske så var det litt fokus i LP og Nrk-Buskerud om evt en kommunesammenslåing med spesielt Rollag. Jeg har ikke så mye fokus på hvem vi eventuelt slår oss sammen med, men jeg ønsker at vi har en ryddig prosess. Skal vi ta opp en slik sak må jeg få klare signaler fra dere om at dere ønsker at vi setter i gang en slik prosess. Kan jo i denne saken og utfordre gruppelederne å komme med tilbakemeldinger

 

Pendlerbuss mellom Lampeland og Kongsberg er jeg informert om pr mail i dag at vår søknad ikke fikk midler fra samferdselsdepartementet. Dette er trist for kommunen og det viser at selv med en førsteprioritert søknad fra Buskerud fylkeskommune når vi ikke opp. Dette er merkelig, men vi må ta dette til etterretning. Om vi skal fortsette å søke neste år vet ikke jeg, men dette er litt trist.

 

Som jeg sa i sist kommunestyret skulle jeg få til et besøk hos Kongsberg gruppen på Arsenalet på Kongsgårdsmoen. Avtalen er onsdag 29. april kl 1400. I tillegg blir de som vil av deltagerne på Vasshølet invitert med.

 

Siste oppgjør for salg av hytter på Blefjell kommer inn nå og utgjør ca. 6 millioner kroner.

 

”Rikets tilstand” fra rådmannen:

 • 2 utlyste rektorstillinger er nå besatt på Lampeland og i Flesberg. Fungerende rektor Taalsesen fortsetter som fast tilsatt rektor i Flesberg.
 • Det er utlyst felles psykiatristilling for Numedal og denne skal besettes i mai.
 • Alle reguleringsplaner som venter på politisk behandling vil komme opp til 1.gangs behandling før sommeren d.å.
 • Krisepakken/tiltak, jfr. meldinger. Søknader om støtte er sendt Enova. Vi venter på regjeringens reviderte budsjett  og stortingsproposisjon i mai, for nærmere avklaring om politiske økonomiske signaler.
 • Tilbud på ””Minibuss” til Flesbergtunet er kommet, det vil bli møte i uke 17 for nærmere avklaringer om hvem som får anbudet osv.
 • Årsmelding for 2008 er under utarbeidelse – den blir lagt fram til politisk behandling i neste kommunestyremøte, og legges ut på kommunens nettside når den foreligger.
 • Det blir ny økonomisamling med formannskap, tillitsvalgte, ledergruppa med flere, torsdag 23.april. Det har vært 2 samlinger tidligere i vinter. Dette er starten på neste års arbeid med økonomiplan/årsbudsjett.  Kommunens omstillingsbehov er på 5-6 millioner kroner.

 

Ordførerens avslutning:

Neste ordinære møte i kommunestyret er 25. juni her i kommunestyresalen og møtet starter da kl 12.00 med mat og offisielt møte kl 13.30. Vi får besøk og informasjon fra Numedal Produksjon.

 

Hvis det er saker som kommer og må behandles før det er det avsatt tid til et ekstramøter i mai med et eventuelt ekstraordinært kommunestyre den 28. mai.

 

Møtet er hevet og god tur hjem alle sammen.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 12/09

Meldinger

 

PS 13/09

Barnehageopptaket 2009 / 2010

Bjørg Homelien

PS 14/09

Søknad om tilskudd - Norwegian Mineral Resources DA

Gunnar Grette

PS 15/09

Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen

Arne Sørensen

PS 16/09

Fritak/nyvalg bygdetunnemnda 2007 - 2011

Pia Øberg

PS 17/09

Regulering av Moen industriområde. Finansieringsløsning

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 18/09

Etablering av Vestviken 110 sentral

Oddvar Garås

 

PS 12/09 Meldinger

Behandling i kommunestyret 16.04.2009:

Vedr. melding c)

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, viste til at han hadde forfall på kommunestyremøte 19.2.09, men at han hadde sendt mail 20.2.09 til postmottak med merknad til Hovedutskrift Kommunestyre 11-12-2008 Sak 5408 Kortsiktig løsning skolestruktur om at avstemningsreglene ikke ble fulgt. Han stilte spørsmål om ikke merknaden burde stått under sak 1 a) meldinger, hovedutskrift 11.12.08. Ordføreren viste til at merknaden er lagt inn som en journalpost i selve skolestruktursaken.

Ekstramelding g) Skatteinngang mars 2009

Ekstramelding h) Forslag til møteplan 2.halvår 2009

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 16.04.2009:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

 

PS 13/09 Barnehageopptaket 2009 / 2010

Behandling i kommunestyret 16.04.2009:

Komiteen for livsløp og kulturs behandling i møte 15.4.09, sak 7/09, ble delt ut.

Leder Nils Molia, Sp, svarte på 2 spørsmål fra spørretimen.

Ordføreren spurte om det var behov for gruppemøtet og Frp ved Eilev Bekjorden svarte bekreftende på dette. Gruppemøte ble deretter avholdt.

Etter gruppemøtet ble saken tatt opp til avstemning og kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 16.04.2009:

 1. Det innføres en ”venteavgift” på 30 % av foreldrebetalingen fra 1. august til reell oppstart for barn som tildeles plass, men som venter med å starte til senere i barnehageåret. § 12 i vedtektene for Flesberg barnehage om permisjon, endres tilsvarende.
 2. Foreldrebetalingen økes for deltidsplasser. Full plass kr 2330 som før. Plass fire dager i uka kr. 2100 pr. mnd, tre dager kr. 1750, og to dager i uka kr. 1400. Betaling for mat forblir uendret.
 3. Lyngdal nye barnehage gis en frist til 31.12.2009 med å få tilsatt personell med utdanning som førskolelærer eller annen godkjent likeverdig utdanning i tilsvarende 100 % stilling, minimum. Dersom dette ikke innfris, vil driften opphøre 30.06.2010.
 4. Dersom foreldrenes førstevalg er privat barnehage, innvilges dette ønsket dersom det er ledig plass. Søkere til barnehageplass kan bli tilbudt sitt andrevalg dersom dette gjør at barnehageavdelingene får fylt opp antall barn i gruppene. Dersom det bare søkes ett alternativ, kan annet tilbud gis.
 5. En barnehageplass kan i løpet av barnehageåret bli vurdert flyttet, for å utnytte personalressursene best mulig. Det skal tas hensyn til barnet og foresatte.
 6. Endringene innarbeides i vedtektene for Flesberg barnehage og gebyrregulativet. Dette gjøres administrativt.
 7. Barnehageplanen må rulleres og være politisk behandlet innen 31.12.09.

 

PS 14/09 Søknad om tilskudd - Norwegian Mineral Resources DA

Behandling i kommunestyret 16.04.2009:

Repr. Geir Marstein, h, ba om å bli vurdert inhabil da han eier grunnen til Svene Pukkverk, hvor det skal foretas prøvedrift. Repr. forlot møtet under vurderingen av spørsmålet. Kommunestyret vurderte spørsmålet om inhabilitet og innvilget dette.

Kommunestyret vedtok deretter enstemmig med 20 stemmer komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 16.04.2009:

Norwegian Mineral Resources DA, innvilges støtte med kr. 50.000,- til formål prøvedrift slik det er beskrevet i søknad. Støtten gis som tilskudd og bevilges over næringsfondet.

 

PS 15/09 Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen

Behandling i kommunestyret 16.04.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 16.04.2009

1.      Flesberg kommune deltar i prosjektet ”samordnet næringsapparat” i Kongsbergregionen.

2.      Finansiering av 48000 kroner innarbeides i kommende økonomiplaner.

3.      Numedalsutvikling IKS forespørres om å delta for de tre numedalskommunene.

 

PS 16/09 Fritak/nyvalg bygdetunnemnda 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 16.04.2009:

Saksordfører viste til at det er 2 aktuelle kandidater som trenger noe lengre tid til avklaring og de ønsker derfor ikke å få offentliggjort sine navn nå.

Ordfører fremmet et nytt forslag til pkt. 2:

Det delegeres til formannskapet å oppnevne styremedlemmer til erstatning for Ingrid Liv Bjerke og saken legges fram til endelig behandling i neste formannskapsmøte.

Det ble deretter votert over punkt 1 og 2 hver for seg.

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling pkt. 1.

Kommunestyret vedtok enstemmig ordførerens forslag til nytt pkt. 2

Vedtak i kommunestyret 16.04.2009:

 1. Ingrid Liv Bjerke gis fritak for verv i bygdetunnemnda.
 2. Det delegeres til formannskapet å oppnevne styremedlemmer til erstatning for Ingrid Liv Bjerke og saken legges fram til endelig behandling i neste formannskapsmøte.

 

PS 17/09 Regulering av Moen industriområde. Finansieringsløsning

Behandling i kommunestyret 16.04.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 16.04.2009:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å finne finansieringsløsning på reguleringsplanarbeidet sammen med de private aktørene i planområdet.
 2. Kommunens andel av finansieringen bevilges over kommunestyrets disposisjonspost.
 3. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne finansieringsløsningen.

 

PS 18/09 Etablering av Vestviken 110 sentral

Behandling i kommunestyret 16.04.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 16.04.2009:

1.         Søndre Buskerud 110-sentral IKS (SB 110) utvides, og kommunene sentralen dekker etablerer et utvidet selskap fra 1.1.2009 med ny selskapsavtale.

2.         Kommunene som deltar i selskapet er Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker og Ål.

Den felles virksomhet for de 26 kommunene blir stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskap.

 

3.         Det nye selskapets navn skal være Vestviken 110.

 

4.         Ansattes rettigheter og forpliktelser garanteres i samsvar med gjeldende avtaler.

 

5.         Det oppnevnes følgende representant og vararepresentant til representantskapet.

 

Som representant til representantskapet velges: Brannsjef Jon Kåre Jonsson

            Som personlig varerepresentant til representantskapet velges: Varabrannsjef                         Erik Hole

           

            6.         Nye deltakere skyter egenkapital inn i selskapet i forhold til eierandel.

 

7.         Rådmannen gis den nødvendige fullmakt til å gjennomføre det som følger av vedtaket i herværende sak.