FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

, Kommunestyresalen

Dato:

10.12.2009

Tidspunkt:

kl. 13:00 -

 

 

Frammøte

Gründercamp-samling for ungdomsskolen

Spørretime

Siste nytt ved ordføreren

Rikets tilstand ved rådmannen

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Thomas Fosen

Pia Lene Margareta Øberg

Anni Marie Løvlid

Nils Molia

Ole Helge Sønåsen

Anne-Liz Lande

Eilev Bekjorden

Odd Kåre Dalen

Trygve Strand

Kåre Oddvar Kjennerud

Oddvar Garås

Wenche Låg Breivik

Knut Klev

Øivind Høimyr

Bjørg Homelien

Geir Marstein

Eirik Bakke Fosen

Sondre Kosmo Paulsen

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Brynjulf Ole Hansen, Arne Sørensen, Gunnar Grette

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga Bratås, Knut Torleif Holtan, Anita Smalsundmo

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen, formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Teknisk sjef Jon Kåre Jonsson, leder av fellestjenesten Svein Foss, økonomisjef Anne Rudi, helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud og økonomikonsulent Grete N. Huslende.

Representanter fra 10.trinn og Egil Langgård, teamleder på u-skolen, presenterte resultater fra Ungt Entreprenørskap i Buskerud, fra Gründercamp-samling for ungdomsskolen på Flesberg skole 8 og 9.12.09

Ordfører holdt opprop.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Det var følgende merknad til sakslisten: Repr. Eilev Bekjorden, FrP, ba om at sak 46 og 51 byttet plass, da sak 46 følger i konsekvens av sak 51. Kommunestyret sluttet seg til dette.

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen. Formannskapssekretær var Kristin Hammershaug.

Spørretime:

·         Ordføreren besvarte et spørsmål fra spørretimen 5.11.09:

Lønnsvurdering av rådmannen. Dette vil tas opp igjen av forhandlingsutvalget innen 1.4.10. Ordfører vil ta opp dette spørsmålet med formannskapet på ekstraordinært formannskapsmøte 17.12.09.

·         Flesberg Senterparti v/ Knut Klev vil gjerne ha svar på følgende spørsmål i spørretimen:

Hvilke rutiner gjelder i forbindelse med kommunale politianmeldelser av antatt straffbare forhold?  Foreligger det en interninstruks for dette tema?”

Rådmannen svarte: Har ikke ensrettet instruks, det kommunale livet er mangfoldig og hver sak blir vurdert for seg. Er det tid, tas det opp ad tjenestevei via etatsleder til rådmann, som blir informert eller involverer seg i saken.

·         Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund v/ Marit Garaas:

Har dere lest skrivet som er blitt forelagt dere fra oss- som et innspill til sak om budsjett/økonomiplan? Når kan vi forvente et svar på våre spørsmål?

Ordføreren svarte at svar vil foreligge under budsjettbehandlingen.

·         Leder av SAU, Flesberg skole, Anne Lise Bjørkesett:

Vil snakke om inneklimaet på u-skolen, det har ikke vært tilfredsstillende på mange år. Nye ventilasjonsanlegg er kostbare, men det finnes alternativer: Frittstående anlegg som kan være mobil å 4 klasserom, kostnad ca 400.000-500.000 + mva. Hvor lenge skal ungene vente på et bedre læringsmiljø?

Ordføreren svarte at svar vil foreligge under budsjettbehandlingen.

·         Leder av elevrådet på Flesberg skole, Bertil Ulland Stjernløw:

Vi har et sterkt ønske om ventilasjonsanlegg på u-skolen til 4 klassetrinn. I dag får vi vondt i hodet og det går utover læringsmiljø og karakterer. Når kan vi få bedre luft på skolen? For oss og de elevene som kommer etterpå.

Ordføreren svarte at svar vil foreligge under budsjettbehandlingen.

Siste nytt ved ordfører:

 • Pr. 1.10.09: Befolkningen i Flesberg var økt med 20 personer.
 • Planlegging/utbedring av RV40: Midler til planlegging av utbedring av Bogstrandhøgda er lagt inn i fylkeskommunens langtidsbudsjett. Vi håper på at det framover vil bli lagt fram midler til asfaltering også.
 • Kongsbergregionen har gitt innspill til fylkeskommunene i Buskerud og Telemark om alkolås og sikkerhetsbelter på alle skolebusser. Vi håper på gjennomslag for dette.

”Rikets tilstand” ved rådmann:

 •  Kommunestyret 5.11.09: Grundig behandling av tertialrapporten. Det har ikke kommet noe spesielt å bemerke økonomisk etter dette.
 • Tjenesteområder: Det er pr. i dag ikke noe spesielt avvik på tjenester.
 • Sykefraværsstatistikk: Vi ligger under gjennomsnittet  og ikke minst under landsgjennomsmittet innen helse- og omsorgsetaten. Dette er jeg  godt fornøyd med.
 • Stor grad av stabilitet i arbeidsstokken: Det er ikke voldsomt mye turnover i kommunen. Vakanse driftsleder på sykehjemmet er nå besatt. Dette er veldig viktig.
 • Bredbåndsutbygging: BLiNK 2 avsluttes 31.12.09. Da har 800 husstander bredbånd  via prosjektet. Det mangler noen få husstander som ikke omfattes av prosjektet, men mulig at de kan utbygges via andre leverandører. Vi står igjen med bredbåndsutbygging i Lyngdal, men disse er finansiert eksternt via ”småskala-samfunnsmidler”.

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 43/09

Meldinger

 

PS 44/09

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013

Pia Øberg

PS 45/09

Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av GNR 2/1,3. Pbl § 27-2 nr 1

Arne Sørensen

PS 46/09

Prosjektregnskap vei, vann og avløp - Skartumlia Øst

Eilev Bekjorden

PS 47/09

Overformynderi 2010 - 2011/2013

Oddvar Garås

PS 48/09

Eiendomsskatt takstnemnd 2007 - 2011 - fritak

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 49/09

Søknad om spillemidler - ballbinge i Svene, søker Svene IL

Bjørg Homelien

PS 50/09

Søknad om serverings- og skjenkebevilling- Blestølen Kro

Odd Kåre Dalen

PS 51/09

Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2009 - overføring til 2010

Oddvar Garås

PS 52/09

Forhøyelse av festeavgiften på gravsteder i Flesberg

Kåre Oddvar Kjennerud

 

PS 43/09 Meldinger

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 10.12.2009:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

 

PS 44/09 Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Følgende uttalelser ble delt ut:

-       Meninger fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund ang. BUDSJETT 2010 – ØKONOMIPLAN 2011-2013

-       Ad. alternativt budsjettforslag 2010 Flesberg kommune – på vegne av oss 3 pensjonister fra Rådet for eldre og funksjonshemmede v/Turid Søgnen, leder.

-       Flesberg kommune – Budsjett 2010- Økonomiplan 2011-2013 fra Naturviterne Flesberg kommune og NITO Flesberg kommune.

Repr. Oddvar Garås, Sp ba om at spørsmålet om inhabilitet ble vurdert for 2 representanter  i kommunestyret, dette gjelder en ansatt på Flesbergtunet, dagavdelingen Pia Øberg og en annen representant som er gift med en ansatt på dagavdelingen, Trygve Strand, da de vil bli direkte berørt av et budsjettvedtak der dagavdelingen evt. berøres.

Ordfører ba om at de 2 representantene trakk seg tilbake når spørsmålet om inhabilitet ble vurdert.

Rådmannen svarte:

Ingen av de 2 representantene har budsjettansvar. Dersom ansatte blir berørt av et budsjettvedtak, vil dette gjelde flere i kommunestyret. Etatsledere er inhabile i en budsjettdebatt, ikke mellomledere og rektorer. Hva da med kommuneplanen? Rådmannen vurderer ikke de 2 representantene til å være inhabile.

Repr. Geir Marstein, H, ba om gruppemøte.

Repr. Kåre Kjennerud, Ap: Saken utsettes, i påvente av juridisk vurdering.

Repr. Geir Marstein, H: Da er det flere som berøres, Helga Bratås, helse- og omsorg, Anne-Liz Lande, NAV og Wenche Låg Breivik, Tpr.

Rådmannen:

Har sjekket med lovkommentarene til kommuneloven. Det er et par unntak i loven ad overordnede planer og budsjettet, da gjelder forvaltningsloven. Det er organet som avgjør.

De tre nevnte personene Bratås, Lande og Breivik forlot møtet mens en vurdering av deres inhabilitet pågikk.

Det ble votert over inhabiliteten til følgende:

 Wenche Låg Breivik: Ble erklært habil mot 1 stemme.

AnneLliz Lande: Ble erklært habil – enstemmig

Helga Bratås: Ble erklært habil – enstemmig

Trygve Strand: Ble erklært habil mot 7 stemmer

Pia Øberg: Ble erklært habil mot 8 stemmer

21 representanter tilstede.

Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap: Trakk deretter sitt forslag om utsettelse av saken.

Repr. Oddvar Garås, Sp: Presiserte formannskapets forslag pkt. 10, endring i kursiv:

…..Nærings- og utviklingsfond rettes til fond……

Repr. Trygve Strand, AP, la fram følgende alternative budsjettforslag:

Rådmannens anbefaling vedtas med følgende endringer pkt. 1:

 • Investeringer til nytt ventilasjonsanlegg å ungdomsskolen flyttes til 2010.
 • Bemanningen i omsorgsboligene beholdes. Dette finansieres ved å redusere kravet til 3 % driftsresultat.
 • Kommunestyret ber rådmannen å fortsette kostreduksjonsprosessen med sikte på å gjøre opp regnskapet for 2010 med en resultatgrad på 1,5 %. Forslag med konsekvenser legges fram sammen med første tertialrapport.

Repr. Nils Molia, Sp, foreslo følgende omplasseringer på investeringsbudsjettet for 2010, se side 44, pkt. 1:

Etablering nytt parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole kr. 600.000 flyttes fra 2010 til 2012.

Nytt ventilasjonsanlegg  ungdomsskole/svømmebasseng kr. 600.000 i 2010 med tilsvarende reduksjon  fra kr. 2. millioner til kr. 1.4 millioner  i 2012.

Spisepause i 30 minutter.

Repr. Nils Molia, Sp, trakk deretter sitt forslag.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram følgende verbalforslag:

 1. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål.
 2. Kommunestyret reduseres fra 21 medlemmer til 15 medlemmer.
 3. Kommunestyret ber rådmann om å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til ”Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune”. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

Repr. Geir Marstein, H, signaliserte at Høyre vil støtte Ap’s budsjettforslag.

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, ba om gruppemøte.

VOTERING:

Det ble først votert  alternativt mellom formannskapets anbefaling og repr. Trygve Strands, Ap’s forslag, der arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

Det ble deretter votert over verbalforslagene fra Bekjorden, FrP for seg, hv:

Pkt. 1 falt med 11 mot 10 stemmer.

Pkt. 2  falt med 11 mot 10 stemmer

Pkt. 3 Vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 10.12.2009:

1.    Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2010 - 2013, samt årsbudsjettet for 2010, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

·         Investeringer til nytt ventilasjonsanlegg å ungdomsskolen flyttes til 2010.

·         Bemanningen i omsorgsboligene beholdes. Dette finansieres ved å redusere kravet til 3 % driftsresultat.

·         Kommunestyret ber rådmannen å fortsette kostreduksjonsprosessen med sikte på å gjøre opp regnskapet for 2010 med en resultatgrad på 1,5 %. Forslag med konsekvenser legges fram sammen med første tertialrapport.

2.    I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 

3.    For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.    Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.    Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.    Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

7.    Det settes i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede hvor stort inntektspotensialet kan være ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen. Siktemålet er at en skal fremskaffe et beslutningsgrunnlag som er godt nok til å fatte vedtak om gjennomføring.

8.    Rådmannen bes fremme en sak i 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med fokus på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger.

9.    Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Formålet er å avsette 80 % av inntektene i et bundet investeringsfond til ny barneskole og flerbrukshall, og 20 % til kommunens nærings- og utviklingsfond når regelverket for dette er revidert. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens.

10.  Det foretas låneopptak på inntil kr. 5.680.000,- til finansiering av investeringer i 2010. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.

11.  Kommunestyret ber rådmann om å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til ”Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune”. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

12.  Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

 

PS 45/09 Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av GNR 2/1,3. Pbl § 27-2 nr 1

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Planutvalgets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 10.12.2009:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret i Flesberg reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av GNR 2/1,3.
 2. Begrepet ”Kjøresti” i reguleringsbestemmelsene og i reguleringskartets tegnforklaring må erstattes med begrepet ”Stikkveg”.
 3. Tomt nr. 111 må flyttes 10 meter i retning nord, og ca 15-20 meter i retning øst.

 

PS 46/09 PROSJEKTREGNSKAP VEI, VANN OG AVLØP - SKARTUMLIA ØST

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 10.12.2009:

Kommunestyret vedtar fremlagt prosjektregnskap for vei, vann- og avløp – Skartumlia Øst, sammen med rådmannens forslag til endringer i investeringsbudsjettet.

 

PS 47/09 Overformynderi 2010 - 2011/2013

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak befaling i kommunestyret 10.12.2009:

1.    Gullik Vatnebryn velges som overformynder for perioden 2010 – 2013.

2.    Som forretningsfører for 2010 – 2011 velges: Gullik Vatnebryn

3.    Som varamedlemmer for 2010 – 2011 velges: Nils Livland og Turid Gjellerud

 

PS 48/09 Eiendomsskatt takstnemnd 2007 - 2011 - fritak

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap la fram følgende forslag:

Som nytt medlem Kjersti Frogner Ruud.

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling pkt. 1.

Kommunestyret vedtok enstemmig repr. Kjenneruds forslag pkt. 2.

Vedtak i kommunestyret 10.12.2009:

1.    Åse Fosshaug gis fritak som medlem i takstnemnda for eiendomsskatt for resten av perioden 2007 – 2011.

2.   Som nytt medlem Kjersti Frogner Ruud.

 

PS 49/09 Søknad om spillemidler - ballbinge i Svene, søker Svene IL

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Komiteen for livsløp og kulturs anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 10.12.2009:

Flesberg kommunestyre prioriterer søknad om ballbinge i Svene, søker Svene IL, anleggsnummer 0631000206, ordinært nærmiljøanlegg, vedrørende spillemidler 2010,

 

PS 50/09 Søknad om serverings- og skjenkebevilling- Blestølen Kro

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Uttalelse fra sosialsjef – uten merknader ble lagt fram i møtet.

Komiteen for livsløp og kultur sin anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak faling i kommunestyret 10.12.2009:

 1. Helge Vidar Gulli gis bevilling for alminnelig skjenking av alkohol fra 2,5 -opptil 22 volumprosent alkohol, i lokalene til Blestølen kro, samt utendørs på veranda for perioden 10.desember 2009 til og med 31.desember 2011.
 2. Skjenkebevillingstidene følger alkohollovens normaltider, dvs. skjenking av alkoholholdig drikk fra 2,5 -opptil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00-01.00.
 3. Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.
 4. Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. 

 

PS 51/09 Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2009 - overføring til 2010

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 10.12.2009:

Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2009, og overføres til budsjettåret 2010. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 7,99 millioner kroner.

Det overføres 1 million kroner fra prosjekt 815 Vannbehandlingsanlegg Lampeland m/ledningsoverføring til prosjekt 879 Veg Skartumlia inkl. vann/avløp.

 

PS 52/09 Forhøyelse av festeavgiften på gravsteder i Flesberg

Behandling i kommunestyret 10.12.2009:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 10.12.2009:

Festeavgiften på gravsteder på kirkegårdene i Flesberg fastsettes i hht Flesberg kirkelige fellesråds forslag av 27.10.09 til kr. 1.000 pr gravsted for 10 år.