FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

05.11.2009

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 21.15.

Frammøte

Orienteringer

Spørretime

Siste nytt ved varaordføreren

Rikets tilstand ved rådmannen

Saksliste

Følgende medlemmer møtte:

Wenche Låg Breivik, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Anni Marie Løvlid, Pia Lena Margareta Øberg, Nils Molia, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Thomas Fosen, Gunnar Grette, Sondre Kosmo Paulsen, Nils Molia og Knut Klev.

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga Bratås, Niri Baklid, Knut Holtan, Astri Rindem og Helga Teigen.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen og formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Dessuten møtte økonomisjef Anne Rudi, helse og sosialsjef Helen C. Cuenoud og oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad.

 

Orienteringer:

Leder for Flesberg El-verk Pål Rønning orienterte om virksomheten, og delte ut årsmelding for 2008, samt elverkets jubileumsbok.

Oppvekst- og kulltursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad orienterte om status og utfordringer innen skoleskyss.

Økonomisjef Anne Rudi presenterte rådmannens forslag til budsjett 2010-2013. Rådmannen kom med ytterligere kommentarer. Kommunestyret stilte spørsmål/kommentater som ble besvart av økonomisjef og rådmann.

 

Spørretimen:

 • Repr. Øyvind Høimyr, Sp la fram følgende spørsmål fra Sp, da repr. Knut Klev hadde forfall.

Spørsmål fra Flesberg Senterparti

Spørsmål 1:

Det er fastsatt flere krav om tidsfrister for å sikre en rasjonell, effektiv og forutsigbar behandling av private reguleringsforslag. Etter forskrift som trådte i kraft fra 1. juli 2004 skal for eksempel det faste utvalg for plansaker behandle et privat reguleringsforslag innen 12 uker etter at forslaget har kommet inn til kommunen. Utvalget må fatte vedtak om å fremme eller ikke fremme et privat forslag om regulering innen denne fristen.

Flesberg kommune oversitter i stor utstrekning denne tidsfristen.

Foreligger det planer om tiltak for å bedre situasjonen slik at private planforslag kommer ut til høring innenfor de fastsatte frister?

Spørsmål 2:

I planutvalgsmøte 11 mars 2008  ble reguleringsplan for Væråsnuten hyttegrend; del av gnr 11 bnr 3, lagt ut til offentlig høring (PS sak 17/08) Den 29/10-08 fremmet Fylkesmannen innsigelse.

I planutvalgsmøte 1 juli 2008  ble reguleringsplan for Søre Værås; del av gnr 11 bnr 4 (PS sak 42/08) og reguleringsplan for Søre Solum, del av gnr 9 bnr 8 (PS sak 44/08)  lagt ut til offentlig høring. Den 7/11-08 og 14/11-08 fremmet Fylkesmannen innsigelse.

Hva er status i sakene, og foreligger det planer om tiltak for å bedre situasjonen slik at private planforslag raskere kan ferdigbehandles etter at offentlig høring er holdt?

Spørsmål 3:

Den 9.6.09 opphevet FUP en byggestopp som hadde vært virksom i ¾ år. Den 20.10.09 stadfester FUP  oppheving av byggestopp og ga samtidig en dispensasjon. Begge deler med umiddelbar virkning. To uker senere har utbygger ennå ikke fått melding om byggestoppen er opphevet. Mener ordføreren at dette er tilfredsstillende kundebehandling?

Rådmannen svarte slik på spørsmålene:

 1.  Det er påstander her, ikke nødvendigvis enig i den. I påsken ble det foretatt overtidsarbeid for å rekke 19 reguleringsplaner. Om dette er måten å gjøre det videre på - er åpent. 
 2. Har ikke oversikt over status i disse sakene. Påregner at det kan svares på i FUP-møte. Forstod at dette ikke ble gjort i sist møte, 20.10.09.
 3. Rådmannen kan ikke svare på dette på stående fot. Må undersøkes nærmere hva som er årsaken, før man svarer på om det er god kundebehandling eller ikke.

 

 • Spørsmål fra varaordfører Pia Øberg, Ap:

 

Jeg har spørsmål angående akkurat spørretimen.

Har fått noen innspill av folk som lurer på hva spørretimens funksjon egentlig er?

Det kunne jeg ikke riktig svare på.

Jeg tenker at spørretimen er en mulighet for kommunens innbyggere å få treffe politikere og for å stille spørsmål til kommunestyret.

Har også oppfattet at politikere kan komme med interpellasjoner i spørretimen.

 

 • Det jeg lurer på er om det finnes noen retningslinjer for hva spørretimen skal brukes til?
 • Bør vi ta opp til vurdering hva vi gjør med spørretimen i fremtiden?

Fordi jeg tenker at spørretimen er gått ut litt på dato. Var det muligens mer bruk for spørretime før folk hadde internett, nå er det jo lett tilgjenglig å ta kontakt med både administrasjonen og politikerne i kommunen uten å behøve gå på talerstolen i et kommunestyremøte.

Har også hørt at ikke alle kommuner har spørretime.

Har rådmann noen svar eller synspunkter på dette?

 

Rådmannen svarte slik på spørsmålet:

Mottok spørsmålet i går og har ikke kunnet finne retningslinjer for dette. Spørretimen ble innført primært for at innbyggerne skulle kunne stille spørsmål til kommunen. Den ble innført i en tid da internett og e-post ikke fantes. Med andre ord før sakspapirer og annen kommunal informasjon var så lett tilgjengelig som i dag.

Min kjennskap til ”regler” for spørretimen er at 1) det alltid skal være et spørsmål, 2) ikke skal være innlegg, og 3) ikke angå saker som står på sakskartet. Det bør sikkert diskuteres om spørretimen har utspilt sin rolle i og med at både publikum og politikere i dag har mye bedre tilgang til informasjon enn da spørretimen ble innført.

 • Spørsmål fra repr. Wenche Låg Breivik, AP:

I etterkant av innbruddet vi hadde på Flesberg skole i forrige uke, lurer jeg på om det er tenkt noe på installering av tyverialarm her?

Rådmannen svarte:

Ja, forslag om alarm på skolen er tatt med i forslag til budsjett for 2010.

 • Spørsmål fra repr. Anni Løvlid, SP:

Er det noe frivillig beredskap i Flesberg kommune? Kan vi få en orientering i neste kommunestyremøte?

Rådmannen svarte:

Nei, det er det ikke. Vi bruker representanter fra Flesberg Røde Kors, hjelpekorpset og sanitetsforeningenes innsatsgrupper.

 • Spørsmål fra repr. Trygve Strand, Ap:

Spørsmål til ordføreren: Rådmannen har søkt på ny jobb, rett etter at lønnsforhandling ble iverksatt av formannskapet. Et flertall av FrP, Sp og Høyre foreslo 0 i lønnsøkning. Ap gikk inn for en generell lønnsvekst. Rådmannen tjener minst av rådmennene i de kommunen vi sammenligner oss med, han har ikke resultatlønn. Har ordfører her tenkt igjennom konsekvensene for drift ved å ”si opp rådmannen”, på dette tidspunktet? Er dette forankret i kommunestyret? Jeg forventer en skriftlig redegjørelse fra ordfører i neste kommunestyremøte.

 • Spørsmål fra repr. Eilev Bekjorden, FrP:

Det blir møte med Fylkesmannen om innsigelsene i kommuneplanen fredag 6.11.09. Kan det gis en forsikring om at det ikke blir reelle forhandlinger i morgen?

Rådmannen svarte:

Rådmannen svarte at han ser det som et prosessmøte for å komme videre. Blir overrasket om politikerne går inn i reelle forhandlinger på dette møtet.

Siste nytt ved varaordfører:

Vi har hatt TV-aksjon, hvor Sanitetsforeningene og Bygdekvinnelagene gjorde en kjempeinnsats og fikk samlet inn 47 kroner per innbygger. Det blir litt over 100 tusen kr.

Her i Buskerud var det Nes kommune som samlet inn mest, med 79 kr per innbygger. Rollag kom på andre plass 68 kr/innbygger.

En stor takk til Sanitets- og bygdekvinnene som stilte med 25 bøssebærere og de fleste hadde en hjelper med på roden.

17. november kommer det 4 nye innbyggere. De kommer fra Eritrea og det er en mor med 3 små barn tvillinggutter på 6 år og en jente på 3 år. Far sitter fengslet i Eritrea. Familien har og 2 andre barn som er igjen i Eritrea. Mor vil nedkomme med et barn om en måned eller 2. Jeg håper de blir tatt like godt imot som andre innflyttere her i kommunen vår.

Vi vil ikke nå målet om å bosette 10 flyktninger i 2009 som forutsatt. Problemer med å leie boliger er grunnen til at vi ikke kan ta imot flere. Håper det blir en løsning på dette til neste år.

Vår flyktningkonsulent Sofie er kontaktperson hvis det er noen som kan bidra med utstyr som kjelke, ski eller annet.

Status kommuneplan: Det er kommet 23 innspill til kommuneplanen. Det har vært et fellesmøte mellom referansegruppen og Formannskap, hvor vi gikk gjennom alle innspillene.

Videre prosess er at i morgen fredag reiser Formannskapet, rådmann og kommuneplanlegger til fylkesmannen for et dialogmøte. Videre jobbes det med dialog mellom berørte innsigelsesparter for å få avklart alle de 9 innsigelsene som er kommet inn. Målet er at kommuneplanen kommer opp til behandling i kommunestyret i februar.

Litt fra Kongsbergregionen: Hvert annet år velges det leder og nestleder i Kongsbergregionen. I sist møte ble Lise Wiik ordfører i Notodden valgt til ny leder etter Steinar Berthelsen. Thomas Fosen ble valgt til nestleder.

Som det ble sagt i sist kommunestyre skal strategidokumentet for Kongsbergregionen opp til behandling i de 7 deltagende kommuner før nyttår. Vi får strategidokumentet opp til behandling 10. desember.

Minner og om nettsiden til Kongsbergregionen. Mye fin info der.

”Rikets tilstand” ved rådmannen

 1,1% er helt ledige i Flesberg i oktober 2009. Det er 6 flere enn i oktober 2008, men litt færre enn september i år. Ledigheten i Flesberg kommune merkes sterkest hvis eks. FMC må nedbemanne ytterligere.

Bredbåndsprosjektet er i sluttspurten nå. Det vil bli arbeide i Lyngdal på nyåret. Man er i rute med arbeidet. Det er godt samarbeid i styringsgruppen. Status: 700-800 husstander har fått fiber, pluss de som har ADSL. Det jobbes med løsninger for andre. Det vil komme en oversikt til kommunestyret i desember.

Spisepause i 30.min.

Varaordfører ba om en settevaraordfører. Repr. Arne Sørensen foreslo repr. Trygve Strand, som kommunestyret sluttet seg til. Opprop ble foretatt og møtet ble satt. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av varaordfører Pia Øberg som fungerte som ordfører, med repr. Trygve Strand som settevaraordfører.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 37/09

Meldinger

 

PS 38/09

Rapport for 2. tertial 2009

Oddvar Garås

PS 39/09

Søknad om etableringstilskudd - Svene Regnskapskontor

Anne-Liz Lande

PS 40/09

Søknad om etableringstilskudd - Rørlegger Strand og Teksle AS

Arne Sørensen

PS 41/09

Høring på forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus og kommunene i nedslagsfeltet.

Odd Kåre Dalen

PS 42/09

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012

Sondre Kosmo Paulsen

 

PS 37/09 Meldinger

Behandling i kommunestyret 05.11.2009:

Repr. Oddvar Garås, Sp: Det er ønskelig med 4 kommunestyremøter 1. halvår 2010.

Formannskapsekretæren informerte om at det er mulig å legge inn en møterekke i mai, dersom dette er et ønske og behov.

Repr. Garås foreslo følgende:

Ekstramøter i mai legges inn i forslaget og legges fram på neste kommunestyremøte 10.12.09.

Det var enighet om at administrasjonen gjør dette.

Vedtak i kommunestyret 05.11.2009:

Meldingene tas til etterretning, med følgende tillegg i melding d).

Ekstramøter i mai legges inn i forslaget og legges fram   neste kommunestyremøte 10.12.09.

 

PS 38/09 Rapport for 2. tertial 2009

Behandling i kommunestyret 05.11.2009:

Repr. Geir Marstein, H, gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende tillegg: 

Etatsleder i helse- og omsorg og teknikk, plan og ressurs, settes under administrasjon av rådmann f.o.m 1/1 2010. Dette, inntil budsjettsituasjon er under kontroll.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, ba om et gruppemøte. Dette ble innvilget med 10 minutter.

Repr. Oddvar Garås, Sp, gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende tillegg:

Etatsjefene må framlegge månedlige rapporter om drift i etaten til rådmann og formannskap slik at en har oversikt over drifta til enhver tid.

Repr. Geir Marstein, trakk deretter Høyres forslag, før han la fram et nytt forslag.

Repr. Marstein, H, gikk deretter inn for rådmannens anbefaling med følgende tillegg:

Kommunestyret ber rådmann forklare hvilke spesielle tiltak som tas overfor H/O og teknisk, med tanke på oppnåelse av bedre budsjettdisiplin i 2010.

Det ble først votert over Repr. Garas sitt forslag, som fikk 21 stemmer.

Det ble deretter votert over repr. Marstein sitt forslag som fikk 21 stemmer.

Det ble til slutt votert over formannskapets anbefaling som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 05.11.2009:

Rapporten for 2. tertial 2009 tas til etterretning med følgende tillegg:

Etatsjefene må framlegge månedlige rapporter om drift i etaten til rådmann og formannskap slik at en har oversikt over drifta til enhver tid.

Kommunestyret ber rådmann forklare hvilke spesielle tiltak som tas overfor H/O og teknisk, med tanke på oppnåelse av bedre budsjettdisiplin i 2010.

 

PS 39/09 Søknad om etableringstilskudd - Svene Regnskapskontor

Behandling i kommunestyret 05.11.2009:

Repr. Geir Marstein, H og repr. Arne Sørensen ba om å bli vurdert som inhabile i saken da de er  hhv styreleder og aksjonær i Svene Regnskapskontor. De forlot deretter møtesalen under kommunestyrets vurdering.

Kommunestyret foretok deretter en vurdering og de ble erklært som inhabile i saken. 19 var tilstede under behandlingen av saken.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, fremmet rådmannens anbefaling.

Repr. Trygve Strand, AP,  foreslo følgende:

Komiteen for næring og ressurs utgjør arbeidsgruppen som reviderer regelverket.

Ved alternativ votering mellom Bekjordens forslag og komiteens anbefaling ble Bekjordens forslag vedtatt med 13 mot 6 stemmer.

Det ble tilslutt votert over repr. Strands forslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 05.11.2009:

Søknaden fra Svene Regnskapskontor om etableringstilskudd på kr. 135.000,- avslås.

Komiteen for næring og ressurs utgjør arbeidsgruppen som reviderer regelverket.

 

PS 40/09 Søknad om etableringstilskudd - Rørlegger Strand og Teksle AS

Behandling i kommunestyret 05.11.2009:

Repr. Eilev Bekorden, FrP. fremmet rådmannens anbefaling.

Repr. Trygve Strand, AP,  foreslo følgende:

Komiteen for næring og ressurs utgjør arbeidsgruppen som reviderer regelverket.

Ved alternativ votering mellom Bekjordens forslag og komiteens anbefaling ble Bekjordens forslag vedtatt med 13 mot 6 stemmer.

Det ble tilslutt votert over repr. Strands forslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 05.11.2009:

Søknaden fra Rørlegger Strand og Teksle AS om tilskudd på kr. 100.000,-, avslås.

Komiteen for næring og ressurs utgjør arbeidsgruppen som reviderer regelverket.

 

PS 41/09 Høring på forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus og kommunene i nedslagsfeltet.

Behandling i kommunestyret 05.11.2009:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 05.11.2009:

Forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune vedtas.

 

PS 42/09 Plan for kompetanseutvikling 2009-2012

Behandling i kommunestyret 05.11.2009:

Varaordfører Pia Øberg ba om at nestleder i komiteen for livsløp og kultur Odd Kåre Dalen tok over som saksordfører for saken, da saksordfører hadde forfall.

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 05.11.2009:

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012 vedtas som 3-årig kommunal kompetanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen.