FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

19.06.2008

Tidspunkt:

kl. 14:00 – 18.45

 

Frammøte

Orienteringer

Spørretime

Ordføreren – hendt siden sist

Saksliste

Til saksframlegg m/anbefalinger

 

Følgende medlemmer møtte:

Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Anni Marie Løvlid, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås

Følgende medlemmer hadde forfall:

Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Sondre Kosmo Paulsen, Anne-Liz Lande, Gunnar Grette, Brynjulf Ole Hansen, Øivind Høimyr og Pia Lene Margareta Øberg (fra kl. 15.00),

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga Bratås, Jan Morten Bringsrud, Ole Morten Værås, Tom Ivar Stepien, Knut Holtan, Anita Smalsundmo, Jon Ørstein og Gunvor Bekjorden.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Grete N. Huslende, fra Fønk var tilstede i sak 22 og 23/08. Teknisk sjef var tilstede i sak 24/08.

 

Helga Bratås og Odd Kåre Dalen ble tatt ut til å signere protokollen, da de faste som signerte hadde forfall.

Det var følgende merknad til innkallingen: Vedlegg meldinger var sendt til varamedlemmer, men ikke til medlemmer. Meldinger ble siden kopiert til alle og tatt opp som siste sak.

Repr. Knut Klev gjorde oppmerksom på at han ikke hadde fått tilsendt dokumenter til kommunestyret, samt at han sto ikke oppført som medlem på kommunestyreutskriften av møte 8.5.08.

Ad. det siste, ble det rettet opp under behandlingen av sak 21/08 Meldinger a).

Det var ingen merknader til sakslisten.

Varaordfører hadde forfall fra kl. 15.00 og ordfører ba om at det ble oppnevnt en ny sette- varaordfører. Det ble foreslått repr. Bjørg Homelien  og repr. Kåre Oddvar Kjennerud. Ved votering ble Bjørg Homelien valgt til settevaraordfører.

Sak 21/08 Meldinger ble behandlet tilslutt, i påvente av kopiering av meldinger, da disse ved en inkurie ikke hadde blitt sendt til medlemmene, men kun til varamedlemmer.

Orienteringer:

 • Lys i alle glas” v/ prosjektleder Terje Halland.
 • Informasjon om Numedalsutvikling v/ daglig leder Magne Pedersen

Spørretimen:

 • Spørsmål fra repr. Oddvar Garås, Sp: I reguleringsplan i Svene ved Sigurd Lia er tallene på tomt 8 og 9 byttet om. Han påregnet at kart og plan ble revidert i samsvar med de faktiske forhold.  Ordfører svarte at dette bringes videre til TPR.
 • Spørsmål fra repr. Anita Smalsundmo, Ap: Jeg er opptatt av kildesortering og resirkulering. Er det planlagt å gjøre noe med resirkulering av plast for husholdninger? Rådmannen svarte at det var en god timing av spørsmålet. Da det i ekstramelding f) om anbud bygderenovasjon er lagt inn et nytt tilbud om henting av plast 1 gang pr. mnd hos husstander.
 • Repr. Ole-Helge Sønåsen, FrP: Hvor mange har boplikt- og hvor mange oppfyller den i Flesberg kommune? Rådmannen svarte at han ikke hadde oversikt over dette i møtet, men at opplysninger ville fremskaffes.
 • Grunneier Roger Rustand la fram informasjon/synspunkter i sak 24/08 vedr. søknad om betalingsbom.

Ordføreren – hendt siden sist:

 • Fossanåsen. Det vil bli intervju med NRK 20.6.08, mht til situasjonen der Fossanåsen forsøker å få godkjenning som institusjon innen rusomsorgen.
 • Lampelandmarken 7.juni var svært vellykket!
 • Ordføreren har vært på vennskaps-studietur til Värnu i Estland i regi av fylkeskommunen. De er interessert i å bli en vennskapskommune. Dette er et spørsmål som en må komme tilbake til.
 • Det er høringsfrist i oktober i forhold til å uttale seg om strukturen for politi- og lensmannsetaten i Buskerud, herunder eksistensen til Flesberg Lensmannskontor. Det vil bli fremmet en sak til kommunestyret i september med forslag til uttalelse fra Flesberg kommune.
 • Det er høringsfrist i oktober i forhold til å uttale seg om sykehusstrukturen i Buskerud, herunder eksistensen av Blefjell sykehus, avd. Kongsberg. Det vil bli fremmet en sak til kommunestyret i september med forslag til uttalelse fra Flesberg kommune.
 • Ordføreren deltok på årsmøte til Flesberg El-verk 18.6.08.
 • Vetle Bergan har fått Drømmestipend på kr. 10.000 fra Norsk Tipping/Norsk Kulturskoleråd for sitt arbeid med film. 5.juni var ungdomskolen i Flesberg samlet til en utdeling av stipendet. Ordfører og varaordfører, samt repr. fra adm. /skoleledelsen var tilstede. Flesberg kommunestyre gratulerer med Drømmestipendet!

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 21/08

Meldinger

 

PS 22/08

Tertialrapport 1 - 2008

Oddvar Garås

PS 23/08

Reglement for Flesberg kommunes finansforvaltning (finansreglement)

Eilev Bekjorden

PS 24/08

Søknad om betalingsbomGampeflå - Storliveien

Gunnar Grette

PS 25/08

Justering av vedtekter for SFO 2008

Eirik Bakke Fosen

PS 26/08

Plan for kompetanseutvikling 2008

Sondre Kosmo Paulsen

PS 27/08

Valg av barnerepresentant etter PBL § 9.1

Pia Øberg

PS 28/08

Høring om sentrale problemstillinger knyttet til tiltaksplan for utvalgte vannområder. Forvaltningsplan for vassdrag, grunnvann og kystvann for perioden 2009-2015

Anne-Liz Lande

PS 29/08

Nye regler for Caravanoppstillingsplasser i Flesberg Kommune

Arne Sørensen

PS 30/08

Gatenavn i boligfelt på Lampeland gård

Oddvar Garås

PS 31/08

Vann og avløpsgebyrer 2008 - ny modell

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 32/08

Prinsippsak eiendomsgebyr

Eilev Bekjorden

PS 33/08

Gnr 66 bnr 2-3 - søknad om utsettelse av boplikten

Knut Klev

PS 34/08

Uttalelse til forhåndsvarsel om oppheving av midlertidig fredning av deler av Numedalsbanen

Helga Bratås

PS 35/08

Kommunedelplan for Blefjell. Bekreftelse av bestemmelser om utnyttingsgrad.

Kåre Oddvar Kjennerud

Ps 36/08

Kommuneplanens arealdel 2003-2015. Bekreftelse av bestemmelser om utnyttingsgrad.

Kåre Oddvar Kjennerud

Ps 37/08

BLiNK 2 Fiberutbygging i Flesberg

Eilev Bekjorden

 

PS 21/08         Meldinger

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Ekstramelding e)

Fra Kongsbergregionen av 12.6.08 til Buskerud fylkeskommune:

Kommunale næringsfond – Buskerud

f) Fra rådmannen: Vedr. utlyst – og mottatt anbud på bygderenovasjon i Numedalskommunene, av 16.6.08.

g) Rådmannen orienterte om status på prosjekt skolestruktur. Prosjektrapport med anbefalinger vil bli lagt ut offentlig før sommerferien. Rådmannen vil fremme en politisk sak til behandling i kommunestyret 18.9.08.

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

 

PS 22/08         Tertialrapport 1 - 2008

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

 1. Rapport for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
 2. Inntekter fra salg av kommunal eiendom på kr. 1.074.932 disponeres til inndekning av merforbruk i investeringsregnskapet 2007 og inndekning egenkapitalinnskudd til KLP slik det er omtalt i saksopplysningene.

 

PS 23/08         Reglement for Flesberg kommunes finansforvaltning (finansreglement)

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Flesberg kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til reglement for finansforvaltning, og opphever med vedtaket eksisterende plasseringsreglement.

 

PS 24/08         Søknad om betalingsbomGampeflå - Storliveien

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Følgende 3 uttalelser i saken ble delt ut:

 • Uttalelse fra Søndre Blefjellveien BA av 30.mai 2008 v/styreleder Oddvar Garås.
 • Uttalelse fra 5 berørte grunneiere av 12.6.08 v/ Knut Olav Tveiten, Gunstein Garaas, Britt Jorun Ingebrigtsen, Gunvor Hansen og Halvor G. Garås.
 • Uttalelse av 18.6.08 fra Rendli Vel v/Margit Nyhus.

Repr. Oddvar Garås, Sp gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende endring  pkt. 1:

 1. I medhold av Veglovens § 56 samtykker kommunestyret i at det kan kreves en engangsavgift på kr. 50,- for passering av bom på Gampeflå inn på Stoliveien, under forutsetning av at betalingsbommen etableres på kommunegrensa mellom Flesberg og Kongsberg ved Rendla.

Repr. Trygve Strand, Ap, gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende endring pkt. 1.

 1. I medhold av Veglovens § 56 samtykker kommunestyret i at det kan kreves en engangsavgift på kr. 50,- for passering av bom i området Gampeflå – Kongsberg grense.

Teknisk sjef kom med følgende saksopplysninger i saken etter samtale med kommunens advokat 29.februar 2008, via mail. Vedr. spørsmål angående bom på privat vei.

Advokat Erik Blaauw Evensen kom med følgende svar:

”Beklager sen tilbakemelding, men jeg har vært opptatt i rettsmøter.

Jeg kan heller ikke se at dette er søknadspliktig etter plan- og bygn.l.

Kommunen skal etter vegloven § 56 ikke foreta noen omfattende prøving av søknaden. Kommunens samtykke er først og fremst en prøving av rimelighet av å kreve bompenger på denne konkrete veistrekningen, og størrelsen på bompengene. Kommunens oppgave er begrenset til en passiv søknadsvurdering. Etter mitt skjønn må kommunen kunne gi et samtykke uten at den derved har tatt stilling til den eksakte plassering av bommen med mindre kommunen har en oppfatning av om delder av den aktuelle veistrekning bør være åpen for alminnelig ferdsel, f.eks fordi kommunen yter driftsstøtte nettopp for at den skal være åpen for alminnelig ferdsel. De som berøres av samtykket kan selvsagt klage, men kommunen må da evt. kunne avvise klagen under henvisning til at kommunen ved sitt samtykke ikke har tatt stilling til den eksakte plassering av bommen. Kommer det en klage, må denne uansett oversendes Fylkesmannen hvor kommunens standpunkt til klagen må fremgå.”

Repr. Arne Sørensen, H, la fram følgende forslag:

Saken utsettes til behandling i neste møte i kommunestyret 18.september 2008 på grunn av nye saksopplysninger.

Det ble votert over utsettelsesforslaget som ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Saken utsettes til behandling i neste møte i kommunestyret 18.september 2008 på grunn av nye saksopplysninger.

Repr. Arne Sørensen, H, ba om et nytt gruppemøte kl. 17.35. Ordføreren innvilget dette og kommunestyret møttes igjen kl. 18.12.

Kommunestyret opphevet enstemmig utsettelsesvedtaket.

Saken ble deretter tatt opp til realitetsbehandling.

Repr. Eilev Bekjorden, la fram et felles endringsforslag fra H, Ap, og FrP:

 1. I medhold av Veglovens § 56 samtykker kommunestyret i at det kan kreves en engangsavgift på kr. 50,- for passering av bom mot Storliveien.
 2. Overskuddet av bompengene må benyttes til fremtidig utbedring og omlegging av veier i området, som trafikksikker avlastning av Storliveien.
 3. Bommen må stå åpen frem til at betalingsordning er etablert.

Repr. Knut Klev, Sp la fram følgende endringsforslag:

1.      Flesberg kommunestyre anser det som urimelig å kreve bomavgift for den del av veien som ligger i Flesberg kommune.

2.      Flesberg kommunestyre gir ikke samtykke til å kreve avgift for passering av bom på Gampeflå.

3.      Flesberg kommunestyre har ikke innvendinger mot at det vil bli opprettet bom på kommunegrensen med en passeringsavgift på kr. 50,-.

Det var ingen som støttet komiteens anbefaling.

Ved alternativ votering mellom Bekjordens fellesforslag og Klevs endringsforslag, ble Bekjordens fellesforslag vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Vedtak:

 1. I medhold av Veglovens § 56 samtykker kommunestyret i at det kan kreves en engangsavgift på kr. 50,- for passering av bom mot Storliveien.
 2. Overskuddet av bompengene må benyttes til fremtidig utbedring og omlegging av veier i området, som trafikksikker avlastning av Storliveien.
 3. Bommen må stå åpen frem til at betalingsordning er etablert.

 

PS 25/08         Justering av vedtekter for SFO 2008

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens for livsløp og kultursanbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtar forslag til endring av kommunale SFO-vedtekter.  De justerte vedtektene gjelder fra 1. august 2008.

 

PS 26/08         Plan for kompetanseutvikling 2008

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for livsløp og kulturs anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Kompetanse for utvikling i grunnskolen, Plan for grunnskolene i Flesberg kommune 2008, vedtas som lokal kompetanseutviklingsplan.

 

PS 27/08         Valg av barnerepresentant etter PBL § 9.1

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

1.      Som Flesberg kommunes barnerepresentant i hht PBL § 9-1 oppnevnes Kristine Engell Løkamoen.

2.      Oppgaven som barnerepresentant skal ivaretas innenfor Løkamoens faste ansettelsesforhold i kommunen.

 

 

PS 28/08         Høring om sentrale problemstillinger knyttet til tiltaksplan for utvalgte vannområder. Forvaltningsplan for vassdrag, grunnvann og kystvann for perioden 2009-2015

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Flesberg kommune støtter Den Grønne Dalens høringsuttalelse til forslag til sentrale problemstillinger knyttet til tiltaksplan for utvalgte vannområder og foreslår følgende tilføyelser/endringer i kapittel 4. om Numedalslågen:

 

 • Sjøørret nevnes sammen med laks og ørret i punktet om næringsfiske.
 • Sandkryper (Gobio gobio) nevnes under fremmede arter sammen med ørekyt.
 • Mer fokus på beredskapsmessige forhold.
 • Private grunnvannsbrønner langs Lågen – flompåvirket, men konsekvensene er lite utredet.
 • Større fokus på bygge og anleggstiltak langs Lågen – byggegrense mot Lågen.

 

Vi slutter oss til forslag til nytt kapittel 4 om Numedalslågen med innarbeidede tilføyelser jfr. punktene over (se under konklusjon).

 

Vannregionutvalget etterspør innspill på konkrete tiltak og finansieringsmuligheter som en del av denne høringsrunden. Dette får et sterkt fokus gjennom det pågående arbeidet med tiltaksanalyse for Numedalslågen, og utdypes derfor ikke nærmere i denne høringsuttalelsen.

 

PS 29/08         Nye regler for Caravanoppstillingsplasser i Flesberg Kommune

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Nye retningslinjer for caravanoppstillingplasser i Flesberg kommune vedtas som fremlagt.

 

PS 30/08         Gatanavn i boligfelt på Lampeland gård

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Vegene i boligfeltet på Lampeland gård gis følgende navn:

Setervegen

Tverrvegen

Smiuberget

Jordeskanten

Bergnabben

Vesthagan

Østhagan

Sørhagan

Nordhagan

Brøttet

Skarva

 

PS 31/08         Vann og avløpsgebyrer 2008 - ny model

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

1)      Flesberg kommune vedtar forslaget til nytt gebyregulativ for vann og avløp, som det fremgår i saken.

2)      Med virkning fra 01.01.08

 

PS 32/08         Prinsippsak eiendomsgebyr

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, gjorde oppmerksom på at tittelen på saken bør endres til

Prinsippsak renovasjonsgebyr. Administrasjonen tar dette tilfølge.

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Vedtak fattet av Flesberg kommunestyre i sak 27/03, den 04.09.2003, må følges og det gis ikke anledning for hytter opp mot Kongsbergs grense å knytte seg til Kongsberg kommunes hytterenovasjon.

 

PS 33/08         GNR 66 BNR 2-3 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKTEN

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Ivar Sandum gis med dette fritak fra boplikten på N. Haugan , Gnr 66 Bnr 2-3 i Flesberg kommune frem til den 01.07.09.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.

 

PS 34/08         Uttalelse til forhåndsvarsel om oppheving av midlertidig fredning av deler av Numedalsbanen

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret slutter seg til fylkesrådmannens forslag om å oppheve den midlertidige fredningen av deler av Numedalsbanen.

 

PS 35/08         Kommunedelplan for Blefjell. Bekreftelse av planbestemmelser

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret bekrefter at bestemmelsene om utnyttingsgrad i kommunedelplan for Blefjell vedtatt 27. juni 2005, revidert 28.06.05/20.09.05 er i tråd med gjeldende teknisk forskrift. Dette innebærer at utnyttingsgraden skal oppgis i m2 BYA.

 

PS 36/08         Kommuneplanens arealdel 2003-2015. Bekreftelse av bestemmelser om utnyttingsgrad

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret bekrefter at bestemmelsene om utnyttingsgrad i vedtatt kommuneplan av 8. mai 2003 er i tråd med teknisk forskrift. Dette innebærer at utnyttingsgraden skal oppgis i m2 BYA.

 

PS 37/08         BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal - området Berget - Svene syd

Behandling i kommunestyret 19.06.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 19.06.2008:

1.      Flesberg kommune stiller kr. 350.000,- til rådighet for BliNK-prosjektet øremerket utbygging av fiber i området Berget – Svene syd.

2.      Bevilgningen foretas med dekning fra fondskonto 25320901 kommuneskogfondet, og rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som må følge av vedtaket.