FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato:

18.09.2008

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 22.45

 

Frammøte

Orienteringer

Spørretime

Siden sist og videre framover v/ordføreren

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Thomas Fosen, Pia Lene Margareta Øberg, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Nils Molia, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås, Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Geir Marstein og Eirik Bakke Fosen

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Arne Sørensen, Sondre Kosmo Paulsen, Trygve Strand

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga Bratås, Gunvor Marie Bekjorden, Niri Baklid

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gj. Pedersen og møtesekretær Ranveig Hvila

Orienteringer:

·         NAV-leder Widar Stoltz orienterte om NAV-reformen, NAV Numedal og sak 39 samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag.

·         Bygdearkivet v/Asbjørn Brækhus presenterte seg og sitt arbeid.

·         Rådmannen informerte om Flesberg skole og vedlikeholdsbehov/plan for vedlikehold samt system for registrering av bygg

·         Rådmannen informerte om styrevervregisteret til KS.

·         Repr Pia Øberg orienterte om årets TV-aksjon 19. oktober.

Spørretime:

·         Repr Geir Marstein stilte spørsmål om tidspunkt for båndtvang for hund på bakgrunn av at jakta starter før båndtvangen er over. Rådmannen ble bedt om å orientere om gjeldende regler i neste møte.

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen. Det var ingen bemerkninger til innkalling og saksliste.

Siden sist og videre framover v/ordføreren

·         Sommerens kulturarrangementer

Dåset søndagene har vært arrangert med stort sett god deltagelse selv om det var en søndag som regnet bort. Middelalderuken har blitt arrangert med god deltagelse og mange fine arrangementer. Det er et bra arbeid som gjøres både av de frivillige og ansatte for at disse arrangementene blir så bra som de er.

·         Flesberg eldredag tirsdag 16. september

Eldrerådet hadde invitert Flesberg skole med på arrangementet og dette var vellykket. Eldrerådet vil prøve å få dette som en årviss dag.

·         Samling om kommuneplan i august og møte med næringsaktører 10. september

·         Det planlegges frokostmøter med næringsdrivende i kommunen

·         På neste kommunestyre vil kommuneplanleggeren orientere om kommuneplan/-arbeidet

·         Sykefraværet i kommunen er stabilt lavere i år enn i fjor, dette blir tatt med i tertialrapporten som snart er ferdig, men det er i alle fall gledelig at sykefraværet hos oss er lavere enn i fjor og at det er stabilt

·         Utsiktsryddingsprosjektet i Numedal

Utsiktsryddingsprosjektet i Numedal som er et underprosjekt av Kvalitetshevingsprosjektet i Numedal (utsiktsrydding, skilting, generell rydding) er godt i gang og kommunens prosjektleder Terje Sandvik gjør en god jobb der. Vi gleder oss til fortsettelsen av prosjektet.

·         Flesbergtunet 5 år er markert med en tilstelning for beboerne.

·         Budsjettprosessen er starta. Formannskapet var invitert til administrasjonens oppstartsmøte. Orientering om budsjettet i neste kommunestyremøte.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 38/08

Meldinger

 

PS 39/08

Samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag kommune etter kommunelovens § 28b

 

PS 40/08

Framtidig skolestruktur og skolebygg/oppvekstarena

Pia Øberg

PS 41/08

Felles strategier for areal og transport i Kongsbergregionen

Eilev Bekjorden

PS 42/08

Forslag til høringsuttalelse om hovedstadsprosessen. (Sykehus struktur)

Bjørg Homelien

PS 43/08

Søknad om tilskudd til bygging av infrastruktur for mobilsender på Ulland

Arne Sørensen

PS 44/08

Høring: Et desentralisert og dyktig politi

 

PS 45/08

Opprettelse av felles råd for eldre og funksjonshemmede

Sondre Kosmo Paulsen

PS 46/08

IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

Oddvar Garås

PS 47/08

Valg av vararepresentant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2007 - 2011

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 48/08

Stortings- og sametingsvalget 2009  - valgdager

Oddvar Garås

 

PS 38/08 Meldinger

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Ekstrameldinger delt ut i møtet:

e)      Oversikt over skatteinngangen pr 31.08.08

f)       Kommunal støtte til politiske partier – prinsipp for fordeling, dat. 17.09.08

Meldingene tas til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

Meldingene tas til etterretning.

 

PS 39/08 Samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag kommune etter kommunelovens § 28b

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

 1. Samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag kommune etter kommunelovens § 28b vedtas. Av dette følger at Flesberg kommune er vertskommune og administrativt ansvarlig i avtaleperioden.
 2. Rådmannen i Flesberg får delegert all myndighet etter lov om barneverntjenester og kap 5, 5A og 6, i tillegg enkelte §§ etter kap 4, i lov om sosiale tjenester (dette følger av den til en hver tid gjeldende organiseringen av sosialtjenesten), introduksjonsloven, gjeldsrådgivning og husbankens bostøtteordning fra Rollag kommune.

 

PS 40/08 Framtidig skolestruktur og skolebygg/oppvekstarena

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

I formannskapets anbefaling pkt 4 var følgende falt ut i utsendingen til kommunestyret:

Administrasjonen får fullmakt til å endre planens innhold i henhold til pkt. 2.

Repr. Knut Klev la fram følgende forslag:

 1. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon er det ikke mulig å realisere prosjektet med ny felles barneskole med flerbrukshall på Stevningsmogen, siden prosjektet foreløpig er beregnet til nærmere 100 mill. kroner. Det videre arbeid med prosjektet avsluttes derfor nå.
 2. Arbeidet med videreføring av prosjektet i henhold til plankomiteens anbefalinger kan tas opp igjen dersom det framlegges en realistisk finansieringsplan.
 3. Rådmannen bes utrede mulighetene for bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og personell.
  Sentrale elementer i utredningen skal være:
  • En organisatorisk sammenslåing av skolene med felles ledelse og administrasjon
  • Endring av skolekretsgrenser
 4. Med bakgrunn i plassbehovet på Lampeland skole, bes rådmannen å fremme en sak som beskriver forslag til løsninger på plassbehovet for barnetrinnene. Løsningene må være av en slik karakter at de kan iverksettes så snart som mulig og seinest fra skoleåret 2009- 2010.

Repr. Anne-Liz Lande forslo å stryke siste setning i pkt 1 i Klevs forslag. Repr. Klev trakk deretter siste setning i pkt 1 i sitt forslag.

Ved alternativ votering mellom Klevs forslag og formannskapets anbefaling ble formannskapets anbefaling vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

 1. Kommunestyret slutter seg til plankomiteens vurdering i sluttrapporten fra forprosjektet (datert 06.06.08) der en konkluderer med at bygging av ny felles barneskole med flerbrukshall på Stevningsmogen lar seg realisere på den aktuelle tomta.
 2. Kommunestyret slutter seg til plankomiteens anbefalinger om å legge prosjektskissen ”Lysning” til grunn for det videre arbeidet.
 3. Selv om prosjektet ikke lar seg realisere umiddelbart, p.g.a. kommunens økonomiske situasjon vedtar kommunestyret prosjektet som grunnlag for den framtidige skolestrukturen.
 4. Arbeidsplanen for prosessen videre, vedtas, slik den er skissert i saksutredningen, med følgende tillegg under pkt. Videre arbeid med kommunens oppvekst- og aktivitetsarena

Planen forelegges kommunestyret i desember 2008.

Tillegg under pkt. Finansiering/avhending

Kommunestyret nedsetter denne gruppen i desember 2008.

Administrasjonen får fullmakt til å endre planens innhold i henhold til pkt. 2.

 1. Med bakgrunn i plassbehovet på Lampeland skole, bes rådmannen fremme en sak som beskriver forslag til kortsiktige løsninger på plassbehovet. Løsningene må være av en slik karakter at de kan iverksettes så snart som mulig og senest skoleåret 2009/10.

Elever fra samme trinn går på samme skole.

 

PS 41/08 Felles strategier for areal og transport i Kongsbergregionen

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Ordføreren og repr Niri Baklid foreslo følgende endring i pkt 1:

Følgende 4 områder må ………

·         Boligområdet

endres til

RV40 må prioriteres da dette er livsnerven i Numedal og har stor betydning for Kongsberg og for utviklingen av næringsliv og bosetting i numedalskommunene.

Formannskapets anbefaling med det framlagte endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

1.      Flesberg kommune gir sin tilslutning til

·         felles hovedmål for en bærekraftig areal- og transportplanlegging for Kongsbergregionen

 • felles strategier for områdene arealbruk og arealutnyttelse, steds-, tettsteds- og byutvikling, infrastruktur og transporttilbud
 • utvikling av felles virkemidler

i tråd med rapporten om ”En attraktiv og bærekraftig Kongsbergregion - strategier for areal og transport” av 23. mai 2008.

RV40 må prioriteres da dette er livsnerven i Numedal og har stor betydning for Kongsberg og for utviklingen av næringsliv og bosetting i numedalskommunene.

2.      Flesberg kommune ser det som hensiktsmessig at regionrådet tar initiativ til igangsetting av tiltak i 2008 i tråd med anbefalingene i nevnte rapport.

 

PS 42/08 Forslag til høringsuttalelse om hovedstadsprosessen. (Sykehus struktur)

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

Viser til teksten og forslagene til svar fra kommunen, med følgende endringer:

Flytte pkt. under 3b fra fordeler til ulemper:

Det kan bli svært lange avstander for behandling av visse tilstander.

Pkt. 4. 3.kulepunkt flyttes til å bli 1.kulepunkt:

Modell 1. med fusjon Rikshospitalet/Ullevål vil kunne bidra på den beste måten til å nå ovennevnte mål.

 

PS 43/08 Søknad om tilskudd til bygging av infrastruktur for mobilsender på Ulland

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Repr. Knut Klev ble erklært inhabil i saken.

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

Søknaden fra oppsitterne på Ulland, ved Knut Klev og Magne Madsen, om et tilskudd på kr. 35.000,-, innvilges. Tilskuddet bevilges med dekning fra næringsfondet.

 

PS 44/08 Høring: Et desentralisert og dyktig politi

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

Flesberg kommune går inn for å opprettholde dagens ordning.

 

PS 45/08 Opprettelse av felles råd for eldre og funksjonshemmede

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Brev av 28.08.08 fra Flesberg Pensjonistforening samt uttalelse fra lederen i eldrerådet ble delt ut i møtet.

Repr. Nils Molia foreslo at saken utsettes – jfr. uttalelse fra pensjonistforeningen.

Utsettelsesforslaget falt med 13 mot 8 stemmer.

Repr. Kåre Kjennerud foreslo at rådmannens anbefaling vedtas.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og formannskapets anbefaling ble rådmannens anbefaling vedtatt med 12 mot 9 stemmer.

Kommunestyret var enige om at reglementet endres i samsvar med vedtaket og at felles råd evalueres i løpet av inneværende valgperiode.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

1.      Det opprettes et felles råd for eldre og funksjonshemmede i Flesberg kommune. Reglement for rådet vedtas.

Ut valgperioden suppleres nåværende eldreråd med et medlem etter forslag fra lokale organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2.      Reglementet endres i samsvar med vedtaket og felles råd evalueres i løpet av inneværende valgperiode

 

PS 46/08 IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

Flesberg kommunestyre gir sin tilslutning til at Telemark fylkeskommune, samt kommunene Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål med virkning fra 01.01.08 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.

 

PS 47/08 Valg av vararepresentant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

Som 2.vararepresentant til Buskerud Kommunerevisjon IKS for 2007-2011 velges Jan Morten Bringsrud.

 

PS 48/08 Stortings- og sametingsvalget 2009  - valgdager

Behandling i kommunestyret 18.09.2008:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.09.2008:

I Flesberg kommune skal stortingsvalget og sametingsvalget 2009 holdes over 2 dager dvs. søndag 13. og mandag 14. september 2009.