FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

11.12.2008

 

kl. 13:00 – 18.30

 

Frammøte

Spørretime

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

 Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Sondre Kosmo Paulsen, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Wenche Låg Breivik, ap.

Følgende varamedlemmer møtte:

Anne Lise Dildock, ap.

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen, formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. Helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud, gikk etter sak 54/08, økonomisjef Anne Rudi, leder av fellestjenesten, Grete Huslende, Fønk og NAV leder Widar Stoltz gikk etter sak 55/08.

 

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

 

Spørretimen:

 

 • Elin Brøtan fra Lyngdal overleverte 150 underskrifter for å bevare Lyngdal skole (Aksjon Lyngdal) til ordføreren. Hvem vil gå imot fagfolkene i forhold til nye skolestruktur? Rådmannen svarte at det vil komme opp en egen sak om ny barneskole i kommunestyret 19.2.09, der det legges fram framdriftsplan og nedsetting av plan – og byggekomite.
 • Anne Lise Bjørkesett: Hvilke argumenter kan være så gode at vi trenger ytterligere argumententer for å gjennomføre skolestruktureformen?
 • Ruth Une Helgestad: SFO i dag – er det et tilbud dere som politikere kan stille dere bak?
 • Spørsmål om fiberutbygging, status, reist av repr. Geir Marstein, h, besvart av rådmannen.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 53/08

Meldinger

 

PS 54/08

Kortsiktig løsning skolestruktur

Nils Molia

PS 55/08

Årsbudsjett 2009 - økonomiplan 2009-2012

Pia Øberg

PS 56/08

Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2008 - overføring til 2009

Pia Øberg

PS 57/08

Etableringstilskudd Latrans A/S - fornyet søknad

Arne Sørensen

PS 58/08

Sluttbehandling av kommunedelplan for Blefjell

Oddvar Garås

PS 59/08

Søknad om serveringsbevilling- Tor Mikkelsen

Odd Kåre Dalen

PS 60/08

Samarbeidsavtale mellom Flesberg kommune og MOT

Bjørg Homelien

PS 61/08

Gnr 129 Bnr 1 - Søknad om konsesjon

Knut Klev

PS 62/08

Gnr 129 Bnr 6 - Søknad om deling av grunneiendom

Knut Klev

PS 63/08

Tilbud - opparbeidelse av vei, vann og avløp - skartumlia øst

Eilev Bekjorden

 

 

PS 53/08 Meldinger

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Ekstramelding d)

Folkevalgtes arbeidsvilkår.

Ved utsending av skjema for møte- og skyssgodtgjørelse til folkevalgte ble rådmannen oppmerksom på at det mangler sats for varamedlem som tiltrer møter når medlem fratrer som inhabil. Ihht til samtale med ordføreren er satsen satt til halv møtegodtgjørelse.

Følgende tas inn under pkt. 3 i regler og satser for møtegodtgjørelse:

Møtegodtgjørelse til varemedlem som tiltrer når medlem fratrer som inhabil fastsettes til halv møtegodtgjørelse.

Ekstramelding e)

Til statens vegvesen, Region Sør av 2.12.08: Innspill til fylkesvegplan for Buskerud perioden 2010-2019, med veldegg trafikksikkerhetsplan for Flesberg 2009-2012.

                                                                                                                              

Ekstramelding f) Nytt fra Kongsbergregionen 4.12.08.

Ekstramelding g) Nytt fra Kongsbergregjonen 10.12.08.  

 

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

 

PS 54/08 Kortsiktig løsning skolestruktur

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Repr. Pia Øberg, Ap, la på vegne av AP og H fram følgende forslag til nytt pkt. til komiteens anbefaling:

 

For å sikre en rask, effektiv og sikker skoleskyss i kommunen skal det i løpet av våren 2009 nedsettes en gruppe med følgende deltagere: oppvekstsjef, skolens rektorer, Nettbuss, VKT (Vestviken Kollektiv Transport) og representanter fra FAU.

 

Mandat: Fra høsten 2009 er det sikret en bedre plan og kvalitet på organiseringen av den totale skoleskyss i Flesberg kommune.

 

Komiteen for livsløp og kultur holdes fortløpende orientert i arbeidet.

Repr.  Kåre Oddvar  Kjennerud, Ap,  ba om skriftlig avstemning. Ordføreren tok opp forespørselen til avstemning: Kommunestyret vedtok å avholde skriftlig votering med 16 mot 5 stemmer.

Repr. Knut Klev,sp,  la fram følgende endringsforslag:

 1. Skoleåret 2009/10 går 7.klassetrinn for hele kommunen på Flesberg skole. De andre klassetrinna forblir på sine skoler.
 2. Fra og med skoleåret 2009/2010 settes følgende krav til skoleskyssen i Flesberg:

a)      Maksimal reisetid pr. dag inkl. ventetid for lever i småskolen (1-4 trinn) skal være 1 time, for elever i mellomtrinn/ungdomsskole 1,5 time.

b)      Alle barn skal ha sitteplass med sikkerhetssele under transporten til og fra skolen.

c)      Ved overgang, dvs. skifte av kjøretøy underveis, skal ingen barn på småskolen overlates til seg selv i trafikken.

d)      Rådmannen bes utarbeide en oversikt over behov for busslommer og sørge for at dette behovet meddeles vedkommende vegmyndighet.

 1. Parallelt med utredning av finansieringsplan for ny barneskole på Stevningsmogen utredes følgende alternativ for midlertidig skolestruktur for Flesberg kommune:

a)      Løsning som innebærer at 1-4 trinn på Lampeland skole og 5-7 trinn går på Flesberg skole.

b)      Løsning som innebærer at elevene fra Lyngdal skole  og 7.klasse på Lampeland skole overføres til Flesberg skole.

c)      Løsning som innebærer at 7.trinn fra hele kommunen går på Flesberg skole og de andre klassetrinna forblir på sine skoler.

 1. Praktiske, økonomiske, pedagogiske og sosiale konsekvenser av de ulike alternativ skal være synliggjort i saksframlegget.
 2. Saken legges fram for kommunestyret for avgjørelse innen 1.oktober 2009.
 3. Foreldreutvalgene ved de tre sko9lene og lærernes organisasjoner skal trekkes aktivt inn i utredningsprosessen og gis tilstrekkelig tid til at saken kan undergis forsvarlig behandling i disse organ.
 4. For den løsning rådmannen anbefaler skal det i samarbeid med transportøren utarbeides en transportplan der det framgår hvordan elevenes helse, miljø og sikkerhet ivaretas under skoleskyssen. Transportplan skal legges fram for kommunestyret sammen med saksframlegget.

Repr. Knut Klev, sp, trakk deretter sitt første forslag og la fram følgende nye endringsforslag:

Skoleskyss

1.      Fra og med skoleåret 2009/2010 settes følgende krav til skoleskyssen i Flesberg:

  1. Maksimal reisetid pr. dag inkl. ventetid for lever i småskolen (1-4 trinn) skal være 1 time, for elever i mellomtrinn/ungdomsskole 1,5 time.
  2. Alle barn skal ha sitteplass med sikkerhetssele under transporten til og fra skolen.
  3. Ved overgang, dvs. skifte av kjøretøy underveis, skal ingen barn på småskolen overlates til seg selv i trafikken.
  4. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over behov for busslommer og sørge for at dette behovet meddeles vedkommende vegmyndighet.

Skolestruktur

1.      Skoleåret 2009/10 går 7.klassetrinn for hele kommunen på Flesberg skole. De andre klassetrinna forblir på sine skoler.

2.      Parallelt med utredning av finansieringsplan for ny barneskole på Stevningsmogen utredes følgende alternativ for midlertidig skolestruktur for Flesberg kommune:

a)      Løsning som innebærer at 1-4 trinn på Lampeland skole og 5-7 trinn går på Flesberg skole.

b)      Løsning som innebærer at elevene fra Lyngdal skole  og 7.klasse på Lampeland skole overføres til Flesberg skole.

c)      Løsning som innebærer at 7.trinn fra hele kommunen går på Flesberg skole og de andre klassetrinna forblir på sine skoler.

3.      Praktiske, økonomiske, pedagogiske og sosiale konsekvenser av de ulike alternativ skal være synliggjort i saksframlegget.

4.      Saken legges fram for kommunestyret for avgjørelse innen 1.oktober 2009.

5.      Foreldreutvalgene ved de tre sko9lene og lærernes organisasjoner skal trekkes aktivt inn i utredningsprosessen og gis tilstrekkelig tid til at saken kan undergis forsvarlig behandling i disse organ.

6.      For den løsning rådmannen anbefaler skal det i samarbeid med transportøren utarbeides en transportplan der det framgår hvordan elevenes helse, miljø og sikkerhet ivaretas under skoleskyssen. Transportplan skal legges fram for kommunestyret sammen med saksframlegget.

Det ble først votert over Klevs forslag ad. skyss, som falt med 9 mot 12 stemmer.

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra h/ap, som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter foretatt skriftlig votering mellom komiteens anbefaling og Klevs endringsforslag vedrørende skolestruktur.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og repr. Klevs endringsforslag, vedtok kommunestyret med 12 mot 8 stemmer komiteens avbefaling. 1 stemme var blank.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

1.      Midlertidig skolestruktur for Flesberg kommune som innebærer at 1.-4.trinn går på Lampeland skole og 5.-7. trinn går på Flesberg skole fra høsten av 2009, vedtas slik den fremgår av saksutredningen.

2.      Dette vedtas som en midlertidig løsning med en prøveperiode på 3 år med påfølgende evaluering.

 

3.      For å sikre en rask, effektiv og sikker skoleskyss i kommunen skal det i løpet av våren 2009 nedsettes en gruppe med følgende deltagere: oppvekstsjef, skolens rektorer, Nettbuss, VKT (Vestviken Kollektiv Transport) og representanter fra FAU.

 

Mandat: Fra høsten 2009 er det sikret en bedre plan og kvalitet på organiseringen av den totale skoleskyss i Flesberg kommune.

 

Komiteen for livsløp og kultur holdes fortløpende orientert i arbeidet.

 

 

PS 55/08 Årsbudsjett 2009 - økonomiplan 2009-2012

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram følgende:

”Flesberg Fremskrittsparti, Verbalforslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009.2013”.

 

Vi mener det er mange tiltak som kan iverksettes for å gi kommunen varige reduserte utgifter uten at det går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne.

 

*Flesberg har solgt sine eiendommer på Blefjell, inntektene fra dette salget  ca. 14 millioner kr. kommer inn i nær fremtid.  Vår oppgave er å sikre at denne kapitalen kommer kommunens innbyggere til gode.  Vi kan få stor glede av disse midlene fremover dersom vi forvalter disse riktig. 

 

Vi har dessverre eksempler på hvor alvorlige følger det kan få dersom inkompetente politikere sammen med like inkompetente kommunale ledere bedriver gambling med offentlige midler. 

 

Vårt forslag er å opprette et nytt Fond og i sin helhet plassere inntektene fra eiendomssalget der. Primært bør det være politisk enstemmighet for Fondets regler og retningslinjer; for investeringsstrategi, herunder risikoprofil, og anvendelse av overskudd.

Vi ser for oss å kunne benytte Fondets fremtidige avkastning til gode formål. Som f.eks. kan være årlige bidrag til næringsfondet og/eller nyetableringer.

Inntil retningslinjer og regler for Fondet er vedtatt må inntektene fra eiendomssalget i sin helhet settes inn på sperret konto. 

 

* I den situasjon som kommunen er i må det søkes alternative løsninger for å effektivisere og forbedre hele kommunens organisasjon.

Det er hensiktsmessig at kommunens virksomheter nå tilpasser sin driftsform/ struktur til å kunne delta i fremtidige konkurranseutsettinger. Det må derfor oppnevnes et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til ”Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune”.  Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

 

*Det er behov for fornyelse i offentlig sektor. For å fremme fornying og rotasjon i øverste ledersjikt samt motvirke en statisk organisasjon må Flesberg kommune innføre  åremåltilsetting  for kommunens toppledelse (rådmann og etatsledere).

Vi viser med dette at vi tar på alvor at en lederstilling kan være krevende, og på den annen side gis en mulighet til å tre tilbake på en verdig måte.

 

* Vi mener en betydelig reduksjonen i driftsutgiftene kan oppnåes ved forbedrede innkjøpsrutiner.

 

* Det hentes inn sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer

får konkurranse.

 

* Når det gjelder sosialhjelps-utbetalinger, vil vi ha endringer. Det er et økende problem i Norge at en stadig større andel av den yrkesaktive delen av befolkningen går på trygd. Vi vil ha utredet en ordning vi kaller for ”Arbeid for sosialhjelp”  eller  ”Vilkår for sosiale ytelser”.

Det må kunne stilles krav til sosialhjelpsmottaker.

 

verbal forslag

 

1. Kommunestyret ber rådmann å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til ”Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune”.  Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

 

Rådmannen bes å se til at kommunens virksomheter tilpasser sin driftsform / struktur til en mulig konkurranseutsetting.  Kommunestyret ønsker at virksomheter i kommunen får de beste forutsetninger til å vinne en anbudsrunde.

 

2. For å oppnå en trygg og kvalitetssikret forvaltning av de ca14 millioner kroner vi mottar etter salg av kommunens eiendommer på Blefjell vil kommunestyret i Flesberg opprette et nytt Fond. Inntil det foreligger regler for fondets forvaltings- og investeringsstrategi, samt regler for anvendelse av overskudd, settes inntektene fra eiendomssalget i sin helhet inn på sperret konto.

 

3. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål.

 

4. Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et ”innkjøpsutvalg”, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 

 

5. Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse.

 

6. Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen ”Arbeid for sosialhjelp”

 (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse.  Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner.

 

7. Kommunestyret reduseres fra 21 medl. til 15 medl.

 

8. Det innføres ikke eiendomsskatt i Flesberg.

Det ble først votert over formannskapets anbefaling, som ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer.  Det ble deretter votert enkeltvis over Bekjordens verbalforslag:

 1. verbalforslag: Nedstemt med 16 mot 5 stemmer.
 2. verbalforslag: Nedstemt med 14 mot stemmer.
 3. verbalforslag: Nedstemt med 13 mot 8 stemmer.
 4. verbalforslag: Vedtatt med 13 mot 8 stemmer. (nytt pkt. 8)
 5. verbalforslag: Vedtatt med 16 mot 5 stemmer ( nytt pkt. 9)
 6. verbalforslag: Vedtatt med 14 mot 7 stemmer (nytt pkt. 10)
 7. verbalforslag: Nedstemt med 16 mot 5 stemmer.
 8. verbalforslag: Vedtatt med 13 mot 8 stemmer (nytt pkt 11)

 

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

 

1.         

Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2009 – 2012, samt årsbudsjettet for 2009, vedtas med endringer:

·         Investeringer kapittel 5 side 39
Turvei Lampeland – Flesberg Veksthus. m/lys endres til Gang og sykkelvei Lampeland – Flesberg Veksthus m/lys og igangsettes allerede i 2009
Derfor foreslås det å bevilge kr 50 000 i 2009, kr 700.000 i 2010 og kr 750.000 i 2011.
Inndekning: Øke låneopptaket tilsvarende med kr. 50.000 i 2009.

·         Helse og omsorgstjenesten Arbeidsprogram
Flesbergtunet har nå vart i drift i 5 år. Kommunestyret ønsker en evaluering av funksjonaliteten til Tunet i forhold til dagens behov. Dette med hensyn til eventuelle endringer/utvidelse som bør inn i langtidsbudsjettet. Rapport ferdig til budsjettbehandlingen for 2010.

·         NAV – Sosial og barnevernstjenesten Arbeidsprogram
Handlingsplan vold i nære relasjoner.

Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd

2.         

I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere

3.         

For budsjett-terminen 2009 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien

4.         

Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.         

Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.         

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner

7.         

For å oppnå et netto driftsresultat på min. 3 % i økonomiplanperioden (f.o.m. 2010) settes det ned en arbeidsgruppe i 2009 bestående av rådmann, økonomisjef, formannskap og representanter fra de ansatte. Arbeidsgruppens mandat er å foreslå tiltak som bringer netto driftsresultat på minimum 3 % f.o.m. 2010.

Arbeidsgruppen blir også tillagt mandat til å nøye følge utviklingen i blant annet skatteinngangen slik at budsjett kan justeres fortløpende.

Dette med bakgrunn i den usikre finansielle situasjonen Norge er inne i.

8.         

Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et ”innkjøpsutvalg”, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 

9.         

Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse.

10.     

Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen ”Arbeid for sosialhjelp”

 (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse.  Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner.

11.     

Det innføres ikke eiendomsskatt i Flesberg.

12.     

Det foretas låneopptak på inntil kr. 7.750.000,- til finansiering av investeringer i 2009. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.

13.     

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

 

 

PS 56/08 Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2008 - overføring til 2009

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2008, og overføres til budsjettåret 2009. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 9,7 millioner kroner.

 

PS 57/08 Etableringstilskudd Latrans A/S - fornyet søknad

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Repr. Arne Sørensen, H, la fram følgende endringsforslag:

Latrans AS innvilges et etableringstilskudd på kr. 25.000,- til oppstart  og etablering av uttak av grus på Haugen gård.

Flesberg Høyre er klar over at søknaden ikke kommer under regelverket for slike tilskudd, MEN hvis vårt forslag kan føre til en vitalisering og oppstart av flere uttak av grus i Flesberg kommune og dette skaper i gjennomsnitt ½ årsverk, vil det etter vurdering være god og fornuftig tildeling av midler fra nøringsfondet.

De som søker og eventuelt blir tildelt midler må følge de regler som er gitt mht regnskap og forretningsplaner.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og Sørensens endringsfoirslag, ble komiteens anbefaling vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

Kommunestyret avslår søknaden pga om at det her er tale om allerede eksisterende bedrifter som utvider og det faktum at virksomhetene er i konkurranse med allerede eksiterende bedrifter.

 

PS 58/08 Sluttbehandling av kommunedelplan for Blefjell

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Repr. Knut Klev, Sp, opprettholdt formannskapets mindretallsforslag første del, samt fremmet rådmannens anbefaling 1. setning med følgende tillegg (se kursiv):

Kommunestyret vedtar kommunedelplan for Blefjell 2004-2025 med plankart datert 28.11.2007, med tilhørende bestemmelser.

Formannskapets vedtak av 19.6.08, sak 30/08, 2. og 3. avsnitt, opprettholdes:

”Flesberg kommune knytter det nye offentlige ettersynet av kommunedelplanen for Blefjell til Miljøverndepartementets vedtak av 14. juli 2006. Når det gjelder Hånavatnet er kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling enige, og formannskapet slutter seg til rådmannens innstilling. Området SH3 ved Fagerfjell er ikke lenger tema, og da gjenstår bestemmelsene i § 3.2 om setervoller, hvor formannskapets vedtak er som følger:

På setervoller i sone 2 tillates restaurering og gjenreisning av eldre bygninger. Restaurering skal ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø og kulturlandskap mht arkitektur, farge- og materialbruk. Det forutsettes at restaurering og gjenreisning skjer som ledd i gårdstilknyttet reiselivsrettet næringsvirksomhet med inntil 15 senger pr. seter. Det kan tillates mindre påbygg og tilpasninger for å utøve virksomheten. Tiltakene må ikke medføre nye veier eller andre varige terrenginngrep og for øvrig være i tråd med retningslinjene for fylkesdelplanen for Blefjell. Det kreves bebyggelsesplan før tiltak kan gjennomføres. Ved utarbeidelse av planer skal det vurderes om tiltaket vil gi negative konsekvenser for villrein, øvrig vilt, fisk, friluftsliv, kulturminner og kulturlandskap.”

Repr. Brynjulf Hansen, Ap, la fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte 19.2.08.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget, som falt med 14 mot 7 stemmer.

Ved alternativ votering mellom formannskapets anbefaling og repr. Klevs forslag, ble Klevs forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

I henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, fjerde ledd, vedtar kommunestyret kommunedelplan for Blefjell 2004-2025 med plankart datert 28. november 2007 og med tilhørende bestemmelser.

Når det gjelder planbestemmelsenes § 3.2, opprettholdes formannskapets vedtak av 19.6.08, sak 30/08, 3. avsnitt: ”På setervoller i sone 2 tillates restaurering og gjenreisning av eldre bygninger. Restaurering skal ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø og kulturlandskap mht arkitektur, farge- og materialbruk. Det forutsettes at restaurering og gjenreisning skjer som ledd i gårdstilknyttet reiselivsrettet næringsvirksomhet med inntil 15 senger pr. seter. Det kan tillates mindre påbygg og tilpasninger for å utøve virksomheten. Tiltakene må ikke medføre nye veier eller andre varige terrenginngrep og for øvrig være i tråd med retningslinjene for fylkesdelplanen for Blefjell. Det kreves bebyggelsesplan før tiltak kan gjennomføres. Ved utarbeidelse av planer skal det vurderes om tiltaket vil gi negative konsekvenser for villrein, øvrig vilt, fisk, friluftsliv, kulturminner og kulturlandskap.”

Denne bestemmelsen har Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelse til, og kommunestyret vedtar derfor at planen ikke skal ha rettsvirkning for planbestemmelsenes § 3.2, jamfør pbl 20-4, andre ledd, bokstav h.

 

PS 59/08 Søknad om serveringsbevilling- Tor Mikkelsen

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

Tor Mikkelsen ved firmaet Kokken Tor gis serveringsbevilling fra og med 14.12,08 til og med 31.12.2011 i Flesberg Veksthus lokaler i Svene, avgrenset til kantine/fellesarealer, samt uteområde i vest.

 

PS 60/08 Samarbeidsavtale mellom Flesberg kommune og MOT

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

 1. Flesberg kommune inngår vedlagte samarbeidsavtaler med MOT.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å finne dekning for kostnadene innenfor vedtatte budsjettrammer.

 

PS 61/08 Gnr 129 Bnr 1 - Søknad om konsesjon

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

 1. I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Christian Ringnes, Jegerveien 15, 0777 Oslo, konsesjon på erverv av Aslaksrud, Gnr 129 Bnr 1 i Flesberg kommune.
 2. Christian Ringnes gis i hht til samme lov frist i ett år med å tilflytte eiendommen, eller å søke om fritak i fra boplikten.

 

PS 62/08 Gnr 129 Bnr 6 - Søknad om deling av grunneiendom

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

1.                  I medhold av Jordlovens § 12 gir med dette Flesberg kommunestyre delingssamtykke for fradeling av skogeiendom på ca. 251 daa fra Gnr 129 Bnr 6 i Flesberg kommune.

2.                  Alle utgifter i forbindelse med fradelingen skal bæres av kjøper.

3.                  I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Christian Ringnes, Jegerveien 15, 0777 Oslo, konsesjon på erverv av ca. 251 daa fra Gnr 129 Bnr 6.

4.                   Christian Ringnes gis i hht samme lov frist i ett år med å tilflytte eiendommen, eller å søke om fritak i fra boplikten.

 

PS 63/08 TILBUD - OPPARBEIDELSE AV VEI, VANN OG AVLØP - SKARTUMLIA ØST

Behandling i kommunestyret 11.12.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.12.2008:

1.                  Flesberg kommune innleder forhandlinger med Kongsberg Entreprenør, med tanke på å avdekke eventuelle merarbeider i tilbudet, og for å få avklart muligheten til å låse endelig tilbudssum.

2.                  Rådmannen gis delegert myndighet til å vedta endelig tilbud.