FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

08.05.2008

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 20.30

 

Frammøte

Kulturinnslag

Orientering

Ordførerens orienteringer

Spørretime

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Wenche Låg Breivik, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Sondre Kosmo Paulsen, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Brynjulf Ole Hansen, Ap, Arne Sørensen, H, Ole Helge Sønåsen, FrP.

Følgende varamedlemmer møtte:

Anne-Lise Dildock, Ap, Helga Bratås, H, Niri Baklid, FrP.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug.

Følgende var tilstede til og med sak 16/08: Økonomisjef Anne Rudi, medarbeidere på FØNK (økonomi), Kristin Flaata Mæhlum og Grete Huslende. Distriktsrevisor Rolleiv Lilleheie. Sosial- og barnevernsjef Widar Stoltz.

Ellers var teknisk sjef Jon Kåre Jonsson tilstede til og med sak 19/08.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Det var følgende kommentar til sakslisten:

Ordføreren ba om at sak 16 ble behandlet først – før sak 15/08.

Kommunestyret godkjente dette.

Ordføreren foreslo følgende ad. sak 18/08:

Sak 18 /08 trekkes fra sakskartet, da det har framkommet nye opplysninger i saken. Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling før den kommer til politisk behandling.

Kommunestyret sluttet seg til dette.

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

 

Kulturinnslag:

Møtet ble innledet med et innslag fra ”Grease”- en forestilling Flesberg ungdomsskole setter opp 15.mai. Elevene fikk velfortjent stor applaus for flott opptreden.

 

Orientering:

Orientering om bredbåndsutbygging i Numedal ved direktør for Numedal Bredbånd, Arnkjell Farmen.

 

Ordføreren – hendt siden sist:

 

·         Ordføreren deltok på en konferanse knyttet arkitektur på Den Norske Opera og Ballett 26.april – i regi av Kulturdepartementet.

·         Fylkeskommunens samferdselsutvalg har vært på ”rundtur” lang veiene i Flesberg. Utbedring av Ullandsveien er prioritert og lagt inn på deres budsjett for 2008/09

·         Det vil snarlig bli sendt et brev til Veisjefen i Buskerud – om momenter til vegforbedringer i Flesberg, der gang- og sykkelveg Lampeland – Svene , samt andre trafikksikkerhetstiltak vil bli prioritert fra kommunens side. Dette brevet vil gå som melding til kommunestyret 19.juni 2008.Eget brev om skilting/skiltbehov vil bli sendt Vegsjefen senere.

·         Stalltoppen Hestesenter har tilrettelagte hesteaktiviteter/fritidstilbud forbarn og ungdom.

·         Ordføreren har vært på 2 bedriftsbesøk:

o        Moelven bruk i Flesberg

o        Norske Fjellhus.

Begge bedrifter har en utfordring i å skaffe nok arbeidskraft.

·         ”Loppetussene” på Flesbergtunget gjør en kjempeinnsats! De gjør en kjempejobb for miljøet/lager positive tiltak for ansatte og beboere. De har nylig gitt kr. 15.000 til ny buss på Flesbergtunet.

 

Spørretimen:

·         Spørsmål fra repr. Øyvind Høimyr, Sp:

                                      

1.     Tomter

        Hvor mange byggeklare tomter er det ved Flesberg tettsted?

 

2.     Arbeidsinstruks  for stillingen tilsynsingeniør.

 

         Er det nå laget arbeidsinstruks for stillingen, hvis ikke når

         kommer den og blir den da felles med Rollag kommune.

 

Varaordførerer Pia Øberg svarte følgende på spørsmål 1:

  • 3 byggeklare tomter i Flesberg. I Prestegårdsfeltet. To av dem er blitt igjen fordi det er ulendt terreng og det vil koste en del å ferdigstille tomtene for bygging. En tomt er en liten hjørnetomt.

 

Dette er ”Kronetomter”. Betyr at de koster 1 kr/p kvadratmeter. Kriteriene for å bygge her er at en må bygge innen 2 år og en kan ikke selge før tomten er bebygd.

 

  • Videre finns det en gammel reguleringsplan helt øverst i feltet, for 46 tomter.

Statskog og privat eie / Sønstergård. Reguleringsplan må fornyes. Holder ikke mål for dagen husstandard. Problemet med det her området er at det må bygges nytt høydebasseng. Det nåværende høydebassenget har ikke kapasitet nok for flere hus.

 

Rådmannen svarte på spørsmål 2 at stillingsinstruksen ikke er laget ennå, men at den vil bli laget sammen med Rollag kommune.

 

·         Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap spurte om hvor langt arbeidende med ventilasjonsanlegget  med mer på Flesberg skole har kommet og viste til spørsmålet tatt opp på kommunestyremøte 13,12,07, der det ble lovert en politisk sak om dette i februar.

·         Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap spurte om hvor langt de bygningsmessige arbeidende etter flom og brann på Flesberg skole har kommet?

 

Rådmannen svarte at kommunen prøver det den kan for å få alt på plass. Men, ikke alle arbeider er ferdige fordi det avhenger av avtaler og at underentreprenører er ledige. Svømmehallen er klar og vil bli tatt i bruk til høsten. Toalettene og garderobene er ferdige nå.

 

·         Repr. Anne-Lise Dildock, Ap, tok opp spørsmålet generelt om etiske retningslinjer i kommunen og spurte spesielt om kommunen har etiske retningslinjer i forhold til styreverv for politiske representanter?

 

Rådmannen svarte at det fins et gammelt reglement om etiske retningslinjer, men at det vil komme  en eget politisk sak ad. etiske retningslinjer og innrapportering av styreverv  til sentralt register.

 

·         Repr. Eilev Bekjorden, FrP, spurte om utbetaling av støtte til politiske partier- den har ikke blitt utbetalt på flere år.

 

Rådmannen svarte at vedtak er gjort, men det handler om å få ekspedert disse.

 

Etter st spørretimen av annonsert over – viste rådmannen til at følgende spørsmål fra representanten Oddvar Garås fra kommunestyremøtet 3.april ad kommunens anledning til å regulere størrelsen på hyttetomter. Spørsmålet er ikke besvart av adm. og rådmannen hadde ikke noe konkret svar å oppgi 8.mai, men ville ta med seg spørsmålet videre.

Ved møtets slutt tok rådmannen opp følgende temaer:

·         En oversikt over administrativ organisering av Flesberg kommune ble vist på storskjerm. ( et ønske fra KS-opplæringen for politikere i januar 2008).

·         Resultat av medarbeiderundersøkelse vinteren 2008.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, spurte om kommunestyret 19.juni kunne starte senere enn kl. 13.00 – da det kolliderer med møte i Fylkestinget?

Ordføreren svarte at det avhang av hvordan sakslisten ble seende ut, men skulle vurdere saken.

Ordføreren viste til at på kommunestyremøtet 19.juni er det planlagt utflukt med bespisning på Jørnsplassen på Lampeland etter møtet.

 

Saksliste:

Nr.                  Sakstittel                                                                              Saksordfører

PS 15/08         Meldinger

PS 16/08         Årsregnskap og årsmelding Flesberg kommune 2007        Oddvar Garås

PS 17/08         Gnr. 117&7 Reguleringsplan Holtefjell hyttegrend               Brunjulf Hansen

-          sluttbeh.   

PS 18/08         Søknad om etableringstilskudd – Stenbek Rep.-                 Gunnar Grette

og vedlikehold

PS 19/08         Rullering av kommuneplanen 2009-2025. vedtak av          Pia Øberg

                        Planprogram

PS 20/08         Lågen teaterverksted- oppnevning av
                        representanter til styret fra Flesberg kommune       Wenche Låg Breivik

 

 

PS 15/08         Meldinger

Behandling i kommunestyret 08.05.2008:

Ekstramelding d)

Sak 022/08: Søknad om medlemskap i Kongsbergregionen- Hjartdal kommune. Fra Kongsbergregionens møte 6.5.08.

Ekstramelding e)

Sak 027/08: Fossanåsen senter. Uttalelse fra Kongsbergregionen. Fra Kongsbergregionens møte 6.5.06.

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 08.05.2008:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

 

PS 16/08         Årsregnskap og årsmelding Flesberg kommune 2007

Behandling i kommunestyret 08.05.2008:

Distriktsrevisor Rolleiv Lilleheie var tilstede.

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede og orienterte.

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 08.05.2008:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2007.

2.      Årsrapport for året 2007 tas til orientering.

3.      Udekket i investeringsregnskapet på 779.000 kroner dekkes inn gjennom budsjettbehandlingen for 2009.

 

PS 17/08         Gnr 117/7 Reguleringsplan for Holtefjell Hyttegrend - sluttbehandling etter pbl § 27-2, nr 1

Behandling i kommunestyret 08.05.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig planutvalgets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 08.05.2008:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1- Reguleringsplan for Holtefjell hyttegrend – del av eiendommen GNR 117/7.

Planmaterialet; kart og bestemmelser, er sist revidert kart 23.01.07 bestemmelser 01.04.08.

 

PS 18/08       Søknad om etableringstilskudd - Stenbek Rep. og Vedlikehold

Behandling i kommunestyret 08.05.2008:

Ordføreren foreslo følgende ad. sak 18/08:

Sak 18 /08 trekkes fra sakskartet, da det har framkommet nye opplysninger i saken. Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling før den kommer til politisk behandling.

Kommunestyret sluttet seg til dette.

Vedtak i kommunestyret 08.05.2008:

Sak 18 /08 trekkes fra sakskartet, da det har framkommet nye opplysninger i saken. Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling før den kommer til politisk behandling.

 

PS 19/08         Rullering av kommuneplanen 2009-2025. Vedtak av planprogram.

Behandling i kommunestyret 08.05.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 08.05.2008:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte planprogram, inkl. ny versjon av pkt. 2 Visjon for rullering av kommuneplanen 2009 – 2025.

2. Kommunestyret vedtar å starte prosess med å inngå kommuneplanavtale mellom kommunen og de regionale planmyndighetene om at samarbeidet skal skje i henhold til kjørereglene i BuskerudPlan.

 

PS 20/08         Lågen teaterverksted - oppnevning av representanter til styret fra Flesberg kommune

Behandling i kommunestyret 08.05.2008:

Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap opprettholdt Molias mindretallsforslag fra komitemøtet.

Kjenneruds forslag pkt. 1 og komiteens flertallsforslag pkt. 1 er likelydene og disse ble da ikke satt opp mot hverandre.

Det ble først votert over komiteens anbefaling pkt 1, som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativ mellom komiteens flertallsforslag pkt. 2  og komiteens mindretallsforslag pkt. 2, der komiteens mindretallsforslag ble vedtatt med 20 mot 1 stemme.

Vedtak i kommunestyret 08.05.2008:

  1. Ungdomsleder Kristine Engell Løkamoen velges som Flesberg kommunes representant til nytt styre i Stiftelsen Lågen Teaterverksted for 4 år fra det tidspunkt styret konstituerer seg. (2008-2011).
  2. Som politisk vararepresentant for 4 år fra det tidspunkt styret konstituerer seg. (2008-2011), velges: Kulturkonsulent Kristin Hammershaug.