FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

 Flesberg Veksthus, Svene

Dato:

06.11.2008

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 19.30

 

Frammøte

Orienteringer

Spørretime

Hendt siden sist v/ordføreren

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Wenche Låg Breivik, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Sondre Kosmo Paulsen. Knut Klev.

Følgende varamedlemmer møtte:

Niri Baklid. Helga Teigen.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Økonomisjef Anne Rudi. Økonomimedarbeider Grethe Narum Huslende, var tilstede til og med orienteringen om budsjettet for 2009. Teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. Helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud. Kommuneplanlegger Jorunn Skram Trømborg var tilstede under sin orientering om kommuneplanens arealdel.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Det var følgende kommentar til sakslisten: Repr. Brynjulf Hansen redegjorde for at kst-sak 50/08 er trukket av sakskartet. 

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

Orienteringer:

·        Arne Sørensen, Elisabeth Pettersen og Astri Green orienterte om veksthusets virksomheter og planer.

·        Rådmann og økonomisjef orienterte om økonomiplan/årsbudsjett for 2009. Forslag til budsjettrammer 2009 og økonomiplan 2010-2012 ble delt ut.

·        Kommuneplanlegger orienterte om innspill til kommuneplanens arealdel.

Spørretimen:

·        Repr. Eilev Bekjorden, FrP: Er folk av Flesberg med på takseringsarbeid i forbindelse med at Rollag kommune takserer eiendommer mht til kommunal eiendomsskatt?

Rådmannen svarte at det er på rådmannens ordre at noen fra Flesberg deltok i dette arbeidet. Bekjorden spurte om dette kun gjaldt verker og bruk og om de var frivillige, dvs. ikke lønnet av kommune. Rådmannen svarte bekreftende på spørsmålet.

 

·        Repr. Geir Marstein, H: Fiberutbyggingen går veldig smått framover. Lokale grendemenn får ikke respons fra ledelsen i Numedal Fiber. Spørsmål: Lar prosjektet seg realisere? Hvor går midlene til B-Link prosjektet etter 2009?

Rådmannen tar med seg spørsmålene videre til ledelsen i Numedal Fiber og setter opp en kort status til neste kommunesstyremøte.

Hendt siden sist v/ordføreren:

·        Tv-aksjonen til Blå Kors ga veldig godt resultat i Flesberg. Takk til varaordfører, skoler og barnehager for innsatsen.

·        Siden sist har vi fått en Lag-norgesmester! Flesberg Hørselslag er blitt utpekt

·         til beste lokallag i Norge. Laget har fått innlagt og finansiert teleslynger i de fleste forsamlingshus i Flesberg. Dette ble markert med en tilstelning/pressekonferanse 29.oktober.

·        I forbindelse med arbeidet med kommuneplanen har det blitt noen møter med næringslivet. Møteplassen kalles ”Vasshølet” og det har vært 1 frokostmøte. Neste møte blir 10.desember. Det har også vært møter med Moen næringspark og representanter fra næringslivet på Lampeland.

·        Ordføreren og Eilev Bekjorden fra formannskapet har vært på informasjonsmøte med UDI omkring asylmottak i Rollag. Ordføreren deltok også på folkemøte på Fossanåsen om det samme temaet.

·        FAU på skolene har arrangert et møte omkring kommunestyrets vedtak om at elever på samme trinn skal gå på samme skole. Oppvekst- og kultursjefen hadde utfordret de til å komme med innspill. Gode innspill kom fram. Tror at oppvekst- og kultursjefen fikk gode innspill til saken skal opp i neste kommunestyremøte.

·        Ulland har fått mobildekning! Masta er på plass gjennom et godt dugnadsarbeid.

·        Sist uke (uke 44) var samferdselskomiteen på besøk på Lampeland hotell. Kanskje det var det som gjorde at Grettefossbrua er stengt og at det gjøres en jobb der nå? I Flesberg sentrum og på Lyngdalsveien hodler de på med belysning og lage opphøyd gangfelt.

·        Pendlerbuss: Utarbeide plan og søke om prosjektmidler med frist 15.12.08. Søknad om trafikksikkerhetstiltak utarbeides og sendes innen 15.11.08.

·        Neste sommer blir Kristian Evju festivalkunstner i Middelalderuka.

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 49/08

Meldinger

 

PS 50/08

Tertialrapport 2 - 2008 - budsjettjusteringer

Pia Øberg

PS 51/08

Oppnevning av dyrevernnemnd fra 2009

Oddvar Garås

PS 52/08

Ledige tomter i boligfeltene - avslutning av salg

Eilev Bekjorden

 

PS 49/08 Meldinger

Behandling i kommunestyret 06.11.2008:

Vedr. melding a) Repr. Bekjorden vedrørende siste setning i  pkt. 5 i sak 40/08:

”Elever fra samme trinn går på samme skole. ”

Repr. ba om en bekreftelse på at dette var riktig ordlyd i flertallsvedtaket til H og Ap.

Ordføreren bekreftet at det var riktig ordlyd.

Vedr. melding b) Forslag til møteplan for 1.halvår ble diskutert. Møteplanen tas foreløpig til etterretning, etter kommunestyremøtet 19.2.09, vurderes møteplanen på nytt.

Ekstramelding c) Nytt fra Kongsbergregionen 27.10 og 5.11.08.

Vedtak i kommunestyret 06.11.2008:

Meldingene ble tatt til etterretning med følgende vedtak i pkt. b) Møteplanen tas foreløpig til etterretning, etter kommunestyremøtet 19.2.09, vurderes møteplanen på nytt.

 

PS 50/08 Tertialrapport 2 - 2008 - budsjettjusteringer

Behandling i kommunestyret 06.11.2008:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 06.11.2008:

Rapport for 2.tertial tas til etterretning, og budsjettreguleringer vedtas slik de framgår av saksutredningen.

 

PS 51/08 Oppnevning av dyrevernnemnd fra 2009

Behandling i kommunestyret 06.11.2008:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 06.11.2008:

Flesberg kommunestyre har følgende forslag til medlemmer i dyrevernnemnd for Kongsberg, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner:

May Madsen, Ernst Petter Knudsen og Gunnar Grette.

 

PS 52/08 Ledige tomter i boligfeltene - avslutning av salg

Behandling i kommunestyret 06.11.2008:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 06.11.2008:

De tre gjenværende tomter i Prestegårdsgrenda, samt 1 gjenværende tomt i Skartumlia, tilbys til kr. 1,- pr. m2 i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 0047/99 10.6.99.