FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

03.04.2008

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 19.15

 

Frammøte

Spørretime

Siste nytt fra ordføreren

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Thomas Fosen, ordfører,  Wenche Låg Breivik,  Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Sondre Kosmo Paulsen, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Knut Klev, Sp og Odd Kåre Dalen, Ap.

Følgende varamedlemmer møtte:

Jon Ørstein, Sp og Anne Lise Dildock, Ap.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen, formannskapssekretær Kristin Hammershaug.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

 

Spørretimen:

 • Oddvar Garås: Tok opp gjen spørsmålet om kommunen kan regulere tomestørrelsen på hyttetomter på Blefjell.

Rådmannen svarte at det kan sjekkes om andre kommuner har gjort noe tilsvarende. Ordføreren svarte at spørsmålet vil bli besvart å neste kommunestyremøte.

 • Oddvar Garås: Etablererne Strand og Teksle søkte i mars 2007 om støtte- saksbehandlingstiden er vel snart ute?

Rådmannen svarte at denne og andre søknader om næringsstøtte vil foreligge til poltisk behandling snarest.

 • Eilev Bekjorden: Ønsker at Numedalsutvikling kommer til kommunestyret og orienterer om sin virksomhet. Ordføreren svarte at det vil han ordne.

 

Siste nytt fra ordfører:

 • Kongsbergregionen har gitt kr. 300.000 i tilskudd til forprosjekt for pendlerbuss Lampeland- Kongsberg.
 • Elevbedriften Fresh Media EB – som har laget fim om IKT i skone, som kommunestyret så på møte 14.2.08, har fått flere oppdrag, se også nettnyhet på kommunens nettside.
 • Det skal foregå NM i elghund, med utdeling av kongepokal 1.uka i november 2008.
 • Kristian Evju – har kunstutstillingsåpning på ”Låven” på Kongsberg 5.april.

Rådmannen informerte om innholdet i en gjennomført medarbeiderundersøkelse mars 2008.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 12

Meldinger

 

PS 13

Delegasjon - Lederlønnsutvalg

Eilev Bekjorden

PS 14

Høringsuttalelse Flesberg kommune - Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 (NTP)

Arne Sørensen

 

 

PS 12/08         Meldinger

Behandling i kommunestyret 03.04.2008:

Ekstramelding h)

Oversikt over skatteinngangen pr. 29.2.08.

Meldingene tas enstemmig til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 03.04.2008:

Meldingene tas enstemmig til etterretning.

 

 

PS 13/08         Delegasjon - Lederlønnsutvalg

Behandling i kommunestyret 03.04.2008:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 03.04.2008:

 1. Årlige lønnsforhandlinger for kommunens toppledergruppe overføres fra politisk nivå (utvalg utgått av formannskapet - lederlønnsutvalg) og til rådmannen.
 2. Formannskapet/lederlønnsutvalget beholder lønnsforhandlingsansvaret overfor rådmannen.
 3. Formannskapet bestemmer en ca.størrelse på den økonomiske potten som skal fordeles til kap. 3.4.1-forhandlinger (toppledergruppa inklusiv rådmannen) og til kap. 3.4.2-forhandlinger (mellomledergruppa) samt til kap. 5-forhandlinger.
 4. Endringen trer i kraft f.o.m. lønnsforhandlingene høsten 2008 og inntil annet blir bestemt.

 

 

PS 14/08         Høringsuttalelse Flesberg kommune - Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 (NTP)

Behandling i kommunestyret 03.04.2008:

Repr. Arne Sørensen, H, la fram følgende tilleggsforslag (nytt kulepunkt)

Flesberg kommune vil snarest ta kontakt med Rollag og Nore og Uvdal kommune og eventuelt de andre kommunene som sogner til RV 40, og sammen med disse aktivt engasjere seg slik at RV 40 blir tatt med i NTP i perioden 2010-2019.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram følgende endringsforslag:

 

Forslag til NTP 2010-2019

Høringsuttalelse fra Flesberg Kommune

Den største utfordringen innen samferdselsektoren i Norge er den store forskjellen det er mellom forslag til økonomiske rammer i NTP 2010-2019 og hva som er det dokumenterte behov i samme periode.

Statens ansvar for finansiering av infrastrukturen burde kommet langt klarere frem. Det svekker NTPs betydning at planen ikke sterkere er fulgt av realistisk, troverdig og forutsigbar finansiering av de oppførte, prioriterte prosjektene.  Selv planutkastets alternativ med 20 % økning fremstår som svakt i forhold til de dokumenterte behov, dette vil medføre fortsatt økende etterslep i bygging, vedlikehold og drift, og fremstår svært uheldig.

·         For å realisere gode og nødvendige vei- og jernbaneprosjekter i vår region bør den økonomiske rammen i NTP 2010 – 2019 økes med minimum 60 % av planrammen slik det er beskrevet i plandokumentet.

·         Store samferdselsprosjekter av nasjonal betydning tas ut av NTP og gis egen behandling/finansiering for å gi plass til flere viktige regionale prosjekter innenfor planrammen.

Følgende lokale tema bør prioriteres i fylkeskommunenes uttalelser:

·         Ferdig utbygd E134 gjennom Kongsberg (DamåsenSaggrenda) snarest mulig i planperioden, uten brukerfinansiering.

·         Sikre god tilknytning E134-Rv40.

·         R40 har flere ”flaskehalser” som bør utbedres i perioden.

·         Region Sør har ikke nasjonal turistvei innen sitt område, R40 peker seg ut og vil knytte sammen det viktige reiselivsområdet sammen med utlandet via Larvik.

·         Jernbanestrekningen Drammen - Kongsberg med dobbelt jernbanespor til Kongsberg og innlemming av strekningen i intercityområdet. Tiltaket gis førsteprioritet for større jernbaneinvesteringer i Buskerud.

Flesberg kommune ber videre om at Telemark og Buskerud fylkeskommuner innarbeider de generelle merknadene fra Kongsbergregionen (vedlegg) i sitt videre arbeid med NTP 2010 – 2019.

Det er nødvendig å behandle bygging av nye samferdselsprosjekter som investeringer som varer i mange år og ikke som utgift som brukes opp i løpet av et år.

Eilev Bekjorden

Repr. Oddvar Garås, Sp:

Gikk inn for Bekjordens forslag med følgende endringer:

Flaskehalser utbedres (i stedet for bør).

Den økonomiske rammen i NTP…. Økes med 50 % av planrammen…….

-          dette siste punktet ble deretter strøket.

Repr. Kåre Oddvar  Kjennerud, Ap:

Gikk inn for komiteen for næring og ressurs sitt forslag med følgende tillegg: (fra Eilevs Bekjordens forslag)

-          Den økonomiske rammen i NTP…. Økes med 60 % av planrammen…

Flaskehalser utbedres (i stedet for bør)

-          Sikre god tilknytning E134-Rv40.

-          R40 har flere ”flaskehalser” som bør utbedres i perioden.

-          Region Sør har ikke nasjonal turistvei innen sitt område, R40 peker seg ut og vil knytte sammen det viktige reiselivsområdet sammen med utlandet via Larvik.

Repr. Kjennerud trakk deretter sitt forslag.

Ordføreren gikk inn for å stryke Telemark i nest siste avsnitt.

Kommunestyret sluttet seg til begge korrigeringene fra repr. Oddvar Garås og ordfører..

Ved alternativ mellom komiteens anbefaling og Bekjordens endringsforslag, ble Bekjordens endringsforslag i(nkl. 2 korrigeringer) enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 03.04.2008:

Forslag til NTP 2010-2019

Høringsuttalelse fra Flesberg Kommune

Den største utfordringen innen samferdselsektoren i Norge er den store forskjellen det er mellom forslag til økonomiske rammer i NTP 2010-2019 og hva som er det dokumenterte behov i samme periode.

Statens ansvar for finansiering av infrastrukturen burde kommet langt klarere frem. Det svekker NTPs betydning at planen ikke sterkere er fulgt av realistisk, troverdig og forutsigbar finansiering av de oppførte, prioriterte prosjektene.  Selv planutkastets alternativ med 20 % økning fremstår som svakt i forhold til de dokumenterte behov, dette vil medføre fortsatt økende etterslep i bygging, vedlikehold og drift, og fremstår svært uheldig.

·         For å realisere gode og nødvendige vei- og jernbaneprosjekter i vår region bør den økonomiske rammen i NTP 2010 – 2019 økes med minimum 60 % av planrammen slik det er beskrevet i plandokumentet.

·         Store samferdselsprosjekter av nasjonal betydning tas ut av NTP og gis egen behandling/finansiering for å gi plass til flere viktige regionale prosjekter innenfor planrammen.

Følgende lokale tema bør prioriteres i fylkeskommunenes uttalelser:

·         Ferdig utbygd E134 gjennom Kongsberg (DamåsenSaggrenda) snarest mulig i planperioden, uten brukerfinansiering.

·         Sikre god tilknytning E134-Rv40.

·         R40 har flere ”flaskehalser” som må utbedres i perioden.

·         Region Sør har ikke nasjonal turistvei innen sitt område, R40 peker seg ut og vil knytte sammen det viktige reiselivsområdet sammen med utlandet via Larvik.

·         Jernbanestrekningen Drammen - Kongsberg med dobbelt jernbanespor til Kongsberg og innlemming av strekningen i intercityområdet. Tiltaket gis førsteprioritet for større jernbaneinvesteringer i Buskerud.

Flesberg kommune ber videre om at Buskerud fylkeskommune innarbeider de generelle merknadene fra Kongsbergregionen (vedlegg) i sitt videre arbeid med NTP 2010 – 2019.

Det er nødvendig å behandle bygging av nye samferdselsprosjekter som investeringer som varer i mange år og ikke som utgift som brukes opp i løpet av et år.