FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

29.03.2007

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 20.30.

 

Frammøte

Spørretimen

Interpellasjoner

Informasjon fra ordføreren

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Egil Langgård, ordfører,  Gudveig Marit Førle, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Kåre Oddvar Kjennerud,  Arne Bergan,  Anne-Liz Lande, (gikk etter sak 10/07), Eilev Bekjorden, Terje Sandbæk, Thomas Fosen, Anne Bekkhus, Paul Eldar Bratlie, Sofie Skjold Skrudland, Oddvar Garås, Jon Olav Berget, Steinar Ingvald Tjøntveit, Ole Kristian Ulland og Nils Molia.

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Brynjulf Ole Hansen, Niri Baklid og Ole Helge Sønåsen.

 

Følgende varamedlemmer møtte:

Pia Øberg, Knut Holtan og Stein Erik Garås.

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen og formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Dessuten møtte helse- og omsorgssjef Helen Cathrine Cuenoud og oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad, som gikk kl. 20.00.

 

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård. Sekretær var Kristin Hammershaug.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 

Spørretimen:

Anne Behhus, Høyre:  Hvordan er status for evt. markiser på Flesbergtunet? Viser til interpellasjoner i kommunestyret i mai og juni 2006.

Ordføreren svarte at dette burde blitt tatt opp i forbindelse med budsjettarbeidet med årsbudsjett 2007, men at dette ikke var gjort. Driftssjef Navelsaker, TPR og Dildok, driftsleder på sykehjemmet skal ha et møte om saken. De vil vurdere om det er muligheter for omprioritering av budsjettet for å få realisert dette raskt, eller om saken evt. kommer opp i forbindelse med årsbudjsett 2008.

 

Sofie Skrudland Skjold; KrF:  Hva kan gjøres for å stoppe innføringen av spilleautomater i kommunene/ stoppe varslet evt. reduksjon av spillemidler, dersom kommunen nekter å utplassere spilleautomater?

Ordføreren svarte: Spørsmålet må besvares med politisk press.

 

Gudveig Førle, AP: Hvordan er status med evt. opprettelse av fysioterapeut p Flesberg Veksthus og driftstilslkudd, jfr. økonomiplanen?

Helse- og omsorgssjefen svarte slik: Ved en 100 % stilling vil det kommunale driftstilskuddet utgjøre en kostnad på kr. 200.000.  Dette er en prioriteringssak. Det vil bli fremmet en sak til kommunestyret før ferien, der kommunestyret vil få diskutert saken i bredden. Rådmannen repliserte at det er fritt fram for alle godkjente fysioterapeuter å etablere seg, men kommunen vedtar om de vil få offentlig driftstilskudd.

 

 

Interpellasjoner:

Fra Pia Øberg, Flesberg Arbeiderparti

Fra kommunestyregruppen, Flesberg Fremskrittsparti, Eilev Bekjorden

 

Interpellasjon.

Vold i nære relasjoner.

Som 1 av Arbeiderpartiets 9 kvinnelige ordførerkandidater i Buskerud og som kvinnekontakt for Flesberg Arbeiderparti vil jeg, sammen med de andre kvinnene jobbe for å stanse ”vold i nære relasjoner”.

Våren 2005 gjennomførte Amnesty Norge en undersøkelse i alle Buskeruds kommuner for å kartlegge hva kommunene gjør for å stanse vold mot kvinner.

Kvaliteten på svarene fra kommunene varierer, men det er ingen tvil om at kommunene kan bli betydelig bedre på tilbud til kvinner som har vært utsatt for voldtekt eller vold i nære relasjoner. Det er store mørketall der ute; hvert fjerde voldstilfelle mot kvinner blir begått av nåværende eller tidligere familiemedlemmer eller slektninger.

Flesberg kommune har ikke svart på undersøkelsen, så her ser det ut som om vi har en jobb å gjøre.

De kvinnelige listekandidatene i Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for at kommunen de bor i skal:

 • Lage en handlingsplan mot vold i nære relasjoner
 • Det skal lages informasjonsmateriell om vold i nære relasjoner –

hvilken bistand kvinnen kan få og hvor hun kan henvende seg.

Dette kan være tilgjengelig på legevakta, på helsestasjonene og hos fastlegen.

 

Flesberg kommune har ikke laget handlingsplan for vold i nære relasjoner.

Derfor oppfordrer jeg rådmannen til å ta initiativ til å utarbeide en slik handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Dette er et omfattende arbeid som trenger et bredt tverrfaglig engasjement, og det vil i første omgang være naturlig å sette ned en tverrfaglig arbeidsgruppe. Forslag til gruppens sammensetning og mandat legges fram for komiteen for livsløp- og kultur.

 

Pia Öberg

Flesberg Arbeiderparti

Tlf:32762504

Mob:97035340

Jobb: 32760988 E-post:pialena@agersborg.com

 

Ordføreren svarte: Dette er en sak som en bør tenke seg som et Numedalssamarbeid, f.eks innenfor informasjonsmateriell. Jeg vil ta med meg saken videre.

 

 

Fra Kommunestyregruppen

Flesberg Fremskrittsparti

Eilev bekjorden

Gruppeleder

 

Lyngdal 27. mar. 2007

Ordfører

Egil Langgård

 

 

INTERPELLASJON

TIL KOMMUNESTYREMØTE 29 mars 2007

 

I kommunestyremøte 14.des. 2006 ble de økonomiske rammer for 2007 vedtatt.

Oppvekst og kultur etaten fikk økt sine rammer fra 25,998 mill. i 2006 til 30,625mill. i 2007 , dette er en økning på 4,637mill. kr eller17,8%.  Men dette var ikke nok, merutgifter for 2007 var beregnet til over 5millioner. Derfor måtte det også stillingsreduksjoner til (utgjør tot. 450 000,- for budsjett året) for å balansere budsjettet.

Men det stopper ikke med det, det er ikke gått mer en 3mnd. siden budsjettet ble vedtatt og nå må rammetimetallet reduseres med over 200 tusen kroner.

 

Det er på grunn til å undre seg over hva som skjer og om det er kontroll over ressursbruken i etaten.

 

Dette som innledning og bakgrunn for følgende spørsmål.

 

Totalt øker etatens utgiftside med over 5 millioner kroner fra 2006 til 2007, dette er dramatiske store endringer bare fra det ene året til det neste. Vi ønsker oversikt over økte utgifter, og reduserte inntekter for etaten.

 

1.       Hva er årsaken til denne plutselige økningen på utgiftssiden i oppvekst og kultur etaten?

 

2.       Vi ber om en oversikt over de poster/områder som har et mer forbruk i 

                  forhold til 2006

 

3.       Vi ber om en oversikt over de poster/områder som har en inntektsvikt i forhold til 2006.

 

Kommunestyregruppen

Flesberg Fremskrittsparti

 

Eilev Bekjorden

gruppeleder

 

 

Kopi til:

Rådmann, Jon Gjæver Pedersen

 

Ordføreren svarte slik:

 

Interpellasjon til kommunestyret 29.mars fra Eilev Bekjorden vedr. økonomiske rammer for oppvekst- og kultursektoren.

Svaret på spørsmålene fra representanten Bekjorden finnes i forslaget til budsjett fra rådmannen, framlagt 1.november 2006 og deretter behandlet i både formannskap pg kommunestyre i desember 2006. Viser til s. 18 og 47 i budsjettforslaget. Som det framkommer på s. 47i budsjettforslaget vil konsekvensjustert budsjett for etaten utgjøre en merutgift på 5, 07 mill. kr. . Av dette utgjør lønnsøkningen nesten 1,5 millioner og økning i timetall pga. økt elevtall i spesialundervisning 1,45 millioner. Den viktigste inntektsreduksjonen er på 0,6 mill. og skyldes redusert barnehagetilskudd og foreldrebetaling. Dette skyldes igjen færre barn i de kommunale barnehagene som følge av at det i løpet av 2006 ble opprettet en privat barnehage i kommunen.

Det er grunn til å påpeke at disse endringene kun innebærer en videreføring av aktivitetsnivået fra 2006. Sitat fra s. 18 i budsjettforslaget: ”For å opprettholde dagens tjenestenivå vil det føre til kraftige økninger i driftsutgiftene i 2007. ”. Deretter står det 7 punkter som angir årsakene til de økte driftsutgiftene.

At det må påregnes økte driftsutgifter i sektoren er også varslet i tertialrapport nr. 2 i 2006, jfr. statusvurdering s. 6. i rapporten.

Når det gjelder stillingsreduksjoner kommer dette fram i budsjettforslaget på s. 10 under punkt 3 Drift, og som for etaten utgjør kr. 450.000,- i 2007. At rammetimetallet nå foreslås redusert  er jo bare en konsekvens av dette innsparingsforslaget.

 

 

Informasjon fra ordføreren:

 • Revidering av Folkevalgtes arbeidsvilkår. Kommunestyret fikk utdelt kopi av sak i formannskapet 15.3.07, sak 15 – som starten på arbeidet med revideringen. Ordføreren antydet at saken kan fremmes for kommunestyret 29.juni 2007.
 • Ordføreren spurte kommunestyret om det var greit om komitesakene ble sendt ut senest 17.april i stedet for fredag 13.april, slik at saksfristen forskyves tilsvarende. Dette på grunn av at dagens saksbehandlingsfrist er allerede 10.april, tirsdag over påske. Kommunestyret samtykket i dette.
 • Ordføreren orienterte om økonomisk status for selskapet Numedal Bredbånd. Selskapet fikk ikke statlig tilskudd i vinter og mangler 15 millioner kroner for å følge utbyggingstakten for utbygging av fiber. Uten disse pengene ser det ut til at arbeidet vil stanse opp. Spørsmålet er om hvordan få inn penger. Kan kommunene være behjelpelig via garanti for lån eller direkte tilskudd? Det tilsvarer 5 millioner kroner på hver numedalskommune. Ordføreren varslet kommunestyret om at det kan bli fremmet en sak til kommunestyret om saken. Det vil bli sendt nye søknader til staten om tilskudd.

Repr. Paul Bratlie, H, signaliserte at hvis saken blir aktuell, er det best for kommunen å gi garanti for lån, ikke direkte tilskudd, da det er større risiko for at kommunen taper pengene.

 

 • Ordføreren forespurte om det var greit å organisere kommunestyret 10.mai slik:

Starte møtet kl. 13.00 med kommuneplanseminar. Servering av varm mat etter seminaret. Ha et definert tidspunkt for når kommunestyremøtet starter. Kommunestyret sa seg enig i dette.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 7/07

Meldinger

 

PS 8/07

Legevaktstruktur i Numedal – forslag til ny legevaktstruktur

Paul Bratlie

PS 9/07

Kompetanseutviklingsplan for helse og omsorgsetaten.

Thomas Fosen

PS 10/07

Timetallsressursen 2007-2008

Jon Olav Berget

PS 11/07

Justering av vedtekter for SFO

Ole Helge Sønåsen

PS 12/07

Kulturpris - revidering av retningslinjer

Ole Kristian Ulland

PS 13/07

Middelalderuka i Numedal 2007 - deltakelse og finansiering fra Flesberg

Odd Kåre Dalen

PS 14/07

Søknad om delfinansiering av forprosjekt om bioenergi.

Nils Molia

PS 15/07

Klage på kst-vedtak 3/07 - skjenkebevilling – Flesberg Bensin AS.

 

 

 

PS 7/07           Meldinger

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

Ekstramelding e)

Notat fra Rådmannen om ”Kommunal støtte til politiske partier”.

Ekstramelding f)

Oversikt over skatteinngangen pr. 28.2.07.

Vedr. a) Anne Bekkhus: Arne Bergan er oppført 2 ganger under frammøte, Ole Kristian Ulland er ikke oppført under frammøte, men skal oppføres. Formannskapssekretæren retter opp protokollen.

Vedr. e) Repr. Eilev Bekorden, Frp, ba om at saken settes på sakskartet på neste kommunestyremøte.

Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

Meldingene tas til etterretning.

 

 

PS 8/07           Legevaktsamarbeid i Numedal

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

Komiteen for livsløp og kultur sitt forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

Det etableres ett legevakt samarbeid i Numedal i hht saksfremstillingens alternativ nr. 2.

 

 

PS 9/07           Kompetanseutviklingsplan for helse og omsorgsetaten.

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig administrasjonsutvalgets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

Kompetanseutviklingsplanen for helse- og omsorgsetaten vedtas.

 

 

PS 10/07         Timetallsressursen 2007-2008

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

Komiteen for livsløp og kultur sin flertallsinnstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

Det framlagte forslag til timetallsressurs 2007-2008 vedtas som redegjort for i vedlegg 1 og 4 med følgende tilføyelse:

 

Timer til dokumenterte behov for § 5-undervisning innvilges etter søknad som et tillegg dersom oppvekstsjefen vurderer det nødvendig. En prøver så langt råd er å dekke dette

ressursbehovet  innenfor skolenes rammetimetall.

 

Rammetimetallet må vurderes i lys av den økonomiske situasjonen i oppvekst- og kulturetaten.  Siden etaten er pålagt nedbemanning/nedskjæringer tilsvarende et beløp på kr. 450.000,-, kan det være nødvendig å redusere rammetimetallet på skolene noe i forhold til utkastet datert 27.02.07.

Skolene får en økning på totalt 5 timer som fordeles av oppvekst- og kultursjefen.

 

 

PS 11/07         Justering av vedtekter for SFO

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

20 representanter tilstede.

Komiteen for livsløp og kultur sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

Kommunestyret vedtar forslag til endring av kommunale SFO-vedtekter under forutsetning av at det ikke fører til økte lønnsutgifter for personalet i skolefritidsordningen. 

 

 

PS 12/07         Kulturpris - revidering av retningslinjer

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

 Komiteen for livsløp og kultur sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

 

Kulturpris for Flesberg kommune – retningslinjer

(Vedtatt i 1983, sist revidert i 1996, 2002 og 2007)

 

 1. Kulturprisen for Flesberg kommune skal gå til en person eller en organisasjon/ institusjon som har gjort seg særlig fortjent til en slik honnør ved aktiv og engasjert deltakelse innenfor kulturlivet i bygda.
 2. Kulturprisen kan gå både til utøvere, formidlere og aktive innen organisasjonslivet, som har vært med å fremme kulturarbeidet innen sitt område og utad i forhold til publikum. Utøver må bo i kommunen, eller fortsatt ha bostedsadresse i Flesberg.

Prisen kan ikke deles ut til offentlige institusjoner eller landsomfattende

organisasjoner som i hovedsak finansierer sitt arbeid med offentlige midler, eller til

personer som er ansatt av det offentlige til å drive kulturarbeid.

 1. Kulturprisen tildeles for innsats på alle områder innenfor det utvidede kulturbegrepet: allmen kultur, idrett og friluftsliv.
 2. Kulturprisen er på kr. 20.000 inkl. diplom. Kommunens andel er fastsatt til kr. 10.000,- (fra 2007). Nes Prestegjelds Sparebank  bidrar med kr. 10.000,-.Beløpet skal vurderes i forbindelse med årsbudsjettet for 2010, (jfr. revidering av bankavtale), ellers hvert 5. år i forbindelse med årsbudsjettet.
 3. Begrunnede forslag på kandidater kan fremmes av alle på eget skjema. Forslag som kommer inn etter søknadsfristen 1.mai, (poststemplet senest 2.mai) blir ikke tatt opp til behandling.
 4. Komiteen for livsløp og kultur, og en representant for Nes Prestegjelds Sparebank, avgjør hvem som får kulturprisen. Foreligger ikke forslag på verdige kandidater kan utvalget velge å stå over tildelingen et eller flere år.
 5. Komiteen bestreber seg på å gjøre et enstemmig vedtak.
 6. Komiteen bestemmer tidspunkt for utdeling av pris.

 

 

PS 13/07         Middelalderuka i Numedal 2007 - deltakelse og finansiering fra Flesberg

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

Det ble votert punktvis over komiteens innstilling.

Komiteen innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Komiteens innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Komiteens innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 14 mot 6 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

1.      Flesberg kommune er medarrangør av Middelalderuka i Numedal 2007.

2.      Flesberg kommunes andel til budsjettet er kr. 50.000,- som posteres   11405.237.375-000 med dekning over kommunestyrets disposisjonspost.

3.      Midler til Middelalderuka 2008 innarbeides i budsjett for 2008.

 

 

PS 14/07         Søknad om delfinansiering av forprosjekt om bioenergi.

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

Repr. Eilev Bekjorden FrP, la fram følgend utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger retningslinjer for tildeling og behandling av etablerere/næringsstøtte.

Det ble først votert over Bekjordens utsettelsesforslag som falt med 4 mot 16 stemmer.

Det ble deretter votert over komiteen for næring og ressurs sitt flertallsforslag som ble vedtatt med 16 mot 4 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

Flesberg kommune ser positivt på forprosjektet ” Bondevarme i Numedal 2007-2017”, og innvilger søknaden til Viken Skog BA om støtte med kroner 50 000 i kommunalt tilskudd. Kommunen vil også bidra med egeninnsats til registrering av aktuelle prosjekter i kommunen. Det forutsettes at forprosjektet fullfinansieres.

Tilskuddet belastes kto. 14901.141.325, kommunestyrets disposisjonspost og utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgiftene.

Tilskuddet gis under forutsetning av at alle kommunene støtter prosjektet.

 

 

PS 15/07         Klage på kst-vedtak 3/07 - skjenkebevilling - Flesberg bensin AS.

Behandling i kommunestyret 29.03.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.03.2007:

Vedtak fra kst.sak 3/07 – ”Søknad om skjenkebevilling – Flesberg Bensin AS” – opprettholdes.