FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

28.06.2007

Tidspunkt:

kl. 13:00 – 16.45.

 

Følgende medlemmer møtte:

Egil Langgård, Gudveig Marit Førle, Odd Kåre Dalen, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Niri Baklid, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Ole Helge Sønåsen, kom kl. 14.00, Terje Sandbæk, Thomas Fosen, Anne Bekkhus, Paul Eldar Bratlie, Sofie Skjold Skrudland, Oddvar Garås, Jon Olav Berget, Steinar Ingvald Tjøntveit og Nils Molia.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Trygve Strand, Arne Bergan, Ole Kristian Ulland. Oddvar Garaas gikk kl. 15.00.

Følgende varamedlemmer møtte:

Bjørn Bye, Pia Øberg, Anni Løvlid. Helga Teigen møtte for Oddvar Garaas fra kl. 15.00, fra og med sak 30/07.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen og formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Dessuten møtte barnevern og sosialsjef  Widar Stoltz. Personalsjef Svein Foss møtte til og med sak 29/07. Økonomikonsulent Grete Narum Huslende møtte til og med sak 27/28. Økonomisjef Anne Rudi møtte til og med sak 29/07.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård. Fra og med sak 30/07 ble Nils Molia valgt som settevara ordfører, da varaordfører Oddvar Garås forlot møtet.

SPØRRETIMEN:

Representant Eilev Bekjorden, FrP: Kan vi få sak til behandling i kommunestyremøte i september om uttalelse om regionalinndelingen?

Ordføreren: Ja, kan bruke saksframlegget fra Kongsbergregionen som mal. Det er kun fylkeskommuner, ikke kommuner som skal uttale seg om regionalinndelingen i neste runde. Vet derfor ikke om kommunens uttalelse vil bli vektlagt, men kommunestyret kan sende inn uttalelse.

Represent Eilev Bekjorden, FrP: Etter endring i konsesjonslovgivningen i forhold til omsetning av eiendommer, er det store eiendommer som nå blir omsatt på Blefjell. Burde det settes en grense på f.eks 2 mål store tomter at de måtte behandles som sak i kommunestyret, før eventuelt salg?

Rådmannen: Spørsmålet vil bli oversendt til teknisk sjef for vurdering.

Repr. Terje Sandbæk: Viser til sak i Lp om interkommunalt brannvesen. Hvordan stiller Flesberg seg til dette? Kongsbergregionen har bestilt høringen.

Ordføreren: Det vil bli foretatt en utredning og saken vil komme til behandling i kommunestyret på vanlig måte.

Repr. Paul Bratli, H: Viser til sak i Lp om at det er mange midler til disposisjon til gang- og sykkelveger fra Vegvesenet. Har ordføreren lagt seg i selen for at Flesberg får midler til gang-sykkelveger, hvis ikke må det arbeides for å komme på en slik liste.

Ordfører: Jfr. Formannskapets behandling av årsmelding og årsregnskap i møte 14.juni, har TPR fått pålegg om å starte arbeidet med å utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Planlegging av gang- og sykkelveger vil inngå i en slik plan.

Repr. Anne Liz Lande, FrP: Kommunestyret hadde markering av norgesmestere med mer i mai 2006, er det planlagt flere slik markeringer, da det etter den tid har kommet til flere norgesmestere med mer?

Ordførerer: Ja, det kan vi ta på kommunestyremøtet 20.september.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 24/07

Meldinger

 

PS 25/07

Søknad om støtte til 4H fylkesleir i Flesberg 27.6-1.7.07

Odd Kåre Dalen

PS 26/07

Årsregnskap og årsrapport for Flesberg kommune 2006

Oddgar Garås

PS 27/07

Budsjettjusteringer - tertialrapport 1 - 2007

Thomas Fosen

PS 28/07

BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal - finansiering og godkjenning av avtale

Egil Langgård

PS 29/07

Regionalt IKT-program - Kongsbergregionen

Gudveig Førle

PS 30/07

Sølvseter på Strand seterskog gnr/bnr 137/47. Pbl §27-2 pkt. 1 - sluttbehandling av reguleringsendring.

Nils Molia

PS 31/07

Revidering av Den Kulturelle Skolesekken/oppvekstsekken i Flesberg

Ole Kristian Ulland

PS 32/07

Revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2008-2012

Paul Bratlie

PS 33/07

Søknad om omdanning av Stiftelsen Numedal Teaterverksted - til uttalelse

Jon Olav Berget

PS 34/07

NAV - Flesberg og Rollag

Egil Langgård

PS 35/07

Forslag til permisjonsreglement for Flesberg kommune

Oddvar Garås

PS 36/07

Felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal

Eilev Bekjorden

 

 

PS 24/07         Meldinger

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Ordfører ba om at partiene valgte 4 representanter til forprosjektgruppe etter følgende partifordeling vedr. melding b): SP, AP, FrP og H/Krf.

Partiene valgte slik:

AP: Egil Langgård, Sp, Jon Olav Berget, FrP: Ole Jonny Borge- hvis han sier ja, evt. en annen og H/Krf: Paul Bratlie.

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedr. melding b) Politiske representanter til forprosjektgruppe.

AP: Egil Langgård, Sp, Jon Olav Berget, FrP: Ole Jonny Borge- hvis han sier ja, evt. en annen og H/Krf: Paul Bratlie.

 

 

PS 25/07         Søknad om støtte til 4H fylkesleir i Flesberg 27.6-1.7.07

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

 1. Fylkesleir 4H i Flesberg 2007 gis et tilskudd på kr. 20.000 til delvis dekning av utgifter til kulturell utflukt.
 2. Tilskuddet dekkes over kulturbudsjettets post 14723.237.231-000.

 

 

PS 26/07         Årsregnskapet for Flesberg kommune 2006

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2006.

2.      Årsrapport for året 2006 tas til orientering.

3.      Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet disponeres slik:

 

Mindreforbruk driftsregnskapet

        3 175 369

 

Disponering:

 

Avsetning bundne driftsfond oppmålingstjenesten

-392 060

Inndekning investeringsregnskap 2004/2006

-595 181

Inndekning rest merforbruk 2003

-201 818

Inndekning delvis merforbruk 2004

-1 986 310


 

PS 27/07         Budsjettjusteringer - tertialrapport 1 - 2007

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

1.      Rapport for 1. tertial tas til etterretning.

2.      Følgende budsjettreguleringer gjennomføres:

Skatteanslaget reduseres

900 000

Rammetilskudd økes

- 3 050 000

Tilleggsavsetning til årets lønnsoppgjør

1 300 000

Konsesjonskraftinntekter reduseres

500 000

Lampeland skole

300 000

Oppfølging av tiltak innen skole, jfr. revidert nasjonalbudsjett

50 000

 

0

 

Investeringsprosjekter som ikke ble fullført i 2006 bes overført til 2007 med samme finansiering som i 2006. Dette gjelder prosjektene:

 

808 Rehabilitering kommunale bygg 300.000 kroner

812 Utskifting PCB-armatur 255.234 kroner

821 Flesberg vannverk 1.200.000 kroner

 

 

PS 28/07         BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal - finansiering og godkjenning av avtale

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

1.      I påvente av fullfinansiering, og som risikoavlastning i oppstarten, innvilges prosjektet ”BliNK – Bredbånd til alle i Numedal” et betinget tilskudd i form av et rammebeløp på kr. 6.000.000,- Dette i tråd med det som følger av saksutredningen og kontrakten.

2.      Til delvis dekning av bevilgningen foretas det et lån fra fondskonto 25320901 Kommuneskogfondet på inntil kr. 4.250.000,-. Eventuelt behov for ytterligere finansiering i 2007/08 innarbeides i økonomiplanen og vurderes opp mot eventuell ekstern finansiering.

3.      Kontrakten mellom Numedalskommunene og utbygger; Numedal Fiber AS, godkjennes og er den som regulerer utbyggingen av bredbånd i Numedal. Ordføreren gis fullmakt til å undertegne kontrakten.

4.      Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følger av vedtaket.

 

 

PS 29/07         Regionalt IKT-program - Kongsbergregionen

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Administrasjonsutvalget anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

1.      Flesberg kommune anbefaler at det igangsettes et hovedprosjekt for gjennomføring av saksfremleggets anbefalinger.

 

2.      Oppstart av hovedprosjekt bør skje snarest mulig, med sikte på å følge den foreslåtte tidsplan for gjennomføring

 

 

PS 30/07         Sølvseter på Strand seterskog gnr/bnr 137/47. Pbl §27-2 pkt. 1 - sluttbehandling av reguleringsendring.

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Planutvalgets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i pbl §27-2 pkt.1 å endre reguleringsplan for gnr/bnr. 138/47 Sølvseter på Strand Seterskog i samsvar med kart revidert 27.03.07 og bestemmelser revidert 27.03.07.

 

 

PS 31/07         Revidering av Den Kulturelle Skolesekken/oppvekstsekken i Flesberg

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Repr. Eilev Bekjorden opprettholdt komiteens mindretallsforslag til valg av representant til  pkt. 1 d): Anne Liz Lande

Det ble først votert over komiteens øvrige anbefaling som ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom komiteens flertallsanbefaling og Bekjordens forslag (komiteens mindretallsanbefaling), vedtok kommunestyret med 16 mot 5 stemmer komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere handlingsplanen ”Kulturlinken”, Den kulturelle oppvekstsekken, inkl. DKS. (Den kulturelle skolesekken). Arbeidsgruppen består av representanter fra

a)      Skolesektoren

b)      Barnehagesektoren

c)      Biblioteket

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur: Pia Øberg.

e)      En ekstern representant fra det øvrige kunst- og kulturlivet i kommunen

f)       Kulturkonsulenten, som sekretær

 1. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag– som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker fra 8.oktober.
 2. Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.
 3. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

 

 

PS 32/07         Revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2008-2012

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Repr. Kåre Kjennerud, Ap, foreslo å stryke 2 setning i pkt. 1 d) ”Rådmannen bes vurdere osv.”.

Det ble først votert over komiteens øvrige anbefaling som ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ mellom komiteens anbefaling 2.setning pkt. 1 d) og Kjenneruds endringsforslag, ble Kjenneruds forslag vedtatt med 14 mot 7 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

1.      Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere ”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2012”. Arbeidsgruppen består av representanter fra

a)      Flesberg idrettsråd, 2 repr.

b)      Representanter fra TPR 

c)      En representant fra helse- og omsorgsetaten

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur: Jon Olav Berget.

e)      Kulturkonsulenten, sekr.

f)       Barnerepresentanten

2.      Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag 8 oktober  – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker.

3.      Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.

4.      Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

 

 

PS 33/07         Søknad om omdanning av Stiftelsen Numedal Teaterverksted - til uttalelse

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

 1. Flesberg kommunestyre tar forslag til Vedtekter for Stiftelsen Lågen Teaterverksted til etterretning.
 2. Vedr. vedtektenes forslag pkt. 3: Flesberg kommunestyre tar forslag 3 til etterretning, inkl. eventuell endring/nedsettelse av grunnkapitalen.

 

 

PS 34/07         NAV - Flesberg og Rollag

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

 1. Tidligere intensjonsvedtak opprettholdes.

2.      Det bes om tilbakemelding fra Nore og Uvdal på aktuelle samarbeidsmodeller, og/eller samarbeidsområder innen 01.09.07.

 1. Rådmannen gis fullmakt til gjennomføring av forhandlinger med NAV Buskerud

 

 

PS 35/07         Forslag til permisjonsreglement for Flesberg kommune

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Repr. Sofie Skjold Skrudland, Krf foreslo at landsmøter ble føyd til under pkt. 4.2.

Ordføreren viste til at nominasjonsmøter og landsmøter faller under ulike kategorier, da nominasjoner er offentlige, regulert av valgloven, mens landsmøter er av partimessig karakter. Han ba administrasjonen/rådmannen om å se på saken og komme med tilbakemelding.

Kommunestyret vedtok deretter enstemmig administrasjonsutvalgets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

1.      Foreliggende forslag til permisjonsreglement for Flesberg kommune, vedtas, med følgende endring i pkt. 5.3 a)

For plasstillitsvalgte og andre tillitsvalgte (gjelder ikke hovedtillitsvalgte) vil arbeidsgiver, utover det som anses rimelig, forbeholde seg muligheten til ikke å dekke permisjon med full lønn.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/tilpasninger av ikke prinsipiell art.

 

 

PS 36/07         Felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal

Behandling i kommunestyret 28.06.2007:

Administrasjonsutvalgets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 28.06.2007:

 1. Det etableres pr. 1. september 2007 et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg med betegnelsen ”Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal.”

 2. Vedlagte forslag til vedtekter godkjennes.

 3. Kommunestyret fastsetter hvert år kommunens andel av de økonomiske rammer for virksomheten, i forbindelse med behandlingen av økonomiplan og budsjett.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å treffe de beslutninger som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket.