FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

20.09.2007

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 19.30

 

Følgende medlemmer møtte:

Gudveig Marit Førle, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Egil Langgård, Arne Bergan, Niri Baklid, Eilev Bekjorden, (kom kl. 18.00), Terje Sandbæk, Thomas Fosen, Paul Eldar Bratlie, Sofie Skjold Skrudland, Oddvar Garås, Jon Olav Berget, Steinar Ingvald Tjøntveit, Ole Kristian Ulland, Nils Molia.

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Anne-Liz Lande, Ole Helge Sønåsen, Anne Bekkhus.

 

Følgende varamedlemmer møtte:

Wilfred Jørgensen, Knut Holtan og Helga Brattås.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen, formannskapssekretær Kristin Hammershaug og teknisk sjef Jon Kåre Jonsson.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård.

Ordføreren ønsket å hedre unge talenter i Flesberg innen idrett og allmen kultur som gjør en spesiell innsats.

Ordføreren ga derfor en honnør til Flesberg skytterlags ungdomsgruppe for flott innsats. De som tok imot blomster og gavesjekk var leder av ungdomsgruppa Steinar Lande, samt Oda Garaas, Elizabeth og Elin Lande.

Billedkunstneren Kristian Evju, som blant annet er antatt med bilder på Høstutstillingen og på JuvenArt, samt har fått stipend til tegneskole fra Prinsen av Wales, fikk også en pen omtale av ordfører. Ordfører og medlem av formannskapet Gudveig Førle overrakte ham blomster og gavesjekk 14.9.07.

Pianist Christina Bratterud, den første i Norden som har tatt Master i hammerklaver, ble også omtalt på en hederlig måte for sin innsats.

 

SPØRRETIMEN:

Repr. Trygve Strand, Flesberg AP:

1) Kommuneservicetest i Forbrukerrapporten.

Vi kom dårlig ut i denne testen. Dette passer svært dårlig med våre ambisjoner om "Gobit av Norge" ref pågående strategiarbeid.

a) Hvilke tiltak har Råmannen planlagt å gjøre for å bringe oss tilbake blandt de beste kommunene?

b) Hva vil han gjøre for å sørge for at vi forblir der?

2) Fysioterpauttilbud hos Flesberg Veksthus.

Det har vært et klart ønske fra kommunestyret om å få til et slikt tilbud, og nå nærmer vi oss budsjettarbeidet. Det har vært noe orientering i kommunestyret tidliger uten at jeg har fått forståelse av hva som blir gjordt, derfor:

a) Vil Rådmannen øke tilskuddet til fysioterapi for 2008? eller...

b) Vil Rådmannen reforhandle nåværende avtaler og fordele dagens tilskudd til tre istedet for til to? eller..

c) Har han evt. andere forslag.

3) Scooterløyper

Dette er en sak vi tok opp høsten 2006 med innspill fra en grunneier. Svaret da var at dette må bli en del av arealplan som skal oppdateres i 2007.

a)       Hva er status.

Repr. Terje Sandbæk, FrP:

Ba om å få kommentarer på Forbrukerrådets test av service i kommunene og Flesbergs lave resultat   testen.

Rådmannen svarte på Strands spørsmål pkt. 1 og Sanbæks  spørsmål samlet. Rådmannen gjennomgikk Forbrukerrådets spørsmål og kommenterte hvert punkt. Rådmannen mente at Flesbergs servicenivå er bedre enn det som testen gir uttrykk for. De punktene som bør forbedres på internettsiden, vil bli sett på.

Spørsmål 2: Ordføreren svarte at i kommunestyresaken behandlet i mai 2007, ligger det  at saken bes tatt opp i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008.

Spørsmål 3: Ordføreren svarte at han har fått innspill fra grunneier som kan avstå disponibel grunn til scooterløype. En eventuell scooterløype må innarbeides i kommuneplanens arealdel. Staten holder på med en gjennomgang av forskrifter som er sendt kommuner og andre berørte parter til høring. Høringsfristen er 15.10.07. Han ba om å få fullmakt til å utarbeide en høringsuttalelse, sammen med formannskapet og evt. de andre Numedalskommunene. Kommunestyret ga enstemmig ordføreren en slik fullmakt.

Repr. Paul Bratlie, H:

Daglig ledelse som fungerer på Flesbergtunet etterspørres, som følge av permisjoner og sykemeldinger. Hva gjør rådmannen med dette? Rådmannen svarte at kommuneledelsen har jobbet mye med denne problemstillingen. Ny driftsleder for sykehjemmet vil tiltre når vedkommende er ferdig med sine forpliktelser i en annen jobb. Det har vært vanskelig å få søkere/kvalifiserte søkere til jobben.

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 37/07

Meldinger

 

PS 38/07

Søknad om godkjenning av privat familiebarnehage.

Paul Bratlie

PS 39/07

Reguleringsplan for Haukeli på Ble gbnr. 7/2. Sluttbehandling etter pbl § 27-2 pkt. 1.

Nils Molia

PS 40/07

Plan for kompetanseutvikling 2007

Jon Olav Berget

PS 41/07

Samarbeid om Husbankens 1. linjetjeneste i Numedal og felles retningslinjer startlån

Gudveig Førle

PS 42/07

Godtgjøringer folkevalgte

Egil Langgård

PS 43/07

Psykiatri plan 2007

Odd Kåre Dalen

 

 

PS 37/07         Meldinger

Behandling i kommunestyret 20.09.2007:

Ekstramelding d) Årsrapport fra kontrollutvalget for 2006.

Vedr. melding a) Spørretimen: Spørsmål 2 ble ikke stilt av Eilev Bekjorden, men av Oddvar Garaas. Generalutskriften rettes opp tilsvarende.

Meldingene tas til etterretning med retting i melding a).

Vedtak i kommunestyret 20.09.2007:

Meldingene tas til etterretning med retting i melding a).

 

 

PS 38/07         Søknad om godkjenning av privat familiebarnehage.

Behandling i kommunestyret 20.09.2007:

Komiteens anbefaling ble enstemmig godkjent.

Vedtak i kommunestyret 20.09.2007:

En forutsetning for anbefalingen er at privatrettslige forhold blir avklart, jfr. brev av 3.9.07, sak 07/861.

 

  1. Bergstugo familiebarnehage godkjennes for inntil 5 barn i alderen 0-6 år eller 4 barn under 3 år avhengig av behov. Det gis godkjenning for daglig oppholdstid i inntil 9 timer fra oktober 2007. Oppstart er avhengig av behov.

 

  1. Godkjenning gis under forutsetning av at eier før oppstart etablerer et samarbeid med de andre familiebarnehagene eller en vanlig barnehage.

 

  1. Godkjenning gis under forutsetning av at eier driver i samsvar med lover, forskrifter og annet regelverk som omhandler barnehagedrift.

 

  1. Det inngås samarbeidsavtale mellom eier og Flesberg kommune hvor Flesberg kommune er med på utgiftsdekning av lønn og sosiale utgifter til styrer/veileder inntil 20% stilling. Denne utgiften innarbeides i budsjett for 2008.

 

 

PS 39/07         Reguleringsplan for Haukeli på Ble gbnr. 7/2. Sluttbehandling etter pbl § 27-2 pkt. 1.

Behandling i kommunestyret 20.09.2007:

Planutvalgets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 20.09.2007:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i pbl §27-2 pkt.1 reguleringsplan for Haukeli, gbnr. 7/2, i samsvar med kart datert 12.06.07 og bestemmelser datert 25.05.07.

 

 

PS 40/07         Plan for kompetanseutvikling 2007

Behandling i kommunestyret 20.09.2007:

Repr. Paul Bratlie, ba om at mobbing også ble tatt med som et tema i neste kompetanseplan. (jfr. diskusjon i komiteen).

Komiteens anbefaling med Bratlies tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 20.09.2007:

Kompetanse for utvikling i grunnskolen, Plan for grunnskolene i Flesberg kommune 2007, vedtas som lokal kompetanseutviklingsplan.

Forslag til tema i neste kompetanseplan:

Får opplæring i håndtering av adferdsproblemer, mobbing, fokusere på grensesetting og tydelige voksne.

 

 

PS 41/07         Samarbeid om Husbankens 1. linjetjeneste i Numedal og felles retningslinjer startlån

Behandling i kommunestyret 20.09.2007:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 20.09.2007:

1.      Samarbeidet om felles 1.linjetjeneste for Husbanken formaliseres som utøvende funksjon knyttet til Husbankens virkemidler i de tre kommunene. Rådmennene kan inngå avtaler om bytte / kjøp av tjenester mellom kommunene.

2.      Vedlagte forslag til felles retningslinjer for bruk av startlån vedtas.

3.      Rådmannen gis fullmakt til å vurdere lånefordeling mellom bank / startlån og bruk av boligtilskudd for enkeltsøkere.

Rådmannen gis fullmakt til å behandle søkere individuelt, og vurdere nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet i hvert enkelt tilfelle.

 

 

PS 42/07         Godtgjøringer folkevalgte

Behandling i kommunestyret 20.09.2007:

Repr. Nils Molia la fram følgende endringsforslag under pkt. Møtegodtgjørelse til kommunale tjenestemenn, regler og satser, pkt. 4:

Komiteen for næring og ressurs: gruppe II

Fast planutvalg: gruppe I

Nestleder i fast planutvalg blir leder for komiteen for næring og ressurs.

 Repr. Nils Molia trakk det siste endringsforslaget.

Repr. Trygve Strand, la fram følgende forslag til hovedpunkt 2:

Ordfører og varaordfører kan fordele noen faste oppgaver imellom seg med tilsvarende fordeling av stillingens størrelse og godtgjørelser.

Oppgavefordelingen skal godkjennes av kommunestyret.

Det ble holdt gruppemøte i 10 min.

Ordfører opprettholdt sin opprinnelige anbefaling: 

Komiteen for næring og ressurs og fast planutvalg: gruppe I.

Votering:

Ved alternativ votering mellom Molias forslag til endring pkt. 4 gruppeinndeling og ordførerens opprinnelige anbefaling i pkt. 4, ble ordførerens anbefaling enstemmig vedtatt. Formannskapets anbefaling pkt. 1 ble deretter enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over Strands forslag til nytt pkt. 2, som ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 20.09.2007:

  1. Det framlagte forslag til godtgjøringer med innarbeidede endrings/tilleggsforslag for folkevalgte vedtas.
  2. Ordfører og varaordfører kan fordele noen faste oppgaver imellom seg med tilsvarende fordeling av stillingens størrelse og godtgjørelser. Oppgavefordelingen skal godkjennes av kommunestyret.

 

 

PS 43/07         Psykiatri plan 2007

Behandling i kommunestyret 20.09.2007:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 20.09.2007:

Forslag til psykiatriplan og budsjett godkjennes.