FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

15.02.2007

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 18.00

 

Frammøte

Spørretime

Informasjon fra ordfører

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Egil Langgård, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Kåre Oddvar Kjennerud, Arne Bergan, Niri Baklid, Eilev Bekjorden, Ole Helge Sønåsen (kom 17.10), Terje Sandbæk, Thomas Fosen, Anne Bekkhus, Paul Eldar Bratlie, Nils Molia (kom 17.40),  Jon Olav Berget (kom 17.20), Arne Bergan og Oddvar Garås.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Gudveig Marit Førle, Sofie Skjold Skrudland, Steinar Tjøntveit, Anne-Liz Lande, Brynjulf Hansen.

Følgende varamedlemmer møtte:

Gudrun Bergerud, Morten Johanessen, Astri Rindem, Gry Sandbæk, Bjørn Bye.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen og formannskapssekretær Kristin Hammershaug.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård.

Spørretimen:

  • Repr. Odd Kåre Dalen, viste til tidligere spørsmål fra Høyre: Dør til omsorgsboligene på Flesbergtunet, den er tung og vanskelig å bruke. Hvordan er status i saken?

Ordføreren: Sjekker status her.

  • Repr. Niri Baklid: Partistøtte fra fylkesmannen, når kommer den? Ordføreren: Vil sjekke både når støtte fra fylkesmannen og kommune vil foreligge.
  • Rep. Terje Sandbæk: Fylkeskommunen har avsatt kr. 75.000 til Flesberg kommune av Folkehelsemidler i Buskerud. Har kommunen søkt, eller vil det bli søkt om midlene, det er penger å hente? Rådmannen: Vet ikke om det er søkt om midler her, men sjekker saken. Frivillighetssentralen har søkt om midler for 2007, men av en annen pott.

Informasjon fra ordfører:

  • Det vil bli sendt en klage på Høykom vedtak om avslag på søknad om støtte til bredbåndsatsning i Numedal. Vedtaket er fattet på feil grunnlag/feil opplysninger.
  • Byggeregnskap for Flesbergtunet vil bli behandlet av Kontrollutvalget i Flesberg i uke 10.
  • Fra regionalministeren: Høring med frist 31.mai: ”Fremtidig regjonal inndeling”. Kommer som sak i kommunestyret 10.mai.
  • 2 regionalmøter i Flesberg om kommuneplanen er gjennomført. Kommunestyret vilbli innkalt til et eget møte/temadag om kommuneplanen i vår.
  • Laagendalsposten ønsker epostadresser til kommunestyrepolitikerne i forbindelse med Kommune- og Fylkestingsvalget 2007. Skriv epostadresse/oppdater epostadresse på eget ark.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/07

Meldinger

 

PS 2/07

Søknad om serveringsbevilling for kafe/pizzavirksomhet - Flesberg Bensin AS

Paul Bratlie

PS 3/07

Søknad om skjenkebevilling  - Flesberg bensin AS

Paul Bratlie

PS 4/07

GNR 6 BNR 2 – søknad om utsettelse av boplikt

Nils Molia

PS 5/07

Videreføring av Den Grønne Dalen fra 2007 som Lågensamarbeid

Eilev Bekjorden

PS 6/07

IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

Gudveig Førle

 

PS 1/07           Meldinger

Behandling i kommunestyret 15.02.2007:

Ekstramelding:

b) Skatteinngang pr. 31.1.07

c) Regnskapsresultat Flesberg kommune 2006

d) Utredning om eventuelt samarbeid om brann- og redningstjeneste i Kongsbergregionen

Meldingene tas enstemmig til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 15.02.2007:

Meldingene tas enstemmig til etterretning.

 

 

PS 2/07           Søknad om serveringsbevilling for kafe/pizzavirksomhet - Flesberg Bensin AS

Behandling i kommunestyret 15.02.2007:

Komiteen for livsløp og kultur sin anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 15.02.2007:

1.      Flesberg bensin AS gis serveringsbevilling for drift av kafe/pizzaservering.

2.      Jorun Adde Smeland godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.

3.      Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at styrer avlegger og består etablererprøve etter serveringsloven, senest 1.april 2007.

4.      Serveringsstedet må være lukket mellom kl. 01.00-06.00, jfr. hotelloven.

 

 

PS 3/07           Søknad om skjenkebevilling  - Flesberg bensin AS

Behandling i kommunestyret 15.02.2007:

Komiteen for livsløp og kultur sin anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 15.02.2007:

1.      Flesberg Bensin A/S gis ikke skjenkebevilling til serveringssted, i foretakets lokaler.

2.      Avslaget begrunnes med hensynet til ungdom som ferdes på serveringsstedet og i Flesberg sentrum på kveldstid, samt at den lokale alkoholpolitiske handlingsplanens mål er å begrense og regulere forbruket av alkoholholdige varer.

 

 

PS 4/07           GNR 6 BNR 2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT

Behandling i kommunestyret 15.02.2007:

Komiteen for næring og ressurs sin anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 15.02.2007:

I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Berit Juveli utsettelse med boplikten på Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2 i Flesberg kommune, frem til den 01.03.2010.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.

 

 

PS 5/07           Videreføring av Den Grønne Dalen fra 2007 som Lågensamarbeid

Behandling i kommunestyret 15.02.2007:

Formannskapets anbefaling ble enstemig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 15.02.2007:

1.      Kommunestyret i Flesberg kommune vedtar å videreføre det interkommunale grønn dal samarbeidet mellom kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik for en fireårsperiode (2007-2010),  under forutsetning av at de andre kommunene gjør tilsvarende vedtak.

2.      Samarbeidets arbeidsområde skal smalnes og begrenses til Numedalslågen og vassdragsrelaterte saker.

3.      Arbeidet skal som tidligere ledes av en politisk styringsgruppe der ordfører eller varaordfører fra hver av kommunene er medlem. Løpende administrativ dialog skal føres i en administrativ gruppe med rådmannsoppnevnte personer, eller faggrupper sammensatt etter behov. Koordinering av arbeidet skal skje via et lite sekretariat som etableres slik styringsgruppa finner hensiktsmessig.

4.      Kostnader ved løpende drift og mindre tiltak finansieres med et årlig tilskudd på 25.000 kr. fra hver av de små kommunene og 40.000 kr. fra hver av de store kommunene. Større prosjekter og tiltak må skaffes ekstern finansiering.

 

 

PS 6/07           IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

Behandling i kommunestyret 15.02.2007:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 15.02.2007:

Flesberg kommunestyre gir sin tilslutning til at kommunene Re og Seljord med virkning fra 01.01.07 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.