FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

13.12.2007

Tidspunkt:

kl. 13.00-19.00

 

Frammøte

Orientering

Spørretime

Info fra ordføreren

Saksliste

Følgende medlemmer møtte:

Ordfører Thomas Fosen, Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Sondre Kosmo Paulsen, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Ole Helge Sønåsen, (kom kl. 14.05, til sak 61, var ikke tilstede under sak 60 og 71).  Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Oddvar Garås.

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Kåre Oddvar Kjennerud, Ap, og Anne-Liz Lande, FrP. Arne Sørensen, H, var inhabil i sak 71. Ole Helge Sønåsen, FrP,  var inhabil i sak 64, 20 representanter var tilstede i denne saken.

 

Følgende varamedlemmer møtte:

Gunvor Bekjorden, Ap, og Terje Sandbæk, FrP. Helga Bratås, H, møtte i sak 71. Knut Holtan, FrP, var tilstede under sak 60 og 71 inntil Knut Sønåsen møtte.

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen og formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Økonomimedarbeider Grete Huslende var tilstede i stedet for økonomisjefen. Helse- og omsorgssjefen Helen C. Cuenoud, gikk under behandlingen av sak 61. (var tilstede under sak 60 og 71). Sosial og barnevernsjef  Widar Stoltz forlot møtet før behandling av sak 61. (var tilstede under sak 60 og 71). Oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestac var tilstede under sak 60 og 71. Teknisk sjef Jon Kåre Jonsson  kom kl. 15.00, under sak 61.

 

Det var ingen merknader til innkallingen. Under sakslisten, ble sak 71 behandlet etter sak 60 meldinger.

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

 

Orientering: Helse- og omsorgssjefen Helen C. Cuenoud orienterte om situasjonen på Flesbergtunet.

 

Spørretimen:

Arne Sørensen, H:

Utvalg generelt er valgt av og blant kommunestyrets valgte representanter.

Fast utvalg for plansaker og komite for næring og ressurs er fagutvalg for kommunestyret hva angår saker som sorterer herunder, dvs. saker som blant annet angår byggesaker og næring.

Det må antas at de som blir innvalgt i spesielle utvalg og komiteer har bakgrunn og kunnskap som tilsier at de vedtak som gjøres er berettiget.

Fagutvalg gjør vedtak over saker som er til behandling- enstemmig og sender disse videre til formannskap.

Når formannskap gjør vedtak som er motsatt av fagutvalgets innstilling/vedtak uten kommentar, gir dette et sterkt signal til fagutvalg.

Hva er så hensikten med fagutvalg, og hvordan skal saker som videresendes fra fagutvalgene viderebehandles i formannskap/kommunestyre.

 

Arne Sørensen:

”Flesberg kommune har vedtatt et budsjett på 137 millioner kroner på inntektssiden og foretatt en fordeling av 135 millioner.

Dette er en positiv utvikling det er viktig at alle følger opp.

Det er avgjørende for enhver kommune som skal være attraktiv for innbyggerne at det i kommune er et variert og bærekraftig næringsliv.

Derfor er det viktig at kommunestyret og administrasjonen har fokus på eksisterende næringsliv slik at rammene er godt tilrettelagt for videreutvikling. Og at nyetableringer blir spesielt ivaretatt hva angår saksbehandling i kommunen.

 

Jeg vi derfor anmode om at det til hvert kommunestyremøte blir framlagt minst en sak som er næringspolitisk.

Det er viktig for Flesberg kommune at kommunen blir oppfattet som kanskje den mest interessante kommunen i Kongsbergregionen å etablere seg i.

 

Arne Sørensen:

Som kjent er jeg opptatt av næringspolitikk. Dette fordi det etter min menig er svært viktig for bosetting og trivsel i enhver kommune at det er et spennende og innovativt næringsliv i kommunen.

Kan jeg derfor be om at ordfører og rådmann har næring – uformelt – som tema hver morgen som kaffeprat.

Dette vil sannsynligvis gi positive signaler i hele kommunen slik at vi kan være attraktive for industrietableringer som vil komme i Kongsbergregionen.

 

Arne Sørensen:

Ordføreren svarte på spørsmål 1 om forholdet til fagutvalg/formannskap. Når et fagutvalg uttaler seg i en sak som formannskapet skal gi innstilling til til kommunestyret, er fagutvalgets behandling en uttalelse, ikke et forslag til vedtak. Ordføreren kunne ikke love næringssaker til kommunestyret hver gang, men at næringslivet er prioritert område. Rådmannen viste også til at det er utarbeidet retningslinjer for behandling av næringssaker.

 

Trygve Strand, Ap:

 1. Er rådmannen klar over den generelle lønnsvekst som er i Kongbergområdet og har han lagt inn ”nok” i budsjettet for 2008?
 2. Får vi den PP tjenesten vi betaler for i kommunen og fungerer tjenesten som forventet? Spørsmålet kommer fra noen av Lyngdal og Lampeland skoles foreldre.
 3. Hvor ofte reforhandles forsikringsavtalene kommune har? Det er vel noen kroner å spare på reforhandle disse kanskje?
 4. Har kommune planer om å være med i miljøfyrtårnprosjekter?

 

Rådmannen besvarte spørsmålene slik:

 1. Det er lagt inn 4 % lønnsvekst for 2008, samt økning i pensjonsutgiftenene. Om det er knapt, får man evt. vite etter 1.mai 2008.
 2. Spørsmålet kan bringes videre til komiteen for livsløp og kultur, samt administrasjonen oppvekst- og kultur- som kan besvare dette nærmere.
 3. Kommunen har en skadeforsikring med ramme på kr. 470.000 pr. år, det samme på personforsikringer. Det er mest å hente økonomisk på personforsikringer. Det var en gjennomgang av dette feltet for 4 år siden. I 2007 er det startet en utredning , hvor målet er å få en samlet ressursvurdering for alle Numedalskommunene.
 4. Kommunen deltar i Grønn Dal prosjektet, som tildeler miljøsertifikater. Fylkesmannen har prosjektet miljøfyrtårn i Buskerud som skal et forbilde på miljøsiden. Dette bør vurderes nærmere. Det er også mulig å få tilskudd fra Fylkeskmannen til å utarbeide arealanalyser. Det er for øvrig tatt i bruk flisfyring og fjernvarmeløsninger, i enkelte bedrifter i kommunen, samt at det skal skiftes ut pcb-armaturer i kommunens bygg i nærmeste framtid.

 

Øyvind Høimyr, Sp:

Tilsyn byggesaker.

 1. Hvilke krav om utdannelse er satt til stillingen?
 2. Ber om å få utdelt stillingsinstruksen.

 

Rådmannen svarte på spørsmål 1. Når det gjelder spørsmål 2, ønsket han å utdele denne og informere planutvalget på neste møte i utvalget. Kommunestyret sluttet seg til dette.

 

Informasjon fra ordfører, nytt siden sist:

 • Etterlatte etter Gunhild Molia har donert en gave på kr. 60.000 øremerket ny buss på Flesbergtunet og det har kommet inn kr. 2.000 av andre givere i etterkant. Arbeid med å kravspesifikasjon/regler for bruk av en ny buss er satt i gang.
 • Flesbergtunet inviterte ordfører og komiteen for livsløp og kultur til julebord 4.12.07. Dette var en svært hyggelig og nyttig opplevelse og ordføreren uttrykte stolthet over de ansattes innsats og arbeid.
 • I uke 3 skal den automatiske døråpneren til omsorgsboligene leveres.
 • Kommunens informasjonsavis nr. 3/07 vil bli sendt ut i uke 51. Da vil den inneholde et vedlegg som beskriver status og framdrift for forprosjektet om skolestruktur.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 60/07

Meldinger

 

PS 61/07

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008 - 2011

Pia Øberg

PS 62/07

Investeringsbudsjettet - overføring av bevilgninger fra 2007 til 2008

Pia Øberg

PS 63/07

Skjenkebevillinger 2008-2011

Anni Løvlid

PS 64/07

Bevillinger for salg av øl 2008-2011

Nils Molia

PS 65/07

Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten

Bjørg Homelien

PS 66/07

Strategi for kompetanseutvikling barnehagene 2007-2010

Wenche Låg Breivik

PS 67/07

Kommunedelplan, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012

Odd Kåre Dalen

PS 68/07

Søknad om spillemidler 2008 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Eirik Bakke Fosen

PS 69/07

Søknad om etableringstilskudd - Latrans A/S

Brynjulf Hansen

PS 70/07

Delegasjon av saker etter pbl § 7 fra Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker til rådmannen

Oddvar Garås

PS 71/07

Søknad om utviklingsmidler for videreutvikling av Flesberg Veksthus - Søre Moen Eiendom AS

Brynjulf Hansen

PS 72/07

Valg til jordskiftemeddommerutvalg 2008 - 2012

Knut Klev

PS 73/07

Forslag til valg av skjønnsmenn 2008 - 2012

Anne-Liz Lande

PS 74/07

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere Borgarting lagmannsrett  2008 - 2013

Øyvind Høimyr

PS 75/07

Valg av bygdetunnemnd 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 76/07

Representanter til styret for Lågdalsmuseet med Vassdragsmuseet Labro 2007 - 2011

Anni Løvlid

PS 77/07

Representant til Kirkelig Fellesråd 2007 - 2011

Wenche Låg Breivik

PS 78/07

Valg av utmarksutvalg 2007 - 2011

Geir Marstein

PS 79/07

Valg til byggeskikknemnd for Numedal 2007 - 2011

Bjørg Homelien

PS 80/07

Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor representant 2007 - 2011

Odd Kåre Dalen

PS 81/07

Moen Næringspark A/S  valg av styre 2007 - 2011

Eilev Bekjorden

PS 82/07

Forliksråd - møtefullmektiger 2008 - 2012

Nils Molia

PS 83/07

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS  (IKA Kongsberg)  representant 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 84/07

Representanter til samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2007 - 2011

Eirik Bakke Fosen

PS 85/07

Konfliktråd - valg til oppnevningsutvalg 2007 - 2011

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 86/07

Valg fondsstyre for omsorgstjenestene 2007 - 2011

Nils Molia

PS 87/07

Valg vegtilsynsnemnd 2007 - 2011

Arne Sørensen

PS 88/07

Styre/ representantskap Flesberg samfunnshus A/L 2007 - 2011

Gunnar Grette

PS 89/07

Valg av meddommere Kongsberg tingrett  2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 90/07

Frivillighetssentralen i Flesberg - valg av styremedlemmer 2007 - 2011

Nils Molia

PS 91/07

Valg til overformynderi 2008 - 2009 / 2011

Odd Kåre Dalen

PS 92/07

Landsforeningen mot kreft - valg kontaktutvalg 2007 - 2011

Bjørg Homelien

PS 93/07

Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtaksnemnd 2007 - 2011

Sondre Kosmo Paulsen

PS 94/07

Valg til heimevernsnemnd 2007 - 2011

Ole Helge Sønåsen

PS 95/07

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - valg av representant 2008 - 2011

Anni Løvlid

PS 96/07

Valg av forliksråd 2008 - 2012

Wenche Låg Breivik

PS 97/07

Valg av eldreråd 2007 - 2011

Kåre Odd Kjennerud

PS 98/07

Styre/representantskap Solvoll samfunnshus A/L 2007 - 2011

Arne Sørensen

 

PS 60/07         Meldinger

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Ekstrameldinger

d) Folkevalgtes arbeidsvilkår – rettet utgave ble delt ut.

e) Fra Flesberg skole Samarbeidsutvalget, brev til formannskapet: Vedr. vinduer, brannsikkerhet og ventilasjon på Flesberg ungdomsskole.

f) Fra ASPLAN/VIAK av 14.11.07: Strategiarbeid i forhold til framtidige næringsarealer forarbeid til revisjon av kommuneplanen i Flesgberg – tilbud på bistand

g) Melding vedr. pkt. 3 C i Folkevalgtes arbeidsvilkår.

Repr. Oddvar Garås la fram følgende forslag:

Dette tas opp som en egen sak på neste kommunestyremøte.

Det ble foretatt en alternativ votering mellom Garås sitt forslag og framlagte forslag til melding og meldingen ble vedtatt med 13 mot 8 stemmer.

 

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

 

PS 61/07         Budsjett 2008/Økonomiplan 2008 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram sitt alternative budsjett 2008, økonomiplan 2208-2011:

 

FLESBERG FREMSKRITTSPARTI

 

BUDSJETT

2008

 

ØKONOMIPLAN 2008-2011

 

Fremskrittspartiets fundament

 

Det har alltid vært en primær målsetting for Flesberg Fremskrittsparti å overlate flest mulig avgjørelser til folk flest, og å redusere politikernes makt over folks liv. Flesberg FrP er derfor det eneste partiet som ønsker å flytte beslutninger fra kommunestyret over til den private sfære. Det være seg bedrifter, institusjoner eller enkeltmennesker.

Desto mer råderett over eget liv, egne penger, egen eiendom og egen familie den enkelte har, desto bedre vil ressursbruken være. Flesberg Fremskrittsparti tror ikke at vi som politikere vet bedre enn folk selv hvordan deres penger skal brukes.

 

Flesberg FrP vil derfor omorganisere kommunen på den måten at de oppgavene som i dag utføres av kommunen selv, i fremtiden kan utføres av private. Flesbergs politikere og kommunens oppgave skal for fremtiden begrenses til å; være bevilgende myndighet, definere og bestemme kvaliteten og nivået på tjenestene og kontrollere at tjenestene blir utført i henhold til disse.

 

Kommunens økonomi

 

Flesberg er registrert som ROBEK kommune, det har Flesberg kommune blitt takket være manglende evne og vilje til å styre etter økonomisk forsvarlige rammer.

Drifts- og investeringsnivået har ikke stått i forhold til inntektene.

Resultatet er at vi nå har brukt opp alt av disponible fond, gjelda er høy og i tillegg har vi fortsatt pr. 1.1.2007 et akkumulert underskudd på 5.227 millioner kroner

 

Fremskrittspartiets budsjett

 

Fremskrittspartiet er på ingen måte ansvarlig for den økonomisk svært så vanskelige situasjonen Flesberg kommune er kommet i, men Fremskrittspartiet tar ansvar for å komme snarest mulig ut av denne situasjonen.

Med vårt forslag vil vi raskere gjenvinne den økonomiske handlefriheten, og bedre kommunens økonomi både på kort og lang sikt.

 

Med dette presenteres Flesberg Fremskrittspartis alternative budsjett for 2008 og økonomiplan 2008-2011.

 

Eilev Bekjorden

Gruppeleder, Flesberg Fremskrittsparti

 

Kommentarer Driftsinntekter

 

I vårt budsjettforslag legger vi til grunn samme skatteanslag og rammetilskudd som i rådmannens innstilling.

 

Kommentarer Driftsbudsjett

 

Totalt foreslår vi å øke rammene fra 2007 til 2008 med 3,61 %.

(I rådmannens innstilling foreslås rammene økt med 4,12 %, i kroner blir forskjellen 467 tusen kr.)

 

Vi har endringer på følgende driftsområder:

 

1- Fellestjenesten

Vi øker med 5,0 % i forhold til budsjett 2007.

(Dette er 98 tusen kr. i reduksjon i forhold til rådmannens innstilling.)

 

 

2- Oppvekst- og kulturetaten

Fra 2006 til 2007 økte rammene med formidable 17,8 %.

Med de overføringer vi får tildelt er det ikke økonomisk mulig å fortsette med en slik utgiftsvekst fremover. Men det er fortsatt store utfordringer, vi forventer at hovedfokus for etaten fremover blir å iverksette tiltak for å redusere og forebygge behov for spesialundervisning og oppfølging. Foreldreveiledningen må igjen prioriteres og vi må få økt fokus og innsats på samarbeid hjem- skole. Vi vil også at skolen skal legge mer vekt på folkeskikk for å bidra til å gjenreise elevenes respekt for lærer og medelever.

 

Vi foreslår en økning på 4,0 %.  (Dette er en reduksjon på 162 tusen kroner i forhold til rådmannens innstilling.)

Med den økning det her legges opp til, forutsetter vi at det ikke skjer negative endringer i rammetimetallet.

 

4-Helse-og omsorgstjenestene

Vi legger opp til en økning på 7,0 % i Helse -og omsorgstjenestene.  (Dette er en reduksjon på 207 tusen kroner i forhold til rådmannens innstilling. Helse -og omsorgstjenestene fikk en økning på 10,8 % fra 2006 til 2007.)

 

Vi mener det er mange tiltak som kan iverksettes for å gi kommunen varige reduserte utgifter uten at det går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne.

Dette er tiltak som ikke er medregnet i budsjett og økonomiplan.

 

*Med Terra skandalen friskt i minne, ser vi hvor alvorlige følger det kan få dersom inkompetente politikere sammen med like inkompetente kommunale ledere bedriver gambling med offentlige midler. 

Flesberg har solgt sine eiendommer på Blefjell, inntektene fra dette salget (over 14 millioner kr.) kommer inn i nær fremtid.  Vår oppgave er å sikre at denne kapitalen kommer kommunens innbyggere til gode.  Vi kan få stor glede av disse midlene fremover dersom vi forvalter disse riktig. 

Vårt forslag er å opprette et nytt Fond og i sin helhet plassere inntektene fra eiendomssalget der. Fondets regler og retningslinjer; for investeringsstrategi, herunder risikoprofil, og anvendelse av overskudd bør ha bredd politisk forankring.

Vi ser for oss å kunne benytte Fondets fremtidige avkastning til gode formål. Som f.eks. kan være årlige bidrag til næringsfondet og/eller nyetableringer.

Inntil retningslinjer og regler for Fondet er vedtatt må inntektene fra eiendomssalget i sin helhet settes inn på sperret konto. 

 

* Flesberg kommune må fortsatt ha fokus på innkjøp.  Ved forbedring av dagens innkjøpsrutiner og inngåelse av nye / endringer av bestående innkjøpsavtaler er det innsparingspotensiale.

 

* Det hentes inn sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer

får konkurranse.

 

* I den situasjon som kommunen er i må det søkes alternative løsninger for å effektivisere og forbedre hele kommunens organisasjon.

Det er hensiktsmessig at kommunens virksomheter nå tilpasser sin driftsform/ struktur til å kunne delta i fremtidige konkurranseutsettinger. Det må derfor oppnevnes et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til ”Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune”.  Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

 

*Det er behov for fornyelse i offentlig sektor. For å fremme fornying og rotasjon i øverste ledersjikt samt motvirke en statisk organisasjon må Flesberg kommune innføre åremåltilsetting for kommunens toppledelse (rådmann og etatsledere).

Vi viser med dette at vi tar på alvor at en lederstilling kan være krevende, og på den annen side gis en mulighet til å tre tilbake på en verdig måte.

 

Kommentarer Investeringer

Vi har ingen endringer på investeringsbudsjettet. Det er grunn til å merke seg at det er lagt opp til investeringer for 18,850 millioner kr. i perioden 2008 til 2010. Alle investeringene må dekkes med nye låneopptak, dette sier mye om kommunens økonomiske situasjon.

 

HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsbudsjett

 

Rammer

diff

Rammer

Rammer

Rammer

 

 

2007

 

2008

admin

2009

2010

2011

 

Skatt

-50 000

 

-51 173

 

-51 173

-51 173

-51 173

 

Rammetilskudd inkl. selskapsskatt (tom 2006)

-35 730

 

-39 303

 

-39 703

-39 703

-39 703

 

Herav selskapsskatt

-416

 

-1 128

 

-1 128

-1 128

-1 128

 

Ekstraord. Skjønn

-1 500

 

-800

 

 

 

 

 

Eiendomsskatt

-2 300

 

-2 500

 

-2 500

-2 500

-2 500

 

Inv.tilskudd reform 97

-300

 

-300

 

-300

-300

-300

 

Kompensasjon låneopptak Flesbergtunet

-1 400

 

-1 500

 

-1 500

-1 500

-1 500

 

Momskompensasjon investeringer

-500

 

 

 

 

 

 

 

Konsesjonsavgifter

-400

 

-400

 

-400

-400

-400

 

Kraftsalg

-2 000

 

-2 000

 

-2 000

-2 000

-2 000

 

SUM DRIFTSINNTEKTER

-94 130

 

-97 976

 

-97 576

-97 576

-97 576

 

Til fordeling:

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ymse

1 551

 

551

 

1 551

1 551

1 551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsområder:

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Politiske styring- og kontrollorgan

1 480

 

1 772

 

1 772

1 772

1 772

 

1. Fellestjenesten

12 496

 

13 120

-98

13 120

13 120

13 120

 

2. Oppvekst- og kulturetaten

30 625

 

31 850

-162

31 775

31 444

31 369

 

3. Sosial- og barneverntjenesten

4 506

 

4 368

 

4 254

4 077

4 077

 

4. Helse- og omsorgstjenesten

30 283

 

32 402

-207

32 142

32 142

32 142

 

6. Teknikk, plan og ressurs

10 697

 

10 882

 

10 863

10 888

10 913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum driftsutgifter

91 638

 

94 945

 

95 477

94 994

94 944

 

Netto driftsutgifter

91 638

 

94 945

 

95 477

94 994

94 944

 

DRIFTSRESULTAT

-2 492

 

-3 031

 

-2 099

-2 582

-2 632

 

Renteinntekter

-500

 

-600

 

-600

-600

-600

 

Renteutgifter

2 400

 

3 500

 

3 750

3 750

3 750

 

Avdrag

2 900

 

3 075

 

2 825

2 825

2 825

 

Avdrag på utlån

-30

 

 

 

 

 

 

 

Motpost avskrivninger

-5 653

 

-5 653

 

-5 653

-5 653

-5 653

 

RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG

-3 375

 

-2 709

 

-1 777

-2 260

-2 310

 

Bruk av bundne driftsfond

-1 350

 

 

 

 

 

 

 

Avsatt til bundne driftsfond

400

 

400

 

400

400

400

 

Avsatt til disposisjonsfond

 

 

 

 

934

1 860

1 910

 

Inndekning av tidligere underskudd

2 475

 

2 309

467

443

 

 

 

Overført til investeringsregnskapet

1 850

 

 

 

 

 

 

 

Balanse

0

 

0

 

0

0

0

 

Netto driftsresultat i % av sum inntekter

3,59 %

 

2,76 %

 

1,82 %

2,32 %

2,37 %

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK

 

1.      Fremskrittspartiets budsjett.        

 

Pkt 2-8. Som rådmannens innstilling.

 

(verbal forslag)

 

9. For å oppnå en trygg og kvalitetssikret forvaltning av de over14 millioner kroner vi mottar etter salg av kommunens eiendommer på Blefjell vil kommunestyret i Flesberg opprette et nytt Fond. Inntil det foreligger regler for fondets forvaltings- og investeringsstrategi, samt regler for anvendelse av overskudd, settes inntektene fra eiendomssalget i sin helhet inn på sperret konto.

 

10. Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse.

 

11. Kommunestyret ber rådmann å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til ”Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune”.  Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

 

Rådmannen bes å se til at kommunens virksomheter tilpasser sin driftsform / struktur til en mulig konkurranseutsetting.  Kommunestyret ønsker at virksomheter i kommunen får de beste forutsetninger til å vinne en anbudsrunde.

 

12. Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et ”innkjøpsutvalg”, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 

 

13. Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen ”Arbeid for sosialhjelp”

 (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse.  Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner.

 

14. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål.

 

15. Kommunestyret reduseres fra 21 medl. til 15 medl.

 

16. Rådmannen bes skaffe til vei en oversikt over disponibelt næringsareal. Og treffe tiltak for å finne nye passende areal til næringsformål.

 

17. Rådmannen bes skaffe til vei en oversikt over disponible tomter i kommunen.

 

Repr. Oddvar Garås, Sp la fram følgende forslag:

Saken utsettes til over nyttår – da dokumentgrunnlaget med budsjettrammer er for tynt til å behandle årsbudsjett 2008/økonomiplan 2008-2011.

Repr. Arne Sørensen, H, ba om gruppemøte.

Det ble deretter votert over utsettelsesforslaget som falt med 5 mot 16 stemmer.

Repr. Pia Øberg, Ap, la fram følgende endringsforslag til budsjett 2008 fra Flesberg Arbeiderparti og Flesberg Høyre:

 

Endringsforslag til budsjett 2008 fra Flesberg Arbeiderparti og Flesberg Høyre.

 

Nytt pkt: 1 a)

Bevilgninger til lag og foreninger økes med 25 % i budsjettet for 2008. Det tilsvarer en sum på kr 72.000. Inndekningen taes fra konto for kraftsalg.

I kommende økonomiplaner frem til år 2011 legges inn en økning på 25 % pr/år.

 

Nytt pkt: 1 b)

Rehabilitering av skolebygg: Det fremmes en sak til kommunestyret i februar 2008 vedrørende tiltak som iverksettes og en tilsvarende fremdriftsplan. Ref. til brev fra SAU Flesberg skole.

 

Inn i arbeidsprogrammet 2008:

 

1 c) Side 23: Handlingsplan om ”vold i nære relasjoner” må utarbeides.

 

1 d) Side 32: ”Det må etableres en klimaplan for Flesberg kommune eller en plan for flere kommuner hvor Flesberg inngår”

 

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, ba om et gruppemøte.

 

Repr. Pia Øberg, Ap, presiserer at vedr. deres endringsforslag pkt. 1. a), så dreier seg det om en dobling over 4 år.  Følgende tillegg/endring tas inn i forslag 1 a):

I kommende økonomiplaner frem til år 2011 legges inn en økning på kr. 72.000 pr/år.  Inntekt fra kraftsalg økes tilsvarende som utgiftsøkningen.

Det ble først votert over Ap/H endringsforlslag:

Pkt. 1 a) ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Pkt. 1 b) enstemmig vedtatt.

Pkt. 1c) vedtatt med 11 mot 10 stemmer

Pkt. 1 d) vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

Det ble deretter votert alternativt mellom Frp’s anbefaling pkt. 1 og formannskapets anbefaling pkt. 1. Formannskapets anbefaling ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

Formannskapets anbefaling pkt. 2-8 ble enstemmig vedtatt.

FrP’s forslag 9: Nedstemt med 16 mot 5 stemmer

FrP’s forslag pkt. 10: Nedstemt med 16 mot 5 stemmer.

FrP’s forslag pkt. 11. Nedstemt med 16 mot 5 stemmer.

FrP’s forslag pkt. 12. Nedstemt med 14 mot 7 stemmer.

Prp’s forslag pkt 13.  Nedstemt med 15 mot 6 stemmer

FrP’s forslag pkt 14. Nedstemt med 11 mot 10 stemmer

FrP’s forslag pkt. 15. Nedstemt med 16 mot 5 stemmer.

Frp’s forslag pkt. 16. Nedstemt med 11 mot 10 stemmer.

FrP’s forslag pkt. 17. Nedstemt med 11 mot 10 stemmer.

 

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

1.      Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2008 – 2011, samt årsbudsjettet for 2008, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

a)      Bevilgninger til lag og foreninger økes med 25 % i budsjettet for 2008. Det tilsvarer en sum på kr 72.000. I kommende økonomiplaner frem til år 2011 legges inn en økning på kr. 72.000 pr/år.  Inntekt fra kraftsalg økes tilsvarende som utgiftsøkningen.

 

b)      Rehabilitering av skolebygg: Det fremmes en sak til kommunestyret i februar 2008 vedrørende tiltak som iverksettes og en tilsvarende fremdriftsplan. Ref. til brev fra SAU Flesberg skole.

 

Inn i arbeidsprogrammet 2008:

 

c)      Side 23: Handlingsplan om ”vold i nære relasjoner” må utarbeides.

 

d)      Side 32: ”Det må etableres en klimaplan for Flesberg kommune eller en plan for flere kommuner hvor Flesberg inngår”

 

2.      I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.      For budsjett-terminen 2008 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.      Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.      Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7.      Det foretas låneopptak på inntil kr. 6.850.000,- til finansiering av investeringer i 2008. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta en gjennomgang og refinansiering av kommunens lånemasse for øvrig for å oppnå lengste lovlige avdragstid på lånene.

8.      Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

 

PS 62/07         Investeringsbudsjettet- overføring av bevilgninger fra 2007 til 2008

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Rest bevilgning til Flesberg kommunes investeringsprosjekter pr 31.12.2007 overføres som ny bevilgning i 2008 med samme finansiering som i 2007.

 

PS 63/07         Skjenkebevillinger 2008-2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Saksordfører Anni Løvlid, Sp, presiserte at ”sentrumsjulebord” bør rettes til ”2.dagsfest” (2.dag jul), jfr. komiteens behandling.

Repr. Bjørg Homelien, H, opprettholdt sitt mindretallsforslag fra komiteen for livsløp og kultur, pkt. 5.:

d) Lampeland hotell gis tillatelse til å skjenke, øl, sterkøl, vin og brennevin til kl. 02.30.

Punkt e) – strykes.

 

Det ble deretter votert over pkt. 1-4 og 5 a-c som ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling pkt. d) og e) inkl. Løvlids presiering og Homeliens mindretallsforslag, ble Homeliens mindretallsforslag vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

 

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin i lokalene til Blåberg kafe for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Alexander Frederik Adriansee godkjennes som skjenkebestyrer.

b)      Marielle Adriansee Hoogendyk godkjennes som skjenkebestyrers stedfortreder.

c)      Styrer Marielle Adriansee Hoogendyk gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

 

 1. May Garaas gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin alkoholdig drikk i lokalene til Blestølen kro, inkl. terasse i tilknytning til kroa, for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Gunstein Garaas godkjennes som styrer.

b)      May Garaas godkjennes som styrers stedfortreder.

 

 1. Bjørg Huslende gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin i lokalene til Blestua for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Bjørg Huslende godkjennes som styrer.

b)      Inger H. Landsverk godkjennes som styrers stedfortreder.

 1. Fagerfjell Fritid As gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin i lokalene til Fagerfjellstua for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Truls Nicolysen godkjennes som styrers stedfortreder for serveringsbevillingen, underforutsetning av at serveringslovens etablererprøve er avlagt og bestått senest 31.12.07.

b)      Lise A. Walberg godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått senest 31.12.2007

c)      Rolf Eric Storebaug godkjennes som styrers stedfortreder, under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått senest 31.12.2007.

 1. Kari Tveiten gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin i lokalene til Lampeland Hotell (lokaler som brukes til mat- og drikkeservering, selskapslokaler og dans i 1.etasje, lobbybar i resepsjonen, bar og pub i underetasjen)

a)      Skjenking av øl, sterkøl og vin tillates utendørs på følgende steder: på sittegrupper inntil husveggen v/kafeinngang avgrenset med blomsterkasser. På sittegrupper bak hotellet med avgrensning mot p-plassen i form av busker/blomsterbed, samt i selskapstelt.

b)      Kari Tveiten godkjennes som skjenkebestyrer.

c)      Ola Tveiten godkjennes som skjenkebestyrers stedfortreder.

d)      Lampeland hotell gis tillatelse til å skjenke øl, sterkøl, vin og brennevin til kl. 02.30.

 

 

PS 64/07         Bevillinger for salg av øl 2008-2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Repr. Ole Helge Sønåsen, ba om å bli erklært inhabil, da han er en søker i saken. Kommunestyret sluttet seg til dette og han fratrådte som inhabil.

Repr. Oddvar Garaas, Sp, informerte om at søkere som har salgsbevilling på Blefjell oppfatter at de har utvidet rett til salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol, urover normalbestemmelsene og Garaas foreslo at søkerne 4-7 får rett til utlevering til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18 før søn- og helligdager.

Mht til saksbehandlingen viste rådmannen til at i slike saker er det påkrevd at lensmannen og sosialsjefen uttaler seg.  Garaas trakk deretter sitt forslag. Kommunestyret vedtok følgende presisering som skrives i vedtaksbrev til søkerne 1, 4-7:

Søkerne 1, 4-7 informeres om at de kan søke om utvidet rett til utlevering av alkoholholdig drikk, som vil bli behandlet av komiteen for livsløp og kultur med endelig behandling i kommunestyret.

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

 1. Ole Helge Sønåsen gis bevilling for salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Lyngdal Landhandel for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Ole Helge Sønåsen godkjennes som styrer

b)      Bodil Midtsveen godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer og stedfortreder gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

e)      Bevillingsgebyr for salg av øl i år 2007 settes til minstegebyr kr. 1.000.

 

 1. Kristen Dokken gis bevilling for salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Flesberg Handel for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Merete Grue Pedersen godkjennes som styrer.

b)      Hilde Dokken godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen utvides til utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 før søn- og helligdager.

 

 1. NG Kiwi Buskerud As gis bevilling for salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Kiwi 337 Lampeland for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Tom Roger Hunstad godkjennes om styrer.

b)      Bjørnar Moksnes godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen utvides til utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 før søn- og helligdager.

 

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blåberg dagligvare for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Marielle Adriansee Hoogendyk godkjennes som styrer.

b)      Alexander Fredrik Adriansee godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer Marielle Adriansee Hoogendyk gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

 1. May Garaas gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestølen Dagligvare for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      May Garaas godkjennes som styrer.

b)      Gunstein Garaas godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

 1. Inger H. Landsverk gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestua Kolonial for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Inger H. Landsverk godkjennes som styrer.

b)      Bjørg Huslende godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

 1. Anders Borge gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Borge Fjellhandel for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Anders Borge godkjennes som styrer.

b)      Randi H. Dramdal godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

 

Søkerne 1, 4-7 informeres om at de kan søke om utvidet rett til utlevering av alkoholholdig drikk, som vil bli behandlet av komiteen for livsløp og kultur med endelig behandling i kommunestyret.

 

 

PS 65/07         Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

 1. Kommunestyret vedtar Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten.
 2. Økonomiske konsekvenser utover dagens nivå, utredes og vurderes i forbindelse med økonomiplanen.

 

 

PS 66/07         Strategi for kompetanseutvikling barnehagene 2007-2010

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Strategi for kompetanseutvikling for barnehagene i Flesberg kommune 2007-2010 vedtas.

 

PS 67/07         Kommunedelplan, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

 1. Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012 godkjennes.
 2. Økonomiske konsekvenser utredes og vurderes i økonomiplansammenheng i forbindelse med årlig revidering av prioritert handlingsprogram.

 

PS 68/07         Søknad om spillemidler 2008 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Spillemidler 2008 – prioritering:

Ordinære anlegg:

Svene IL – tak over skiskytterskiver / utvidelse av anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettsanlegg. 

 

PS 69/07         Søknad om etableringstilskudd - Latrans A/S

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Tilskudd innvilges ikke, pga her er det tale om en allerede eksisterende bedrift som utvider, og det faktum at virksomheten er i konkurranse med allerede eksisterende bedrifter, skulle tilsi at søknaden avslås.

 

PS 70/07         DELEGASJON AV SAKER ETTER PBL § 7 FRA FLESBERG KOMMUNES FASTE UTVALG FOR PLANSAKER TIL RÅDMANNEN

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Repr. Brynjulf Hansen, Ap, la fram forslag til nytt pkt. 4:

Ordningen revurderes etter ett år.

 

Repr. Knut Klev, Sp, la fram følgende endringer/tillegg til formannskapets anbefaling

pkt. 1:

Nytt strekpunkt:

- Saker der rådmannen anbefaler på avslag.

Endring:

- Disse saker skal behandles av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker. (Ordene i utgangspunkt strykes).

Tillegg pkt. 3:

- Det skal av rapporteringsskjemaet gå fram hvilken bestemmelse det dispenseres fra og grunnen til at det er gitt dispensasjon.

Nytt pkt. 4.

Til kommunestyremøte den 27.3.08 skal planutvalget legge fram ”Veileder om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7 for Flesberg kommune”. Veilederen skal være til bruk for saksbehandlerne og publikum og har som mål å bidra til at:

 • Rettsikkerheten for innbyggere og hytteeiere ivaretas
 • Kvaliteten på saksbehandlingen skal bli bedre
 • Omfanget av dispensasjonssaker holdes på et forsvarlig nivå.

 

Det ble avholdt gruppemøte.

Ved votering mellom formannskapets anbefaling, inkl. Klevs og Hansens tillegg/endringer – ble dette enstemmig vedtatt. Hansens forslag pkt. 4, endres til pkt. 5.

 

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

1.                  Med noen unntak delegerer kommunestyret med hjemmel i pbl § 1-9 myndighet til saksbehandling etter pbl § 7 til rådmannen.
Unntakene er:
- Saker av prinsipiell betydning
- saker som fylkesmannen har merknader/innsigelse til
- saker med naboprotest
- bygging langs vassdrag eller i LNF-soner

- Saker der rådmannen anbefaler på avslag.

Disse saker skal behandles av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker

2.                  Klageorgan for delegasjonsvedtak fattet av administrasjonen etter Pbl § 7 er Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker.

3.                  Alle delegasjonsvedtak etter Pbl § 7 føres på eget skjema. Skjemaet legges frem for FUP i hvert møte.

4.                  Til kommunestyremøte den 27.3.08 skal planutvalget legge fram ”Veileder om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7 for Flesberg kommune”. Veilederen skal være til bruk for saksbehandlerne og publikum og har som mål å bidra til at:

 • Rettsikkerheten for innbyggere og hytteeiere ivaretas
 • Kvaliteten på saksbehandlingen skal bli bedre
 • Omfanget av dispensasjonssaker holdes på et forsvarlig nivå.

5.                  Ordningen revurderes etter ett år.

 

PS 71/07         Søknad om utviklingsmidler for videreutvikling av Flesberg Veksthus - Søre Moen Eiendom AS

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Repr. Arne Sørensen, H, ble erklært inhabil da komiteen for næring og ressurs behandlet saken og ble også erklært inhabil i kommunestyret.

Repr. Helga Bratås, H, tiltrådte.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, ba om å få vurdert sin inhabilitet.

Kommunestyret erklærte enstemmig at representanten Bekjorden ikke var inhabil.

Det ble votert over komiteens anbefaling, som ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer.

Ad. Pkt. 2:

Formannskapssekretæren spurte om det skulle stemmes over pkt. om kommunens representant eller om det skulle delegeres til rådmannen å avgjøre.

2 forslag som kommunens representant ble lagt fram:

1. Rådmannen

2. Trygve Strand.

Ved alternativ votering mellom Trygve Strand og rådmannen, ble rådmannen valgt med 19 mot 2 stemmer.

Protokolltilførsel fra representanten Eilev Bekjorden: Representanten er uenig i kommunestyrets vurdering av inhabilitetsspørsmålet og anser seg fortsatt som inhabil i saken. 

 

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

 1. Flesberg kommune bevilger kr. 400.000,- fordelt over 3 år til etablering av ”Gründerklekkeri” på Søre Moen Eiendom. Kommunens finansiering forutsetter at de øvrige aktørene fastholder sin del av finansieringen. Oppstart 01.01.08.
 2. Flesberg kommune inngår utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen AS. Rådmannen gis fullmakt til å inngå den detaljerte handlingsplan for hvert år. Denne forelegges kommunestyret som melding. Oppstart 01.01.08. Som kommunens representant i samarbeidsgruppe oppnevnes: Rådmannen.
 3. Bevilgningene i pkt. 1 og 2 belastes det enkelte år med dekning over næringsfondet.

Protokolltilførsel fra representanten Eilev Bekjorden: Representanten er uenig i kommunestyrets vurdering av inhabilitetsspørsmålet og anser seg fortsatt som inhabil i saken. 

 

PS 72/07         Valg til jordskiftemeddommerutvalg 2008 - 2012

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Til jordskifteutvalget for 2008 - 2012 velges:

Asbjørn Løvstad

Arne Garaas

Olav Hjerpeton

Olav Grønbu

Øyvind Lande

Kåre Bjørkesett

Øyvind Høimyr

Britt Jorun Ingebrigtsen

Oddvar Garås

Oddrun Hoffart Ulland

Randi Helen Dramdal

Grete Narum Huslende

Helge Erik Solum

Orvar-Odd Mømb

Grete Sønsteby

Kjell Håvard Bekken

 

 

 

 

PS 73/07         Forslag til valg av skjønnsmenn 2008 - 2012

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre foreslår følgende skjønnsmenn for 2008 - 2012:

 1. Asbjørn Løvstad
 2. Gudveig Marit Førle
 3. Brynjulf Ole Hansen

 

PS 74/07         Valg av lagrettemedlemmer og meddommere Borgarting lagmannsrett  2008 - 2013

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre velger Bente Fredbo Dalen og Nils Livland til Borgarting lagmannsrett for 2008 - 2013.

 

 

PS 75/07         Valg av bygdetunnemnd 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Varaordfører foreslå følgende nytt medlem på vegne av valgnemnda: Hellik Hvamb.

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Som medlemmer i bygdetunnemnda for 2007 – 2011 velges:

Knut Holtan – leder

Astri Rindem

Harald Vatnebryn

Arvid Rugland

Kari Borge Aasen

Grethe Rudi

Ingrid Liv Bjerke

Hellik Hvamb

 

 

PS 76/07         Representanter til styret for Lågdalsmuseet med Vassdragsmuseet Labro 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre velger Helga Bratås som representant med Egil Langgård som vararepresentant til styret for Lågdalsmuseet med Vassdragsmuseet Labro for 2007 -2011.

 

PS 77/07         Representant til Kirkelig Fellesråd 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre velger varaordføreren som representant m/ordføreren som vararepresentant til Kirkelig Fellesråd for 2007 - 2011.

 

PS 78/07         Valg av utmarksutvalg 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Repr. Øyvind Høimyr, Sp, ba om at de midlene vedr. fiskefond/viltfond fortsatt øremerkes denne arbeidet.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Utmarksutvalget legges ned og utvalgets oppgaver overføres til komiteen for næring og ressurs.

 

PS 79/07         Valg til byggeskikknemnd for Numedal 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

1.      Flesberg kommunestyre foreslår at valg av representanter til byggeskikknemnda for Numedal følger valgperioden.

2.      Som Flesberg kommunes representanter for perioden 2007 – 2011 velges:
Astri Rindem og Arvid Rugland.

 

PS 80/07         Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor representant 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre velger Nils Molia som medlem med Odd Kåre Dalen som varamedlem til styret for Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor 2007 – 2011.

 

PS 81/07         Moen Næringspark A/S  valg av styre 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre velger Thomas Fosen, Arne Sørensen og Brynjulf Hansen som styremedlemmer og Anne-Liz Lande som varamedlem til styret for Moen Næringspark A/S for 2007 - 2011.

 

PS 82/07         Forliksråd - møtefullmektiger 2008 - 2012

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Ove Wingestad, Snefrid Brekke og Britt Ingunn Garaas velges som møtefullmektiger til forliksrådet for 2008 - 2012.

 

PS 83/07         Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS  (IKA Kongsberg)  representant 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemnda anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Som Flesberg kommunes representant til representantskapet for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS for kommunevalgperioden 2007 - 2011 oppnevnes teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. Som vararepresentant oppnevnes saksbehandler Ranveig Hvila.

 

PS 84/07         Representanter til samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre velger følgende representanter til samarbeidsutvalgene for 2007 – 2011:

1.      Flesberg barnehage avdeling Furuflata
        Wenche Låg Breivik       m/vara Odd Kåre Dalen

2.      Flesberg barnehage avdeling Lampeland
        Bjørg Homelien               m/vara Eirik Bakke Fosen

3.      Flesberg barnehage avdeling Svene
        Anni Løvlid                      m/vara Sondre Kosmo Paulsen

4.      Flesberg skole
        Odd Kåre Dalen              m/vara Wenche Låg Breivik

5.      Lampeland skole
        Eirik Bakke Fosen          m/vara Bjørg Homelien

6.      Lyngdal skole
        Nils Molia                        m/vara Sondre Kosmo Paulsen

 

 

PS 85/07         Konfliktråd - valg til oppnevningsutvalg 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Til oppnevningsutvalget i konfliktrådet for 2007 – 2011 velges ordføreren som representant m/varaordføreren som vararepresentant .

 

PS 86/07         Valg fondsstyre for omsorgstjenestene 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Repr. Arne Sørensen, H, foreslo Bjørg Homelien som representant.

Ved alternativ votering mellom Oddvar Garås og Bjørg Homelien, ble Bjørg Homelien valgt med 14 mot 7 stemmer. Kommunestyret vedtok valgnemndas anbefaling på vararepresentant Kåre Kjennerud.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre velger Bjørg Homelien som representant med Kåre Kjennerud som vararepresentant til fondsstyret for omsorgstjenester for 2007 – 2011.

 

PS 87/07         Valg vegtilsynsnemnd 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Repr. Geir Marstein, H, la fram følgende endringsforslag:

Vegtilsynsnemnd nedlegges.

Ved alternativ votering mellom valgnemndas anbefaling og Marsteins endringsforslag, ble Marsteins forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Vegtilsynsnemnd nedlegges.

 

 

PS 88/07         Styre/ representantskap Flesberg samfunnshus A/L 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemnda anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Til Flesberg samfunnshus A/L for 2007 - 2011 velges:

Styremedlem:                               Personlig varamedlem:

Odd Kåre Dalen                            Kjersti Frogner Ruud

Representantskapet:                     Personlige varamedlemmer:

Helge Erik Solum                           Erik Sigstad

Ingrid Liv Bjerke                             Egil Langgård

Terje Sandbæk                              Ann Mari Bratttås

Torleif Gjellerud                             Thor Gjellerud

Anne Lise Rustand Bjørkesett         Bente Fredbo Dalen

 

PS 89/07         Valg av meddommere Kongsberg tingrett  2008 - 2012

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kari Borge Åsen ønsker ikke å bli gjenvalgt.

Forslag fra repr. Pia Øberg:

Elin K. Trondsen Landerud.

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling med Øbergs endringsforslag.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Som meddommere til Kongsberg tingrett for 2008 - 2012 velges:

Finn Thoralf Agersborg

Tom Roger Svendsrud

Astrid Aurdal Bilstad

Liv Sandbæk

Gunnar Grette

Odd Værås

Lise Jorunn Wetterhus

Anne Bekkhus

Helge Erik Solum

Arne Holtan

Bjørg Homelien

Karin Rigmor Solum

Jon Olav Berget

Bjørn Bye

Ingrid Bergan

Liss Løver Langness

Hans Jørgen Skurdal

Håkon Brøtan

Anne Britt Bye

Margrete Hvamb

Paul Bratlie

Ole Jørgen Huslende

Britt Bergan

Sofie Skjold Skrudland

Sondre Kosmo Paulsen

Ole Kristian Ulland

Anne Ragnhild Wigen

Anne B Dokken Grøttveit

Jan Erik Rånes

Sverre Ulland

Wenche Låg Breivik

Nenna Steinset Halvorsen

Jarl Hammervold

Odd Kåre Dalen

Grethe Elisabeth Rudi

Gudveig Marit Førle

Anders Gutterud

Nils Molia

Anita V Saasen Stevning

Elin K. Trondsen Landerud.

 

 

PS 90/07         Frivillighetssentralen i Flesberg valg av styremedlemmer 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Til styret for Frivillighetssentralen for 2007 – 2011 velges Anne Bekkhus, Kåre Kjennerud og Bjørg Homelien som styremedlemmer og som varamedlemmer: 1. Sofie Skjold Skrudland, 2. Anni Løvlid og 3. Odd Kåre Dalen.

 

PS 91/07         Valg til overformynderi 2008 - 2009 / 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

1.      Gullik Vatnebryn velges som overformynder for resten av perioden 2006 – 2009.

2.      Som overformynder for perioden 2008 – 2011 velges: Ove Wingestad

3.      Som forretningsfører for 2008 – 2009 velges: Gullik Vatnebryn

4.      Som varamedlemmer for 2008 – 2009 velges: 1. Nils Livland og 2. Turid Gjellerud

 

PS 92/07         Landsforeningen mot kreft - valg  kontaktutvalg 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre oppnevner rektorene ved skolene som kontaktutvalg for 2007 – 2011.

 

PS 93/07         Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtaksnemnd 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Til takstnemnd og overtakstnemnd for eiendomsskatt for 2007 - 2011 velges

1. Takstnemnd

Gullik Vatnebryn, leder       Harald Teksle

Ketil Sagen, nestleder        Anders Haga

Åse Fosshaug                   Magne Solheim

2. Overtakstnemnd

Nils Livland, leder              Jon Letmolie

Børge Melhus, nestleder    Helga Teigen

Britt Bergan                       Tom Ivar Stepien

Wiel Wangestad                Toril Olsen Frågått

Arne Bergan                      Aril Svinterud

Gunvor Bekjorden              Erik Sigstad

 

PS 94/07         Valg til heimevernsnemnd 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Til heimevernsnemnda for 2007 - 2011 velges Øyvind Endeberg og Torgeir Gjellerud.

 

PS 95/07         Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - valg av representant 2008 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Flesberg kommunestyre velger personalsjefen som representant med ordføreren som vararepresentant til Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS for 2007 - 2011.

 

PS 96/07         Valg av forliksråd 2008 - 2012

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Som forliksråd for 2008 - 2012 velges:

a) Medlemmer

 1. Egil Langgård
 2.  Liv Inger Ormåsen
 3. Sofie Skjold Skrudland

b) Leder: Egil Langgård

c) Varamedlemmer:

 1. Jon Letmolie
 2. Kjell Teksle
 3. Niri Baklid

 

PS 97/07         Valg av eldreråd 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Til eldrerådet for 2007 – 2011 velges:

Arve Kristoffersen              m/vara Lilly Hvila

Herleik Vatnebryn               m/vara Helga Dokken

Turid Søgnen                     m/vara Olav Molia

Fra formannskapet: 
Kåre
Kjennerud             m/vara Oddvar Garås

Fra komiteen for livsløp og kultur:
Wenche Låg Breivik       m/vara Anni Løvlid

 

PS 98/07         Styre/representantskap Solvoll samfunnshus A/L 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

Til Solvoll samfunnshus A/L for 2007 - 2011 velges:

Styremedlem:                       Personlig varamedlem:

Oddvar Garås                        Sondre Kosmo Paulsen

Representantskapet:           Personlige varamedlemmer:

Anne Britt Bye                        Finn Agersborg

Wilfred Jørgensen                  Ragnhild Gutterud

Sverre Ulland                         Thore Ulland

Roar Kjenaas                         Annbjørg Kristiansen

Torill Svendsrud                     Pia Øberg