FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

10.05.2007

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 22.40

 

Frammøte

Spørretime

Interpellasjoner

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Ordfører Egil Langgård, Gudveig Marit Førle, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Arne Bergan, Niri Baklid, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Ole Helge Sønåsen, Thomas Fosen, Anne Bekkhus, Paul Eldar Bratlie, Oddvar Garås, Jon Olav Berget, Steinar Ingvald Tjøntveit, Ole Kristian Ulland, Nils Molia. Sofie Skjold Skrudland, gikk etter sak 18/07,  20 representanter var tilstede fra og med sak 19/07.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Terje Sandbæk, Frp.

Følgende varamedlemmer møtte:

Stein Erik Garås, FrP.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen og formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Dessuten møtte teknisks sjef Jon Kåre Jonsson, barnevern- og sosialsjef Widar Stoltz var tilstede til og med spørretimen. Oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad var til stede til og med sak 18/07.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård. Møtesekretær var Kristin Hammerhaug.

Ordføreren viste til at det blir avslutningsmiddag for kommunestyre og ledsagere i september. Han foreslå derfor at det ikke ble en egen utflukt på sommermøtet til kommunestyret 28.juni, men at det blir matservering i kantina underveis. Møtet starter kl. 13.00. Kommunestyret sa seg enig i dette.

Spørretimen:

 • Leder av Eldrerådet, Johan Gutterud hadde 6 spørsmål vedrørende byggeregnskap Flesbergtunet.

Ordfører, rådmann og teknisk sjef besvarte spørsmålene.

 • Repr. Anne-Liz Lande, FrP spurte hvordan det gikk med å etablere leskur ved Lampeland skole, dette er en gammel sak. Teknisk sjef svarte at TPR har vært i møte med FAU og det vil bli nedsatt fart til 40 km forbi krysset til Skartumlia. Leskur er på arbeidslisten til TPR for mai/juni og det bør derfor være på plass til skolestart høsten 2007.
 • Repr. Jon Olav Berget, Sp spurte hva som skjer hvis privat tomte utbygger vedr. areal bak trygdeboligene på Lampeland ikke overholder vedtatt framdriftsplan? Teknisk svarte at en generelt må se på reguleringsplanens bestemmelser og at formannskapet er klageorgan. Denne konkrete saken har vært langdryg på grunn av andre saker, men at igangsettelsestillatelse ble gitt før påske og leilighetene skal være ferdig til 15.juni 2007.
 • Repr .Brynjulf Ole Hansen, Ap, viste til at ny brannbil kommer i oktober og at det er behov for hjertestarter i bilen. Kunne kommunestyret bevilge de ca. 50.000 kronene som er behovet? Rådmannen svarte at TPR prioriterer sitt eget budsjett og at dersom de bevilger dette, kan saken bli tatt opp under sak om budsjettjusteringer senere på året.

 

Interpellasjoner:

Til kommunestyret torsdag 10. mai har eg to spørsmål eg ønsker å få svar på:

Spørsmål 1:

På representantskapsmøtet i Numedalsutvikling 2. mai, kunne vi lesa i årsmeldinga frå Dagleg leiar at Rådmannen i Vinje hadde teke kontakt for eit samarbeid med Numedal om ei pilegrimslei. Kulturgruppa i Numedal ønska ikkje å delta i satsinga.

Det står og ein del om vanskar med samordning innan reiseliv, inkludert Middelalderdalen.

Denne gongen vel eg å fokusera på Pilegrimsleia. Pilegrimsleia til Trondheim er stadig i bruk og fokus, av kongelege, fangar og mange fleire. Mange reiser og frå Noreg til bl.a Nord-Spania for å gå pilegrimsleia til Santiago de Compostela. Denne har fått utvikla seg over hundreår.

På bakgrunn av dette lurer eg på kva som gjorde at "kulturgruppa i Numedal" ikke ønsket å delta i denne satsingen".

Kan spørsmålet bli vurdert på nytt?

Spørsmål 2:

I media høyrer vi om sterk auke i saker til barnevernet, og at fristar ikkje vert halde. Det står litt om det i Årsmeldinga for 2006 for kommunen, men eg ønskjer likevel å få svar på følgjande:

Korleis er status for henvendingar i Flesberg (og Rollag)?

Korleis er arbeidssituasjonen for dei tilsette?

Med helsing

Flesberg KrF

Sofie Skjold Skrudland

Vedr. spørsmål 1: Ordfører ga ordet til Kristin Hammershaug- som kulturkonsulent:

Kulturkonsulenten svarte at forespørselen ble sett på med interesse av Kulturgruppa og saken ble undersøkt. Avgjørelsen om å ikke delta i samarbeidet var strengt faglig begrunnet, da kulturgruppa ikke fant historisk belegg på at det har eksistert en pilegrimslede i Numedal. Det ville være galt overfor turister og andre interesserte å gi inntrykk av å ha tradisjoner knyttet til pilegrimslede, hvis det ikke er tilfelle. Nordmannsslepa har vært en ferdselsåre mot Vestlandet i uminnelige tider, men har hatt en annen funksjon. Dersom politikere eller administrasjonen ønsker å vurdere forespørselen på nytt, står kulturgruppa til disposisjon.

Vedr. spørsmål 2: Sosial- og barnevernssjef Widar Stoltz besvarte spørsmålet:

Situasjonen innen barnevern er tilfredsstillende mht til antall saker og behandlingstid i Flesberg-Rollag, og klientene får den hjelpen de har krav på, det er ingen krise innen barnevernet i disse to kommunene.

Selv om en vurderer situasjonen som tilfredstillende, er det også slik at tjenesten har stort press, og det foretas nødvendige prioriteringer når det er behov. Fylkesmannen har godkjent de fristbrudd som foreligger. Han viste til at det har vært vakanser siden 2003, men at bemanningen ser ut til å bli fulltallig høsten 2007.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 16/07

Meldinger

 

PS 16/07

Byggeregnskap Flesbergtunet

Paul Bratlie

PS 18/07

Framtidig skolestruktur og modernisering av skolebygg

Paul Bratlie

PS 19/07

Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond

Thomas Fosen

PS 20/07

Utredning om fysioterapeut - driftstilskudd

Odd Kåre Dalen

PS 21/07

Kommunal støtte til politiske partier

Oddvar Garås

PS 22/07

Sak- anbud vei – Furulia. Saken legges fram i møtet.

 

PS 23/07

Underlag for behandling av kontrakt og finansiering av BLiNK/BBTA i kommunene. Saken legges fram i møtet.

 

 

 

PS 16/07         Meldinger

Behandling i kommunestyret 10.05.2007:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

 

 

PS 17/07         Byggeregnskap Flesbergtunet

Behandling i kommunestyret 10.05.2007:

Repr. Sofie Skjold Skrudland, KrF, foreslo følgende:

Kontrollutvalgets forslag pkt. 2 – strykes.

Kontrollutvalgets anbefaling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom kontrollutvalgets anbefaling pkt. 2 og Skrudland Skjolds endringsforslag, ble kontrollutvalgets anbefaling vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

1.      Kommunestyret tar det fremlagte byggeregnskapet for Flesbergtunet til orientering.

2.      Kommunestyret ber om at rådmannen ved fremtidige prosjekter etablerer rutiner for løpende økonomisk oppfølging, rapportering og avleggelse av fullstendige prosjektregnskap.

 

 

PS 18/07         Framtidig skolestruktur og modernisering av skolebygg

Behandling i kommunestyret 10.05.2007:

Rådmannen fratrådte som inhabil.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram følgende endrings/tilleggsforslag:

Kommunestyresak 18/07 Fremtidig skolestruktur og modernisering av skolebygg.

Forslag til vedtak.

Kommunestyret i Flesberg vil at følgende alternativer til fremtidig skolestruktur utredes videre:

 1. Opprettholdelse av dagens skolestruktur.
 2. Samlokalisering av alle skolene på Lampeland.
 3. Samlokalisering av barneskolene på Lampeland og en ungdomsskole i Flesberg.
 4. For å sike et best mulig beslutningsgrunnlag vil kommunestyret at det utarbeides sammenlignbare kostnadsoverslag og finansieringsoversikt på alle ovenfor stående alternativer.

a)      Der både kostnader ved en opprustning av eksisterende svømmehall evt. bygging av ny inngår.

b)      Kostnader ved opprustning av eksisterende idrettshall7gymsal, evt. oppføring av ny idrettshall/flerbrukshall inngår.

 1. De samfunnsmessige konsekvenser ved de ulike alternativer vurderes.
 2. Gjenbruk/etterbruk av overflødig bygningsmasse vurderes. (gjelder for samlokaliseringsalternativene).

Flesberg FrP

Eilev Bekjorden

Ved alternativ votering mellom komiteens flertallsanbefaling og Bekjordens endringsforslag, ble komiteens anbefaling vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

1.      Det iverksettes et forprosjekt for å utrede alternativ 6 i detalj. Hensikten med forprosjektet er å fremskaffe faktaopplysninger for å gi kommunestyret grunnlag for en endelig beslutning i saken.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å igangsette forprosjektet.

3.      Det andre aktuelle alternativet er alternativ 1. Dette alternativet utredes ikke mer enn det er gjort i forstudien.

 

 

PS 19/07         Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond

Behandling i kommunestyret 10.05.2007:

20 representanter var tilsstede.

Ordfører Egil Langgård gjorde oppmerksom på at ”Investeringer og bedriftsetableringer, i formannskapets anbefaling, skal rettes til: Investeringer i bedriftsetableringer”.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger oversikt og retningslinjer for eksisterende fond.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget, som falt med 15 mot 4 stemmer. (Anne-Liz Lande var ikke tilstede ved denne voteringen).

Repr. Trygve Strand, Ap, foreslo å opprettholde mindretallets anbefaling i formannskapet (opprinnelig Langgårds forslag):

 Støtteområder, beløpsgrenser:

 • Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 25 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom kan det gis inntil 50 % finansiering.

Votering:

Det ble først votert over formannskapets anbefaling Støtteområder, beløpsgrenser, første strekpunkt, inkl. ordførerens korrigering – som ble enstemmig vedtatt.

Støtteområder, beløpsgrenser, siste strekpunkt: Det ble votert over hver setning hver for seg.

 1. setning: Ved alternativ votering mellom formannskapets flertallsanbefaling, og Strands forslag, dvs. formannskapets mindretallsanbefaling, ble formannskapets flertallsanbefaling vedtatt med 15 mot 5 stemmer.
 2. setning: Ved alternativ votering mellom formannskapets flertallsanbefaling, og Strands forslag, dvs. formannskapets mindretallsforslag, ble formannskapets flertallsanbefaling vedtatt med 15 mot 5 stemmer.

Repr. Niri Baklid, Frp: la fram følgende tilleggsforslag, under formkrav:

Formkrav til søknaden:

Søknad skal skrives på et standardskjema som også legges ut på nett.

Rapportering:

Hvert år i 3 år skal bidragsmottaker innen 1.juli sende endringer siden sist på fastsatt skjema.

Baklids forslag pkt. ad forkrav ble nedstemt med 12 mot 8 stemmer.

Baklids forslag ad. rapportering ble nestemt med 15 mot 5 stemmer.

Formannskapet anbefaling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

 1. Forslaget til ”Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond, vedtas, med følgende endringer:

Støtteområder, beløpsgrenser

Første strekpunkt:

  • Endret setning: Investeringer i bedriftsetableringer – inntil kr. 100.000.

Siste strekpunkt:

  • Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt.

Regelverket gjøres gjeldende for næringsfondet, og erstatter tidligere retningslinjer for næringsfondet som med dette vedtak oppheves.

 1. Dette regelverket evalueres innen 2 år.

 

 

PS 20/07         Utredning om fysioterapeut - driftstilskudd

Behandling i kommunestyret 10.05.2007:

Repr. Odd Kåre Dalen, Ap. La fram følgende følgende tilleggsforslag:

Driftstilskudd til fysioterapi må ikke går ut over ergoterapistilling.

Det ble først votert over komiteens anbefaling som ble enstemmig vedtatt.

Dalens tilleggsforslag ble deretter vedtatt med 17 mot 3 stemmmer.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

Det er et opplevd behov for økte fysioterapi ressurser i Flesberg kommune.

Det anbefales at man i budsjettbehandlingen for 2008 tar med dette behovet i en total vurdering når ressursene skal fordeles.

Det anbefales at man prioriterer rehabiliteringstjenester på institusjon først og at man prioriterer et nytt driftstilskudd etter dette.

Driftstilskudd til fysioterapi må ikke går ut over ergoterapistilling.

 

 

PS 21/07         Kommunal støtte til politiske partier

Behandling i kommunestyret 10.05.2007:

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, fremmet rådmannens anbefaling.

Ved alternativ votering mellom Bekjordens forslag og formannskapets anbefaling, ble formannskapets anbefaling vedtatt med 15 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

1.      Flesberg kommunestyre vedtar at det fra og med 2007 gis kommunal gruppe- og representantstøtte til politiske partier etter de kriterier partiloven setter.

2.      Søknad på fastlagt skjema sendes kommunen i løpet av 1. tertial i året etter et valgår.

3.      Årlig støtte fastsettes i økonomiplanen.

4.      For årene 2006 og 2007 bevilges kr. 40.000. Dekning tas opp ved justering av årsbudsjettet.

 

 

PS 22/07         Sak- anbud vei - Furulia

Behandling i kommunestyret 10.05.2007:

Kommunestyret diskuterte saken. Kommunestyret vedtok enstemmig å avslå anbudet med følgende begrunnelse: Anbud fra BAS anlegg avvises på grunn av pris og at det ikke var konkurrerende anbud slik at pris kunne sammenlignes.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

Anbud fra BAS anlegg avvises på grunn av pris og at det ikke var konkurrerende anbud slik at pris kunne sammenlignes.

 

 

PS 23/07         Underlag for behandling av kontrakt og finansiering av BLiNK/BBTA i kommunene

Behandling i kommunestyret 10.05.2007:

Rådmannen orienterte om at det vil bli fremmet en ordinær kommunestyresak om finansiering og framlegging av avtale– på neste kommunestyremøte i juni.

Kommunestyret drøftet saken og tok underlaget foreløpig til orientering.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

Kommunestyret drøftet saken og tok underlaget foreløpig til orientering.