FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, kommunehuset

Dato:

08.11.2007

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 19.00

 

Frammøte

Spørretime

Etter spørretimen

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Sondre Kosmo Paulsen, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, (kom kl. 18.20), Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Anne- Liz Lande.

 

Følgende varamedlemmer møtte:

Knut Holtan.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Økonomisjef Anne Rudi og økonomikonsulent Grete N. Huslende møtte til og med sak 57/07. Teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. Oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad. Helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud møtte til og med orienteringen om økonomiplan. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug.

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste, bortsett fra ordfører la fram 2 nye saker som var behandlet i valgnemnda samme dag 8.11.07. Det var enighet om å behandle disse to sakene som sak 58 og 59.

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen.

 

Spørretimen:

Representanten Oddvar Garås, Sp:

Stilling som tilsynsingeniør er lyst ut som fast stilling, men denne var tidligere lyst ut som midlertidig stilling. Ber rådmannen eller teknisk sjef svare på dette.

Teknisk sjef svarte: Han viste til kst-vedtak om økomiplanen, sak 68/06, av 14.12.06, der stillingen ble beskrevet. Stillingen var først utlyst med  6 måneders prøvetid, deretter ble den lyst ut som fast stilling.

 

Representanten Knut Klev, Sp:

Det dreier seg om ansettelsesreglement og rutiner. Hva er gjeldene praksis her?

Rådmannen svarte og ga et historisk riss over utviklingen: Kommunestyret vedtok i mai 1990 å opprette et ansettelsesutvalg, og kommunen har fortsatt denne modellen. Det er pr. i dag ca. 50 ansettelser årlig, mot ca 100 årlige engasjementer. De aller fleste ansettelser foretas via ansettelsesutvalget, mens det er politiske ansettelser av kommunestyret i ansettelse av rådmann og etatsledere.

Etter spørretimen:

Retningslinjer for næringsfondet ble delt, jfr. spørsmål i sak 8 og 9 /07 i komiteen for næring og ressurs 23.10.07.

Ordføreren orienterte om sine og varaordførerens representasjonsoppgaver siden forrige kommunestyremøte.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 56/07

Meldinger

 

PS 57/07

Rapport for 2. tertial 2007

Eilev Bekjorden

PS 58/07

Valg av representant til Numedalsutvikling IKS 2007 - 2011

 

PS 59/07

Valg til villreinnemnd 2007 - 2011

 

 

PS 56/07         Meldinger

Behandling i kommunestyret 08.11.2007:

Vedr. melding c): Repr. Oddvar Garås viste til kst sak 42/07, av 20.9.07, C møtegodtgjørelser, 1. Møtegodtgjørelse, pkt. 3, korrigering: Følgende strykes i henhold til vedtaket: …. , men kan etter ordførerens eget ønske reduseres – dog ikke med mer enn 20 %.

Utskriften rettes opp.

Ekstramelding e) Folkevalgtopplæring i Flesberg kommune 8- og 9. januar 2008.

Ekstramelding f) Møteplan 1. halvår 2008.

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 08.11.2007:

Meldingene tas til etterretning.

 

 

PS 57/07         Rapport for 2. tertial 2007

Behandling i kommunestyret 08.11.2007:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede. Økonomikonsulent Grete Huslende var tilstede.

Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 08.11.2007:

Rapport for 2. tertial 2007 tas til etterretning.

 

 

PS 58/07         Valg av representant til Numedalsutvikling IKS 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 08.11.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak  i kommunestyret 08.11.2007:

Som representanter til representantskapet i Numedalsutvikling IKS velges:

Thomas Fosen m/personlig vararepresentant Pia Øberg

Eilev Bekjorden m/personlig vararepresentant Oddvar Garås

 

 

PS 59/07         Valg til villreinnemnd 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 08.11.2007:

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 08.11.2007:

Flesberg kommunestyre foreslår

  1. Åse Bjøråsen
  2. Helge Erik Solum

til villreinnemnda for Brattfjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell- Reinsjøfjell.