FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

, kommunehuset, Lampeland

Dato:

18.10.2007

Tidspunkt:

kl. 17:00 -

Møtet ble ledet av:

ordfører Egil Langgård t.o.m. valg av ordfører 2007 – 2011 (sak 46)

nyvalgt ordfører Thomas Fosen f.o.m. valg av varaordfører 2007 – 2011 (sak 46)

Repr Eilev Bekjorden foreslo at sak 55 Valgnemnd behandles etter sak 47. Det var ellers ingen bemerkninger til innkalling og saksliste. Kommunestyret sluttet seg til Bekjordens forslag.

Ordføreren foreslo Anni Løvlid og Geir Marstein som tellekorps. Kommunestyret sluttet seg til dette.

Følgende medlemmer møtte:

Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Geir Marstein, Eirik Bakke Fosen, Sondre Kosmo Paulsen, Anni Marie Løvlid, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

 

 

Følgende varamedlemmer møtte:

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gj. Pedersen og møtesekr Ranveig Hvila

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

 

 

PS 44/07

Godkjenning av kommunestyrevalget 2007

PS 45/07

Valg av formannskap 2007 - 2011

PS 46/07

Valg av ordfører og varaordfører 2007 - 2011

PS 47/07

Valg av representanter til å underskrive kommunestyreprotokollen 2007 - 2011

PS 48/07

Valg av kontrollutvalg 2007 - 2011

PS 49/07

Valg av representant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2007 - 2011

PS 50/07

Valg av komite for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker 2007 - 2011

PS 51/07

Valg av komite for oppvekst og kultur 2007 - 2011

PS 52/07

Valg av fast plan- og byggekomite 2007 - 2011

PS 53/07

Valg av vararepresentant - regionrådet i Kongsbergregionen 2007 - 2011

PS 54/07

Valg til Kommunenes Sentralforbund 2007 - 2011

PS 55/07

Valg av valgnemnd 2007 - 2011

 


PS 44/07          Godkjenning av kommunestyrevalget 2007

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Valgstyrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Kommunestyrevalget 2007 i Flesberg godkjennes.

 

PS 45/07          Valg av formannskap 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Valget holdes som forholdsvalg.

Fellesliste fra Arbeiderpartiet og Høyre

1.       Thomas Fosen

2.       Pia Øberg

3.       Kåre Kjennerud

4.       Bjørg Homelien

5.       Trygve Strand

6.       Arne S. Sørensen

7.       Wenche Låg Breivik

Valgliste fra Senterpartiet

1.       Oddvar Garås

2.       Nils Molia

3.       Anni Løvlid

4.       Knut Klev

5.       Øyvind Høimyr

Valgliste fra Fremskrittspartiet

1.       Eilev Bekjorden

2.       Anne-Liz Lande

3.       Gunnar Grette

4.       Sondre Kosmo Paulsen

Votering:

Det ble avgitt følgende stemmer:

Fellesliste fra Arbeiderpartiet og Høyre (AP +H)           11 stemmer

Valgliste fra Senterpartiet (SP)                                    5 stemmer

Valglista fra Fremskrittspartiet (FRP)                           5 stemmer

Mandatberegning:

 

 

1

2

3

AP + H

11

11,00

5,50

3,67

FRP

5

5,00

2,50

1,67

SP

5

5,00

2,50

1,67

 

21

 

 

 

Fellesliste Arbeiderpartiet og Høyre                3 mandater

Liste Senterpartiet:                                            1 mandat

Liste Fremskrittspartiet:                                     1 mandat

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Til formannskapet 2007 – 2011 velges:

Arbeiderpartiet og Høyre

Medlemmer:

 1. Thomas Fosen

2.       Pia Øberg

3.       Kåre Kjennerud

Varamedlemmer:

 1. Bjørg Homelien

2.       Trygve Strand

3.       Arne S. Sørensen

4.       Wenche Låg Breivik

Senterpartiet

Medlemmer:

 1. Oddvar Garås

Varamedlemmer:

 1. Nils Molia

2.       Anni Løvlid

3.       Knut Klev

4.       Øyvind Høimyr

Fremskrittspartiet

Medlemmer:

 1. Eilev Bekjorden

Varamedlemmer:

 1. Anne-Liz Lande

2.       Gunnar Grette

3.       Sondre Kosmo Paulsen

 

PS 46/07          Valg av ordfører og varaordfører 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Valg av ordfører:

Forslag fra fellesliste Arbeiderpartiet og Høyre: Thomas Fosen

Forslag fra Senterpartiet: Oddvar Garås

Det ble avgitt følgende stemmer:

Thomas Fosen           11 stemmer

Oddvar Garås            10 stemmer

Thomas Fosen ble dermed valgt til ordfører.

Valg av varaordfører:

Forslag fra fellesliste Arbeiderpartiet og Høyre: Pia Øberg

Forslag fra Fremskrittspartiet: Eilev Bekjorden

Ved avstemmingen ble det avgitt 20 stemmer (10 stemmer til hver av kandidatene). Ordføreren opplyste at han hadde glemt å stemme og foreslo at valget ble foretatt på nytt. Kommunestyret sluttet seg til dette.

Det ble avgitt følgende stemmer:

Pia Øberg                  11 stemmer

Eilev Bekjorden          10 stemmer

Pia Øberg ble dermed valgt til varaordfører.

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Som ordfører 2007 – 2011 velges Thomas Fosen.

Som varaordfører 2007 – 2011 velges Pia Øberg.


PS 47/07          Valg av representanter til å underskrive kommunestyreprotokollen 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Repr Kåre Kjennerud foreslo Anne-Liz Lande og Øivind Høimyr.

Kjenneruds forslag ble enstemmig valgt.

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Som representanter til å underskrive kommunestyreprotokollen 2007 – 2011 velges Anne-Liz Lande og Øivind Høimyr.

 

PS 48/07          Valg av kontrollutvalg 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Valget holdes som forholdsvalg.

Fellesliste fra Arbeiderpartiet og Høyre:

 1. Jan Morten Bringsrud

2.       Anne Kari Juvelid Bråta

Valgliste fra Fremskrittspartiet:

 1. Ole Helge Sønåsen

2.       Wilfred Jørgensen

3.       Gry Sandbæk

Valgliste fra Senterpartiet:

 1. Steinar Ingvald Tjøntveit

2.       Jon Ørstein

3.       Olaug Jonrud

Votering:

Det ble avgitt følgende stemmer:

Fellesliste fra Arbeiderpartiet og Høyre (AP +H)           7 stemmer

Valgliste fra Senterpartiet (SP)                                    7 stemmer

Valglista fra Fremskrittspartiet (FRP)                           7 stemmer

Mandatberegning:

 

 

1

2

3

AP + H

7

7,00

3,50

2,33

FRP

7

7,00

3,50

2,33

SP

7

7,00

3,50

2,33

 

21

 

 

 

Fellesliste Arbeiderpartiet og Høyre                   1 mandat

Liste Senterpartiet:                                            1 mandat

Liste Fremskrittspartiet:                                     1 mandat

Repr Nils Molia foreslo Steinar Tjøntveit som leder.

Molias forslag ble enstemmig vedtatt.

Repr Eilev Bekjorden foreslo Ole Helge Sønåsen som nestleder.

Bekjorden forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Til kontrollutvalget 2007 – 2011 velges:

Arbeiderpartiet og Høyre

Medlem:              Jan Morten Bringsrud

Varamedlem:        Anne Kari Juvelid Bråta


Fremskrittspartiet

Medlem:              Ole Helge Sønåsen - nestleder

Varamedlemmer            1. Wilfred Jørgensen

                                    2. Gry Sandbæk

Senterpartiet

Medlem:              Steinar Ingvald Tjøntveit - leder

Varamedlemmer            1. Jon Ørstein

                                    2. Olaug Jonrud

 

PS 49/07          Valg av representant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Repr Eilev Bekjorden foreslo leder av kontrollutvalget Steinar Tjøntveit som representant.

Bekjordens forslag ble enstemmig vedtatt.

Repr Nils Molia foreslo Ole Helge Sønåsen som vararepresentant.

Molias forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Som representant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2007 – 2011 velges Steinar Tjøntveit med Ole Helge Sønåsen som vararepresentant.

 

PS 50/07          Valg av komite for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Valgnemnda la fram følgende innstilling:

Avtalevalg med følgende mandatfordeling:

Arbeiderpartiet og Høyre                        4 mandat

Fremskrittspartiet og Senterpartiet          3 mandat

Fellesliste fra Arbeiderpartiet og Høyre – 4 medlemmer

1.       Brynjulf Hansen

2.       Arne S. Sørensen

3.       Gunvor Bekjorden

4.       Helga Bratås

5.       Trygve Strand

6.       Geir Marstein

7.       Wenche Låg Breivik

8.       Rune Myrland Johannessen

9.       Anne Lise Dildok

10.   Anne Bekkhus

Fellesliste fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet – 3 medlemmer:

1.       Anne-Liz Lande

2.       Gunnar Grette

3.       Knut Klev

4.       Øivind Høimyr

5.       Terje Sandbæk

6.       Anni Løvlid

7.       Niri Baklid

8.       Nils Molia

9.       Grethe Kristine S. Enderud

10.   Ragnhild Garås

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Repr Kåre Kjennerud foreslo Brynjulf Hansen som leder

Kjenneruds forslag ble enstemmig vedtatt.

Repr Kåre Kjennerud foreslo Arne S. Sørensen som nestleder.

Kjenneruds forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Til komiteen for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker 2007 – 2011 velges:

Arbeiderpartiet og Høyre

Medlemmer

1.       Brynjulf Hansen - leder

2.       Arne S. Sørensen - nestleder

3.       Gunvor Bekjorden

4.       Helga Bratås

 

Varamedlemmer

1.       Trygve Strand

2.       Geir Marstein

3.       Wenche Låg Breivik

4.       Rune Myrland Johannessen

5.       Anne Lise Dildok

6.       Anne Bekkhus

Fremskrittspartiet og Senterpartiet

Medlemmer

1.       Anne-Liz Lande

2.       Gunnar Grette

3.       Knut Klev

 

Varamedlemmer

1.       Øivind Høimyr

2.       Terje Sandbæk

3.       Anni Løvlid

4.       Niri Baklid

5.       Nils Molia

6.       Grethe Kristine S. Enderud

7.       Ragnhild Garås

 

PS 51/07          Valg av komite for oppvekst og kultur 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Valgnemnda la fram følgende innstilling:

Avtalevalg med følgende mandatfordeling:

Arbeiderpartiet og Høyre                        4 mandat

Fremskrittspartiet og Senterpartiet          3 mandat

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre – 4 medlemmer

 1. Odd Kåre Dalen

2.       Bjørg Homelien

3.       Wenche Låg Breivik

4.       Eirik Bakke Fosen

5.       Anne Lise Dildok

6.       Anne Bekkhus

7.       Helga Ødegården

8.       Grethe Elisabeth Rudi

9.       Trygve Strand

10.   Rune Myrland Johannessen

Fellesliste fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet – 3 medlemmer:

1.       Nils Molia

2.       Anni Løvlid

3.       Sondre Kosmo Paulsen

4.       Knut T. Holtan

5.       Øivind Høimyr

6.       Pål Øia

7.       Ragnhild Garås

8.       Grete Kristine S. Enderud

9.       Jon Olav Berget

10.   Anne-Liz Lande

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Repr Øivind Høimyr foreslo Nils Molia som leder.

Høimyrs forslag ble enstemmig vedtatt.

Repr Kåre Kjennerud foreslo Odd Kåre Dalen som nestleder.

Kjenneruds forslag ble enstemmig vedtatt.

Repr Anne-Liz Lande orienterte om at leder i komiteen har vært Flesbergs representant i styret for Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Numedal og Kongsberg.

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Til komiteen for livsløp og kultur 2007 – 2011 velges:

Arbeiderpartiet og Høyre

Medlemmer

1.       Odd Kåre Dalen - nestleder

2.       Bjørg Homelien

3.       Wenche Låg Breivik

4.       Eirik Bakke Fosen

 

Varamedlemmer

 1. Anne Lise Dildok

2.       Anne Bekkhus

3.       Helga Ødegården

4.       Grethe Elisabeth Rudi

5.       Trygve Strand

6.       Rune Myrland Johannessen

Fremskrittspartiet og Senterpartiet

Medlemmer

 1. Nils Molia - leder
 2. Anni Løvlid
 3. Sondre Kosmo Paulsen

Varamedlemmer

 1. Knut T. Holtan

2.       Øivind Høimyr

3.       Pål Øia

4.       Ragnhild Garås

5.       Grete Kristine S. Enderud

6.       Jon Olav Berget

7.       Anne-Liz Lande

 

PS 52/07          Valg av fast plan- og byggekomite 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Valgnemnda la fram følgende innstilling:

Avtalevalg med følgende mandatfordeling:

Arbeiderpartiet og Høyre                        2 mandater

Fremskrittspartiet og Senterpartiet          1 mandat

Fellesliste Arbeiderpartiet og Høyre   2 medlemmer

Brynjulf Hansen m/pers vara Arne S. Sørensen

Gunvor Bekjorden m/pers vara Wenche Låg Breivik

Fellesliste Fremskrittspartiet og Senterpartiet – 1 medlem

1.       Gunnar Grette

2.       Knut Klev

3.       Anne-Liz Lande

4.       Øivind Høimyr

5.       Anni Løvlid

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.


Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Til fast plan- og byggekomite 2007 – 2011 velges:

Arbeiderpartiet og Høyre

Brynjulf Hansen m/pers vara Arne S. Sørensen

Gunvor Bekjorden m/pers vara Wenche Låg Breivik

Fremskrittspartiet og Senterpartiet

Medlem:     Gunnar Grette

Varamedlemmer:        1. Knut Klev

                                 2. Anne-Liz Lande

                                 3. Øivind Høimyr

                                 4. Anni Løvlid

 

PS 53/07          Valg av vararepresentant - regionrådet i Kongsbergregionen 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Repr Kåre Kjennerud forslo varaordføreren

Kjenneruds forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Som vararepresentant til regionrådet for Kongsbergregionen 2007 – 2011 velges varaordføreren.

 

PS 54/07          Valg til Kommunenes Sentralforbund 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Repr Kåre Kjennerud foreslo ordføreren som representant.

Kjenneruds forslag ble enstemmig vedtatt.

Repr. Kåre Kjennerud foreslo varaordføreren som varamedlem

Repr Anne-Liz Lande foreslo Eilev Bekjorden som varamedlem

Varaordfører           11 stemmer

Eilev Bekjorden       10 stemmer

Varaordføreren ble dermed valgt som varamedlem

Vedtak i kommunestyret 18.10.2007:

Som representant til fylkesmøte i Kommunenes Sentralforbund velges ordføreren med varaordføreren som varamedlem.

 

PS 55/07          Valg av valgnemnd 2007 - 2011

Behandling i kommunestyret 18.10.2007:

Saken ble behandlet etter sak 47.

Ordføreren foreslo at formannskapet er valgnemnd.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak / Anbefaling i kommunestyret 18.10.2007:

Formannskapet velges som valgnemnd.