FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

kommunestyresalen,

Dato:

29.06.2006

Tidspunkt:

kl. 13:00 – 16.35.

Frammøte

Orientering

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Ordfører Egil Langgård, Ole Kristian Ulland, Steinar Ingvald Tjøntveit, Jon Olav Berget, Nils Molia, Paul Eldar Bratlie, Anne Bekkhus, Terje Sandbæk, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Niri Baklid, Eilev Bekjorden, Arne Bergan, Odd Kåre Dalen, Gudveig Marit Førle, Kåre Oddvar Kjennerud,og Sofie Skjold Skrudland.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Brynjulf Hansen, Ap, Thomas Fosen, H, Oddvar Garaas, Sp, Trygve Strand, Ap.

Følgende varamedlemmer møtte:

Pia Øberg, Ap, Helga Brattås, H. Ingen møtte for Oddvar Garaas og Trygve Strand. 19 representanter tilstede.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen, formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Dessuten møtte sosial- og barnevernssjef  Widar Stoltz, (forlot møtet etter sak 33/06), helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud, økonomisjef Anne Rudi og personalsjef Svein Foss. (Forlot møtet etter sak 33/06).  Samt Solfrid Landsverk Holtan fra revisjonsdistriktet. (Forlot møtet etter sak 33/06).

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård. Nils Molia  ble oppnevnt som settevaraordfører.

Sekretær var Kristin Hammershaug.

Orientering: Arne Sørensen orienterte om Søre Moen Næringspark.

Ordføreren tok opp spørsmålet om spilleautomater i Flesberg, jfr. saksutredning fra Kongsberg. Ordføreren spurte kommunestyret om de var med på at de som har automater i Flesberg får en uforpliktende forespørsel om de kunne tenke seg å avvikle spilleautomater. Kommunestyret ga klarsignal til at ordføreren skriver en forespørsel.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

PS 31/06

Meldinger

 

PS 32/06

Tertialrapport 1 - 2006

Thomas Fosen

PS 33/06

Årsmelding og årsregnskap 2005

Gudveig Førle

PS 34/06

PBL §27-2 pkt. 1. Sluttbehandling av reguleringsendring. Gnr. 138/447 Sølvseter på Strand seterskog.

Nils Molia

PS 35/06

Søknad om etableringsstøtte – Morten Brekke

Sofie Skjold Skrudland

PS 36/06

Forstudie skolestruktur og modernisering av skolebyggene i Flesberg

Anne-Liz Lande

PS 37/06

Psykiatritjenesten - rapportering bruk av øremerkede midler

Paul Bratlie

PS 38/06

Sektorplan - ruspolitisk handlingsplan for Flesberg kommune

Ole- Kristian Ulland

PS 39/06

Helse- og omsorgsetaten - Økning av stillingshjemler i Ungbo

Anne-Liz Lande

PS 40/06

Videreutvikling av middelalderdalen

Jon Olav Berget

PS 41/06

Søknad om serverings - og skjenkebevilling -  Blåberg kafe

Ole Helge Sønåsen

PS 42/06

Søknad om salg av øl  - Blåberg dagligvare

Ole Helge Sønåsen

 

PS 31/06         Meldinger

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Vedr. Melding a) Riktig navn på vararepr. fra FrP er Stein Erik Garaas.

Vedr. melding b) Oddvar Garaas og Trygve Strand hadde forfall på kst-møtet 12.6, de strykes fra frammøtelisten.

Meldingene ble tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

Meldingene tas til etterretning.

 

PS 32/06         Tertialrapport 1 - 2006

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Til pkt. 1: Ordføreren foreslo følgende tillegg: Kommende arbeidsoppgaver for sentraladministrasjonen s. 5:

-          Revidering av politivedtekter.

-          Retningslinjer for bruk av kommunens fondsmidler.

Ordførerens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets anbefaling med ordførerens tillegg pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets anbefaling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

 1. Rapporten for 1. tertial 2006 tas til etterretning. Tillegg: Kommende arbeidsoppgaver for sentraladministrasjonen s. 5:

-          Revidering av politivedtekter.

-          Retningslinjer for bruk av kommunens fondsmidler.

 1. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres:

Skatteanslaget økes

-3 000 000

Rammetilskudd reduseres

500 000

Bevilgning til Helse, pleie og omsorg økes

1 000 000

Dom i Jordskifteretten

296 000

Implementering Bredbånd/IP-telefoni og installering av data for historielaget

163 000

Tilleggsregning Numedal bredbånd

100 000

Tilleggsavsetning til årets lønnsoppgjør

941 000

 

PS 33/06         Årsmelding og årsregnskap 2005

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Pkt. 2: Repr. Gudveig Førle foreslo å endre siste punkt i hovedutfordringer for sentraladministrasjonen s.11, fra ”sluttføre omstillings/nedbemanningsprosessen” til:

Videreføre omstillingsprosessen.

Votering:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling pkt. 1.

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling, med Førles endring av tiltak pkt. 2.

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling pkt. 3.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2005.

2.      Årsmelding for året 2005 tas til orientering med følgende endring i hovedutfordringer for sentraladministrasjonen, siste pkt. s. 11: Videreføre omstillingsprosessen.

3.      Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 67.043 kroner finansieres av disposisjonsfond.

 

PS 34/06         PBL §27-2 pkt. 1. Sluttbehandling av reguleringsendring.

Gnr. 138/447 Sølvseter på Strand seterskog.

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig planutvalgets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i PBL §27-2 pkt. 1 å endre reguleringsplan for gnr. 138/47 Sølvseter på Strand seterskog i samsvar med revidert kart og bestemmelser datert 04.04.06.

 

PS 35/06         Søknad om etableringsstøtte - Morten Brekke

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger klare retningslinjer for behandling av etablererstøtte og næringsstøtte i Flesberg kommune.

Bekjordens utsettelsesforslag falt med 7 mot 12 stemmer.

Det ble deretter votert over komiteens anbefaling. Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

Morten Brekke innvilges etableringsstøtte med kr. 50.000,- til investeringer i aktivitetssenter og dyrepensjonat. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

 

PS 36/06         Forstudie skolestruktur og modernisering av skolebyggene i Flesberg kommune

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

Den fremlagte rapport fra forstudien til skolestruktur og modernisering av skolebyggene i Flesberg kommune, vedtas. Rapporten skal danne grunnlag for valg av alternativer m.h.t. struktur og behov for modernisering av skolebygg.

 

PS 37/06         Psykiatritjenesten - rapportering bruk av øremerkede midler

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

Psykiatri budsjett vedtas.

Brukermedvirkning ivaretas med bruk av brukerundersøkelser og det opprettes et bruker råd.

 

PS 38/06         Sektorplan - ruspolitisk handlingsplan for Flesberg kommune

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Repr. Sofie Skjold Skrudland, foreslo følgende tilleggsinnspill:

Lag og organisasjoner som får kulturmidler fra kommunen, forplikter seg til at alle arrangement og samlingar der ungdom under 18 år deltar, skal vere alkoholfrie.  

Ordføreren mente at Skjolds forslag også innebærer at tillegget bør tas inn ved en revidering av retningslinjer av kulturmidler.

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.  Skrudlands signal ble tatt med som innspill til administrasjonen.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

1.      Det foreliggende utkast til alkoholpolitisk plan for Flesberg kommune, vedtas.

2.      Det utarbeides en rusforebyggende plan, slik det fremgår av saksutredningen, og denne del av den rusmiddelpolitiske handlingsplanen sluttføres og vedtas høsten 2006/våren 2007 etter et bredt samarbeid mellom involverte faginstanser og foreldre/brukere.

 

Innspill til administrasjonen, ad. pkt. 2:

·         Det er svært viktig med forebyggende arbeid blant barn og unge, allerede fra 6.klasse i skolen bør temaet tas opp. Komiteen ønsker spesielt Fau og skolene velkomne på banen, de er sentrale aktører i dette arbeidet.

·         Andre aktuelle aktører er ungdomsklubben, lag og foreninger, andelshavere i lokale bygg osv. Alle bør få planen til gjennomsyn når planen legges fram   høring.

·         Legge til rette for fora der holdninger drøftes, for eksempel gjennom åpne temamøter for voksne, møter for elevene, i ungdomsklubben osv.

·         Det bør vurderes å engasjere mer enn 1 skjenkekontrollør, 1 person er lite.

·         Bruke bestemmelser i alkoholloven til å inndra evt. bevillinger dersom bevillingsgebyr ikke er betalt, eller andre overtredelser er overtrådt.

·         Lag og organisasjoner som får kulturmidler fra kommunen, forplikter seg til at alle arrangement og samlingar der ungdom under 18 år, deltar, skal vere alkoholfrie.  

 

 

PS 39/06         Helse- og omsorgsetaten - Økning av stillingshjemler i Ungbo

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig administrasjonsutvalgets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

Det opprettes nye stillingshjemler tilsvarende 3,5 årsverk i Flesberg kommune p.t. i Ungbo. Rådmannen gis fullmakt til å definere størrelse på den enkelte stilling, og kompetansekrav innenfor rammen av 3,5 årsverk.

 

PS 40/06         Videreutvikling av middelalderdalen

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

 1. Utgifter til markedsføring/ aktiviteter for bygdetun og stavkirker 2006 kr. 25.000 føres på post 11405.235.375-000 og dekkes over næringsfondet.

 

PS 41/06         Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Blåberg kafe

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Repr. Terje Sandbæk, FrP, gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende endring: pkt. 2. utvidelse av brennevin: -----fra kl. 13.00-01.00.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og Sandbæks endringsforslag, ble komiteens anbefaling vedtatt med 14 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, ”rusbrus” og vin, samt brennevin i lokalene til Blåberg kafe for perioden 29.juni 2006 til og med 31.desember 2007.
 2. Skjenkebevillingstidene følger alkohollovens normaltider, dvs. skjenking av øl, vin og ”rusbrus” kan skje fra kl. 08.00-01.00 og skjenking av brennevin fra kl. 13.00-24.00.
 3. Bevillingsgebyr for skjenking for 2006, fastsettes til minstegebyret på kr. 3.000,-.
 4. Marielle Adriansee godkjennes som styrer. 
 5. Alexander Frederik godkjennes som stedfortreder.
 6. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at styrer avlegger og består serveringslovens etablererprøve senest 1.8.06.
 7. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder avlegger og består kunnskapsprøver senest 1.8.06.

 

PS 42/06         Søknad om salg av øl  - Blåberg dagligvare

Behandling i kommunestyret 29.06.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 29.06.2006:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for salg av øl/”rusbrus”  i lokalene til Blåberg daglivare for perioden 29.juni 2006 – 31.desember 2007.
 2. Salg av øl tillates fra kl. 08.00-18.00 på hverdager, og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai og på stemmedagen for stortings/-fylkestingsvalg- og kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt er etterlov.
 3. Alexander Frederik Adriansee godkjennes som styrer under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.8.06
 4. Marielle Adriansee godkjennes som stedfortreder under forutsetning av  at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.8.06
 5. Bevillingen gis under forutsetning av at salgs- og skjenkested er fysisk avdelt med vegg og dør, eller skyvedør som skal være låst.
 6. Bevillingsgebyret for salg av øl for 2006, fastsettes til minstegebyret på kr. 1.000.-