FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

21.09.2006

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 21.10

Frammøte

Orientering

Spørretime

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Egil Langgård, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Arne Bergan, Niri Baklid, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Ole Helge Sønåsen, Terje Sandbæk, Anne Bekkhus, Sofie Skjold Skrudland, Oddvar Garås, Jon Olav Berget, Steinar Ingvald Tjøntveit, Ole Kristian Ulland, Nils Molia.

Følgende de medlemmer hadde meldt forfall:

Gudveig Marit Førle, Arne Bergan, Thomas Fosen og Paul E Bratlie

Følgende varamedlemmer møtte:

Bjørn Bye, Pia Øberg, Runar Aasen og Helga Bratås.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Leder av fellestjenesten Svein Foss, møtte som rådmannens stedfortreder, da rådmannen hadde forfall. Kristin Hammershaug, formannskapssekretær og teknisk sjef Jon Kåre Jonssson.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av ordføreren.

 

Kl. 17.00: Dag Lislien informerte om bioenergiprosjekt i Numedal.

 

Spørretimen:

Interpellasjon om snøscooterløyper fra repr. Trygve Strand, på vegne av Ap-gruppa, ble delt ut.

 

Snøscooterløyper:   Interpellasjon til kommunestyremøtet 21.09.06.

I de siste årene har det vært en økende tendens til ulovlig kjøring med snøscooter. Flesberg Arbeiderparti har ønsket å få den ulovlige kjøringen inn i kontrollerte og lovlige former.

 

I Flesberg kan det være mange områder som kan være godt egnet til scooterløyper, blant annet en rekke skogsbilveier som ikke blir vinterbrøyta. I 2007 skal Flesberg rullere sin kommuneplan og det kan være aktuelt å ta inn i arealplanen områder som kan egne seg til snøscooterkjøring. Det er kanskje vanskelig på det nåværende tidspunkt å tenke seg at scooterkjøring som ikke er nyttekjøring blir legalisert, men det er jo alltid mulig å søke om dispensasjon eller forsøk - og lovgivningen kan jo også endre seg på sikt.  Hvis en i en kommuneplan har utpekt områder som kan egne seg til fornøyelseskjøring vil en i det minste ha et forsprang på andre kommuner. Men uansett hvor en kunne tenke seg å anlegge scooterløyper må de aktuelle grunneiere gi sin tilslutning til dette. Vi har derfor skrevet en forespørsel til grunneiere i Flesberg kommune via skogeierlagene.

 

Vi har fått en positiv tilbakemelding fra Kjell Teksle på vegne av Lyngdal skogeierlag. Han skriver:

 

 Det er svært positivt at dere tar opp dette med snøscooter kjøring, og at det er vilje til å få dette inn i ordende former.

Jeg har et område her i Teksle som kan være egnet for kjøring med snøscooter. Dette er en relativt stor myr på ca.200 da. Det er også mulighet for å kjøre på traktor og skogsbilvegene som ikke blir brøytet.

Det som hadde vært fint, var å prøve å arbeide for å få til en løype helt fra Stevningsmogen og til Teksle, for eksempel i høyspent trasen til elverket. Da hadde vi fått en lang løype, i fint terreng, som mange kunne bruke.

Hvis dette er av interesse, vil jeg foreslå at vi kunne ta en befaring. På en slik befaring er det vel riktig å ha med folk fra Flesberg kommune og Flesberg Elverk.

 

Vi ber derfor om at administrasjonen vurdere muligheten for å kunne etablere en forsøksordning for scooterløype i samarbeid med styret i Lyngdal Skogeierlag. Dette for å få noen konkrete erfaringer med snøscooterløyper i forhold til arbeidet med ny arealplan.

 

Hilsen

Flesberg Arbeiderparti

Trygve Strand

 

Vedlegg:         Brev fra Kjell Teksle.

Kopi:               Kjell Teksle

 

Det var enighet om følgende:

 Interpellasjonen sendes til administrasjonen, dvs. TPR. Ordføreren tar kontakt med Kommunal og Regionaldepartementet om muligheten for å bli med på som et prøveprosjekt i  utvalgte kommuner og har tett kontakt med administrasjon - politikere for å  konkretisere  innholdet i en evt. Søknad til departementet.

 

-          Repr. Runar Aasen tok opp behovet for rydding langs veger i Lyngdal.

-          Repr. Runar Aasen: Hvordan er vannforsyningen i Lyngdal? Det er vannløst på kirkegården. Ønsker en skriftlig redegjørelse. Teknisk sjef svarte at det er laget en vannforsyningsplan, og der er Lyngdal prioritert til sist.

-          Repr. Brynjulf Hansen: Fartsgrense på vegstrekning forbi Lampeland skole er 50 km. Barna leker og baller triller ut i vegen som barna henter. Kan oppstå farlige situasjoner. Går det an å lage skilt og senke fartsgrensen? Teknisk sjef svarte at det er tatt kontat med vegvesenet. Befaring har blitt foretatt med det formål å få senket farten. Vegvesenet skal ha møte, saken avventes.

-          Repr. Terje Sandbæk: Det har vært kraftig regnskyll i Stuvstad og Landerud.  Skal grøfterens ut på privat anbud?  Teknisk sjef svarte at arbeidet er delt på små entreprenører i kommunen. Settes ikke bort på anbud. Prøver å øke tilskuddet til tiltaket til neste år.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

PS 43/06

Meldinger

 

PS 44/06

Søknad om tilskudd - Lyngdal nye barnehage

Brynjulf Hansen

PS 45/06

KJØP AV NY BRANNBIL

Gudveig Førle

PS 46/06

Søknad om salg av øl - Flesberg Handel AS.

Odd Kåre Dalen

PS 47/06

BYGGESAKSGEBYR FOR ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PLAN OG BYGNINGSLOVEN

Arne Bergan

PS 48/06

BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal

Eilev Bekjorden

PS 49/06

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdager

Thomas Fosen

 

 

PS 43/06         Meldinger

Behandling i kommunestyret 21.09.2006:

Ad melding e).

Ordføreren spurte om kommunestyret trenger et mer detaljert regnskap for Flesbergtunet? Vedtak: Kommunestyret tar dagens melding til etterretning, men saken får gå sin gang i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets endelige rapport/vedtak går som melding i nærmeste kommunestyremøte.

Ordføreren tok opp følgende ekstrasaker:

f)       Ordføreren orienterte om et brev fra Kommunal og Regionaldepartementet av 12.9.0.6, der kommunene inviteres til å sende inn søknad om å bli med på forsøksordning med direkte ordførervalg i 2007.  Frist for å svare: 1.11.06. Ordføreren spurte om signal fra kommunestyret, som etter et gruppemøte, var enige om  å delegere saken til formannskapets møte 19.10.06.

g)      Høring – Den Norske Kirke – ny statskirkeordning eller ikke. Åpent møte på Kirkestua i Rollag 27.9.06. Ordføreren deltar og holder innlegg. Ønsker kommunestyret å behandle en egen høringsuttalelse? Kommunestyret vedtok at de ikke ønsket å behandle dette som sak.

h)      Skolestruktursaken – høring. Fau på Lampeland skole har sendt forespørsel til oppvekst- og kultursjefen 21.9.06 at de ønsker ett stort offentlig folkemøte for å drøfte saken. Fau på Flesberg barneskole og Fau på Lyngdal skole støttet forespørselen. Alle Fau’lagene har sagt seg villig til å være medarrangører.

Vedtak i kommunestyret 21.09.2006:

Meldingene tas til etterretning.

 

 

PS 44/06         Søknad om tilskudd - Lyngdal nye barnehage

Behandling i kommunestyret 21.09.2006:

Repr. Oddvar Garås, Sp,  gikk inn for komiteens anbefaling ed følgende forlslag til endring:

I Pkt. 1: Et tilskudd erstattes med ” en etableringsstøtte”.

I pkt. 2: Pkt. a) strykes.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og Garås sitt endringsforslag, ble Garaås sitt forslag vedtatt med 20 mot 1 stemme.

Vedtak i kommunestyret 21.09.2006:

1.      Flesberg kommune yter en etableringsstøtte til Lyngdal Nye barnehage på kr. 75.000,-.

2.      Før tilskuddet kan utbetales må følgende forhold være ordnet:

Alle offentlige godkjenninger for drift av barnehagen må være på plass.

 

 

PS 45/06         KJØP AV NY BRANNBIL

Behandling i kommunestyret 21.09.2006:

Ordføreren oppnevnte repr. Nils Molia som saksordfører, da opprinnelig saksordfører Gudveig Førle hadde forfall.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger en avklaring av finansieringen og en mer avklart situasjon hva gjelder brannsamarbeide i regionen.

Det ble først votert over utsettelsesforslag som falt med 7 mot 14 stemmer.

Det ble deretter votert over fornannskapets anbefaling som ble vedtatt med 14 mot 7 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 21.09.2006:

1.                  Flesberg kommune går til innkjøp av ny brannbil i hht fremlagte spesifikasjoner og at kjøpesummen på kr. 2.018.000,- + mva. finansieres gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010.

2.                  Som leverandør av brannbilen velges Braco AS.

 

 

PS 46/06         Søknad om salg av øl - Flesberg Handel AS.

Behandling i kommunestyret 21.09.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 21.09.2006:

  1. Flesberg Handel AS gis bevilling for salg av øl/”rusbrus” i lokalene til Flesberg Handel for perioden 21.september  2006 – 31.desember 2007.
  2. Salg av øl tillates fra kl. 08.00-18.00 på hverdager og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai og på stemmedagen for stortings/-fylkestingsvalg- og kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt etter lov.
  3. Merete Grue Pedersen godkjennes som styrer under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.11.06
  4. Hilde Dokken godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.11.06
  5. Bevillingsgebyret for salg av øl for 2006, fastsettes etter innsending av tall for omsetningen.

 

 

PS 47/06         BYGGESAKSGEBYR FOR ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PLAN OG BYGNINGSLOVEN

Behandling i kommunestyret 21.09.2006:

Repr. Nils Molia, Sp, viste til at protokollen fra behandlingen i komiteen for næring og ressurs var upresis og la fram følgende forslag til endringer/tillegg pkt. 1: (se kursiv)

Byggesaksgebyr etter  timesats, minstesats kr. 6.500…….. i nytt pkt. 1.8.

Komiteens anbefaling  pkt. 1 med med Molias endrings/tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Komiteens anbefaling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 21.09.2006:

  1. Byggesaksgebyr  etter timesats,  minstesats kr. 6.500 for ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven, vedtas som fremlagt i nytt pkt  1.8.
  2. Gebyret gjelder fra vedtaksdato.

 

 

PS 48/06         BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal

Behandling i kommunestyret 21.09.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 21.09.2006:

Flesberg kommune stiller seg bak BLiNK-prosjektets målsetting om bredbånd til alle i Numedal.

Flesberg kommune vil sammen med Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune være med på kommunal delfinansiering av prosjektet i form av kommunale låneopptak under forutsetning av statlig rentestøtte eller lignende. Øvre ramme for låneopptak av de 3 kommunene samlet settes til inntil 31 millioner kroner.

Flesberg kommune støtter prinsippet om områdetilskudd for å øke kundeoppslutningen. Områdetilskuddet utbetales først ved minimum 60 % kundeoppslutning.

 

 

PS 49/06         Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdager

Behandling i kommunestyret 21.09.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 21.09.2006:

I Flesberg kommune skal kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 holdes over 2 dager dvs. søndag 9. og mandag 10. september 2007.