FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato:

02.11.2006

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 20.30

 

Frammøte

Spørretimen

Orienteringer

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Gudveig Marit Førle, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Egil Langgård, Arne Bergan, Niri Baklid, Eilev Bekjorden, Ole Helge Sønåsen, Terje Sandbæk, Thomas Fosen, Anne Bekkhus, Paul Eldar Bratlie, Sofie Skjold Skrudland, Oddvar Garås, Steinar Ingvald Tjøntveit, Ole Kristian Ulland og Nils Molia.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Anne-Liz Lande og Jon Olav Berget

Følgende varamedlemmer møtte:

Stein-Erik Garås og Astri Rindem.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen og formannskapssekretær Kristin Hammerhaug. Dessuten møtte oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad til og med sak 56/06 og helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud, som møtte til og med orienteringen om Kongsbergregionen.


Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård.

Sekretær var formannskapssekretær Kristin Hammershaug.

 

Spørretimen:

Repr. Fra Flesberg FAU, barneskolen og ungdomsskolen kom med følgende innspill/forslag til skolesktruktursaken:

 

”FORSLAG FRA FAUFLESBERG  BARNESKOLE OM SKOLESTRUKTUR

 

FAU i Flesberg hadde møte mandag 30.10.06 og ønsker å fremme følgende alternativ:

 

Felles barneskole på Lampeland og ungdomsskole i Flesberg.

 

Lærere og rektor ved Flesberg skole støtter dette alternativet.

 

Vi har kommet fram til følgende elementer:

 

 1. Vi ønsker et større skolemiljø for barna våre og et større fagmiljø for lærerne.

 

 1. Kan dere legge ned 2 skoler og bygge alt nytt på Lampeland? Tåler kommuneøkonomien dette, og hvor lett er det å få solgt disse byggene?

 

 1. Svømmehallen: Det er et stort ønske om å beholde svømmehallen for elevene i Flesberg kommune. Hvis elevene skal fraktes med buss til svømming enten i Kongsberg eller Rollag så vil dette bli dyrt.

 

 1. Holde ”døra åpen” for Rollag kommune. Det er god plass på ungdomsskolen i Flesberg som i sin tid ble bygget for ungdomsskoleelevene i Flesberg og Rollag.

 

 1. På skolen i Flesberg er det forholdsvis nye lokaler, adm.bygget og to klasserom.

 

 1. Samfunnshuset ligger ved skolen med en romslig gymsal. Garderobe og idrettsplassen trenger oppussing, noe som ikke bør koste all verden.

 

 1. Transport:  Elever fra Lyngdal fraktes via Lampeland. Ungdomsskoleelevene vil da få en noe lengre skoledag. Dette kan kompanseres med leksehjelp, en ordning som foreliggeri den nye reformen ”kunnskapsløftet”

 

Vi ber om at dette alternativet blir vurdert som et reelt forslag på lik linje med de andre alternativene og at det blir utarbeidet en økonomisk kalkyle for dette.”

Kommunestyret var enig i at Flesberg FAU’s forslag blir vurdert som et nytt forslag 6 og vedtok derfor at det skal utredes både faglig og økonomisk i forbindelse med saksbehandlingen av forslag til ny skolestruktur.

Orienteringer

Ordfører Vidar Lande i Kongsberg og regionkoordinator Jan Erik Innvær orientere om Kongsbergregionen etter spørretimen.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

PS 50/06

Meldinger

 

PS 51/06

Søknad om støtte til etablering av virksomhet - Fjellrens AS

Sofie Skjold Skrudland

PS 52/06

Tertialrapport 2 - 2006

Thomas Fosen

PS 53/06

Flesberg Handel AS - søknad om utvidet åpningstid for salg av øl/"rusbrus"

Odd-Kåre Dalen

PS 54/06

Justering av vedtekter i barnehage og SFO

Paul Bratlie

PS 55/06

Plan for kompetanseutvikling 2006

Jon Olav Berget

PS 56/06

Forliksråd 2004 - 2008 - valg av møtefullmektiger

Gudveig Førle

PS 57/06

Gnr. 111/19.  Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør. Pbl. §27-2. pkt. 1 –

Sluttbehandling.

Terje Sandbæk

PS 58/06

Tilsyn med brann og feiervesenet

Nils Molia

PS 59/06

Gnr 11 bnr 2- Søknad om utsettelse av boplikt

Arne Bergan

 

 

PS 50/06         Meldinger

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Vedr. melding a) Repr. Arne Bergan, møtte ikke – strykes under ”følgende medlemmer møtte”

Ekstramelding: b)
Omlegging av arkivreglement, fra leder av fellestjenesten, ble delt ut.

Ekstramelding c)
Forslag til møteplan for 1.halvår 2007, ble delt ut. Ordfører rettet eldrerådet fra  8.juni til 7.juni.

Ekstramelding d)
Ordfører viste til at ”Revidering av folkevalgtes arbeidsvilkår” er varslet, inkl. viktig å se på ordførernes størrelse på vervet og godtgjøring. Ordføreren foreslo at formannskapet går inn som arbeidsgruppe sammen med administrasjonen. Kommunestyret sluttet seg til dette.

Ekstramelding e)
 Ordføreren viste til vedtak under evt. i komiteen for næring og ressurs 17.10.06, hvor de ønsker en gjennomgang av retningslinjer for tildeling av midler fra kommunens fond. Ordføreren foreslo følgende arbeidsgruppe: Leder og nestleder fra næring og ressurs, samt ordfører og Eilev Bekjorden fra formannskapet. Det ble foreslått Sofie Skrudland Skjold i tillegg. Frister: Melding til kommunestyret 14.12 om mandat og evt. skisse til retningslinjer. Det legges opp til sak i kommunestyret 14.februar om retningslinjer for bruk av kommunens fond. Kommunestyret sluttet seg til dette.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

Meldingene tas til etterretning.

 

 

PS 51/06         Søknad om støtte til etablering av virksomhet - Fjellrens AS

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Repr. Eilev Bekjorden la fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger klare retningslinjer for behandling og tildeling av næringsstøtte.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget som falt med 5 mot 16 stemmer.

Det ble deretter votert over komiteens anbefaling som ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

Fjellrens AS innvilges støtte på kr. 50.000,- til delvis dekning av etableringskostnader. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

 

 

PS 52/06         Tertialrapport 2 - 2006

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

Tertialrapport for 2. tertial 2006 tas til etterretning.

 

 

PS 53/06         Flesberg Handel AS - søknad om utvidet åpningstid for salg av øl/"rusbrus"

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

 1. Flesberg Handel AS gis utvidet åpningstid for salg av øl/”rusbrus” i Flesberg Handels lokaler til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager – i perioden 2.11.06-31.12.2007.
 2. For øvrig gjelder kst-vedtak av 21.9.06, sak 46/06.

 

 

PS 54/06         Evaluering av vedtekter i barnehage og SFO

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

Forslaget til endring av vedtektene for SFO, §5 og vedtektene for Flesberg barnehage, § 9 vedtas slike det fremgår av saksutredningen.

 

 

PS 55/06         Plan for kompetanseutvikling 2006

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

Kompetanse for utvikling i grunnskolen, Plan for grunnskolene i Flesberg kommune 2006, vedtas som lokal kompetanseutviklingsplan.

 

 

PS 56/06         Forliksråd 2004 - 2008 - valg av møtefullmektiger

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Repr. Gudveig Førle la fram følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiets partigruppe: For inneværende periode oppnevnes følgende møtefullmektig Snefrid Brekke.

Repr. Paul Bratilie la fram følgende forslag på vegne av Høyres partigruppe: For inneværende periode oppnevnes følgende møtefullmektig Ove Wingestad.

Repr. Oddvar Garås foreslo nytt pkt. 2: Formannskapet får fullmakt til å oppnevne den tredje møtefullmektigen i møte 30.11.06.

Kommunestyret sluttet seg til forslagene fra G. Førle, P. Bratlie og O. Garås.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

 1. For inneværende periode oppnevnes følgende møtefullmektiger:

Snefrid Brekke og Ove Wingestad.

 1. Formannskapet får fullmakt til å oppnevne den tredje møtefullmektigen i møte 30.11.06..

 

 

PS 57/06         Gnr. 111/19.  Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør.

Pbl. §27-2. pkt. 1 - Sluttbehandling.

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Repr. Eilev Bekjorden foreslo å stryke planutvalgets avsnitt 2.

Planutvalgets anbefaling med Bekjordens endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 - Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør (gnr. 111/19) med kart og bestemmelser datert 28. september 2006.

 

 

PS 58/06         TILSYN MED BRANN- OG FEIERVESENET

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

1          Kommunestyret tar DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin             tilsynsrapport til etterretning.

2.         Kommunestyret godkjenner den oppsatte tidsplanen for fjerning av avvik og                   merknader.

3.         Flesberg kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen for videre delegering til brannsjefen.  Det forutsettes at viktige prinsipielle saker blir forelagt kommunestyret.

 

 

PS 59/06         GNR 11 BNR 2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT

Behandling i kommunestyret 02.11.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 02.11.2006:

I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Solveig Bakke utsettelse med boplikten på Rabben Gnr 11 Bnr 2 i Flesberg kommune frem til den 01.11.2009.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.