FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunehuset, Lampeland

Dato:

16.02.2006

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 20.15

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Nils Molia, Sp, Niri Baklid, FrP, Anne-Liz Lande, FrP.

Følgende varamedlemmer møtte:

Anni Løvlid, Sp, Stein-Erik Garaas, FrP og Knut Holtan, FrP.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Formannskapssekretær Kristin Hammershaug.

 

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård. Møtesekretær var Kristin Hammershaug.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 

Spørretimen:

- Spørsmål fra repr. Eilev Bekjorden, FrP:

Hvor mye er utbetalt av tilskuddet til Lampeland Blomster? Jfr. at foretaket er avviklet.

Ordføreren viste til kst. Sak 21/05 hvor tilskuddet skulle utbetales i 2 rater: 1. del etter vedtaket i kst. Og 2.del etter mottatt revidert regnskap i februar 2006. Han viste til at revidert regnskap fra Flesberg Regnskapskontor ble mottatt i januar med påfølgende utbetaling etterpå.

- Spørsmål fra repr. Terje Sandbæk, FrP:

Hva med å gjennomgå lovverket omkring habilitet i kommunestyret for å gi kommunestyret økt kunnskap?

- Repr. Paul Bratlie, H, fulgte opp:

Administrasjonen bes kopiere opp de aktuelle paragrafene om habilitet i kommuneloven til kommunestyret.

- Repr. Steinar Tjøntveit, Sp, framla følgende spørsmål på vegne av kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ba 25.10.05 om å få en oversikt over kontantkasser i Flesberg kommune med svarfrist 1.12.05, men de har ikke fått svar på forespørselen. Ordføreren svarte at han ville overbringehenvendelsen til rette vedkommende i administrasjonen.

 

Saksliste

 

Saksordfører

PS 1/06

Meldinger

 

PS 2/06

GNR 149 BNR 1 – søknad om konsesjon

Arne Bergan

PS 3/06

Motorisert ferdsel i utmark - prinsippsak

Nils Molia

PS 4/06

Samarbeid om utvikling av næringshageavdeling - søknad om tilskudd

Anne Bekkhus

PS 5/06

Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort på Gnr.139/1 i Flesberg.

Terje Sandbæk

PS 6/06

Søknad om etableringstilskudd - stiftelsen Dokka Gård

Sofie Skjold Skrudland

PS 7/06

Søknad om støtte til planlegging av infrastrukturtiltak Blestuaområdet

Brynjulf Hansen

PS 8/06

Sluttbehandling av reguleringsplan for boliger i Lyngdal - Bekjorden/Kampestad (gnr. 90/8, 91/1,5)

Nils Molia

PS 9/06

Klage på vedtak av 03.11.05, sak 66/05 vedr. salg av kommuneskogene, gnr. 142 bnr.2 og gnr. 138 bnr. 4

 

PS 10/6

Innføring av ekstraordinær båndtvang i Flesberg kommune

 

 

PS 1/06           Meldinger

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Ordføreren la fram følgende ekstrameldinger:

d) Regnskap for 2005. Det viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 418.000 pr. 15.2.06. Det presiseres at regnskapet ikke er revisorgodkjent ennå.

e) Tilsetting av oppvekst- og kultursjef. 4 kandidater var innkalt til intervju 15.206. 1 søknad var trukket, slik at 3 søkere stilte til intervju. Det innkalles til nytt møte 20.2 for å lage innstilling. Det vil bli ekstraordinært møte i administrasjonsutvalget hvor saken kommer opp til behandling 2.mars d.å.

f)  Representanter fra Miljøverndep. m.fl deltar befaring på Blefjell angående Blefjellplanen. Torsdag 23.2.06. Rådmann, ordfører, leder av planutvalget og kommuneplanlegger/miljøvernleder deltar fra kommunen.

Meldingene tas til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

Meldingene tas til etterretning.

 

PS 2/06           GNR 149 BNR 1 - SØKNAD OM KONSESJON

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Komiteens anbefaling ble vedtatt med 20 mot 1 stemme.

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.2003 gis Anne-Lill Kvam, Glitregata 27, 3612 Kongsberg konsesjon på erverv av Trollerud, Gnr 149 Bnr 1, i Flesberg kommune.

 

PS 3/06           Motorisert ferdsel i utmark - prinsippsak

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Repr. Steinar Tjøntveit fremmet følgende endringsforslag  pkt. 4:

Krav om kjørebok for motorisert ferdsel på snødekt mark utgår, men erstattes med en ordning med erstattes med oblat på kjøretøyet som viser at vedkommende har løyve eller dispensasjon.

Ordfører Egil Langgård la fram forslag til nytt punkt 5:

Rådmannen gis også fullmakt til å innvilge nødvendige dispensasjoner til grunneiere for kjøring på snødekt mark for tilsyn/vedlikehold av landbrukseiendommers hus i utmarka.

Ordføreren la fram forslag til nytt punkt. 6:

I punkt 2 under lokal forskrift vedrørende motorferdsel  på vann og vassdrag, endres 7 hk  til 10 hk.

Det ble først votert komiteens  anbefaling pkt. 1,2 og 3 som ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling punkt 4 og Tjøntveits endringsforslag, ble Tjøntveits forslag vedtatt med 13 mot 8 stemmer.

Ordførerens forslag til nytt pkt. 5 og 6 ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

Flesberg kommunestyre vedtar at

  1. saksbehandlingsrutiner for motorisert ferdsel i utmark, dvs. for kjøring på barmark, på snødekt mark, på vann og vassdrag og i luft, endres i samsvar med rådmannens anbefalinger slik det framgår av saken.
  2. lokal forskrift for motorisert ferdsel på vann og vassdrag datert 2. juli 1979, med revideringer som beskrevet og foreslått i saken, videreføres. Se vedlegg 1.
  3. endringene skal praktiseres straks de er vedtatt av kommunestyret. Unntatt fra dette er saksbehandling for kjøring på snødekt mark vinteren 2005/2006, som denne sesongen skjer etter gamle rutiner.
  4. Krav om kjørebok for motorisert ferdsel på snødekt mark utgår, men erstattes med en ordning med erstattes med oblat på kjøretøyet som viser at vedkommende har løyve eller dispensasjon.
  5. Rådmannen gis også fullmakt til å innvilge nødvendige dispensasjoner til grunneiere for kjøring på snødekt mark for tilsyn/vedlikehold av landbrukseiendommers hus i utmarka.
  6. I punkt 2 under lokal forskrift vedrørende motorferdsel  på vann og vassdrag, endres 7 hk  til 10 hk.

 

PS 4/06           Samarbeid om utvikling av næringshageavdeling - søknad om tilskudd

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Repr. Terje Sandbæk, Frp, foreslo nytt pkt.  2:

Utviklingsavtalen finansieres med et tilskudd på kr. 50.000,- som dekkes fra næringsfondet. Kr. 25.000 ved oppstart. Kr. 25.000 etter revisjonsbekreftet regnskap.

Komiteens anbefaling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling pkt. 2 og Sandbæks endringsforslag, ble komiteens anbefaling vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Komiteens anbefaling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

1.      Flesberg kommune inngår en 1-årig utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen as om etablering av en avdeling på Søre Moen Eiendom i tråd med det som fremgår av saksutredningen.

2.      Utviklingsavtalen finansieres med et tilskudd på kr. 100.000,- som dekkes med 50% fra næringsfondet og 50% fra kommunestyrets disposisjonspost.

3.      Rådmannen gis fullmakt til å følge opp avtalen fra kommunens side. Til å sitte i arbeidsgruppen for avdelingen velges: Trygve Strand.

 

PS 5/06           Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort på Gnr.139/1 i Flesberg.

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

Flesberg kommune ser det som positivt at det satses på ny næringsutvikling innen landbruket i kommunen, og innvilger søknaden om konsesjon for oppdrett av hjort på Strand gård, gnr.139/1, på følgende vilkår:

·         Produksjonen begrenses oppad til 20-25 mordyrenheter, slik den er definert i rapporten fra Stiftelsen Norsk Hjortesenter, men skal i en oppstartsfase være betydelig mindre for å sikre bærekraftig drift.

·         Hegnet plasseres mest mulig estetisk i landskapet, og skal ellers tilfredsstille forskriftens krav til inngjerding.

·         Fuktig areal innenfor hegnet dreneres, og det etableres sikre drikkevannskilder som dekker dyrenes behov i alle innhegninger.

·         Bygging av permanent fangst- og håndteringsanlegg for sortering og behandling av sjuke dyr skal godkjennes av Mattilsynet og Flesberg kommunes tekniske etat.

·         Eier plikter å følge forskriftens krav, herunder meldeplikt ved rømming, innfanging av rømte dyr, og fjerning av anlegget ved evt.opphør av driften.

 

PS 6/06           Søknad om etableringstilskudd - stiftelsen Dokka Gård

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Repr. Terje Sandbæk, Frp, foreslo at tilskuddet reduseres til 35.000. Kr. 17.500 ved oppstart. Kr. 17.500 etter revisjonsbekreftet regnskap.

Det ble avholdt gruppemøte.

Repr. Kåre Kjennerud, Ap, gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende endring:

… et tilskudd på kr. 50.000,-….

Votering:

Det ble først votert over komiteens anbefaling som falt med 17 mot 4 stemmer.

Ved alternativ votering mellom Kjenneruds forslag og Sandbæks forslag, ble Kjenneruds forslag vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

Stiftelsen Dokka Gård innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til etablering av retreatsenter. Tilskuddet bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

 

PS 7/06           Søknad om støtte til planlegging av infrastrukturtiltak Blestuaområdet

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Repr. Jon Olav Berget, Sp,  forespurte kommunestyret  om han var inhabil, da en av søkerne i saken er hans mor.  Representanten forlot møtet mens kommunestyret vurderte forespørselen. Kommunestyret erklærte at Jon Olav Berget var inhabil og repr. Berget deltok ikke i behandlingen av saken.

Komiteens anbefaling ble deretter enstemmig vedtatt (20 stemmer).

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

Søknaden fra BLEVA om tilskudd på kr. 50.000,- til planlegging av infrastrukturtiltak innenfor pilotområde ”Borge-Blestua”, innvilges. Tilskuddet bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

 

PS 8/06           Sluttbehandling av reguleringsplan for boliger i Lyngdal - Bekjorden/Kanmpestad (gnr. 90/8, 91/1,5)

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Planutvalgets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 -  Reguleringsplan for boliger i Lyngdal – Bekjorden/Kampestad (gnr. 90/8, 91/1,5) med kart og bestemmelser datert 16.01.06.

 

PS 9/06           Klage på vedtak av 03.11.05, sak 66/05 vedr. salg av kommuneskogene, gnr. 142 bnr. 2 og gnr. 138 bnr. 4

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Saken ble lagt fram direkte i møtet.

Ordføreren spurte om repr. Sandbæk, FrP, hadde noe å si til saken. Det hadde ikke repr. Sandbæk, og han forlot deretter møtet under behandlingen av saken.  20 representanter var tilstede under behandlingen. 

Rådmannens anbefaling ble deretter enstemmig vedtatt. (20 stemmer).

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

1.      Den fremsatte klagen fra Kari Anne Kvålen Løvstad og Asbjørn Løvstad avvises, da det ikke foreligger et enkeltvedtak som kan påklages. Klager har heller ikke rettslig klageinteresse da vedtaket om salg er truffet av Blefjell 2010 AS, og ikke kommunestyret selv.

2.      Kommunestyret fastholdet at representant Terje Sandbæk ikke har vært innhabil i saken.

 

PS 10/06         Innføring av ekstarordinær båndtvang i Flesberg kommune.

Behandling i kommunestyret 16.02.2006:

Saken ble lagt fram direkte i møtet.

Repr. Oddvar Garaas, Sp gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende tillegg:

… annonse/oppslag

Ordfører Egil Langgård gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende endring:

Rådmannen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.

Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt med Garaas og Langgårds sine tillegg/endring.

Vedtak i kommunestyret 16.02.2006:

I henhold til hundelovens §6 pkt.f, innfører Flesberg kommune ny forskrift om ”ekstraordinær båndtvang for hunder i Flesberg kommune, Buskerud”, med virkning så snart forskriften er gjort offentlig kjent ved annonse/oppslag.

Rådmannen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.