FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

, Kommunestyresalen

Dato:

14.12.2006

Tidspunkt:

kl. 13:00 – 18:30

Orienteringer

Spørretime

Frammøte

Saksliste

Orienteringer:

  • Repr. Trygve Strand orienterte om Moen Eiendom.
  • Prosjektleder Halvor Rostad orienterte om status for prosjekt Bredbånd til alle i Numedal (etter sak 61).

Spørretime:

·         Anni Løvlid stilte spørsmål om feieordningen og feieavgiften. Teknisk sjef orienterte om ordningen.

·         Roger Rustand stilte spørsmål vedr kapasiteten ved teknisk etat i forbindelse med økt aktivitet. Rådmannen og ordføreren orienterte herunder om forslag om å gi rådmannen fullmakt til å vurdere bemanningssituasjonen innenfor TPR-etaten.

Følgende medlemmer møtte:

Gudveig Marit Førle, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Egil Langgård, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Terje Sandbæk, Thomas Fosen, Anne Bekkhus, Paul Eldar Bratlie, Sofie Skjold Skrudland, Oddvar Garås, Jon Olav Berget, Steinar Ingvald Tjøntveit, Ole Kristian Ulland, Nils Molia, Trygve Strand

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Arne Bergan, Niri Baklid, Ole Helge Sønåsen

Følgende varamedlemmer møtte:

Pia Øberg, Wilfred Jørgensen, Knut Holtan

Følgende fra administrasjonen møtte:

rådmann Jon Gj. Pederen, møtesekr. Ranveig Hvila

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 60/06

Meldinger

 

PS 61/06

Økonomiplan 2007 - 2010/årsbudsjett 2007

Oddvar Garås

PS 62/06

Søknad om dekning av kostnader til takreparasjon - Flesberg Samfunnshus AL

Gudveig Førle

PS 63/06

Søknad om etableringsstøtte - Numedal Blomster

Nils Molia

PS 64/06

Søknad om tilskudd til etablering av keramikkverksted - Anne Kjersti Løvstad

Arne Bergan

PS 65/06

Søknad om fortsatt støtte til drift av Lampeland og Ramvik familiebarnehager

Ole Helge Sønåsen

PS 66/06

Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2007

Paul Bratlie

PS 67/06

Gnr 9 bnr 12 - søknad om fritak fra boplikten

Terje Sandbæk

PS 68/06

Gnr 71 bnr 3 - søknad om konsesjon

Sofie Skjold Skrudland

PS 69/06

Gnr 130 bnr 1 - reguleringsplan Bogrenda Bråtåberja

Nils Molia

 

PS 60/06         Meldinger

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Vedr. melding a)

Repr Eilev Bekjorden gjorde oppmerksom på at hans spørsmål under spørretimen er uteglemt.

Kommunestyrets flertall vedtok i desember 2004 en innsparingspakke (ny barnehagestruktur). ”Pakkens” innhold var: Barnehagen i Lyngdal legges ned, samtidig som barnehagene i Svene og Lampeland bygges på /oppjusteres.  Det er i ettertid mange som reiser spørsmål om resultatet ble reduserte eller økte utgifter for kommunen.

Spørsmål: Hvor mye har kommunen spart på dette vedtaket?

Tilleggsmeldinger delt ut i møtet:

d)        Skatteinngangen pr 30.11.06

e)        Referat fra møte 27.11.06 i arbeidsgruppen som skal komme med retningslinjer for bruk av kommunens fond.

Meldingene ble enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

Meldingene tas til etterretning.

 

PS 61/06         Økonomiplan 2007 - 2010/årsbudsjett 2007

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Repr Eilev Bekjorden la fram og presenterte Flesberg Fremskrittspartis alternative budsjett 2007 økonomiplan 2007 – 2010. Budsjettforslaget ble delt ut i møtet.

1. Fremskrittspartiets budsjett.

Pkt 2-5. Som rådmannens innstilling.

6. Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer som følger av forslaget, med unntak den foreslåtte nedbemanningen i helse og omsorgsetaten som utgår, i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7. Rådmann gis fullmakt til å fortsette prosessen med salg av kommunale boliger.

8. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

(verbal forslag)

9. Kommunestyret ber rådmannen skaffe oversikt over hvem av kommunens ansatte som har krav på betalt matpause, slik at ordningen i sin helhet kan taes opp til vurdering.

10. Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse.

11. Kommunestyret ber rådmann å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til ”Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune”.  Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

Rådmannen bes å se til at kommunens virksomheter tilpasser sin driftsform / struktur til en mulig konkurranseutsetting.  Kommunestyret ønsker at virksomheter i kommunen får de beste forutsetninger til å vinne en anbudsrunde.

12. Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et ”innkjøpsutvalg”, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 

13. Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen ”Arbeid for sosialhjelp”

 (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse.  Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner.

14. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål.

15. Det forventes stor aktivitet på Blefjell, rådmann gis fullmakt til å leie inn ekstra hjelp til saksbehandling for å sikre rask og smidig behandling.

16. Kommunestyret reduseres fra 21 medl. til 15 medl.

17. Rådmannen bes skaffe til vei en oversikt over disponibelt næringsareal. Og treffe tiltak for å finne nye passende areal til næringsformål.

18. Det iverksettes ingen utredning av eiendomsskatt i Flesberg

Repr Oddvar Garås foreslo å stryke kulepunkt Inntektspotensialet ved innføring av eiendomsskatt for hele Flesberg kommune ---  i arbeidsprogram 2007 fellestjenesten s. 12.

Repr Thomas Fosen la fram følgende tilleggsforslag:

tillegg pkt 11

Trafikksikkerhetsplan for Flesberg kommune må utarbeides i løpet av første halvår 2007. Gangveien Søre Moen – Lampeland ----- 2007 - 2010.

nytt pkt:

Foreldreveiledningsprosjekt for Flesberg kommune må igangsettes i løpet av 2007.

Ved alternativ votering mellom formannskapet anbefaling pkt 1 – 8 og fremskrittpartiets forslag pkt 1 – 8 ble formannskapets anbefaling vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Fremskrittpartiets forslag pkt 9 falt med 16 mot 5 stemmer.

Fremskrittpartiets forslag pkt 10 falt med 16 mot 5 stemmer.

Fremskrittpartiets forslag pkt 11 falt med 15 mot 6 stemmer.

Fremskrittpartiets forslag pkt 12 falt med 16 mot 5 stemmer.

Fremskrittpartiets forslag pkt 13 falt med 16 mot 5 stemmer.

Fremskrittpartiets forslag pkt 14 falt med 16 mot 5 stemmer.

Fremskrittspartiet trakk sitt forslag pkt 15.

Fremskrittpartiets forslag pkt 16 falt med 16 mot 5 stemmer.

Fremskrittpartiets forslag pkt 17 falt med 16 mot 5 stemmer.

Fremskrittpartiets forslag pkt 18 falt med 15 mot 6 stemmer.

Garås forslag (stryke kulepunkt s 12) ble vedtatt med 17 mot 4 stemmer.

Formannskapets anbefaling pkt 9 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets anbefaling pkt 10 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets anbefaling pkt 11 med Fosens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Fosens forslag nytt pkt ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets anbefaling pkt 12 (ny nummering 13) ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble hele budsjettdokumentet med de vedtatte endringer/tillegg vedtatt med 16 mot 5 stemmer

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

1.      Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2007 – 2010, samt årsbudsjettet for 2007, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd fra årene 2003 og 2004.

a)      Reduksjon i rammen tilsvarende 1 årsverk i helse – og omsorgsetaten omgjøres til en reduksjon på et ½ årsverk.  Dekning: Økt rammetilskudd fra staten.

b)      Kulepunktet ”Inntektspotensialet ved innføring av eiendomsskatt for hele Flesberg kommune ---  i arbeidsprogram 2007 fellestjenesten s. 12 strykes.

2.      I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.       For budsjett-terminen 2007 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.      Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.      Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. Nytt regulativ for plan og byggesaksgebyrer innarbeides i dokumentet.

6.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7.      Rådmannen gis fullmakt til å fortsette prosessen med salg av kommunale boliger.

8.      Det foretas låneopptak på inntil kr. 2.500.000,- til delvis finansiering av investeringer i 2007. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid.

9.      Rådmannen bes om å ta med i sin arbeidsplan: Kommunens rolle i forhold til og bidra til en fysioterapitjeneste på Søre Moen Eiendom.

10.  Rådmannen gis fullmakt til å vurdere bemanningssituasjonen innenfor TPR-etaten med hensyn til den forventede økning i saksmengden og om nødvendig treffe tiltak for å styrke bemanningen midlertidig.

11.  Trafikksikkerhetsplan for Flesberg kommune må utarbeides i løpet av første halvår 2007. Gangveien Søre Moen-Lampeland legges inn i arbeidsplanen i økonomiplanen 2007-2010.

12.  Foreldreveiledningsprosjekt for Flesberg kommune må igangsettes i løpet av 2007.

13.  Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

 

PS 62/06         Søknad om dekning av kostnader til takreparasjon - Flesberg Samfunnshus AL

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Odd Kåre Dalen og Kåre Kjennerud fratrådte som inhabile.

Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

Flesberg Samfunnshus AL søknad om støtte til takreparasjon innvilges delvis med et tilskudd på kr. 40.000,-. Tilskudd bevilges over kto. 14901.141.325 – kommunestyrets disposisjonspost.

 

PS 63/06         Søknad om etableringsstøtte - Numedal Blomster

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Repr. Eilev Bekjorden foreslo at saken utsettes inntil nye retningslinjer for bruk av fond foreligger.

Utsettelsesforslaget falt med 16 mot 5 stemmer.

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

Numedal Blomster v/Randi Kristine Lia, innvilges etableringsstøtte med kr. 50.000,-. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

 

PS 64/06         Søknad om tilskudd til etablering av keramikkverksted - Anne Kjersti Løvstad

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Ordføreren opplyste om at søker er student og har bostedsadresse i Flesberg kommune.

Repr Oddvar Garås foreslo at rådmannens anbefaling vedtas.

Repr. Eilev Bekjorden foreslo at saken utsettes inntil nye retningslinjer for bruk av fond foreligger.

Utsettelsesforslaget falt med 16 mot 5 stemmer.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og Garås forslag, ble Garås forslag vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

Anne Kjersti Løvstad innvilges støtte på kr. 50.000,- til etablering av keramikkverksted på Toen gård. Støtten gis som tilskudd og bevilges over næringsfondet.

 

PS 65/06         Søknad om fortsatt støtte til drift av Lampeland og Ramvik familiebarnehager

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

Det blir innvilget støtte til fortsatt drift av Lampeland og Ramvik familiebarnehager.

Barnehagene skal primært være et 5-dagers tilbud, men 3-dagers tilbud kan godtas hvis dette passer med dokumenterte behov. 

 

  • Flesberg kommune står ansvarlig for:

a)      dekking av kommunale utgifter til pedagogisk veiledning/styrer: 

      kr. 58.500,- (dvs. kr 29.250,- pr. barnehage som tilsvarer 50% av styrers  

      lønn, 28% stilling, under forutsetning av 5-dagers tilbud)

b)      dekking av søskenmoderasjon

c)      vikarordning i samarbeid med Lampeland barnehage

 

  • Utgiftene er beregnet inn i budsjettrammer 2007.
  • Nåværende 2-årige avtale skal evalueres/evt. revideres i løpet av våren 2007 der en bl.a. drøfter arbeidsgiveransvaret.

 

PS 66/06         Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2007

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Repr Thomas Fosen fratrådte som inhabil.

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

Spillemidler 2007 – prioritering:

Ordinære anlegg:

Søknad fra Svene IL – om tak over skiskytterskiver / anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettsanlegg prioriteres fra Flesberg kommune.

 

PS 67/06         GNR 9 BNR 12 - SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKTEN

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

I medhold av lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Anne Lise Lande og Ole Jan Lande varig fritak fra boplikten ved Gnr 9 Bnr 12, Tullerud, i Flesberg kommune.

 

PS 68/06         GNR 71 BNR 3 - SØKNAD OM KONSESJON

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Håvard Grøterud, Heftaveien 7, 3350 Prestfoss konsesjon på erverv av Nordre Laag, Gnr 71 Bnr 3, i Flesberg kommune.

 

PS 69/06         GNR 130 BNR 1 - REGULERINGSPLAN BOGRENDA BRÅTÅBERJA

Behandling i kommunestyret 14.12.2006:

Planutvalgets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2006:

  1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1  vedtar kommunestyret reguleringsplanen for del av Gnr 130 bnr 1 Bogrenda Bråtaberja med revisjonsdato 18.09.06 og revisjonsdato 10.11.06 for reguleringsbestemmelsene.
  2. Dersom det fremkommer automatiske fredede kulturminner ved anleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles jfr kulturminneloven.