FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunehuset

Dato:

12.06.2006

Tidspunkt:

kl. 17:00 -

Frammøte

Orientering

Interpellasjon

Saksliste

Følgende medlemmer møtte:

Ordfører Egil Langgård, Steinar Ingvald Tjøntveit, Nils Molia, Paul Eldar Bratlie, Anne Bekkhus, Thomas Fosen, Terje Sandbæk, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Niri Baklid, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Gudveig Marit Førle, Trygve Strand, Kåre Oddvar Kjennerud, Sofie Skjold Skrudland,

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Oddvar Garaas, Ole Kristian Ulland, Arne Bergan,  Jon Olav Berget, Brynjulf Hansen

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga Teigen,  Anni Løvlid, Pia Øberg, møtte kl. 17.15. Ingen møtte for Jon Olav Berget og Brynjulf Hansen. 19 representanter tilstede.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen, formannskapssekretær Kristin Hammershaug.

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Orientering:

Prosjektleder May Rostad (e-Plan AS) og Odd Jørgensen (pedagogisk skolebygg): ”Gjennomgang av forstudie skolestruktur og ombygging av skolebygg”.

Interpellasjon

Oppretting av et fysioterapitilbud på Søre Moen?

I årsrapporten for Flesberg kommune 2005 går det fram ved sammenligning av tall fra Kostra at vi ligger litt lavt i forhold til dekning av fysioterapitjenester.

Samtidig er det tatt et initiativ fra Søre Moen om oppretting av en arbeidsplass for en fysioterapeut  i forbindelse med treningssenteret som nå er etablert. Kombinasjonen fysioterapi og treningsstudio er et tilbud vi ikke har i Flesberg kommune. Det er mange som reiser til Kongsberg for å få dette tilbudet.

Vi ønsker at Rådmannen ser på muligheten for å bidra til opprettelsen av et slikt tilbud.

Flesberg Arbeiderparti.

Rådmannen svarte at de vil vurdere muligheten for et slikt tilbud.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

PS 28/06

Meldinger

 

PS 29/06

Ordførerverv/godgjøring,

Thomas Fosen

PS 30/06

Uttalelse – regionsykehus i Buskerud.

Oddvar Garaas

 

 

 

 

 

PS 28/06         Meldiinger

Behandling i kommunestyret 12.06.2006:

Meldingene ble tatt til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 12.06.2006:

Meldingene ble tatt til etterretning.

 

PS 29/06         Ordførervervet

Behandling i kommunestyret 12.06.2006:

Repr. Thomas Fosen, la fram følgende forslag til vedtak:

Flesberg kommunestyre går inn for å øke godtgjørelsen til ordfører  tilsvarende en 75 % stilling, fra 1.augsut 2006 til 1.11.2007.

Kommunestyret vedtok enstemmig Fosens forslag.

Vedtak i kommunestyret 12.06.2006:

Flesberg kommunestyre går inn for å øke godtgjørelsen til ordfører  tilsvarende en 75 % stilling, fra 1.augsut 2006 til 1.11.2007.

 

PS 30/06         Nytt allsidig akuttsykehus i nedre buskerud - høring

Behandling i kommunestyret 12.06.2006:

Ordføreren la fram følgende forslag til høringsuttalelse på vegne av Ap:

1)  Vedrørende et felles sykehus (alt. B) eller et eget lokalsykehus for Drammen samt allsidig akuttsykehus (som i dag).

Flesberg kommune går inn for alternativet med å bygge ut nytt lokalsykehus for Drammen samt å videreføre et oppgradert Kongsberg sykehus som et allsidig akuttsykehus, dvs. alternativ A. Flesberg kommune går inn for dette alternativet fordi utbygginger av denne størrelse må settes inn i et større helhetlig samfunnsperspektiv. I tillegg til å fokusere på rene bedriftsøkonomiske  vurderinger må en også vurdere hvilke samfunnsmessige konsekvenser det vil få hvis Kongsberg sykehus nedlegges. Nedleggelse av en så viktig institusjon som sykehuset i en by og i et regionssentrum som preges av sterk vekst og stor optimisme innen næringslivet framstår som et særdeles dårlig alternativ. Utbyggingsalternativ A betyr i tillegg investeringskostnader som er i underkant av 300 millioner rimeligere enn alternativ B, jfr. tabell s. 25 i høringsutkastet mens kostnader til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr er om lag like store i begge alternativer, jfr. tabeller s. 29 0g 30.

2) Vedrørende lokalisering

Flesberg kommune går inn for lokalisering av nytt sykehus til Gullaug i Lier. Gullaug er det eneste alternativet som er konsekvensutredet og utredning av nye alternativer vil bety ytterligere kostnadsdrivende utsettelser. I følge styret for Sykehuset Buskerud HF vil satsning på andre alternativer enn Gullaug i beste fall føre til en utsettelse på 3 år. For sykehuspsykiatrien i fylket vil andre løsninger enn Gullaug måtte bety at helt nødvendige oppgraderinger blir skjøvet unødvendig fram i tid. I tillegg vil tidsfaktoren også måtte bety større utgifter til oppgradering av sykehuset i Drammen. Tidsfaktoren er også av stor betydning når det gjelder å komme inn på den statlige prioriteringslisten for sykehusutbygginger. Velges alternativer som medfører utsettelser i tid kan det føre til andre helseforetak blir prioritert før Helse Sør og dermed ytterligere utsettelser av utbyggingen.

Andre forhold som taler for lokalisering på Gullaug er at jordvern ikke er en faktor og at forholdene for ambulansehelikopter med innflyvning over sjø er både sikre og miljøvennlige.

Denne uttalelsen er vedtatt i kommunestyremøte 12.juni 2006.

Etter avtale med Helse Sør (Erik Andersen) sendes denne uttalelsen inn noen timer etter fristen pr. mail.

Repr. Paul Bratlie, H, la fram følgende alternative forslag til Ap’s forslag:

Forslag til uttalelse:

Flesberg kommune slutter seg til scenario III Øvre Eiker med fellessykehus for SB og KB.

Vi vil imidlertid peke på at det er naturlig å beholde Blefjell sykehus, Kongsberg, som et etterbehandlingstilbud/oppfølging av pasienter skrevet ut av nordregionens allsidige akuttsykehus (NAS) i Øvre Eiker. Dessuten bør fødestuen beholdes slik den er i dag og ikke belaste det nye sykehuset med rutinenedkomster.

Repr. Eilev Bekjorden, Frp. signaliserte at gruppen vil slutte seg til Ap’s forslag pkt. 1.

På vegne av mindretallet i FrP, la fram alternativt forslag til lokalisering, pkt. 2:

Flesberg kommune går inn for lokalisering av nytt sykehus til Ytterkollen, Nedre Eiker.

Ytterkollen skiller seg ut som det alternativet der infrastrukturen allerede ligger på plass.

Det nye sykehuset skal bli senter for utvikling av helsetilbudet i nordregionen, da er Ytterkollen nær distriktets geografiske midtpunkt.

VOTERING:

Det ble først foretatt alternativ votering mellom Langgårds forslag pkt. 1 og Bratlies forslag. Langgårds forslag ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer.

Det ble deretter foretatt en alternativ votering mellom Langgårds forslag pkt. 2 og Eilev Bekjordens forslag. Langgårds forslag ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 12.06.2006:

1)  Vedrørende et felles sykehus (alt. B) eller et eget lokalsykehus for Drammen samt allsidig akuttsykehus (som i dag).

Flesberg kommune går inn for alternativet med å bygge ut nytt lokalsykehus for Drammen samt å videreføre et oppgradert Kongsberg sykehus som et allsidig akuttsykehus, dvs. alternativ A. Flesberg kommune går inn for dette alternativet fordi utbygginger av denne størrelse må settes inn i et større helhetlig samfunnsperspektiv. I tillegg til å fokusere på rene bedriftsøkonomiske  vurderinger må en også vurdere hvilke samfunnsmessige konsekvenser det vil få hvis Kongsberg sykehus nedlegges. Nedleggelse av en så viktig institusjon som sykehuset i en by og i et regionssentrum som preges av sterk vekst og stor optimisme innen næringslivet framstår som et særdeles dårlig alternativ. Utbyggingsalternativ A betyr i tillegg investeringskostnader som er i underkant av 300 millioner rimeligere enn alternativ B, jfr. tabell s. 25 i høringsutkastet mens kostnader til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr er om lag like store i begge alternativer, jfr. tabeller s. 29 0g 30.

2) Vedrørende lokalisering

Flesberg kommune går inn for lokalisering av nytt sykehus til Gullaug i Lier. Gullaug er det eneste alternativet som er konsekvensutredet og utredning av nye alternativer vil bety ytterligere kostnadsdrivende utsettelser. I følge styret for Sykehuset Buskerud HF vil satsning på andre alternativer enn Gullaug i beste fall føre til en utsettelse på 3 år. For sykehuspsykiatrien i fylket vil andre løsninger enn Gullaug måtte bety at helt nødvendige oppgraderinger blir skjøvet unødvendig fram i tid. I tillegg vil tidsfaktoren også måtte bety større utgifter til oppgradering av sykehuset i Drammen. Tidsfaktoren er også av stor betydning når det gjelder å komme inn på den statlige prioriteringslisten for sykehusutbygginger. Velges alternativer som medfører utsettelser i tid kan det føre til andre helseforetak blir prioritert før Helse Sør og dermed ytterligere utsettelser av utbyggingen.

Andre forhold som taler for lokalisering på Gullaug er at jordvern ikke er en faktor og at forholdene for ambulansehelikopter med innflyvning over sjø er både sikre og miljøvennlige.