FLESBERG KOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunehuset

Dato:

11.05.2006

Tidspunkt:

kl. 17:00 – 20.15

Frammøte

Spørretime

Saksliste

 

Følgende medlemmer møtte:

Ordfører Egil Langgård, Ole Kristian Ulland, Steinar Ingvald Tjøntveit, Jon Olav Berget, Nils Molia, Thomas Fosen, Terje Sandbæk, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Niri Baklid, Eilev Bekjorden, Arne Bergan, Odd Kåre Dalen,Trygve Strand, Brynjulf Ole Hansen, Kåre Oddvar Kjennerud, Sofie Skjold Skrudland og Oddvar Garås.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Paul Bratlie, h, Gudveig Førlie, Ap, Terje Sandbæk, FrP og Anne Bekkhus, h.

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga Brattås, h, Pia Øberg, Ap, Ole Erik Garaas, FrP, og Grethe Rudi, h.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Jon Gjæver Pedersen og sosial- og barnevernssjef Widar Stoltz som møtte til og med sak 24/06. Helse- og omsorgssjef Hele Cathrine Cuenoud møtte til og med sak 26/06. Formannskapssekretær var Kristin Hammershaug.

Møtet ble ledet av ordfører Egil Langgård.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Det var ingen spørsmål fra publikum i spørretimen.

Følgende saker ble behandlet først: 24/06, 27/06 og deretter 25/06.  Resten av spørretimen ble deretter åpnet for kommunestyrerepresentantene.

 

Spørretimen:

Det var ingen spørsmål fra publikum i spørretimen.

a)      Repr. Helga Bratås, H:

Spørsmål: Hva med markiser/persienner på Flesbergtunet? Det er stort behov for dette. Hun reiste spørsmålet på vegne av seg selv som plasstillitsvalgt på Flesbergtunet for KFO, KFO, Fagforbundet og Sykepleierforbundet.

Ordføreren svarte at han og rådmannen ville notere seg forespørselen og komme tilbake til saken.

b)      Eilev Bekjorden, FrP: Tok opp spørsmålet om lokalisering av nytt sykehus i Buskerud, via oppslag i Lp der varaordføreren i Flesberg signaliserte lokalisering i Hokksund. Bekjorden stilte spørsmålstegn ved den politiske oppslutningen om holdningen. Spørsmål: Vil ordføreren ta initiativ til at kommunestyret får avgitt en politisk uttalelse i saken før styret i Helse Sør skal behandle lokaliseringsspørsmålet i styremøte 20.juni? Ordføreren svarte at han foreslår et ekstra kommunestyremøte mandag 12.juni kl. 17.00, i forkant av politiske gruppemøter. Gruppelederne møtes kl. 16.00. Det er bebudet at høringsbrev fra Helse Sør vil komme 6.juni og dette vil bli sendt pr. mail til gruppelederne så snart det er ankommet. Kommunestyret sluttet seg til denne prosessen.

 

c)      Repr. Eilev Bekjorden, FrP:

Spørsmål: Vil ordføreren ta initiativ til at det blir atarbeidet retningslinjer for behandling av etablererstøtte og næringsstøtte i Flesberg kommune? 

Rådmannen svarte at det vil komme egen sak om retningslinjer for bruk av næringsfondet og strukturen på andre fond.

Eilev Bekjorden la fram følgende forslag til vedtak, som han ba ordføreren om å vurdere å realitetsbehandle på dagens møte:

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide retningslinjer for behandling av etablererstøtte og næringsstøtte i Flesberg kommune. Retningslinjene skal:

  • Beskrive minimumskrav til søknaden
  • Beskrive kriterier for fastsettelse av støttens størrelse
  • Beskrive hvilke krav til tilbakemeldinger mottaker plikter å følge
  • Beskrive hvilken oppfølging mottaker skal ha i etterkant av mottatt støtte, i de tilfeller det er aktuelt og eller nødvendig.

Ordføreren ønsket ikke å realitetsbehandle forslaget på dagens møte, men at det vil tas med i saksbehandlingen av den saken rådmannen berammet. Kommunestyret sluttet seg til dette.

 

d)      Jon Olav Berget, Sp:

  1. Lærerne streiket i vår, hvilken sum er spart i lønnsutgifter? 2. Kan summen eventuelt brukes til noe konkret som tilgodeser elevene?

Rådmannen svarte at han ikke har oversikt over de innsparte lønnsmidlene pr. i dag, men at det vil bli sjekket og forslaget vurdert.

e)      Ordføreren orienterte:

·         16.mai er ordføreren på Stortinget og møter Buskerudbenken og andre representanter fra Stortinget, for å drive lobbyvirksomhet for å prøve å skaffe statlige midler til bredbånd for alle innbyggere i Numedal.

·         Hytteinfo for Kongsberg/Numedal, jfr. oppslag i Lp 11.5.06, ordføreren engasjerer seg i saken.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

 

 

PS 19/06

Meldinger

PS 20/06

Søknad om tilskudd til etablering av Blehytter AS

PS 21/06

Søknad om tilskudd til planlegging og prosjektering av vannforsyning og renseanlegg - Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS

PS 22/06

Søknad om tilskudd til utvikling av gårdsbutikk og serveringsvirksomhet

PS 23/06

Søknad om etableringsstøtte - Tor Ivar Svendsrud

PS 24/06

"NAV” - intensjonsvedtak

PS 25/06

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og

Oppfølgingstjeneste for Kongsberg og Numedal

PS 26/06

Forslag til pris for tjenesten trygghetsalarm

PS 27/06

Søknad om godkjenning av Lyngdal nye barnehage

 

PS 19/06         Meldinger

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Ordføreren la fram følgende ekstramelding d):

Til det Kongelige justis- og politidepartement

Høring: Forslag til endringer i den vedtatte strukturen for førsteinstansdomstolene

Høringsuttalelse fra Flesberg kommune

Flesberg kommune gir sin fulle tilslutning til endringer departementet har foreslått når det gjelder førsteinstansdomstolene i Buskerud; punkt 3.2 i høringsbrevet. Flesberg kommune er enig i de vurderinger som departementet gjør i forhold til domstolen i Kongsberg. Det synes både uhensiktsmessig og lite rasjonelt å legge ned en så effektiv og velfungerende domstol som tingretten i Kongsberg. Kongsberg er et av sentrene i fylket og senter for et aktivt, eksportrettet næringsliv. Flesberg kommune vil i tillegg til disse momentene påpeke de merbelastningene som innbyggerne og bedrifter i Numedal ville ha fått av mindre tilgjengelighet og økte reiseavstander ved en eventuell flytting av domstolen til et annet sted i fylket. Flesberg kommune er derfor enig i departementets vurdering.

 

Kommunestyret vedtok enstemmig å ta meldingene til etterretning.

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

Meldingene tas til etterretning.

 

PS 20/06         Søknad om tilskudd til etablering av Blehytter AS

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger klare retningslinjer for behandling av etablererstøtte og næringsstøtte i Flesberg kommune.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget som falt med 16 mot 5 stemmer.

Kommunestyret vedtok deretter enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

Blehytter AS innvilges et etableringstilskudd på kr. 150.000,-. Tilskuddet bevilges med dekning over næringsfondet.

 

PS 21/06         Søknad om tilskudd til planlegging og prosjektering av vannforsyning og renseanlegg - Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Repr. Oddvar Garaas, Sp, erklærte seg inhabil, da han er grunneier i området. Kommunestyret ga sin tilslutning til dette.

Saksordfører Arne Bergan, påpekte at følgende ord var falt ut i forslag til vedtak fra komiteen: ………….hele Nipeto pilot-området…..  

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger klare retningslinjer for behandling av etablererstøtte og næringsstøtte i Flesberg kommune.

Repr. Jon Olav Berget, Sp, la fram følgende utsettelsesforslag:

Kommunestyret utsetter søknaden i påvente av en ny søknad som dekker hele pilotområdet. 

Det ble først votert over Bekjordens utsettelsesforslag som falt med 15 mot 5 stemmer.

Det ble deretter votert over Bergets utsettelsesforslag som falt med 15 mot 5 stemmer.

Det ble til sist votert over komiteen anbefaling som ble enstemmig vedtatt. (20 stemmer).

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

Kommunestyret bevilger kr. 50.000,- til Nipeto Vann- og avløpsselskap til planlegging og prosjektering av vann- og renseanlegg i hele Nipeto pilot-området. Tilskuddet bevilges over næringsfondet.

 

PS 22/06         Søknad om tilskudd til utvikling av gårdsbutikk og serveringsvirksomhet

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger klare retningslinjer for behandling av etablererstøtte og næringsstøtte i Flesberg kommune.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget som falt med 15 mot 5 stemmer.

Repr. Niri Baklid, FrP, foreslo å avslå søknaden.

Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og Baklids forslag, ble komiteens anbefaling vedtatt med 13 mot 8 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

Kari Anne Kvålen og Asbjørn Løvstad innvilges et tilskudd på kr. 25.000,- til utvikling av gårdsbutikk og serveringsvirksomhet som beskrevet i søknad. Tilskuddet bevilges over næringsfondet.

 

PS 23/06         Søknad om etableringsstøtte - Tor Ivar Svendsrud

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Repr. Eilev Bekjorden, FrP. La fram følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil det foreligger klare retningslinjer for behandling av etablererstøtte og næringsstøtte i Flesberg kommune.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget som falt med 13 mot 8 stemmer.

Repr. Arne Bergan, Ap, foreslo å avslå søknaden.

Ved alternativ votering mellom Bergans forslag og komiteens anbefaling, ble Arne Bergans forslag vedtatt med 12 mot 9 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

Søknaden avslås.

 

PS 24/06         NAV - intensjonsvedtak

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Sosial- og barnevernsleder Widar Stoltz orienterte.

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

Forslag til intensjonsvedtak for etablering av NAV forvaltning i Flesberg og Rollag kommuner

 

Mål

En helhetlig velferdsforvaltning som ivaretar lokale forutsetning i hht brukergrupper sine behov og kommunale tjenester sine ressurser og erfaringer.

Tjenesteinnholdet skal komme fram til brukere i et samspill mellom kommunen(e) og statsetat slik at målsetninger om aktivitet, arbeid og hjelp til selvhjelp ivaretas.

 

Kommunale tjenester i NAV

For å oppnå en helhetlig lokal velferdsforvaltning forutsettes det at en utvider tjenestetilbud fra den minimumsløsningen som foreslås fra statlig hold, til å omfatte kommunale tjenester som;

Økonomisk sosialhjelp kap.5

Råd og veiledning

Rus

Hele barneverntjenesten

Husbankens Bostøtte ordning

Gjeldsrådgivning

Flyktningarbeid

Mål indikatorer for tjenesteområdene etableres før oppstart av ny organisasjon. Fleksibel tjenestetilpasning og effektiv ressursbruk er styrende. Det bør bli et mål som sikrer at en part ikke kan ”lykkes” uten at den andre ”lykkes”, slik at kommunal og statlig nivå forplikter hverandre.

En ny tjeneste med nye virkemidler og metoder er en klar målsetning.

 

Organisering

Det legges opp til en Interkommunal organisering ut fra dagens interkommunale modell. Framtidig lokalisering avklares før organisasjon er etablert.

Det bør etableres en robust og lærende organisasjon som har optimale rammer framover i et 3-5 års perspektiv etter etablering. Evaluering etter perioden må konkretiseres.

 

Ledelse

Det legges opp til kommunal ledelse av NAV kontor. Styringen med klare ansvarslinjer vil kunne føre til enkel, oversiktlig og gjennomsiktig styring og ledelse.

For å få til samhandling kommunalt -og statlig nivå må det være avklarte mål med ledelse. En er avhengig av et positivt samspill og gode relasjoner for å lykkes.

 

Kostnader

Det skal være en deling av kostnader i fht etablering av praktiske løsninger. Dette konkretiseres i avtaleform.

Felles driftsutgifter avtales før oppstart av NAV.

Kostnader til Ikt løsninger skal være avklart før etablering av NAV.

Tjenestene legger opp til å dekke kostnader inntil etablering av NAV i eget budsjett. Når ulike forhold er avklart, vil det bli vurdert å fremme egen sak på eventuelle kostnader.

 

Forhold til andre kommunale tjenester

Selv om NAV etableres vil behov for tverrfagligsamarbeid likevel vær til stede i fht både kommunale og andre tjenester. Det etableres gode rutiner for slikt samarbeid der dette ikke allerede er etablert.

En skal utnytte de allerede etablerte kommunale forhold, funksjoner, tekniske løsninger osv. der det er mulig.

 

Brukermedvirkning

Det skal sikres brukermedvirkning og informasjon.

Brukergruppene skal gis rom for innspill i prosessen. Her er ulike tilnærminger mulig å gjennomføre.

De ansatte skal delta i prosessen. Det skal sikres en god informasjonsflyt.

Lokale arbeidstaker representanter inkluderes i prosessen.

 

Framdrift etablering NAV Flesberg og Rollag

Opprette arbeidsgruppe bestående av ledelse administrativt og politisk og ansatte. Her kan en sette sammen en gruppe fra begge kommuner, praktiske og ressursbesparende forhold ivaretas.

Oppfordre Kongsberg regionen til å delta aktivt for kommunen i NAV etableringen.

Det etableres fast kommunikasjon med statlige aktører lokalt før sommer 2006, informasjon om kommunal målsetning/mandat.

Kommunikasjon videreføres høst 2006. NAV fylkesvise representanter inviteres med. Kommunene har som mål om etablert NAV innen utgangen av 2007.

Innledende samhandling (denne fase) med statlig aktør må medføre nytt mandat som forankres politisk og administrativt.

 

PS 25/06         Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Kongsberg og Numedal

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Saksordfører hadde forfall og komiteleder Anne-Liz Lande orienterte om at ordføreren fikk fullmakt etter komitemøtet til å samordne 2 representanter fra Numedal. For inneværende periode til 2007 har Flesberg og Rollag faste plasser. Fra 2007-2011 har Nore og Uvdal fast plass, mens Rollag og Flesberg må bli enige om hvem som får fast plass og varaplass.

Repr. Jon Olav Berget, Sp, bemerket at komiteen foreslo Anne-Liz Lande i pkt. 2., men at dette ikke er kommet med i punktet.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, foreslo som representant i pkt. 2: Anne-Liz Lande.

Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt med Bekjordens forslag  til representant i  pkt. 2

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

1.      Selskapsavtale for gjennomgående pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Numedal og Kongsberg, vedtas.

  1. Representasjon fra Numedalskommunene rullerer mellom kommunene. Den kommunen som ikke er representert stiller med vara for begge. Ordføreren gis fullmakt til å finne en løsning på hvilke kommuner som skal representere Numedalskommunene i samråd med Rollag og Nore og Uvdal kommune. Komiteens forslag til Flesberg kommunes kandidat (er): Anne-Liz Lande.

 

PS 26/06         Forslag til pris for tjenesten "trygghetsalarm"

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

I tråd med saksutredningen etableres det en månedsavgift på kr. 100,- på bruk av kommunens trygghetsalarmer.

 

PS 27/06         Søknad om godkjenning av Lyngdal nye barnehage

Behandling i kommunestyret 11.05.2006:

Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens anbefaling.

Vedtak i kommunestyret 11.05.2006:

  1. Lyngdals nye barnehage gis godkjenning for inntil 36 plasser for barn i alderen 0-6 år med daglig oppholdstid inntil 9,5 timer fra august 2006.
  2. Godkjenning gis under forutsetning av at eier driver i samsvar med lover, forskrifter og annet regelverk som omhandler barnehagedrift.
  3. Godkjenning gis under forutsetning av at eier oppfyller det en har beskrevet i søknaden/saken (forslag til vedtak) og innebærer retting av de krav/mangler som er påpekt i søknaden/saken (forslag til vedtak), og som måtte komme i etterkant av denne saken. I hovedsak må dette være på plass før oppstart:

-innsending av foretaksnummer, fremleggelse av tilfredsstillende politiattest for eier og ansatte, og krav etter forskrift om miljørettet helsevern og brannvern.