FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

torsdag 18.03.2010

kl. 13:00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 6/10

Meldinger 18.mars 2010

 

PS 7/10

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013 - ny behandling

Pia Øberg

PS 8/10

Finansiering av nytt ventilasjonsanlegg mm. v/ Flesberg ungdomsskole

Eilev Bekjorden

PS 9/10

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering 2010

Oddvar Garås

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.03.2010

Arkiv               

 

Saksmappe     

2010/86

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 18.mars 2010

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

18.03.2010

6/10

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

1. Økonomistatus pr. 28.02.10 – orientering i møtet

 

2. Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak pkt. 11:

 

Rådmannen bes oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide et forslag til ”Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune”. Programmet skal innehold konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

 

Meldingen legges opp som en orientering og drøfting om videre fremdrift.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.03.2010

Arkiv               

145

Saksmappe     

2009/522

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013 - ny behandling

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

18.03.2010

7/10

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Saken legges frem uten anbefaling.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok 18.02.10, under sak 8/10, å ta krav om lovlighetskontroll av budsjettvedtak 2010, av 10.12.09, til følge. Konsekvensen av dette er at årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 er erklært ugyldig, og at saken således må undergis ny behandling.

Dokumenter til saken er vel kjente, og er fra tidligere behandling i hende hos representantene og tilgjengelig på kommunens nettsider.

Rådmannen har etter budsjettvedtaket 10.12.09 oversendt saken til godkjenning hos fylkesmannen, og igangsatt prosess administrativt i forhold til vedtaket. Av de større sakene i budsjettvedtaket er det satt i gang et arbeid knyttet til ventilasjonsanlegg (investering) ved Flesberg skole som fremmes i egen sak.

På driftssiden har ledergruppen startet arbeidet med følge opp punktet i vedtaket om ”å fortsette kostreduksjonsprosessen med sikte på å gjøre opp regnskapet for 2010 med en resultatgrad på 1,5%.”

Av kortsiktige tiltak nevnes at samtlige vakante stillinger, med unntak av stillinger som inngår i turnus eller annet vaktsystem direkte knyttet til brukere, skal vurderes av ledergruppen før de lyses ut. Likeledes skal kommunens behov ses under ett før stillinger lyses ut.

I forhold til det mer langsiktige målet om å komme med forslag til tiltak til 1. tertialrapport har en gjort følgende fordeling i forhold til å komme med forslag til reduksjoner (referat ledergruppen):

”Beløp (årsverk) fordeles etatsvis og forslag til tiltak fremmes for ledergruppa for videre bearbeiding. Rammereduksjon ut fra en prosentvis fordeling: Politisk 25.000, Fellestjenesten 150.000, O/K 450.000, NAV 70.000, H/O: 460.000, TPR: 140.000”

I etterkant er beløpet for Fellestjenesten redusert noe da de samlede utgiftene her er tilknyttet har sammenheng med resten av kommuneorganisasjonen og interkommunalt samarbeid.

Vurdering:

Saken legges frem uten anbefaling, da rådmannens behandling og anbefaling var ferdigstilt til formannskapets behandling den 26.11.09. Det er siden den gang ikke fremkommet nye momenter som er vesentlig endret i forhold til de forutsetninger som da lå til grunn (skatt, rammetilskudd m.v.).

Rådmannen vil i egen sak orientere formannskapet i møte om økonomistatus etter årets 2 første måneder, men dette er i skrivende stund ikke klart.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.03.2010

Arkiv               

663

Saksmappe     

2010/133

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Finansiering av nytt ventilasjonsanlegg mm. v/ Flesberg ungdomsskole

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

18.03.2010

8/10

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. At foreslåtte byggearbeider for ventilasjon, hovedtavle, takpapp etc ved Flesberg ungdomsskole, blir realisert i 2010, innenfor en kostnadsramme på 4. millioner, vedtas.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak på 4,0 millioner.
 3. Søknad sendes Husbanken om rentekompensasjon.
 4. Dersom det etter anbudsinnhenting viser seg at forelagt budsjett ikke holder, så må saken gis ny behandling.
 5. Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning.  Konsekvenser at låneopptaket innarbeides i økonomiplanen.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Teknikk, Plan- og ressurs har bedt to forskjellige konsulenter om å se på løsninger for nytt ventilasjonsanlegg ved Flesberg ungdomsskole.  Løsningene er utarbeidet basert på luftmengder etter byggeforskriftene.  Begge forslagene har kommet opp med ett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for ett forsvarlig energiforbruk.

Begge forslagene opererer med en budsjettpris, men det ene forslaget kun er kostnadsberegnet for ventilasjonsjonsalegg tar det andre kostnadsoverslaget hensyn til elektro og bygningsmessige arbeider.  Ved utarbeidelse av nevnte forslag har det kommet frem at hovedtavlen for strøminntak bør skiftes, det samme bør pappen på taket. man får da følgende kostnadsoverslag:

Ventilasjonsanlegg, elektroanlegg,                                                                                       bygningsmessige kostnader inkl mva                       kr. 2.700.000,-

Ny hovedtavle, papp og vifterom mm                      kr.    781.250,-.

Sum                                                                           kr. 3.481.250,-

            Konsulentkostnader 8 %                                           kr.    278.500,-

            Eventuelt 7 %                                                            kr.    250.000-

            TOTALT                                                                   KR. 4.000.000,-

Totalsummen er lik hva som er avsatt i økonomiplan perioden.

 

Vurdering:

Rådmannen mener at det vil være dumt ikke å gjøre alle nevnte arbeider, dersom man først bestemmer seg for å installere ventilasjonsanlegg ved ungdomsskolen.

Flesberg kommune kan søke Husbanken om rentekompensasjon for tiltak ved skolebygg.  Dette kan først gjøres etter at det er fattet ett bindende vedtak og anbudsinnhenting.  For om mulig å ferdigstille dette inneværende år, har rådmannen gitt klarsignal til at anbud kan utarbeides, under forutsetning av at dette stoppes dersom politikerne er av en annen formening.

Dersom politikerne ønsker å realisere prosjektet gis rådmannen fullmakt til å foret låneopptak på 4. mill til nytt ventilasjonsanlegg, hovedtavle, takpapp etc ved Flesberg ungdomsskole.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.03.2010

Arkiv               

080

Saksmappe     

2007/183

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering 2010

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

18.03.2010

9/10

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 1. Folkevalgtes arbeidsvilkår (m/endringer i k.sak 42 i møte 20.09.07)
 2. Brev av 19.12.2009 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr. godtgjørelse til representantskapets medlemmer.

Saksopplysninger:

I hht folkevalgtes arbeidsvilkår skal satsene for faste godtgjøringer og møtegodtgjøringer tas opp til vurdering etter 2 år av valgperioden og hele reglementet ved utgangen av hver kommunevalgperiode.

På spørsmål om folkevalgtes arbeidsvilkår i kommunestyrets møte 19.02.2010 opplyste ordføreren at saken kommer til politisk behandling i neste kommunestyremøte.

Buskerud Kommunerevisjon IKS har i brev av 19.12.2009 orientert om at hver enkelt kommune fra 01.01.2010 må godtgjøre sine representantskapsmedlemmer etter kommunens bestemmelser.

Ordføreren foreslår følgende endringer i reglementet:

Tillegg pkt A.3 Bevertning

2. Ved kommunestyremøter gis en enkel bevertning ½ før møtet starter.

Nytt pkt A.5 Utsending av saksliste/utskrift

 1. Saksdokumentene til komiteene sendes senest 10 dager før møtet.
  Saksdokumentene til øvrige kommunale utvalg sendes senest 5 dager før møtet.
 2. Utskrift sendes medlemmene pr mail.
 3. Saksdokumentene til formannskapet, komiteene (og kommunestyret) sendes kommunestyrets medlemmer og 1. varamedlem.
 4. Lederne i de politiske partiene får tilsendt saksdokumentene til komite/-formannskaps- (og kommunestyre)møtene.

Tillegg pkt. C.1 Møtegodtgjørelse m.m.:

 1. Varaordføreren gis en årlig godtgjøring tilsvarende 3 % av ordførerens godtgjøring.
  Varaordføreren gis møtegodtgjørelse ved deltakelse i møter i styrer/råd/utvalg. Varaordføreren gis godtgjøring som ordfører dersom hun/han fungerer som ordfører i ordførerens fravær (gjelder ikke ferie).

Tillegg pkt. C.2 Telefongodtgjørelse:

 1. Dokumentasjon av faktiske medgåtte telefonutgifter i forhold til skattlegging av godtgjøring er den enkelte mottakers ansvar.

Nytt pkt. E Informasjon til andre

 1. Politisk møtekalender og sakspapirene til komite-, formannskaps- og kommunestyremøtene publiseres på kommunens hjemmeside.
 2. Kommunestyrets møter videooverføres.
 3. Vedtak i kommunestyret og fast utvalg for plansaker publiseres på kommunens hjemmeside.

Vurdering:

Rådmannen fremmer ingen anbefaling i saken.