FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

04.02.2010

kl. 13:00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 2/10

Nytt overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen

Pia Øberg

PS 3/10

Sluttbehandling av kommunedelplan for Blefjell

Oddvar Garås

PS 4/10

Fritak fra politisk verv

Kåre Oddvar Kjennerud

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.12.2009

Arkiv               

026

Saksmappe     

2009/983

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Nytt overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

04.02.2010

2/10

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen 2010 – 2021 vedtas.

Vedlegg:

«Overordnet styrings- og strategidokument 2010 – 2021»

Saksopplysninger:

Kongsbergregionen ble formelt stiftet 8. februar 2005. Kongsbergregionen er et samarbeids- og interesseorgan for de samarbeidende kommunene – og opprettet i h.h.t. kommunelovens § 27. Arbeidet ledes av et styre bestående av de 7 ordførerne: Regionrådet. Gjeldende strategiplan utløper i 2010.

 

Strategiprosessen ble innledet høsten 2008 som del av et følgeevalueringsprosjekt i regi av KS og NIVI analyse as (FoU-prosjekt) med varighet fra 2007-2009, som blant annet resulterte i et utfordringsnotat. Strategiprosessen ble formelt igangsatt i januar 2009 med utsendelse av et debatthefte til kommunene som grunnlag for å starte interne drøftinger i den enkelte kommune, fram mot drøftinger i representantskapet (formannskapene) den 1. april d.å. Regionrådet la til grunn at formålsparagrafen fortsatt har gyldighet, og presiserte formålet med strategiarbeidet til å være:

·         Utarbeide et nytt styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen

·         Avklare/avstemme forventninger

·         Tydeliggjøre satsningsområder

·         Vurdere strategier og arbeidsformer

 

I forbindelse med at representantskapet (formannskapene) møttes til nye drøftinger rundt temaet den 21. og 22 september – ble det sendt ut nok et debatthefte. Dette dokumentet dokumenterte prosessen fram til da, og utfordret formannskapsmedlemmene i kommunene på forslag til bl.a. satsingsområder og strategier.

 

I h.h.t. regionens vedtekter har regionrådet ansvar for å utarbeide forslag til strategier. Slike skal drøftes med formannskapene i kommunene. Endelig behandling av regionrådets forslag skjer ved at kommunene behandler og gjennom vedtak godkjenner dette.

 

Nytt overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen er utarbeidet på bakgrunn av prosess der formannskapene har vært involvert (representantskap), og er vedtatt i regionråd den 20.10.09 i sak 059/09. Dette legges nå fram for endelig godkjenning i det enkelte kommunestyre.

 

Dokumentet som fremmes til behandling er det «materielle» resultat av strategiprosessen i 2009 kalt «Kongsbergregionen – vegen videre». For dokumentasjon og informasjon om prosessen er det utarbeidet et grunnlagsdokument som oppsummerer denne. Dette dokumentet har fått navnet «Kongsbergregionen – vegen videre, dokument 3».

 

For dokumentasjon og informasjon om prosessen ellers vises det til www.kongsbergregionen.no – der man under fanen «referater» vil finne mye dokumentasjon knyttet til representantskapets konferanser hhv 1 april 2009, og 21 og 22 september 2009

 

I utarbeidelsen av dokumentet har det vært vektlagt å forholde seg til at dette skal ha en overordnet karakter – og være så kortfattet som mulig. Det legges så opp til at det utarbeides strategiske planer knyttet til hvert av de foreslåtte satsingsområder. Disse skal så igjen være utgangspunkt for et årlig handlingsprogram for Kongsbergregionen. Regionrådet har lagt til grunn en ambisjon om å få utarbeidet disse strategiske planene i løpet av 2010, slik at man også ved inngangen av 2011 kan få på plass et handlingsprogram.

 

Det overordnede styrings- og strategidokumentet vil rulleres hver 4. år – første gang i 2013.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det nye overordnede styrings- og strategidokumentet vedtas slik det foreligger.

Dokumentet har, og skal ha, en overordnet karakter, og er resultatet av en grundig prosess med sterk grad av involvering av formannskapene i regionen. I og med at dokumentet er grundig bearbeidet gjennom flere instanser og samlinger, så er det ikke lagt opp til at man i den politiske behandling i kommunene skal gjøre lokale tilpasninger eller endringer. Det hører hjemme når man skal gå inn i de konkrete satsningsområder og tiltak som følger av hovedstrategiene.

Rådmannens vurdering er at det nye styrings- og strategidokumentet understreker betydningen av Kongsbergregionen som en strategisk allianse som skaper merverdi for den enkelte kommune i samarbeidet.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

18.01.2010

Arkiv               

143

Saksmappe     

2005/68

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

 

Sluttbehandling av kommunedelplan for Blefjell 2004-2025

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

04.02.2010

3/10

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

·         Kommunestyret vedtar kommunedelplan for Blefjell 2004-2025 med revidert planbestemmelse § 3.2. Planbestemmelsen er endret noe i samsvar med rådmannens kompromissforslag, basert på avklaringer med Miljøverndepartementet og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hele kommunedelplan for Blefjell har nå rettsvirkning.

·         Ny § 3.2: LNF Sone 2: Område for spredt eksisterende ervervsbebyggelse på setervoller (jf. Pbl. § 20-4, c)

På setervoller i sone 2 tillates restaurering og gjenreising av eldre bygninger. Restaurering skal ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø og kulturlandskap mht arkitektur, farge- og materialbruk. Det forutsettes at restaurering og gjenreising skjer som ledd i gårdstilknyttet reiselivsrettet næringsvirksomhet med inntil 15 senger pr. setervoll (ikke pr. eiendom). Bygningene kan ikke brukes som fritidsbebyggelse. Det kan tillates mindre påbygg og tilpasninger for å utøve virksomheten. Tiltakene må ikke medføre nye veier eller andre varige terrenginngrep og for øvrig være i tråd med retningslinjene for fylkesdelplanen for Blefjell. Det kreves detaljplan før tiltak kan gjennomføres. Ved utarbeidelse av planer skal det vurderes om tiltakene vil gi negative konsekvenser for villrein, øvrig vilt, fisk, friluftsliv, kulturminner og kulturlandskap. Det tillates ikke tiltak som kommer i konflikt med villreininteressene.

Ved søknad om påbygg og gjenreising som ledd i gårdstilknyttet næringsvirksomhet, skal det foreligge dokumentasjon på næringsvirksomheten. Eksisterende sengeplasser på setervollene må inngå i totalvurderingen av overnattingstilbudet knyttet til reiselivsbasert næringsvirksomhet. Gunnulfsbu skal regnes som én setervoll. Mindre påbygg regnes som inntil 25 % av eksisterende areal (BYA). Detaljplan må sendes regionale myndigheter til uttalelse.

Vedlegg:

1.      Tilbakemelding fra Fylkesmannens miljøvernavdeling 3. november 2008.

2.      Protokoll fra kommunestyresak 58/08.

3.      Uttalelse fra Villreinnemnda for Brattefjell - Vindeggen, Blefjell og Norefjell – Reinsjøfjell 16. september 2009.

4.      Tilbakemelding fra Miljøverndepartementet 10. november 2009.

5.      Tilbakemelding fra Miljøverndepartementet 25. november 2009.

6.      Tilbakemelding fra Fylkesmannens miljøvernavdeling 22. desember 2009.

 

Alle tidligere dokumenter i saken ligger på kommunens hjemmesider under kommunedelplan for Blefjell.

 

Saksopplysninger og vurderinger:

Flesberg kommune har gjennomført et omfattende kommunedelplanarbeid for Blefjell, fra oppstart i mai 2003 til kommunestyrets sluttvedtak i juni 2005. Planen ble da vedtatt av kommunestyret uten at innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud var løst.

Etter dette avgjorde Miljøverndepartementet innsigelsene i juli 2006.

Flesberg kommune har fra da av kunnet praktisere planen på store deler av fjellet, men det har fortsatt gjenstått noen endelige avklaringer med Fylkesmannens miljøvernavdeling på to av innsigelsespunktene. Dette gjaldt omfang av spredt hytteutbygging på den nordre delen av Blefjell ved Kyrkjevatn/Hånevatn og endelige bestemmelser knyttet til seterbebyggelsen i LNF sone 2.

Før endelig avslutning av planen har derfor følgende måtte avklares:

·         Bestemmelser i § 3.2. LNF sone 2 – Setervoller.

·         Kart og bestemmelser i det omgjorte byggeområdet på nordre Ble mot Rollags grense.

 

Formannskapet vedtok i sitt møte 19. juni 2008 å sende forslag til kommunedelplan for Blefjell på ny høring (f. sak 30/08). Det ble enighet om omfang og lokalisering av ny hyttebebyggelse på nordre Blefjell, men innsigelsen til bestemmelsen i § 3.2 ble opprettholdt.

Kommunedelplan for Blefjell ble vedtatt av kommunestyret 11. desember 2008, der § 3.2 ble unntatt rettsvirkning.

Videre prosess etter desember 2008:

  • Oversendelse av saken til Miljøverndepartementet (via Fylkesmannen) 13. mars 2009. Anmodning om avklaringer av hvordan fylkesdelplanen for Blefjell skal tolkes med hensyn på muligheten for gjenreising av sammenraste seterbygg og om man skal regne med eksisterende, intakte seterbygg når antallet sengeplasser skal utregnes. Vi ba også om å få en utdyping av hva som menes med seter/anlegg i § 1.2.3 i planretningslinjene.
  • Tilbakemelding fra Miljøverndepartementet 10. november 2009 (se vedlegg).
  • Tilbakemelding fra Miljøverndepartementet 25. november 2009 (se vedlegg).
  • Tilbakemelding fra Fylkesmannens miljøvernavdeling 22. desember 2009 (se vedlegg).

 

Rådmannens vurdering:

Rådmannen mener at kommunen nå har fått de nødvendige avklaringer fra sentralt hold for å kunne vedta en omforent planbestemmelse vedr. restaurering og gjenreisning på de ulike seterområdene på Blefjell. Det har også blitt særskilt avklart at Gunnulfsbuene skal regnes som en setervoll, uavhengig av antall eiendommer.

Konklusjon:

·         Kommunestyret vedtar kommunedelplan for Blefjell 2004-2025 med revidert planbestemmelse § 3.2. Planbestemmelsen er endret noe i samsvar med rådmannens kompromissforslag, basert på avklaringer med Miljøverndepartementet og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hele kommunedelplan for Blefjell har nå rettsvirkning.

·         Ny § 3.2: LNF Sone 2: Område for spredt eksisterende ervervsbebyggelse på setervoller (jf. Pbl. § 20-4, c)

På setervoller i sone 2 tillates restaurering og gjenreising av eldre bygninger. Restaurering skal ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø og kulturlandskap mht arkitektur, farge- og materialbruk. Det forutsettes at restaurering og gjenreising skjer som ledd i gårdstilknyttet reiselivsrettet næringsvirksomhet med inntil 15 senger pr. setervoll (ikke pr. eiendom). Bygningene kan ikke brukes som fritidsbebyggelse. Det kan tillates mindre påbygg og tilpasninger for å utøve virksomheten. Tiltakene må ikke medføre nye veier eller andre varige terrenginngrep og for øvrig være i tråd med retningslinjene for fylkesdelplanen for Blefjell. Det kreves detaljplan før tiltak kan gjennomføres. Ved utarbeidelse av planer skal det vurderes om tiltakene vil gi negative konsekvenser for villrein, øvrig vilt, fisk, friluftsliv, kulturminner og kulturlandskap. Det tillates ikke tiltak som kommer i konflikt med villreininteressene.

Ved søknad om påbygg og gjenreising som ledd i gårdstilknyttet næringsvirksomhet, skal det foreligge dokumentasjon på næringsvirksomheten. Eksisterende sengeplasser på setervollene må inngå i totalvurderingen av overnattingstilbudet knyttet til reiselivsbasert næringsvirksomhet. Gunnulfsbu skal regnes som én setervoll. Mindre påbygg regnes som inntil 25 % av eksisterende areal (BYA). Detaljplan må sendes regionale myndigheter til uttalelse.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2010

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/1157

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Fritak fra politisk verv

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

04.02.2010

4/10

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Geir Marstein gis fritak fra vervet som varamedlem til komiteen for næring og ressurs.
  2. Som nytt varamedlem velges

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Geir Marstein søker ved brev av 17.12.09 fritak for politiske verv fordi han flytter fra Flesberg kommune.

Marstein har følgende verv:

  • Kommunestyrerepresentant for Høyre
  • Varamedlem til komiteen for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker
  • Utvalgsmedlem Kongsberg tingrett

1. vararepresentant til kommunestyret for Høyre, Helga Bratås, rykker opp som fast representant.

Når det gjelder komiteen for næring og ressurs, må kommunestyre behandle søknad om fritak og eventuelt velge nytt varamedlem.

Komiteen for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker 2007 – 2011:

Arbeiderpartiet og Høyre

Medlemmer

1.       Brynjulf Hansen - leder

2.       Arne S. Sørensen - nestleder

3.       Gunvor Bekjorden

4.       Helga Bratås

Varamedlemmer

1.       Trygve Strand

2.       Geir Marstein

3.       Wenche Låg Breivik

4.       Rune Myrland Johannessen

5.       Anne Lise Dildok

6.       Anne Bekkhus

Fremskrittspartiet og Senterpartiet

 

Medlemmer

1.       Anne-Liz Lande

2.       Gunnar Grette

3.       Knut Klev

 

Varamedlemmer

1.       Øivind Høimyr

2.       Terje Sandbæk

3.       Anni Løvlid

4.       Niri Baklid

5.       Nils Molia

6.       Grethe Kristine S. Enderud

7.       Ragnhild Garås

I hht domstolloven skal utvalgsmedlem som flytter fra kommunen, slettes som medlem. Kongsberg tingrett er orientert ved brev av 18.12.2009.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at søknad om fritak innvilges og at det velges nytt varamedlem.