FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

 

Møtedato:

torsdag 17.12.2009

kl. 08:30

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 45/09

Kommuneplan Flesberg 2009-2025. Vurdering av innspill etter førstegangshøring.

Pia Øberg.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.11.2009

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/644

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

Kommuneplan Flesberg 2009-2025. Vurdering av innspill etter førstegangshøring.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

33/09

formannskapet

03.12.2009

43/09

formannskapet

17.12.2009

45/09

 

Rådmannens anbefaling:

Formannskapet gir anbefaling i vedlagte tabell om den videre håndtering av de innkomne uttalelser der det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre det.

Behandling i formannskapet 26.11.2009:

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, la fram følgende forslag:

Saken utsettes fordi den er svært kompleks og behandling på samme møtedag som økonomiplan skal behandles er uheldig.

Formannskapet vedtok enstemmig Bekjordens utsettelsesforslag med følgende tillegg:

Saken behandles på ekstraordinært formannskapsmøte torsdag 3.12.09 kl. 8.30

Vedtak i formannskapet 26.11.2009:

Saken utsettes fordi den er svært kompleks og behandling på samme møtedag som økonomiplan skal behandles er uheldig.

Saken behandles på ekstraordinært formannskapsmøte torsdag 3.12.09 kl. 8.30

Behandling i formannskapet 03.12.2009:

Kommuneplanlegger Jorunn Skram Trømborg var tilstede. Brev fra Fylkesmannen om kommuneplanen - presisering av tidligere høringsuttalelser, datert 2.12.09, ble delt ut.

Punktene til og med 17 ble behandlet.

Det ble berammet et nytt ekstraordinært formannskapsmøte der punktene fra og med 18 skal behandles: Torsdag 17.desember 2009 kl. 08.30 på kommunestyresalen.

1. Universell utforming skal ses i sammenheng med arbeidet med folkehelseplanen.

2. Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling

3. Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling

 4. LNF 1 skal brukes som benevnelse

5. Vedtak i formannskapet 26.11.09

6. Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

7. Ingen kommentar

8. Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

9. Ingen kommentar

10. Formannskapet anbefaler at tomtene opprettholdes.

11. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak.

a)    Formannskapet anbefaler at byggeområde for boliger nr. 7 Kvear opprettholdes. Vegadkomst må være ordnet før byggestart.

b)    Formannskapet opprettholder tidligere vedtak.

c)    Justering gjennom endrede bestemmelser. Lager en bestemmelse ut i fra type næringsområde. Detaljhandel inngår ikke i bestemmelsen.

d)    Repr. Eilev Bekjorden, FrP, opprettholdt formannskapets tidligere vedtak om 75 meters byggeforbud til Lågen/større vann. Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap, foreslo 100 meters byggeforbud til Lågen/større vann. Ved alternativ votering mellom Bekjordens forsalg og Kjenneruds forslag, vedtok formannskapet med 3 mot 2 stemmer Kjenneruds forslag. Vedtak: 100 meters byggeforbud mot Lågen/ større vann.

e)    Formannskapet opprettholder tidligere vedtak.

f)     Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

g)    Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

h)    Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

i)      Ny bestemmelse utformes som åpner for kjøpesentre i alle 4 tettsteder.

j)      Avsnitt 1.  Drøfte med DN om praksis og hva som kreves. Kan kommunen gi dispensasjon på barmark og på snødekt mark? Avsnitt 2. Innspillet tas til følge.

Faglige råd:

a)    Grensene i gjeldende plan brukes.

b)    Endres fra retningslinje til opplysning.

c)    Presiseres til igangsatt.

d)    Nei, ikke behov for dette.

e)    Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

f)     Formannskapet anbefaler planforslagets retningslinjer.

g)    Formannskapet sluttet seg til innspillet, ok, dette er i prosess.

h)    Dette er i prosess.

i)      Viser til nytt planregister.

j)      Nei

k)    Ok

l)      Ok

m)  Avsnitt 2 og 3 ok

n)    Ok

o)    Ok

p)    Ok

q)    Innspillet etterkommes ikke, Jfr.  § 9, om kommunalt planregister.

r)     Ok

s)    Ok

NVE. Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2009-2025. Se § 1.5 Risiko og sårbarhet. Siste punkt: Det tillates ikke ny bebyggelse  eller større tiltak på eksisterende bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for 200-års flom, med mindre det utføres sikringstiltak.

Statens Vegvesen.

a)    Formannskapet opprettholder forslag om boligfelt på Kvear.

b)    Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

Faglige råd:

a)    ingen kommentar

b)    Ingen kommentar

c)    Formannskapet opprettholder disse tomtene, og går imot både Vegvesenets og rådmannens faglige råd.

12. LNF 1

13.

a)    Næringsområdet Konningen Nord - strykes.           

b)    Næringsområdet ved Dyrebu/Sandbæk  opprettholdes. Må gjennomgå konsekvensutredning og ut på høring under forutsetning av at grunneier er forespurt og positiv.

14.  LNF 1

15. Jfr. pkt. 11., ok. Ny vegløsning må innarbeides.

16. Formannskapet sluttet seg til innspillet, ok.

17. Formannskapet sluttet seg til rådmannens kommentar.

Vedtak i formannskapet 03.12.2009:

Det ble berammet et nytt ekstraordinært formannskapsmøte der punktene fra og med 18 skal behandles: Torsdag 17.desember 2009 kl. 08.30 på kommunestyresalen.

1. Universell utforming skal ses i sammenheng med arbeidet med folkehelseplanen.

2. Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling

3. Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling

 4. LNF 1 skal brukes som benevnelse

5. Vedtak i formannskapet 26.11.09

6. Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

7. Ingen kommentar

8. Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

9. Ingen kommentar

10. Formannskapet anbefaler at tomtene opprettholdes.

11. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak.

a)    Formannskapet anbefaler at byggeområde for boliger nr. 7 Kvear opprettholdes. Vegadkomst må være ordnet før byggestart.

b)    Formannskapet opprettholder tidligere vedtak.

c)    Justering gjennom endrede bestemmelser. Lager en bestemmelse ut i fra type næringsområde. Detaljhandel inngår ikke i bestemmelsen.

d)    Repr. Eilev Bekjorden, FrP, opprettholdt formannskapets tidligere vedtak om 75 meters byggeforbud til Lågen/større vann. Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap, foreslo 100 meters byggeforbud til Lågen / større vann. Ved alternativ votering mellom Bekjordens forsalg og Kjenneruds forslag, vedtok formannskapet med 3 mot 2 stemmer Kjenneruds forslag. Vedtak: 100 meters byggeforbud mot Lågen/ større vann.

e)    Formannskapet opprettholder tidligere vedtak.

f)     Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

g)    Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

h)    Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

i)      Ny bestemmelse utformes som åpner for kjøpesentre i alle 4 tettsteder.

j)      Avsnitt 1.  Drøfte med DN om praksis og hva som kreves. Kan kommunen gi dispensasjon på barmark og på snødekt mark? Avsnitt 2. Innspillet tas til følge.

Faglige råd:

a)    Grensene i gjeldende plan brukes.

b)    Endres fra retningslinje til opplysning.

c)    Presiseres til igangsatt.

d)    Nei, ikke behov for dette.

e)    Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

f)     Formannskapet anbefaler planforslagets retningslinjer.

g)    Formannskapet sluttet seg til innspillet, ok, dette er i prosess.

h)    Dette er i prosess.

i)      Viser til nytt planregister.

j)      Nei

k)    Ok

l)      Ok

m)  Avsnitt 2 og 3 ok

n)    Ok

o)    Ok

p)    Ok

q)    Innspillet etterkommes ikke, Jfr.  § 9, om kommunalt planregister.

r)     Ok

s)    Ok

NVE. Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2009-2025. Se § 1.5 Risiko og sårbarhet. Siste punkt: Det tillates ikke ny bebyggelse  eller større tiltak på eksisterende bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for 200-års flom, med mindre det utføres sikringstiltak.

Statens Vegvesen.

a)    Formannskapet opprettholder forslag om boligfelt på Kvear.

b)    Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

Faglige råd:

a)    ingen kommentar

b)    Ingen kommentar

c)    Formannskapet opprettholder disse tomtene, og går imot både Vegvesenets og rådmannens faglige råd.

12. LNF 1

13.

a)     Næringsområdet Konningen Nord - strykes.    

b)    Næringsområdet ved Dyrebu/Sandbæk  opprettholdes. Må gjennomgå konsekvensutredning og ut på høring under forutsetning av at grunneier er forespurt og positiv.

14.  LNF 1

15. Jfr. pkt. 11., ok. Ny vegløsning må innarbeides.

16. Formannskapet sluttet seg til innspillet, ok.

17. Formannskapet sluttet seg til rådmannens kommentar.

Vedlegg:

Tabell med oppsummering av innkomne uttalelser og rådmannens foreløpige kommentarer. De innkomne uttalelsene ligger i sin helhet på kommunens hjemmesider og på kommunehuset.

Saksopplysninger:

I løpet av førstegangshøringen av kommuneplandokumentene kom det inn 23 skriftlige uttalelser. Det er fremmet innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud og Statens vegvesen. I tillegg er det kommet inn ulike endringsforslag, samt innspill om to helt nye næringsområder.

Etter høringsfristens utløp ble det 22. oktober 2009 avholdt et møte mellom formannskapet og referansegruppa for kommuneplanen. Rådmannen, teknisk sjef og kommuneplanlegger var også til stede. På møtet ble alle høringsinnspillene gjennomgått og drøftet. På bakgrunn av dette ga referansegruppa sin uttalelse 3. november 2009.

6. november 2009 ble det avholdt et møte mellom formannskapet, leder av planutvalget, rådmann, kommuneplanlegger og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Formålet med møtet var å drøfte de innsigelsene som miljøvernavdelingen har fremmet.

Møtet var oppklarende på noen områder. På andre områder må det gjøres nye avklaringer.

Vurdering:

For å opprettholde progresjon mot sluttbehandling av kommuneplanen, anbefaler rådmannen at formannskapet begynner å ta stilling til de innkomne uttalelser og den videre håndteringen der det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre det. Det er særlig viktig å bestemme seg for om forslaget om to nye næringsområdene skal tas videre til konsekvensutredning og høring, samt de øvrige endringsforslag som innebærer ny høring.