FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

torsdag 10.12.2009

kl. 13:00

 

 

Siste nytt ved ordfører. ”Rikets tilstand” ved rådmann.


 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 43/09

Meldinger

 

PS 44/09

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013

Pia Øberg

PS 45/09

Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av GNR 2/1,3. Pbl § 27-2 nr 1

Arne Sørensen

PS 46/09

Prosjektregnskap vei, vann og avløp - Skartumlia Øst

Eilev Bekjorden

PS 47/09

Overformynderi 2010 - 2011/2013

Oddvar Garås

PS 48/09

Eiendomsskatt takstnemnd 2007 - 2011 - fritak

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 49/09

Søknad om spillemidler - ballbinge i Svene, søker Svene IL

Bjørg Homelien

PS 50/09

Søknad om serverings- og skjenkebevilling- Blestølen Kro

Odd Kåre Dalen

PS 51/09

Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2009 - overføring til 2010

Oddvar Garås

PS 52/09

Forhøyelse av festeavgiften på gravsteder i Flesberg

Kåre Oddvar Kjennerud

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.12.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/1120

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

10.12.2009

43/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a), b)

Saksopplysninger:

a)    Hovedutskrift fra kommunestyremøte 5.11.09.

b)    Revidert møteplan for 1.halvår 2010.

 

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2009

Arkiv               

145

Saksmappe     

2009/522

Avd                  

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

34/09

kommunestyret

10.12.2009

44/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.     Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2010 - 2013, samt årsbudsjettet for 2010, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

2.     I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 

3.     For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.     Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.     Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.     Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

7.     Det settes i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede hvor stort inntektspotensialet kan være ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen. Siktemålet er at en skal fremskaffe et beslutningsgrunnlag som er godt nok til å fatte vedtak om gjennomføring.

8.     Rådmannen bes fremme en sak i 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med fokus på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger.

9.     Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Formålet er å avsette 80 % av inntektene i et bundet investeringsfond til ny barneskole og flerbrukshall, og 20 % til kommunens nærings- og utviklingsfond når regelverket for dette er revidert. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens.

10.  Det foretas låneopptak på inntil kr. 5.680.000,- til finansiering av investeringer i 2010. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.

11.  Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Behandling i formannskapet 26.11.2009:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede.

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram et nytt alternativt budsjett på vegne av fra SP, FrP og Høyre, med følgende forslag til vedtak:

”1. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyres budsjett. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3. For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, slik de fremgår av økonomiplanen vedtas med følgende endring:
Det innføres ikke betaling for levering av avfall til Moen Miljøstasjon.
Rådmannen gis fullmakt til å oppjustere miljøavgiften for å kompensere for bortfall av budsjettert inntekt på slikt avfall.

6. Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7. Rådmannen pålegges å sette i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede mulighetene for enda mer interkommunalt samarbeide om ulike kommunale tjenester med nabokommunene. Alle tjenester skal vurderes.

8. Rådmannen organiserer en ordning der det legges til rette for at frivillige og hjemmetjenesten kan drifte dagavdelingen på Flesbergtunet når den ikke er i annen kommunal bruk.

9. Rådmannen bes fremme en sak våren 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med tanke på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger.

10. Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Inntektene skal bindes i et nytt nærings- og utviklingsfond. Regelverket for Fondet skal utarbeides i løpet av 2010. Det forutsettes at kun avkastningen av fondet skal stilles til disposisjon. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens.

11. Rådmannen bes fremme en sak i løpet av første halvår 2010 om strategi for videre deltagelse i interkommunale næringsselskaper.

12. Det foretas låneopptak på inntil kr. 5.680.000,- til finansiering av investeringer i 2010. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.

13. Det innføres ikke eiendomsskatt i Flesberg.              

14. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.”

Repr. Pia Øberg, Ap, kom med følgende tillegg/endringsforslag i rådmannens anbefaling pkt. 1, hovedtiltak 3, ”Endre døgnbemanningen i omsorgsboligen”. s. 37:

”Flesberg Arbeiderparti mener det er viktig å beholde det gode tjenestetilbudet i helse- og omsorgsetaten også i fremtiden.

Derfor vil vi anbefale å ikke kreve 3 % økt driftsresultat i 2010. Dette for å dekke opp noe av budsjettet for helse- og omsorg.

Helse- og omsorg må se hvordan en kan effektivisere tjenestearbeidet på alle områder i etaten. Viktig også å ha fokus på samarbeid både i kommunen og utenfor kommunens grenser.

Vi mener det må bli et sterkt fokus på økte inntekter i kommunen det kommende året.

Vedtaket om netto driftsresultat på 3 % må fortsatt jobbes med i 2010”.

Repr. Oddvar Garås, Sp la fram følgende tilleggsforslag:

”Ordførergodtgjøringen reduseres med 20 % til 80 % (styrker budsjettet med kr. 120.00) fra og med 1.1.10.”

Ved votering falt repr. Garås sitt forslag med 3 mot 2 stemmer.

Det ble avholdt pause/gruppemøte.

Det ble først votert over repr. Øbergs forslag som falt med 3 mot 2 stemmer.

Det ble avholdt nytt gruppemøte

Repr. Bekjorden, Frp, la fram følgende endring i sitt forslag til vedtak pkt. 1, (se endringer i kursiv).

  1. Rådmannens budsjettforslag med de endringer slik de fremkommer i Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyres endringer og tilleggsforslag. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulert regnskapsunderskudd.

Det ble deretter votert alternativt mellom rådmannens anbefaling og Bekjordens forslag til vedtak i alternativt budsjett fra Sp, Frp og Høyre, der rådmannens anbefaling falt med 3 mot 2 stemmer.

Anbefaling i formannskapet 26.11.2009:

1.    Rådmannens budsjettforslag med de endringer slik de fremkommer i Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyres endringer og tilleggsforslag. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulert regnskapsunderskudd.

2.    I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.    For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.    Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.    Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, slik de fremgår av økonomiplanen vedtas med følgende endring:
Det innføres ikke betaling for levering av avfall til Moen Miljøstasjon.
Rådmannen gis fullmakt til å oppjustere miljøavgiften for å kompensere for bortfall av budsjettert inntekt på slikt avfall.

6.    Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7.    Rådmannen pålegges å sette i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede mulighetene for enda mer interkommunalt samarbeide om ulike kommunale tjenester med nabokommunene. Alle tjenester skal vurderes.

8.    Rådmannen organiserer en ordning der det legges til rette for at frivillige og hjemmetjenesten kan drifte dagavdelingen på Flesbergtunet når den ikke er i annen kommunal bruk.

9.    Rådmannen bes fremme en sak våren 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med tanke på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger.

10.  Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Inntektene skal bindes i et nytt nærings- og utviklingsfond. Regelverket for Fondet skal utarbeides i løpet av 2010. Det forutsettes at kun avkastningen av fondet skal stilles til disposisjon. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens.

11.  Rådmannen bes fremme en sak i løpet av første halvår 2010 om strategi for videre deltagelse i interkommunale næringsselskaper.

12.  Det foretas låneopptak på inntil kr. 5.680.000,- til finansiering av investeringer i 2010. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.

13.  Det innføres ikke eiendomsskatt i Flesberg.

14.   Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Vedlegg:

Årsbudsjett 2010 – økonomiplan 2010 - 2013

Saksopplysninger:

Det vises i sin helhet til vedlegg til saken.

Vurdering:

Det vises i sin helhet til vedlegg til saken.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.11.2009

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2008/1270

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av GNR 2/1,3. Sluttbehandling etter pbl § 27-2 nr 1

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

24.11.2009

64/09

kommunestyret

10.12.2009

45/09

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret i Flesberg reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av GNR 2/1,3.
  2. Begrepet ”Kjøresti” i reguleringsbestemmelsene og i reguleringskartets tegnforklaring må erstattes med begrepet ”Stikkveg”.
  3. Tomt nr. 111 må flyttes 10 meter i retning nord, og ca 15-20 meter i retning øst.

Behandling i fast utvalg for plansaker 24.11.2009:

Planutvalget foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i fast utvalg for plansaker 24.11.2009:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret i Flesberg reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av GNR 2/1,3.
  2. Begrepet ”Kjøresti” i reguleringsbestemmelsene og i reguleringskartets tegnforklaring må erstattes med begrepet ”Stikkveg”.
  3. Tomt nr. 111 må flyttes 10 meter i retning nord, og ca 15-20 meter i retning øst.

Vedlegg:

-       Oversiktskart

-       Forslag til reguleringskart, datert 10.12.08 (forminsket)

-       Forslag til reguleringsbestemmelser, daterte 10.03.09

-       FUP-sak 12/09

Saksopplysninger:

Asplan Viak Kongsberg v/Mjølsnes har utarbeidet reguleringsforslaget på oppdrag fra grunneier Pål Steiran. Planen omfatter del av Steirans eiendom Gaaseberget GNR 2/1.

Planområdet grenser ned til nordsiden av Kyrkjevatnet på nordre Ble. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av nye hyttetomter på oppsiden av gjenomgående hovedveg. I forhold til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell er planområdet avsatt til LNF-formål med tillatt spredt hyttebebyggelse – 10 nye tomter. Eksisterende hytter (15) er bygde i medhold av nå utgått disposisjonsplan.

Kommunens faste utvalg for plansaker behandlet reguleringsforslaget sist i møte den 24.03.09, som FUP-sak 12/09. Utvalgets vedtak:

”Det faste utvalg for plansaker vedtar å legge reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av GNR 2/1,3 ut til offentlig ettersyn etter pbl § 27-1 nr 2.

Reguleringskart datert 10.12.08. Reguleringsbestemmelser daterte 10.03.09. Planbeskrivelse datert 09.02.09”.

Offentlig ettersyn ble kunngjort i Lp og på kommunens nettsider. Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, NVE Region Sør og Villreinnemda for Brattefjell/ Vindeggen, Blefjell og Norefjell/ Reinsjøfjell, samt berørte rettighetshavere ble tilskrevet om offentlig ettersyn. Frist for uttalelse ble satt til 16.09.09.

Det er kommet inn 5 uttalelser/ innspill til reguleringsforslaget.

Fylkesmannen i Buskerud

”Vi viser til brev av 24. juni 2009.

Miljømessige forhold:

Planforslaget åpner for ti nye hyttetomter og tilhørende atkomstvei.

Arealet er i kommunedelplanen for Blefjell avsatt til LNF sone 4 der spredt fritidsbebyggelse er tillatt. På østsiden av veien er det tillatt med 10 nye tomter.

Fylkesmannen viser til arealbruken i dette området er fastsatt etter lengre prosess tilknyttet arbeidet med kommunedelplanen. Vi finner at det foreliggende planforslaget i hovedsak er i tråd med overordnet plan. Ut fra arbeidet med kommunedelplanen og en intensjon om en enklere type hyttebebyggelse i de nordlige deler av Blefjell, vil vi likevel anbefale at kommunen vurderer å redusere maksimal hyttestørrelse.

Fylkesmannen kan ikke se at denne saken vil ha negative konsekvenser for nasjonale eller regionale miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder.

Vi ser imidlertid ikke bort fra at saken kan ha betydning for lokale miljøverdier. Det er primært kommunens ansvar å ta hensyn til slike lokale interesser. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale miljøinteresser i tilstrekkelig grad blir ivaretatt.

Landbruks- og næringsmessige forhold:

Reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan for område. Fylkesmannen kan ikke se at forelagt plan kommer i vesentlig konflikt med landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter.

Vi legger merke til at det etter planen ikke skal være tillatt å gjerde inn hyttene, noe vi betrakter som positivt landskapsmessig sett. Det går ikke frem av sakens dokumenter om det er beiting i området. Vi ønsker imidlertid å trekke frem at det i en del områder har oppstått konflikter som følge av beiting og beitedyr nær inntil hytter. Konflikten er i en del tilfeller løst ved at det tillattes gjerde nær hyttene. Dersom det er aktuelt med beiting i område, anbefaler vi kommunen å tenke gjennom problemstillingen før de endelige bestemmelsene for området vedtas.

Fylkesmannens øvrige avdelinger har ikke vesentlige merknader til planforslaget”.

Villreinnemda for Brattefjell/ Vindeggen, Blefjell og Norefjell/ Reinsjøfjell:

”Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn. Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg del av gnr 2/1 i Flesberg kommune.

Saken gjelder:

Villreinnemnda for Brattefjell - Vindeggen, Blefjell og Norefjell - Reinsjøfjell skal uttale seg vedrørende offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse Gaaseberg Flesberg kommune. Frist for uttalelser til plan forslaget er satt til 16. September 2009.

Fakta:

Saken er behandlet i arbeidsutvalget 27. august og 15. september og i samråd med lokal representant i nemnda. PIanområdet ligger på den nordre delen av Blefjell, tett opp til de høyestliggende og mest villmarkspregete partiene av fjellet. Det ligger 15 eksisterende hytter innenfor planområdet. Det legges opptil 10 nye tomter i denne planen, dette er i samsvar med endelig vedtatt kommunedelplan for Blefjell, der det er angitt at det maksimalt kan tillates 10 hytter innenfor området.

Vurdering:

Villreinnemnda skal uttale seg i forhold til villreininteressene i området, og vektlegger i sin vurdering området sin betydning som leveområde og området sin følsomhet ovenfor inngrep. Man vurderer også tiltaket i forhold til om det vil generere økt bruk og mer ferdsel i området.

Tiltak for å sikre villreinen og dens leveområder har sterkt fokus i Regjeringen. Vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arten og dens leve- og trekkområder.

Blefjell har betegnelse som et viktig villreinområde i temaheftet "Villrein og samfunn - en veiledning til bevaring av Europas siste villreinfjell". Det er et viktig mål og bevare og tilrettelegge for en best mulig forvaltning av alle 23 villreinområder i Norge.

Av St.meld.nr 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, fremgår det at ny hyttebygging bør unngås i flere typer områder av hensyn til bl.a. naturverdiene: Leveområder for villrein, randsoner inn mot leveområdene og viktige viltkorridorer er en av typene områder som er pekt på i den nevnte st.meld.

For Flesbergs del av Blefjell er det i dag mellom 2800 - 2900 bygde hytter. Det er i tilegg mellom 200 - 250 godkjente tomter i området. Dette medfører mye menneskelig aktivitet og ferdsel som kan komme i konflikt med villreinens bruk av sine leveområder gjennom ulike deler av året En stor del av ferdselen i Blefjell er også knyttet opp i mot dagsturisme med bakgrunn i Blefjells sentrale beliggenhet i Østlandsområdet. Dette er i all hovedsak knyttet til sørlige deler av Blefjell, men noe dagsturisme er også knyttet opp til områdene ved Fagerfjell.

Jordhøy og Strand (2004) Blefjell- Hyttebygging og villrein tar for seg eksisterende og aktuell kunnskap for denne aktuelle problemstillingen. Rapporten peker på at det i flere tidligere utredninger har blitt antydet at villreinen på Blefjell har blitt presset vestover og i større grad og tatt i bruk skogområdene på telemarkssiden de siste år. Stor menneskelig ferdsel i Blefjell er antatt å være medvirkende årsak til dette.

Når det gjelder konfliktpotensialet i forhold til menneskelig ferdsel og villreinbestanden på Blefjell, så er det videre utbygging opp i mot randsonene tilleveområdene for villrein som er mest konfliktfylt. Videre utbygging vil medføre økt menneskelig aktivitet og ferdsel som vil legge ytterligere press på villreinen i Blefjell.

Villreinnemnda mener at tåleevnen for Blefjellbestanden er nådd i forhold til menneskelig forstyrrelse, og fraråder ytterligere utbygging opp mot randsonene av villreinens leveområder.

Uttalelse:

Villreinnemnda for Brattefjell - Vindeggen, Blefjell og Norefjell - Reinsjøfjell mener at tåleevnen for villreinen i Blefjell er nådd i forhold til menneskelig forstyrrelse, og fraråder ytterligere utbygging opp mot randsonene til villreinens leveområde på Blefjell.

Villreinnemnda mener og at det er vanskelig å forutse hvor mye ferdsel hyttebygging med tilhørende infrastruktur vil generere inn i villreinområdet, og at en derfor må handle etter et "føre var prinsipp", og at dette bør konsekvensvurderes ytterligere”.

Rådmannens kommentar: Reguleringsforslaget anses for å være i tråd med kommunedelplanen for Blefjell.

Villreinnemda for Brattefjell/ Vindeggen, Blefjell og Norefjell/ Reinsjøfjell:

”Generell uttalelse vedrørende utvikling/utbygging i Blefjell området, Flesberg kommune

Saken gjelder:

Villreinnemnda for Brattefjell – Vindeggen, Blefjell og Norefjell – Reinsjøfjell ønsker å uttale seg generelt om utviklingen i Blefjell området, Flesberg kommune i forbindelse med at villreinnemnda nylig har behandlet flere reguleringsplaner i området ved offentlig ettersyn.

Vurdering:

Tiltak for å sikre villreinen og dens leveområder har sterkt fokus i Regjeringen. Vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arten og dens leve- og trekkområder. Blefjell har betegnelse som et viktig villreinområde i temaheftet ”Villrein og samfunn – en veiledning til bevaring av Europas siste villreinfjell”. Det er et viktig mål og bevare og tilrettelegge for en best mulig forvaltning av alle 23 villreinområder i Norge.

Av St.meld.nr 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, fremgår det at ny hyttebygging bør unngås i flere typer områder av hensyn til bl.a. naturverdiene: Leveområder for villrein, randsoner inn mot leveområdene og viktige viltkorridorer er en av typene områder som er pekt på i den nevnte st.meld.

For Flesbergs del av Blefjell er det i dag mellom 2800 – 2900 bygde hytter. Det er i tilegg mellom 200 – 250 godkjente tomter i området. Det er en omfattende turisttrafikk på Blefjell. I turistsesongen kan det være 19 000, personer pr. dag på tur på Blefjell (Garås, 2004). På grunn av Blefjells sentrale plassering i østlandsområdet står dagsturisme for en stor andel av ferdselen, spesielt i sørlige deler.

Fylkesdelplan for Blefjell, ble godkjent av MD juni 2002. Miljøvernministeren uttalte ved godkjenning av denne at: Norge forvalter de siste livskraftige bestander av villrein i Europa, og det forplikter oss også i internasjonal sammenheng”. MD har i merknader til saken blant annet kommentert” Departementet registrerer at sentrale deler av dagens leveområde for villrein er med i planen. I midlertidig er det av stor betydning at også arealdisponeringer i randsonene i dagens leveområder for villreinen vurderes i lys av mulige virkninger for villreinen, herunder reinens behov til ulike tider og for utvandringskorridorer. Spørsmål knyttet til randsonen for villreinens leveområde bør tas opp i videre planlegging og ved revisjon av fylkesdelplanen

Vilreinnemnda mener at kommunen må ta utgangspunktet i villreinens leveområde som vist på temakart 6 til tilhørende fylkesdelplan for Blefjell. Dette kartet viser funksjonsområder for villreinen i Blefjell samt reinens leveområde oppdatert 1997, sum av alle årstider.

Jordhøy og Strand (2004) Blefjell – Hyttebygging og villrein tar for seg eksisterende og aktuell kunnskap for denne aktuelle problemstillingen. Rapporten peker på at det i flere tidligere utredninger har blitt antydet at villreinen på Blefjell har blitt presset vestover og i større grad og tatt i bruk skogområdene på telemarkssiden de siste år. Stor menneskelig ferdsel i Blefjell er antatt å være medvirkende årsak til dette.

Når det gjelder konfliktpotensialet i forhold til menneskelig ferdsel og villreinbestanden på Blefjell, så er det videre utbygging opp i mot randområdene til leveområdene for villrein som er mest konfliktfylt. Videre utbygging vil medføre økt menneskelig aktivitet og ferdsel som vil legge ytterligere press på villreinen i Blefjell.

Villreinnemnda mener at tåleevnen for Blefjellbestanden er nådd i forhold til menneskelig forstyrrelse, og fraråder ytterligere utbygging opp mot villreinens leveområder.

Uttalelse:

Villreinnemnda for Brattefjell – Vindeggen, Blefjell og Norefjell – Reinsjøfjell mener at tåleevnen for villreinen i Blefjell er nådd i forhold til menneskelig forstyrrelse, og fraråder ytterligere utbygging opp mot randområdene til villreinens leveområde i Blefjell.

Villreinnemnda mener og at det er vanskelig å forutse hvor mye ferdsel hyttebygging med tilhørende infrastruktur vil generere inn i villreinområdene, og at en derfor må handle etter et ”føre var prinsipp”, og at dette bør konsekvensvurderes ytterligere.

Villreinnemnda mener videre at avbøtende tiltak må settes inn, for å kanalisere ferdselen bort fra randområdene til villreinens leveområder. Lokalisering av sti og løypenett bør derfor gjennomgås for å evt legge om løyper som antas å komme i konflikt med villreines bruk av områdene.

Av hensyn til villreinen bør det videre være et bedre interkommunalt samarbeid i forhold til vurdering av videre utbygging opp i mot villreinens leveområder på hele Blefjell, og for samkjøring av sti og løypenett for hele området”.

Rådmannens kommentar: Reguleringsforslaget anses for å være i tråd med kommunedelplanen for Blefjell

Aase Richter eier av fritidseiendom GNR 2/14:

”Uttalelse til reguleringsplan for Gaaseberg g/bnr 2/1

Jeg viser til brev fra kommunen 24.06.2009 der reguleringsplan for fritidsbebyggelse for del av Gaaseberg er lagt ut til offentlig ettersyn.

Jeg har sendt flere henvendelser (e-post) til kommunen og bedt om å få tilsendt dokumentene uten å få svar. Hensikten med offentlig ettersyn i plansaker er bl.a. en aktiv deltagelse fra berørte parter og andre interesserte, da må man kunne forvente å få svar på slike henvendelser. Jeg finner det derfor svært kritikkverdig at kommune ikke følger opp denne typen henvendelser. Spesielt siden dette skjedde i sommerferien da mange mottakere av denne planen er på ferie og derfor får kortere tid til uttalelser. Utsettelse av fristen er også noe som ikke er gjort kjent for andre.

Planen foreslår hytter og veier som berører eksisterende turområder. Her går beste og eneste traseen for skiløyper som fører til den oppkjørte løypa forbi Fiskeløysa. Dette er et viktig turområde for de eksisterende hyttene. Slik terrenget er i området er det vanskelig å legge andre løyper og stier forbi her. Noe av det som gjør denne delen av hytteområdene på Blefjell så flott er nettopp muligheten til stier og løyper rett fra hytta uten å måtte følge veier først. Dersom det skal bygges flere hytter i området vil behovet for stier og løyper gjennom dette området øke. Det er derfor viktig at det settes av gode traseer for dette i planen. Dette er ikke gjort.

Reguleringsplanen foreslår opparbeidet vei til de nye hyttene. Dette vil endre områdets karakter vesentlig da det i dag ikke er vei til hyttene på denne delen av Blefjell. Slike private veier virker privatiserende, de er ofte stengt med kjetting og virker avvisende på turgåere. Dette vil gjøre det mindre attraktivt som turområde. Veiene til de to nyere hyttene er eksempler på dette.

Dersom det likevel legges opp til vei inn til hver enkelt hytte bør det også reguleres inn tydelige traseer for stier og skiløyper. Det er en kjent sak at det lett oppstår konflikter senere dersom slike formål ikke er lagt inn i de opprinnelige planene. Slik planen fremstår i dag er det også vanskelig å legge stier og løyper naturlig i terrenget da hytter og veier er foreslått på de beste traseene.

Den foreslåtte utnyttelsesgraden er svært høy (BRA = 160 m²) og vil gi helt andre dimensjoner på det nye hytte området enn det eksisterende. Det vil ikke være riktig å omtale dette som et område med "spredt og tradisjonell utbyggings struktur" og "enkel standard" slik kommuneplanen forutsetter. Selv om reguleringsbestemmelsene er detaljerte for å kunne ivareta blant annet estetiske forhold vil hyttenes størrelse i seg selv være selvmotsigende i forhold til kommuneplanen. Skal disse nye hyttene kunne tilpasses terrenget bør derfor størrelsen reduseres ned mot det som er vanlig i området, tilsvarende hyttene nedenfor veien og hyttene videre innover for eksempel rundt Fiskeløysa. Det vil også være viktig at høyden over eksisterende terreng pluss bygningenes mønehøyde/gesimshøyde ikke tilsvarer mer enn en etasje. Det å ha vinduer som gir inntrykk av 2 etasjer øker det visuelle inntrykket av allerede store hytter.

Reguleringsbestemmelsene er detaljerte på mange områder. Man kan lure på om kommunen vil være i stand til å følge opp dette. Jeg er positiv til bestemmelsene om fargevalg på hyttene for å dempe fjernvirkningene. Det hjelper imidlertid lite med krav tjære - eller jordfarge når det tillates hvitt på vindusinnramming, dører og vindskier. Det vil nettopp gi sterk kontrast og være svært lett synlig.

Jeg protesterer også på at det for 2 av hyttene er foreslått adkomst fra eksisterende parkeringsplass. Denne er ikke stor nok for å kunne avstå 2 plasser til hver av de 2 nye hyttene i tillegg til 2 plasser for de eksisterende 13 hyttene, slik regulerings-bestemmelsene foreslår. Det at disse hyttene skal ha adkomst fra den gamle parkeringsplassen vil i seg selv fjerne flere parkeringsplasser. Dette er ikke en akseptabel løsning. Jeg mener at disse hyttene bør tas ut av planene da de både "spiser" av den eksisterende parkeringsplassen og blokkerer ferdselen ut i terrenget.

På kartet og i bestemmelsene er det vist til en "kjøresti". Hva er dette? Er det vei eller sti? Kan denne benyttes til bil adkomst for daglig bruk til den aktuelle hytta? Vanligvis kan man ikke kjøre på en sti. Det synes unødvendig å definere dette som kjøresti, vanlig gangsti er tilstrekkelig for denne og for andre hytter.

Jeg har tidligere kommet med innspill til planen og påpekt kvalitetene i dette området som nettopp er mangelen på veier, utebelysning som forurenser nattemørket og høy sanitærstandard. Dette er et område preget av det tradisjonelle og enkle friluftslivet. Her er hyttene uten innlagt strøm, uten vei og sannsynligvis uten innlagt vann. Dette gir et naturskjønt turområde med små stier, liten grad av privatisering rundt hver enkelt hytte i form av gjerder, plener, innkjørselsvei og privat parkeringsplass med biler, stor frihet til å bevege seg tritt i terrenget sommer som vinter. Dette er kvaliteter som jeg håper at denne delen av Blefjell fortsatt vil kunne tilby.

I innspillet ble det varslet om en sannsynlig orreleik rett ved dette området. Jeg kan ikke se at dette er kommentert i planen”.

Rådmannens kommentar: Det forutsettes at grunneier sørger for tilstrekkelig med parkeringsplasser. Begrepet ”Kjøresti” i reguleringsbestemmelsene og reguleringskartets tegnforklaring erstattes med begrepet ”Stikkveg”. Øvrige forhold relateres til holdning til fortetting av hyttefelt. Fortetting som er forankret i kommunedelplanen for Blefjell.

Hanne- og Yngvar Wermskog eiere av hytte GNR 2/6:

”Tilbakemelding på offentlig ettersyn på planforslag G.nr 2 bnr. l Gaaseberg, Blefjell

Vi er eiere av utskilt tomt 2/6 på eiendommen Gaseberg, og ønsker med dette å få fremlegge vårt syn på plassering av tomt merket med pinne nr.11 (også kalt 111) i planbeskrivelsen. Vår innsigelse til planforslaget dreier seg kun om den foreslåtte plassering av tomt nr. 11.

Grunnen til at vi valgte å kjøpe hyttetomten av grunneier i 2001 var fordi området var lite utbygd, med spredt tidligere bebyggelse. I 2001 var det heller ikke planlagt større utbygging på grunneiers område, men kun fremtidig salg av enkelttomter. Vår tomt/ hytte ligger med fritt utsyn sørover, men samtidig usjenert i forhold til andre hytter i områder.

Slik tomt 11 er plassert i terrenget bak vår hytte vil det kun være 3 grantrær (ref. vedlagte bilder) som hindrer innsyn til vår hytte og uteplass. Dette vil uten tvil bli fjernet av ny eier for at denne skal kunne få fritt utsyn sydover mot Kjørkjevatn og Blefjell sør. De som velger å kjøpe en av de planlagte 10 tomtene gjør det på bakgrunn av prospekt og regulert plan. Vi derimot får ikke gjort noe med vår beliggenhet.

Vi tillater oss å komme med et forslag til flytting av tomt nr.11 ti meter i retning nord, og ca 15-20 meter øst. Dette vil gi flott utsikt sørover for den som bygger sin hytte der, samt at begge hyttene vil ligge usjenert i forhold til hverandre på grunn av vegetasjon. Tomt 11 vil i tillegg lettere knyttes til planlagt vei da den vil komme nærmere vegen.

Vi har lagt ned store ressurser i vårt hytteprosjekt, og det er selvfølgelig et ønske om å kunne ivareta opplevelsen av en usjenert beliggenhet. At situasjonen har endret seg med regulering og antall tomter på disse 7 årene kan vi ikke få gjort noe med, men håper allikevel vi kan oppnå forståelse for vår henvendelse”.

Rådmannens kommentar: Tomt nr. 111 flyttes 10 meter i retning nord, og ca 15-20 meter i retning øst. Tomt 111 var nummerert 11 tidligere i planprosessen.

Fra Jens-Fredrik Sørlie eier av fritidseiendom GNR 2/17

”Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Gaaseberg, del av gnr. 2/1, Flesberg

Undertegnede har følgende kommentarer til ovennevnte plan som eier av gnr. 2, bnr. 17. Flesberg

Parkering.

Jeg forstår at adkomst og parkering for nye hytter 102 - 111 forutsettes bygget uavhengig av allerede opparbeidede parkeringsplasser for eksisterende hytter i reguleringsområdet sør for Store Blevei.

Adkomsten for hyttene 105 og 106 vil imidlertid få innvirkning på allerede opparbeidet parkeringsareal for eksisterende hytter på sørsiden av hovedveien, ved at innkjørslene går inn direkte fra parkeringsplassen. Et slikt inngrep alene vil ta bort minimum 4 plasser.

Det fremkommer ikke tydelig om disse to hytter skal ha parkering på egen tomt eller ved hovedveien. I fall de nye tomter skal ha parkering på eksisterende parkeringsplass, 2 plasser, må dette også tas hensyn til. Dette betyr at eksiterende parkeringsareal minimum må utvides med 6 parkeringsplasser ( 4 + 2).

Det bemerkes at det i dag normalt er rimelige god parkeringskapasitet, bortsett fra i vinterferien og spesielt i påskeferien hvor plassen ser "smekk" full. (Det er da ofte mer enn 2 biler pr hytte).

Det fremgår av planbeskrivelsen at parkeringsplassen forutsettes utvidet "noe".

Forslag

Det tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 7 en rekkefølgebestemmelse hvorved parkeringsplassen forutsettes utvidet med 6 plasser før det gis igangsettingstillatelse for bygging av hytte 105 og 106.

Taktekking

Det fremgår av reguleringsbestemmelsen i § 3.4 at taktekking skal være torv, skifer eller tre. Det gjøres oppmerksom på at alle eksisterende hytter sør for Store Ble vei ikke har denne type materiale på taket, men har shingel.

Forslag

Etter setningen vedrørende taktekking i § 3.4 tilføyes: Dette gjelder ikke eksisterende hytter i planområdet”.

Rådmannens kommentar: Det fremgår allerede av reguleringsbestemmelsene at langs hovedvegen skal avsettes 2 parkeringsplasser pr. tomt uten vegforbindelse. Videre fremgår av bestemmelsene at tomt med vegforbindelse skal ha parkering på tomten.

Reguleringsbestemmelser har ikke tilbakevirkning følgelig er ikke nødvendig å etterkomme forslaget.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta reguleringsplanen etter at regulanten har gjort følgende endringer:

·         Begrepet ”Kjøresti” i reguleringsbestemmelsene og reguleringskartets tegnforklaring erstattes med begrepet ”Stikkveg”.

·         Tomt nr. 111 flyttes 10 meter i retning nord, og ca 15-20 meter i retning øst.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

10.11.2009

Arkiv               

Q18

Saksmappe     

2008/1162

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

PROSJEKTREGNSKAP VEI, VANN OG AVLØP - SKARTUMLIA ØST

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

36/09

kommunestyret

10.12.2009

46/09

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret vedtar fremlagt prosjektregnskap for vei, vann- og avløp – Skartumlia Øst, sammen med rådmannens forslag til endringer i investeringsbudsjettet.

Behandling i formannskapet 26.11.2009:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 26.11.2009:

Kommunestyret vedtar fremlagt prosjektregnskap for vei, vann- og avløp – Skartumlia Øst, sammen med rådmannens forslag til endringer i investeringsbudsjettet.

Vedlegg:

Utskrift av regnskap.

Saksopplysninger:

Til opparbeidelse av vei, vann og avløp i Skartumlia ble det i perioden 2008, 2009 og 2010 avsatt en mill. hvert år, totalt 3 mill., til opparbeidelse.  Arbeidene ble først lyst ut våren 2008, den gangen kom det inn bare ett anbud, som ble avvist pga det sprengte anbudsrammen.  Høsten 2008 ble anbudet kunngjort på nytt og kommunen fikk da inn 5 anbud, der Kongsberg Entreprenør ble antatt, som laveste anbyder, med en anbudssum på kr. 2.911.048,- + mva.

I sak 63/08 til kommunestyret gjør rådmannen kommunestyret oppmerksom på at Kongsberg Entreprenør sitt anbud er på totalt kr. 3.638.810,-, men at kommunen vil få tilbakeført midler gjennom momskompensasjon.  Rådmannen gjør i samme sak oppmerksom på at det ikke er avsatt midler til uforutsett og at det vil være urealistisk ikke å tro at tilleggsarbeider vil dukke opp, men at dette vil være likt for alle anbydere og at det eventuelt må etterbevilges midler til eventuelt senere etter avklarende møter med anbyder.

Det ble før oppstart holdt møter med Kongsberg Entreprenør og det ble gjort grep for å få anbudssummen lavere, uten at det ble oppnådd enighet om en fastpriskontrakt. 

Det viste seg ganske fort etter oppstart at mengdeberegningen for fjellsprengning var feil fra konsulenten sin side.  Selv om kommunen bestemte seg for å heise veiprofilet med en meter etter at utbyggingen hadde passert Skartumbekken, så endte totalmengden av sprengt stein med en tilleggsregning på kr. 688.000,- inkludert sprengning og transport.  En god del av dette ble kompensert ved at post for forsterkningslag ble nedjustert med kr. 255.000,-. (Ikke nødvendig med 40 cm. forsterkningslag over sprengt fjell).  Det var dessverre ikke tid og forhold (mye snø) til å foreta en skikkelig masseberegning, partene ble derfor enig om å foreta en god del flåspregning, der finstein skulle brukes til forsterkningslag, for så benytte uavhengig oppmålingsfirma til oppmåling av massene når arbeidet var ferdigstilt.  Sluttsummen kom derfor ikke på bordet før ved sommerferietider, og selv med en stor sprekk innen fjellmasser lykkes man i å få en sluttsum, som ligger under opprinnelig anbudssum. 

Resultat:

Vann- og avløp                                  kr. 1.863.259,-                                                           Veitrase med avstikkere                    kr. 1.283.319.-                                                           Mva                                                           kr.    320.829,-

Totalkostnad                                      kr. 3.467.407,-                                                           Tilbakebetalt mva                              kr.    320.829,-

                                   Netto utgift                  kr. 3.146.578,-.

Tilbakebetalt momskompensasjon kan ikke tilbakeføres til prosjektet, men må benyttes innen kommunens daglige drift.

Opprinnelig anbudssum                     kr. 3.638.810,-                                                           Brutto kostnad                                  kr. 3.467.407,-

Differanse            -     kr.    171.403,-

Alle utgifter i forbindelse med opparbeidelsen er nå utbetalte.

Ferdigstillelse av vei, vann- og avløp, med etablering av avstikkere til 19 tomter har gjort at disse er byggeklare når som helst.  I dagens market på Lampeland er en slik tomt verdt i snitt kr. 460.000,-.  Dette er snittpris på tomtene i Furulia.  (ref. med utbyggers tillatelse.)  Derfor utgjør verdiene av etableringen en urealisert salgsverdi for kommunen på kr. 8.750.000,-.

Det skal for ordens skyld også nevnes at kommunen satte krav i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen for Furulia – Lampeland Sør om at det skulle være midlertidig adkomst via Skartumlia til 20 tomter, samt KS3 i samme plan, før ny hovedadkomst veg H1 måtte være etablert.

I tillegg var det helt nødvendig for de øverste tomtene i Furulia å få vannforsyning i fra Skartumlia, for å få tilfredsstillende vanntrykk.  Kommunen har nå også etablert rundkjøring på vannet, slik at om det skulle bli problemer med Lampeland vannverk, så kan nå Flesbergtunet og Skartumlia få vann i fra Svene vannverk ved at det blir etablert en liten trykkøkningsstasjon i Furulia i forbindelse med prosjekt Lampeland vannverk.

Vurdering:

Rådmannen skulle ha ønsket at man klarte å hente inn så mye av anbudet at totalsummen kom ned mot hva som var avsatt i investeringsbudsjettet.  Rådmannen ser det imidlertid som positivt at sluttsummen ble lavere en anbudssummen og at kommunen sitter med en urealisert verdi på rundt kr. 8.750.000,-, som kan realiseres en gang i fremtiden.

Rådmannen vil i sak angående overføring av ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2009 – overføring til 2010 foreslå å overføre kr. 1 mill fra vannbehandlingsanlegg Lampeland til prosjekt veg Skartumlia inkl vann- og avløp i 2009, mens bevilgningen til Skartumlia på 1 mill i 2010 overføres til vannbehandlingsanlegg Lampeland.  Ved dette står det igjen å finansiere opp kr. 500.000,- til Skartumlia.  Dette gjøres ved å overføre ytterligere kr. 500.000,-fra vannbehandlingsanlegg Lampeland m/ledningsoverføring til Skartumlia.  Endelig finansiering for nevnte prosjekt på Lampeland føres inn igjen i 2011, eller 2012, når fremdriftsplanen og totalkostnaden for prosjektet er klart.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.11.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1333

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Overformynderi 2010 - 2011/2013

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

37/09

kommunestyret

10.12.2009

47/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Gullik Vatnebryn velges som overformynder for perioden 2010 – 2013.

2.    Som forretningsfører for 2010 – 2011 velges: Gullik Vatnebryn

3.    Som varamedlemmer for 2010 – 2011 velges:

Behandling i formannskapet 26.11.2009:

Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling pkt. 1.

Formannskapet foreslår gjenvalg av varamedlemmene Nils Livland og Turid Gjellerud

Anbefaling i formannskapet 26.11.2009:

1.    Gullik Vatnebryn velges som overformynder for perioden 2010 – 2013.

2.    Som forretningsfører for 2010 – 2011 velges: Gullik Vatnebryn

3.    Som varamedlemmer for 2010 – 2011 velges: Nils Livland og Turid Gjellerud

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Ifølge vergemålsloven av 22. april 1927, 3. kap. skal hver kommune ha et overformynderi. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, for fire år om gangen. Hvert annet år velges også 2 varamedlemmer for de følgende 2 år. 1 av overformynderne oppnevnes samtidig som forretningsfører for 2 år.

Ny vergemålslov er til behandling og blir trolig lagt fram for stortinget i november 2009. Ifølge forslaget blir vergemålsmyndigheten overført til fylkesmennene. Dersom forslaget blir vedtatt, kan arbeidet med forskrifter, ny organisering m.v. starte. Den nye ordningen vil sannsynligvis  først kunne gjelde fra slutten av 2010 / begynnelsen av 2011.

Følgende valg til overformynderiet gjelder for perioden 2006 – 2009/2011:

Overformynder 2008 - 2011: Ove Wingestad
Overformynder 2006 – 2009: Gullik Vatnebryn
Forretningsfører 2008- 2009: Gullik Vatnebryn
Varamedlemmer 2008 – 2009: 1. Nils Livland. 2. Turid Gjellerud

Valgperioden for den ene overformynderen skal gjelde fra 1. januar etter kommunevalget og for den andre to år senere. Det må nå velges 1 overformynder for perioden 2010 – 2013 samt forretningsfører og 2 varamedlemmer for 2010 - 2011. Gullik Vatnebryn er forespurt og er villig til å forlenge vervet fram til ny vergemålslov trer i kraft.

Vergemålslovens §§ 21 - 23 har bestemmelser om valgbarhet m.v: “Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overfor-mynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges. Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste. En overformynder kan kreve seg fritatt for andre ombud, medmindre annet er bestemt ved lov.”

Overformynderiet har tre hovedoppgaver: 1. oppnevne verger, hjelpeverger og setteverger, 2. forvalte de umyndiges midler og 3. veilede og ha tilsyn med vergene.

Vurdering:

Som det framgår av saksopplysningene vil det blir slutt på kommunalt oppnevnte overformyndere idet overformynderiets myndighet vil bli overført til fylkesmannen. Etter å ha snakket med Gullik Vatnebryn anbefaler rådmannen at Vatnebryn velges.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.11.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1334

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Eiendomsskatt takstnemnd 2007 - 2011 - fritak

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

38/09

kommunestyret

10.12.2009

48/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Åse Fosshaug gis fritak som medlem i takstnemnda for eiendomsskatt for resten av perioden 2007 – 2011.

2.    Som nytt medlem velges

Behandling i formannskapet 26.11.2009:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling pkt. 1.

Pkt. 2. Formannskapet får i oppdrag mot kommunestyret å finne kandidater til nytt medlem.

Anbefaling i formannskapet 26.11.2009:

3.    Åse Fosshaug gis fritak som medlem i takstnemnda for eiendomsskatt for resten av perioden 2007 – 2011.

2.   Formannskapet får i oppdrag mot kommunestyret å finne kandidater til nytt medlem.

Saksopplysninger:

Åse Fosshaug søker pga sviktende helse om fritak fra takstnemnda for eiendomsskatt.

Kommunestyret valget i møte 13.12.2007 følgende medlemmer og varamedlemmer til takstnemnd og overtakstnemnd for eiendomsskatt for 2007 – 2011:

1. Takstnemnd

Gullik Vatnebryn, leder            m/vara Harald Teksle
Ketil Sagen, nestleder              m/vara Anders Haga
Åse Fosshaug                          m/vara Magne Solheim

2. Overtakstnemnd

Nils Livland, leder                     m/vara Jon Letmolie
Børge Melhus, nestleder          m/vara Helga Teigen
Britt Bergan                              m/vara Tom Ivar Stepien
Wiel Wangestad                       m/vara Toril Olsen Frågått
Arne Bergan                             m/vara Aril Svinterud
Gunvor Bekjorden                    m/vara Erik Sigstad

Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å sitte i nemndene. Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyret er valgbare. Formannskapets medlemmer/varamedlemmer bør ikke velges da formannskapet har klagerett. Det er alminnelig antatt at medlemmer av ligningsnemnda, ligningssjefen og økonomisjefen heller ikke bør velges.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at Åse Fosshaug gis fritak fra vervet i takstnemnda.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.11.2009

Arkiv               

243

Saksmappe     

2009/884

Avd                  

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om spillemidler - ballbinge i Svene, søker Svene IL

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

25.11.2009

20/09

kommunestyret

10.12.2009

49/09

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommunestyre prioriterer søknad om ballbinge i Svene, søker Svene IL, anleggsnummer 0631000206, ordinært nærmiljøanlegg, vedrørende spillemidler 2010,

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 25.11.2009:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 25.11.2009:

Flesberg kommunestyre prioriterer søknad om ballbinge i Svene, søker Svene IL, anleggsnummer 0631000206, ordinært nærmiljøanlegg, vedrørende spillemidler 2010.

Vedlegg:

Uttalelse fra Flesberg idrettsråd av 3.11.09.

Saksopplysninger:

Utlysning av frist for å søke spillemidler for 2010 ble fastsatt til 16.9.09, senere forlenget til 19.9.09. Dette ble opplyst om gjennom nettartikkel på kommunens nettside og mail/brev til barnehager, skoler, idrettslag, idrettsråd, Flesberg helsesportslag, 4H, repr. for grunneiere på Blefjell og Haugens Venner.

Ved fristens utløp kom det inn 1 søknad om ballbinge i Svene, ved søker Svene IL, anleggsnummer 0631000206, et ordinært nærmiljøanlegg. Det søkes om kroner 200.000 i spillemidler, med en totalkostnad på kr. 400.900.

Søknaden er oversendt Flesberg idrettsråd til uttalelse, og positiv uttalelse er kommet kommunen i hende 3.11.09. Se vedlegg.

Kommunen skal sende søknad, med alle formelle vedlegg og politiske vedtak videre til fylkeskommunen med frist 15.1.10. Saksbehandlingen i kommunen foregår fra og med i år gjennom et digitalt saksbehandlersystem via kulturdepartementet.

Svene IL begrunner behovet for en ballbinge slik:

”Tettstedet Svene er en del av Flesberg kommune og er kommunens tettest befolkede område. I dag består tettstedet av ca 250 husstander og er i stadig utvikling når det gjelder innbyggere. Per i dag er det ingen skole i tilknytning til tettstedet, men ungene må ta buss minimum 5 km for å komme seg dit. Dette gjør at bygdas naturlige samlingssted er den lokale idrettsplassen.

Denne idrettsplassen er kommunens eneste brukbare gressbane, og benyttes daglig gjennom hele fotballsesongen av idrettslagets 250 aktive forballspillere til organiserte treninger og kamper. Dette gjør at den frie, uorganiserte leken ikke har noen mulighet til å utøves på denne arenaen. Vi tror at derfor at ved å sette opp et nærmiljøanlegg, bestående av en ballbinge med mulighet for mange ulike ballaktiviteter, vil barna få en arena der den frie aktiviteten vil kunne blomstre.

Anlegget har følgende budsjett og kostnadsdekning:

Totalkostnad                                                                                     kr. 400.900

Søknadssum                                                 kr. 200.000

Dugnad (budsjetterte kostnader)                   kr. 135.900

Gaver/rabatter, gave fra Svene Vel              kr. 15.000

Andre tilskudd, gavefond Sparebank1          kr. 50.000

                                   Sum                            kr. 400.900                

Det er planlagt oppstart 1.5.2010 og fullført 30.5.2010.

Vurdering:

Det er generelt et krav at søknader om spillemidler skal være oppført/omtalt i kommunens 4-årige kommunelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I kommunens gjeldende kommunedelplan for 2008-2012, vedtatt i desember 2007, er nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler og andre boligområder i kommunen tatt med i ”Langsiktig del- uprioritert liste” og det er nevnt skriftlig i planen at det er i Svene og på Lampeland det er størst fotballaktivitet, i forbindelse med beskrivelse av behov for rehabilitering av grusbane til kunstgressbane på Stevningsmogen. Med dette synes kravet om å være omtalt i kommunens plan for oppfylt.

Rådmannen er kjent med behovet for flere fotballarenaer i kommunen, ikke minst i Svene og støtter derfor tiltaket om en egen ballbinge i Svene som kan avhjelpe barn og unges behov for et spillested, samt å avlaste gressbanen.  Med dette tiltaket, har de 3 største tettstedene fått ballbinger, de to første ved Flesberg skole og Lampeland skole har vært brukt i flere år.

Når det gjelder finansiering, søkes det om tilskudd på kr. 50.000 gjennom gavefondet til Sparebank1 på Kongsberg. Søknadsfristen er 1.11.09, og det er derfor usikkert om Svene IL får tilskudd og om et eventuelt positivt vedtak er fattet innen fristen for å sende søknaden videre til fylkeskommunen.

Rådmannen forutsetter derfor at dersom denne delfinansieringen ikke kan gå iorden, at Svene IL bidrar med en egenkapital tilsvarende på kr. 50.000, for at finansieringsplanen oppfylles.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.11.2009

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2009/28

Avd                  

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om serverings- og skjenkebevilling- Blestølen Kro

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

25.11.2009

21/09

kommunestyret

10.12.2009

50/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Helge Vidar Gulli gis bevilling for alminnelig skjenking av alkohol fra 2,5 -opptil 22 volumprosent alkohol, i lokalene til Blestølen kro, samt utendørs på veranda for perioden 10.desember 2009 til og med 31.desember 2011.

2.    Skjenkebevillingstidene følger alkohollovens normaltider, dvs. skjenking av alkoholholdig drikk fra 2,5 -opptil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00-01.00.

3.    Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.

4.    Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. 

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 25.11.2009:

Saksordfører Odd Kåre Dalen gjorde oppmerksom på at uttalelse fra sosialsjefen ikke foreligger til dette møtet, men vil foreligge til kommunestyrebehandlingen 10.12.09.

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 25.11.2009:

1.            Helge Vidar Gulli gis bevilling for alminnelig skjenking av alkohol fra 2,5 -opptil 22 volumprosent alkohol, i lokalene til Blestølen kro, samt utendørs på veranda for perioden 10.desember 2009 til og med 31.desember 2011.

2.    Skjenkebevillingstidene følger alkohollovens normaltider, dvs. skjenking av alkoholholdig drikk fra 2,5 -opptil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00-01.00.

3.    Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.

4.    Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. 

Saksopplysninger:

Helge Vidar Gulli, f. 22.12.61, søker pr. 23.10.09 om overdragelse av serverings- og skjenkebevilling for Blestølen kro, og søker om å bli ny styrer. Det søkes om alminnelig skjenking av øl og vin, dvs. alkoholholdig drikk mellom 2,5-22 volumprosent alkohol.

Medd åpningstid i helger og skoleferier, jfr samme vilkår som dagens bevilling med innehaver Gunstein Garaas. En søknad om overdragelse må behandles som en ny søknad om servering og skjenking. Dvs. nåværende bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.

Flesberg kommune har mottatt bekreftelse på overdragelsesdato fra 15.9.09 og virksomheten fortsetter da på tidligere bevilling i inntil 3 måneder, alkohollovens paragraf 1-10, 1 ledd, hjemler dette.  Dagens bevilling omfatter skjenking av øl og vin, inkl. skjenking ute på veranda.

Kommunal saksbehandling:

Alkohollovens § 1-7, Bevilling for salg og skjenking med forskrifter hjemler kommunens saksbehandling.

Kommunen skal innhente uttalelser fra politiet og sosialtjenesten, før kommunestyret avgjør søknaden. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

”Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å ta stilling til kravene i §§ 1-7b og 1-7 c er oppfylt, herunder ved behov å pålegge søkeren å legge fram finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten”.

Nærmere om innholdet i § 1-7:

§ 1-7 a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking.

I loven er det angitt hvilke hensyn kommunen kan ta ved tildeling av salg- eller skjenkebevilling. Listen er ikke uttømmenende, men eksempler ved bruk av skjønn er:

Antall salg- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensyn til lokalmiljøet for øvrig og om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til inneha en bevilling (djfr. § 1-7 b, 1.ledd).

§ 1-7 b Krav til vandel.

Kommentar: Det kan ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.

§ 1-7 c Styrer og stedfortreder.

I henhold til alkoholloven er det et krav om at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven, styrer av serveringsstedet må også ha avlagt og bestått etablererprøven etter serveringsloven.

Søknaden er oversendt lensmannen og sosialsjefen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknaden. Kommunen venter fortsatt på uttalelse fra sosialsjefen og vil innhente denne før saken sendes til politisk behandling.

Søknaden inneholder godkjente vedlegg i henhold til formelle krav til søknaden:

a)    Skatteattesten viser ingen restanser.

b)    Kommunen har mottatt bevis for at søker har avlagt og bestått prøve i henhold til serveringsloven og alkoholloven.

Når det gjelder Mattilsynet er søknaden ikke sendt til ny uttalelse, da virksomheten ble godkjent i henhold til gjeldende godkjenningskrav pr. 18.2.2003.

I henhold til alkohollovens normalbestemmelser § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikk fra 2,5 - 22 volumprosent alkohol, skje fra kl. 08.00-01.00. Det er ikke tillatt å skjenke utover alkohollovens maksimaltider, dvs. at alkoholholdig drikk lavere enn 22 volumprosent alkohol, ikke kan skjenkes i tiden fra kl. 03.00-06.00. 

Alkohollovens inndelingssystem ble i 2005 og har medført at definisjonene av øl og vin er opphevet. (definisjonene av brennevin er imidlertid beholdt, all alkoholholdig drikk over 22 volumprosent alkohol eller mer defineres som brennevin).

Kommunestyret kan fastsette innskrenkninger generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested. Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltagere i sluttet selskap.

Bevillingshaver kan ha flere salgs-og skjenkebevillinger. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men som hovedregel kan en person kan bare være styrer og eller stedfortreder på ett sted.

Når det gjelder serveringsloven er kun krav om styrer, det er ikke lenger krav om stedfortreder.

Søker har også søkt om salgsbevilling på Blestølen dagligvare, 3.11.09. Virksomheten fortsetter på tidligere bevilling i inntil 3 måneder, alkohollovens paragraf 1-10, 1 ledd, hjemler dette. Sak om salgsbevilling vil foreligge til komiteen for livsløp og kulturs møte 3.10.10 med endelig behandling i kommunestyret 18.2.10.

Dagens bevillingsperiode varer til og med 31.12.2011.

Bevillingshaver er pliktig til å betale bevillingsgebyr, 1 gang pr. år, på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gjeldende bevillingshaver Gunstein Garaas har sendt inn skjema for omsetning for 2009, slik at ny bevillingshaver får dette ansvaret fra og med 2010.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at alkohollovens normalbestemmelser skal gjelde, dvs. skjenking av alkoholholdig drikk fra 2,5 volumprosent alkohol- opptil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00-01.00, inkl. terasse. Rådmannen går også inn for at alminnelig skjenking. Dette er i tråd med dagens skjenkebevilling på samme sted. Rådmannen har ikke mottatt noen uttalelser som går imot denne vurderingen. Rådmannen går inn for at bevillingen gis til og med dagens bevillingsperiode.

Når det gjelder alkohollovens krav til stedfortreder, går rådmannen inn for at man fraviker dette i dette tilfellet, da det er tale om en liten virksomhet og alkohollovens § 1-7c, 1 ledd, hjemler denne muligheten.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2009

Arkiv               

153

Saksmappe     

2009/519

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2009 - overføring til 2010

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

35/09

kommunestyret

10.12.2009

51/09

 

Rådmannens anbefaling:

Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2009, og overføres til budsjettåret 2010. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 7,99 millioner kroner.

Det overføres 1 million kroner fra prosjekt 815 Vannbehandlingsanlegg Lampeland m/ledningsoverføring til prosjekt 879 Veg Skartumlia inkl. vann/avløp.

Behandling i formannskapet 26.11.2009:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

 Anbefaling i formannskapet 26.11.2009:

Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2009, og overføres til budsjettåret 2010. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 7,99 millioner kroner.

Det overføres 1 million kroner fra prosjekt 815 Vannbehandlingsanlegg Lampeland m/ledningsoverføring til prosjekt 879 Veg Skartumlia inkl. vann/avløp.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2009 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i år. Det bes om at resterende bevilgning pr. 31.12.2009 til 2010 med opprinnelig finansiering.

 

Nedenfor vises oversikt over prosjektene med rest bevilgning pr. 4. november. Rest bevilgning vil endres i perioden fram til 31.12.2009. Hvor stor bevilgning som skal overføres fra 2009 til 2010 er derfor ikke kjent på nåværende tidspunkt.

 

Prosjekt

Prosjekt (T)

Sum bevilgning

Regnskap 4.11.2009

Rest

 

 

 

 

 

701

BLiNK

642 420

0

642 420

740

ENØK

218 399

40 844

177 555

749

Ny buss

500 000

0

500 000

805

Rehabilitering skolebygg

1 000 000

935 485

64 516

815

Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf.

2 500 000

4 940

2 495 060

821

Fl. vannverk

2 425 734

60 306

2 365 428

822

Ly. vannverk

800 000

0

800 000

823

Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland

800 000

40 136

759 864

836

Ly avløp-ledningsnett

423 311

25 000

398 311

860

Komm. veger boligfelt - opprusting

500 000

18 192

481 808

861

Fiberkabel kommunehus/Flesbergtunet

500 000

159 929

340 071

862

Turvei m/lys Lampeland/Flesberg Veksthus

50 000

0

50 000

877

Trafikksikkerhetsplan

200 000

0

200 000

879

Veg Skartumlia inkl vann/avløp

1 935 961

3 467 408

-1 531 447

881

Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt

250 000

0

250 000

 

 

 

 

 

 

 

12 745 825

4 752 239

7 993 586

 

Investeringsprosjekter i 2009 som ikke er ferdigstilt innen 31.12.2009.

 

Det bes om at rest bevilgning i disse prosjektene overføres til 2010. Jfr. gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i årsbudsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor bevilge restmidlene på nytt i det året investeringen blir ferdigstilt.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken og vil anbefale at overføringer av ubrukte midler i investeringsbudsjettet 2009 gjennomføres slik det fremgår i saken.

 

Prosjekt 879 Veg Skartumlia inkl. vann/avløp var finansiert i årene 2008 – 2010. Prosjektet er ferdig i 2009. Bevilgningen i 2010 er overført prosjektet 815 Vannbehandlingsanlegg Lampeland i rådmannens budsjettforslag. Det bes derfor om at det overføres 1 million kroner fra vannbehandlingsanlegg Lampeland til prosjekt 879 Veg Skartumlia inkl vann/avløp i 2009. Fullstendig prosjektregnskap for veg, vann og avløp Skartumlia kommer som egen sak.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

05.11.2009

Arkiv               

205

Saksmappe     

2009/1024

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Forhøyelse av festeavgiften på gravsteder i Flesberg

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

39/09

kommunestyret

10.12.2009

52/09

 

Rådmannens anbefaling:

Festeavgiften på gravsteder på kirkegårdene i Flesberg fastsettes i hht Flesberg kirkelige fellesråds forslag av 27.10.09 til kr. 1.000 pr gravsted for 10 år.

Behandling i formannskapet 26.11.2009:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 26.11.2009:

Festeavgiften på gravsteder på kirkegårdene i Flesberg fastsettes i hht Flesberg kirkelige fellesråds forslag av 27.10.09 til kr. 1.000 pr gravsted for 10 år.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hht gravferdslovens § 21 skal ”avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet”.

Flesberg kirkelig fellesråd vedtok 27.10.09 å forhøye festeavgiften på gravsteder på kirkegårdene i Flesberg til kr. 1.000 pr gravsted for 10 år.

Kommunestyret forhøyet festeavgiften fra kr. 500 til kr. 1.000 for 20 år i møte 16.12.04.

Vurdering:

Rådmannen har ingen bemerkninger til forhøyelsen av festeavgiften og anbefaler at fellesrådets forslag vedtas.

 

VEDLEGG:

Revidert møteplan 1. halvår 2010

 

 

 

 

 

Møtene utgår hvis det ikke er saker *

 

Saksbehandlingsfrist

Tirsdag kl. 12.00

19.januar

2.mars

20.april.

25.mai

Utsendelse

fredag

22.januar

5.mars

23.april

28.mai

Gruppemøter

mandag kl 19.00

1.februar

15.mars

3.mai*

7.juni

Næring og ressurs/planutvalg

tirsdag kl. 13.00

2.februar

16.mars

4.mai*

8.juni

Livsløp og kultur

onsdag kl. 13.00

3.februar

17.mars

5.mai*

9.juni

Formannskapet

torsdag kl. 13.00

4.februar

18.mars

6.mai*

10.juni

Kommunestyret

torsdag kl. 17.00

18. februar

8.april

20.mai*

24.juni
kl. 13.00

Eldrerådet

torsdag kl. 13.00

28.januar

11.mars

29.april *

3.juni

Reservedatoer formannskap

 

 

Reservedatoer planutvalg