FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet - ekstraordinært møte

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

torsdag 03.12.2009

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 43/09

Kommuneplan Flesberg 2009-2025. Vurdering av innspill etter førstegangshøring.

Pia Øberg

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.11.2009

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/644

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

Kommuneplan Flesberg 2009-2025. Vurdering av innspill etter førstegangshøring.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

33/09

formannskapet

03.12.2009

43/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Formannskapet gir anbefaling i vedlagte tabell om den videre håndtering av de innkomne uttalelser der det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre det.

Behandling i formannskapet 26.11.2009:

Repr. Eilev Bekjorden, Frp, la fram følgende forslag:

Saken utsettes fordi den er svært kompleks og behandling på samme møtedag som økonomiplan skal behandles er uheldig.

Formannskapet vedtok enstemmig Bekjordens utsettelsesforslag med følgende tillegg:

Saken behandles på ekstraordinært formannskapsmøte torsdag 3.12.09 kl. 13.00.

Vedtak i formannskapet 26.11.2009:

Saken utsettes fordi den er svært kompleks og behandling på samme møtedag som økonomiplan skal behandles er uheldig.

Saken behandles på ekstraordinært formannskapsmøte torsdag 3.12.09 kl. 13.00.

Vedlegg:

Tabell med oppsummering av innkomne uttalelser og rådmannens foreløpige kommentarer. De innkomne uttalelsene ligger i sin helhet på kommunens hjemmesider og på kommunehuset.

Saksopplysninger:

I løpet av førstegangshøringen av kommuneplandokumentene kom det inn 23 skriftlige uttalelser. Det er fremmet innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud og Statens vegvesen. I tillegg er det kommet inn ulike endringsforslag, samt innspill om to helt nye næringsområder.

Etter høringsfristens utløp ble det 22. oktober 2009 avholdt et møte mellom formannskapet og referansegruppa for kommuneplanen. Rådmannen, teknisk sjef og kommuneplanlegger var også til stede. På møtet ble alle høringsinnspillene gjennomgått og drøftet. På bakgrunn av dette ga referansegruppa sin uttalelse 3. november 2009.

6. november 2009 ble det avholdt et møte mellom formannskapet, leder av planutvalget, rådmann, kommuneplanlegger og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Formålet med møtet var å drøfte de innsigelsene som miljøvernavdelingen har fremmet.

Møtet var oppklarende på noen områder. På andre områder må det gjøres nye avklaringer.

Vurdering:

For å opprettholde progresjon mot sluttbehandling av kommuneplanen, anbefaler rådmannen at formannskapet begynner å ta stilling til de innkomne uttalelser og den videre håndteringen der det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre det. Det er særlig viktig å bestemme seg for om forslaget om to nye næringsområdene skal tas videre til konsekvensutredning og høring, samt de øvrige endringsforslag som innebærer ny høring.