FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannssalen

Møtedato:

torsdag 26.11.2009

kl. 13:00

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 33/09

Kommuneplan Flesberg 2009-2025. Vurdering av innspill etter førstegangshøring.

Pia Øberg

PS 34/09

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013

Pia Øberg

PS 35/09

Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2009 - overføring til 2010

Oddvar Garås

PS 36/09

Prosjektregnskap vei, vann og avløp – Skartumlia  Øst,

Eilev Bekjorden

PS 37/09

Overformynderi 2010 - 2011/2013

Oddvar Garås

PS 38/09

Eiendomsskatt takstnemnd 2007 - 2011 - fritak

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 39/09

Forhøyelse av festeavgiften på gravsteder i Flesberg

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 40/09

Ledige tomter i Skartumlia - avslutning av salg

Eilev Bekjorden

PS 41/09

Påskjønnelse til kommunalt ansatt.
Unntatt off. Off.l. § 5 Utsatt innsyn.
NB! Saken legges fram direkte i møtet.

Eilev Bekjorden

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.11.2009

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/644

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

Kommuneplan Flesberg 2009-2025. Vurdering av innspill etter førstegangshøring.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

33/09

Rådmannens anbefaling:

 

Formannskapet gir anbefaling i vedlagte tabell om den videre håndtering av de innkomne uttalelser der det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre det.

Vedlegg:

Tabell med oppsummering av innkomne uttalelser og rådmannens foreløpige kommentarer. De innkomne uttalelsene ligger i sin helhet på kommunens hjemmesider og på kommunehuset.

Saksopplysninger:

I løpet av førstegangshøringen av kommuneplandokumentene kom det inn 23 skriftlige uttalelser. Det er fremmet innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud og Statens vegvesen. I tillegg er det kommet inn ulike endringsforslag, samt innspill om to helt nye næringsområder.

Etter høringsfristens utløp ble det 22. oktober 2009 avholdt et møte mellom formannskapet og referansegruppa for kommuneplanen. Rådmannen, teknisk sjef og kommuneplanlegger var også til stede. På møtet ble alle høringsinnspillene gjennomgått og drøftet. På bakgrunn av dette ga referansegruppa sin uttalelse 3. november 2009.

6. november 2009 ble det avholdt et møte mellom formannskapet, leder av planutvalget, rådmann, kommuneplanlegger og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Formålet med møtet var å drøfte de innsigelsene som miljøvernavdelingen har fremmet.

Møtet var oppklarende på noen områder. På andre områder må det gjøres nye avklaringer.

Vurdering:

For å opprettholde progresjon mot sluttbehandling av kommuneplanen, anbefaler rådmannen at formannskapet begynner å ta stilling til de innkomne uttalelser og den videre håndteringen der det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre det. Det er særlig viktig å bestemme seg for om forslaget om to nye næringsområdene skal tas videre til konsekvensutredning og høring, samt de øvrige endringsforslag som innebærer ny høring.

 


 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2009

Arkiv                

145

Saksmappe     

2009/522

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

34/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.     Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2010 - 2013, samt årsbudsjettet for 2010, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

2.     I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 

3.     For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.     Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.     Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.     Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

7.     Det settes i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede hvor stort inntektspotensialet kan være ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen. Siktemålet er at en skal fremskaffe et beslutningsgrunnlag som er godt nok til å fatte vedtak om gjennomføring.

8.     Rådmannen bes fremme en sak i 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med fokus på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger.

9.     Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Formålet er å avsette 80 % av inntektene i et bundet investeringsfond til ny barneskole og flerbrukshall, og 20 % til kommunens nærings- og utviklingsfond når regelverket for dette er revidert. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens.

10.  Det foretas låneopptak på inntil kr. 5.680.000,- til finansiering av investeringer i 2010. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement.

11.  Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

 

Vedlegg:

Årsbudsjett 2010 – økonomiplan 2010 - 2013

Saksopplysninger:

Det vises i sin helhet til vedlegg til saken.

Vurdering:

Det vises i sin helhet til vedlegg til saken.

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2009

Arkiv               

153

Saksmappe     

2009/519

Avd                  

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2009 - overføring til 2010

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

35/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2009, og overføres til budsjettåret 2010. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 7,99 millioner kroner.

Det overføres 1 million kroner fra prosjekt 815 Vannbehandlingsanlegg Lampeland m/ledningsoverføring til prosjekt 879 Veg Skartumlia inkl. vann/avløp.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2009 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i år. Det bes om at resterende bevilgning pr. 31.12.2009 til 2010 med opprinnelig finansiering.

 

Nedenfor vises oversikt over prosjektene med rest bevilgning pr. 4. november. Rest bevilgning vil endres i perioden fram til 31.12.2009. Hvor stor bevilgning som skal overføres fra 2009 til 2010 er derfor ikke kjent på nåværende tidspunkt.

 

Prosjekt

Prosjekt (T)

Sum bevilgning

Regnskap 4.11.2009

Rest

 

 

 

 

 

701

BLiNK

642 420

0

642 420

740

ENØK

218 399

40 844

177 555

749

Ny buss

500 000

0

500 000

805

Rehabilitering skolebygg

1 000 000

935 485

64 516

815

Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf.

2 500 000

4 940

2 495 060

821

Fl. vannverk

2 425 734

60 306

2 365 428

822

Ly. vannverk

800 000

0

800 000

823

Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland

800 000

40 136

759 864

836

Ly avløp-ledningsnett

423 311

25 000

398 311

860

Komm. veger boligfelt - opprusting

500 000

18 192

481 808

861

Fiberkabel kommunehus/Flesbergtunet

500 000

159 929

340 071

862

Turvei m/lys Lampeland/Flesberg Veksthus

50 000

0

50 000

877

Trafikksikkerhetsplan

200 000

0

200 000

879

Veg Skartumlia inkl vann/avløp

1 935 961

3 467 408

-1 531 447

881

Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt

250 000

0

250 000

 

 

 

 

 

 

 

12 745 825

4 752 239

7 993 586

 

Investeringsprosjekter i 2009 som ikke er ferdigstilt innen 31.12.2009.

 

Det bes om at rest bevilgning i disse prosjektene overføres til 2010. Jfr. gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i årsbudsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor bevilge restmidlene på nytt i det året investeringen blir ferdigstilt.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken og vil anbefale at overføringer av ubrukte midler i investeringsbudsjettet 2009 gjennomføres slik det fremgår i saken.

 

Prosjekt 879 Veg Skartumlia inkl. vann/avløp var finansiert i årene 2008 – 2010. Prosjektet er ferdig i 2009. Bevilgningen i 2010 er overført prosjektet 815 Vannbehandlingsanlegg Lampeland i rådmannens budsjettforslag. Det bes derfor om at det overføres 1 million kroner fra vannbehandlingsanlegg Lampeland til prosjekt 879 Veg Skartumlia inkl vann/avløp i 2009. Fullstendig prosjektregnskap for veg, vann og avløp Skartumlia kommer som egen sak.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.11.2009

Arkiv               

Q18

Saksmappe     

2008/1162

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

PROSJEKTREGNSKAP VEI, VANN OG AVLØP - SKARTUMLIA ØST

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

36/09

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret vedtar fremlagt prosjektregnskap for vei, vann- og avløp – Skartumlia Øst, sammen med rådmannens forslag til endringer i investeringsbudsjettet.

Vedlegg:

Utskrift av regnskap.

Saksopplysninger:

Til opparbeidelse av vei, vann og avløp i Skartumlia ble det i perioden 2008, 2009 og 2010 avsatt en mill. hvert år, totalt 3 mill., til opparbeidelse.  Arbeidene ble først lyst ut våren 2008, den gangen kom det inn bare ett anbud, som ble avvist pga det sprengte anbudsrammen.  Høsten 2008 ble anbudet kunngjort på nytt og kommunen fikk da inn 5 anbud, der Kongsberg Entreprenør ble antatt, som laveste anbyder, med en anbudssum på kr. 2.911.048,- + mva.

I sak 63/08 til kommunestyret gjør rådmannen kommunestyret oppmerksom på at Kongsberg Entreprenør sitt anbud er på totalt kr. 3.638.810,-, men at kommunen vil få tilbakeført midler gjennom momskompensasjon.  Rådmannen gjør i samme sak oppmerksom på at det ikke er avsatt midler til uforutsett og at det vil være urealistisk ikke å tro at tilleggsarbeider vil dukke opp, men at dette vil være likt for alle anbydere og at det eventuelt må etterbevilges midler til eventuelt senere etter avklarende møter med anbyder.

Det ble før oppstart holdt møter med Kongsberg Entreprenør og det ble gjort grep for å få anbudssummen lavere, uten at det ble oppnådd enighet om en fastpriskontrakt. 

Det viste seg ganske fort etter oppstart at mengdeberegningen for fjellsprengning var feil fra konsulenten sin side.  Selv om kommunen bestemte seg for å heise veiprofilet med en meter etter at utbyggingen hadde passert Skartumbekken, så endte totalmengden av sprengt stein med en tilleggsregning på kr. 688.000,- inkludert sprengning og transport.  En god del av dette ble kompensert ved at post for forsterkningslag ble nedjustert med kr. 255.000,-. (Ikke nødvendig med 40 cm. forsterkningslag over sprengt fjell).  Det var dessverre ikke tid og forhold (mye snø) til å foreta en skikkelig masseberegning, partene ble derfor enig om å foreta en god del flåspregning, der finstein skulle brukes til forsterkningslag, for så benytte uavhengig oppmålingsfirma til oppmåling av massene når arbeidet var ferdigstilt.  Sluttsummen kom derfor ikke på bordet før ved sommerferietider, og selv med en stor sprekk innen fjellmasser lykkes man i å få en sluttsum, som ligger under opprinnelig anbudssum. 

Resultat:

Vann- og avløp                                  kr. 1.863.259,-                                                           Veitrase med avstikkere                    kr. 1.283.319.-                                              
            Mva                                                    kr.    320.829,-

Totalkostnad                                      kr. 3.467.407,-                                                           Tilbakebetalt mva                              kr.    320.829,-

                                   Netto utgift                  kr. 3.146.578,-.

Tilbakebetalt momskompensasjon kan ikke tilbakeføres til prosjektet, men må benyttes innen kommunens daglige drift.

Opprinnelig anbudssum                     kr. 3.638.810,-                                              
            Brutto kostnad                                   kr. 3.467.407,-

Differanse            -     kr.    171.403,-

Alle utgifter i forbindelse med opparbeidelsen er nå utbetalte.

Ferdigstillelse av vei, vann- og avløp, med etablering av avstikkere til 19 tomter har gjort at disse er byggeklare når som helst.  I dagens market på Lampeland er en slik tomt verdt i snitt kr. 460.000,-.  Dette er snittpris på tomtene i Furulia.  (ref. med utbyggers tillatelse.)  Derfor utgjør verdiene av etableringen en urealisert salgsverdi for kommunen på kr. 8.750.000,-.

Det skal for ordens skyld også nevnes at kommunen satte krav i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen for Furulia – Lampeland Sør om at det skulle være midlertidig adkomst via Skartumlia til 20 tomter, samt KS3 i samme plan, før ny hovedadkomst veg H1 måtte være etablert.

I tillegg var det helt nødvendig for de øverste tomtene i Furulia å få vannforsyning i fra Skartumlia, for å få tilfredsstillende vanntrykk.  Kommunen har nå også etablert rundkjøring på vannet, slik at om det skulle bli problemer med Lampeland vannverk, så kan nå Flesbergtunet og Skartumlia få vann i fra Svene vannverk ved at det blir etablert en liten trykkøkningsstasjon i Furulia i forbindelse med prosjekt Lampeland vannverk.

Vurdering:

Rådmannen skulle ha ønsket at man klarte å hente inn så mye av anbudet at totalsummen kom ned mot hva som var avsatt i investeringsbudsjettet.  Rådmannen ser det imidlertid som positivt at sluttsummen ble lavere en anbudssummen og at kommunen sitter med en urealisert verdi på rundt kr. 8.750.000,-, som kan realiseres en gang i fremtiden.

Rådmannen vil i sak angående overføring av ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2009 – overføring til 2010 foreslå å overføre kr. 1 mill fra vannbehandlingsanlegg Lampeland til prosjekt veg Skartumlia inkl vann- og avløp i 2009, mens bevilgningen til Skartumlia på 1 mill i 2010 overføres til vannbehandlingsanlegg Lampeland.  Ved dette står det igjen å finansiere opp kr. 500.000,- til Skartumlia.  Dette gjøres ved å overføre ytterligere kr. 500.000,-fra vannbehandlingsanlegg Lampeland m/ledningsoverføring til Skartumlia.  Endelig finansiering for nevnte prosjekt på Lampeland føres inn igjen i 2011, eller 2012, når fremdriftsplanen og totalkostnaden for prosjektet er klart.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.11.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1333

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Overformynderi 2010 - 2011/2013

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

37/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Gullik Vatnebryn velges som overformynder for perioden 2010 – 2013.

2.    Som forretningsfører for 2010 – 2011 velges: Gullik Vatnebryn

3.    Som varamedlemmer for 2010 – 2011 velges:

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Ifølge vergemålsloven av 22. april 1927, 3. kap. skal hver kommune ha et overformynderi. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, for fire år om gangen. Hvert annet år velges også 2 varamedlemmer for de følgende 2 år. 1 av overformynderne oppnevnes samtidig som forretningsfører for 2 år.

Ny vergemålslov er til behandling og blir trolig lagt fram for stortinget i november 2009. Ifølge forslaget blir vergemålsmyndigheten overført til fylkesmennene. Dersom forslaget blir vedtatt, kan arbeidet med forskrifter, ny organisering m.v. starte. Den nye ordningen vil sannsynligvis  først kunne gjelde fra slutten av 2010 / begynnelsen av 2011.

Følgende valg til overformynderiet gjelder for perioden 2006 – 2009/2011:

Overformynder 2008 - 2011: Ove Wingestad
Overformynder 2006 – 2009: Gullik Vatnebryn
Forretningsfører 2008- 2009: Gullik Vatnebryn
Varamedlemmer 2008 – 2009: 1. Nils Livland. 2. Turid Gjellerud

Valgperioden for den ene overformynderen skal gjelde fra 1. januar etter kommunevalget og for den andre to år senere. Det må nå velges 1 overformynder for perioden 2010 – 2013 samt forretningsfører og 2 varamedlemmer for 2010 - 2011. Gullik Vatnebryn er forespurt og er villig til å forlenge vervet fram til ny vergemålslov trer i kraft.

Vergemålslovens §§ 21 - 23 har bestemmelser om valgbarhet m.v: “Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overfor-mynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges. Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste. En overformynder kan kreve seg fritatt for andre ombud, medmindre annet er bestemt ved lov.”

Overformynderiet har tre hovedoppgaver: 1. oppnevne verger, hjelpeverger og setteverger, 2. forvalte de umyndiges midler og 3. veilede og ha tilsyn med vergene.

Vurdering:

Som det framgår av saksopplysningene vil det blir slutt på kommunalt oppnevnte overformyndere idet overformynderiets myndighet vil bli overført til fylkesmannen. Etter å ha snakket med Gullik Vatnebryn anbefaler rådmannen at Vatnebryn velges.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.11.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1334

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Eiendomsskatt takstnemnd 2007 - 2011 - fritak

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

38/09

kommunestyret

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Åse Fosshaug gis fritak som medlem i takstnemnda for eiendomsskatt for resten av perioden 2007 – 2011.

2.    Som nytt medlem velges

Saksopplysninger:

Åse Fosshaug søker pga sviktende helse om fritak fra takstnemnda for eiendomsskatt.

Kommunestyret valget i møte 13.12.2007 følgende medlemmer og varamedlemmer til takstnemnd og overtakstnemnd for eiendomsskatt for 2007 – 2011:

1. Takstnemnd

Gullik Vatnebryn, leder            m/vara Harald Teksle
Ketil Sagen, nestleder              m/vara Anders Haga
Åse Fosshaug                          m/vara Magne Solheim

2. Overtakstnemnd

Nils Livland, leder                     m/vara Jon Letmolie
Børge Melhus, nestleder          m/vara Helga Teigen
Britt Bergan                              m/vara Tom Ivar Stepien
Wiel Wangestad                       m/vara Toril Olsen Frågått
Arne Bergan                             m/vara Aril Svinterud
Gunvor Bekjorden                    m/vara Erik Sigstad

Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å sitte i nemndene. Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyret er valgbare. Formannskapets medlemmer/varamedlemmer bør ikke velges da formannskapet har klagerett. Det er alminnelig antatt at medlemmer av ligningsnemnda, ligningssjefen og økonomisjefen heller ikke bør velges.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at Åse Fosshaug gis fritak fra vervet i takstnemnda.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

05.11.2009

Arkiv               

205

Saksmappe     

2009/1024

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Forhøyelse av festeavgiften på gravsteder i Flesberg

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

39/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Festeavgiften på gravsteder på kirkegårdene i Flesberg fastsettes i hht Flesberg kirkelige fellesråds forslag av 27.10.09 til kr. 1.000 pr gravsted for 10 år.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hht gravferdslovens § 21 skal ”avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet”.

Flesberg kirkelig fellesråd vedtok 27.10.09 å forhøye festeavgiften på gravsteder på kirkegårdene i Flesberg til kr. 1.000 pr gravsted for 10 år.

Kommunestyret forhøyet festeavgiften fra kr. 500 til kr. 1.000 for 20 år i møte 16.12.04.

Vurdering:

Rådmannen har ingen bemerkninger til forhøyelsen av festeavgiften og anbefaler at fellesrådets forslag vedtas.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.11.2009

Arkiv               

611

Saksmappe     

2008/1053

Avd                  

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Knut Letmolie

Ledige tomter i Skartumlia - avslutning av salg

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.11.2009

40/09

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommune avslutter salget av tomter fra Skartumlia boligfelt.

Vedlegg:

Utskrift av sak 52/08 for kommunestyret (vedtak og saksframlegg).

Saksopplysninger:

I sak 44/2008, 23.10.2008 for formannskapet, samt sak 52/2008, 06.11.2008 for kommunestyret ble det gjort følgende vedtak vedrørende salg av tomter i kommunens boligfelt:

De tre gjenværende tomter i Prestegårdsgrenda, samt 1 gjenværende tomt i Skartumlia , tilbys til kr. 1,- pr. m2 i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 0047/99 10.06.1999.

I ettertid har en av tomtekjøperne i Skartumlia trukket seg. Det er nå to ledige tomter i Skartumlia.

Etter at formannskapet har befart tomtene i Skartumlia har ordføreren bedt rådmannen å legge fram ny sak til behandling vedrørende disse tomtene.

Siden sist har følgende ny momenter framkommet:

  • Kommunestyret har, etter innspill fra naboer, i forslaget til kommuneplanens arealdel lagt ut den ene ledige tomta til friområde.
  • Naboer til den andre tomta har i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel foreslått at denne og legges ut som friområde.

Vurdering:

Som sist gang saken var til behandling anbefaler rådmannen at salget av tomter i Skartumlia avsluttes. Boligfeltet har vært under utbygging i over 30 år, med de ulemper det medfører for beboerne i feltet.

Kommunestyret har og i forslaget til kommuneplanens arealdel har valg å legge ut den ene tomta til friområde, og fått innspill i høringsfasen vedrørende etablering av friområde også på den andre tomta. Etter rådmannens oppfatning er det naturlig å følge opp dette med et vedtak om å avslutte salget av tomter i boligfeltet.

På Lampeland er heller ikke tomter i Skartumlia eneste alternativ, det er byggeklare tomter i felt opparbeidet av privat utbygger.