FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

onsdag 25.11.2009

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 19/09

Meldinger 25.11.09

 

PS 20/09

Søknad om spillemidler - ballbinge i Svene, søker Svene IL

Bjørg Homelien

PS 21/09

Søknad om serverings- og skjenkebevilling- Blestølen Kro

Odd Kåre Dalen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/69

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 25.11.09

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

25.11.2009

19/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

b)

Saksopplysninger:

a)    Møte om status/framtidig 17-mai feiring, er fastsatt til 25.11.09 kl. 19.00 på kommunehuset.

b)    Melding om bokbussen i Flesberg.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.11.2009

Arkiv               

243

Saksmappe     

2009/884

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om spillemidler - ballbinge i Svene, søker Svene IL

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

25.11.2009

20/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommunestyre prioriterer søknad om ballbinge i Svene, søker Svene IL, anleggsnummer 0631000206, ordinært nærmiljøanlegg, vedrørende spillemidler 2010,

Vedlegg:

Uttalelse fra Flesberg idrettsråd av 3.11.09.

Saksopplysninger:

Utlysning av frist for å søke spillemidler for 2010 ble fastsatt til 16.9.09, senere forlenget til 19.9.09. Dette ble opplyst om gjennom nettartikkel på kommunens nettside og mail/brev til barnehager, skoler, idrettslag, idrettsråd, Flesberg helsesportslag, 4H, repr. for grunneiere på Blefjell og Haugens Venner.

Ved fristens utløp kom det inn 1 søknad om ballbinge i Svene, ved søker Svene IL, anleggsnummer 0631000206, et ordinært nærmiljøanlegg. Det søkes om kroner 200.000 i spillemidler, med en totalkostnad på kr. 400.900.

Søknaden er oversendt Flesberg idrettsråd til uttalelse, og positiv uttalelse er kommet kommunen i hende 3.11.09. Se vedlegg.

Kommunen skal sende søknad, med alle formelle vedlegg og politiske vedtak videre til fylkeskommunen med frist 15.1.10. Saksbehandlingen i kommunen foregår fra og med i år gjennom et digitalt saksbehandlersystem via kulturdepartementet.

Svene IL begrunner behovet for en ballbinge slik:

”Tettstedet Svene er en del av Flesberg kommune og er kommunens tettest befolkede område. I dag består tettstedet av ca 250 husstander og er i stadig utvikling når det gjelder innbyggere. Per i dag er det ingen skole i tilknytning til tettstedet, men ungene må ta buss minimum 5 km for å komme seg dit. Dette gjør at bygdas naturlige samlingssted er den lokale idrettsplassen.

Denne idrettsplassen er kommunens eneste brukbare gressbane, og benyttes daglig gjennom hele fotballsesongen av idrettslagets 250 aktive forballspillere til organiserte treninger og kamper. Dette gjør at den frie, uorganiserte leken ikke har noen mulighet til å utøves på denne arenaen. Vi tror at derfor at ved å sette opp et nærmiljøanlegg, bestående av en ballbinge med mulighet for mange ulike ballaktiviteter, vil barna få en arena der den frie aktiviteten vil kunne blomstre.

Anlegget har følgende budsjett og kostnadsdekning:

Totalkostnad                                                                                     kr. 400.900

Søknadssum                                                 kr. 200.000

Dugnad (budsjetterte kostnader)                   kr. 135.900

Gaver/rabatter, gave fra Svene Vel              kr. 15.000

Andre tilskudd, gavefond Sparebank1          kr. 50.000

                                   Sum                            kr. 400.900                

Det er planlagt oppstart 1.5.2010 og fullført 30.5.2010.

Vurdering:

Det er generelt et krav at søknader om spillemidler skal være oppført/omtalt i kommunens 4-årige kommunelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I kommunens gjeldende kommunedelplan for 2008-2012, vedtatt i desember 2007, er nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler og andre boligområder i kommunen tatt med i ”Langsiktig del- uprioritert liste” og det er nevnt skriftlig i planen at det er i Svene og på Lampeland det er størst fotballaktivitet, i forbindelse med beskrivelse av behov for rehabilitering av grusbane til kunstgressbane på Stevningsmogen. Med dette synes kravet om å være omtalt i kommunens plan for oppfylt.

Rådmannen er kjent med behovet for flere fotballarenaer i kommunen, ikke minst i Svene og støtter derfor tiltaket om en egen ballbinge i Svene som kan avhjelpe barn og unges behov for et spillested, samt å avlaste gressbanen.  Med dette tiltaket, har de 3 største tettstedene fått ballbinger, de to første ved Flesberg skole og Lampeland skole har vært brukt i flere år.

Når det gjelder finansiering, søkes det om tilskudd på kr. 50.000 gjennom gavefondet til Sparebank1 på Kongsberg. Søknadsfristen er 1.11.09, og det er derfor usikkert om Svene IL får tilskudd og om et eventuelt positivt vedtak er fattet innen fristen for å sende søknaden videre til fylkeskommunen.

Rådmannen forutsetter derfor at dersom denne delfinansieringen ikke kan gå iorden, at Svene IL bidrar med en egenkapital tilsvarende på kr. 50.000, for at finansieringsplanen oppfylles.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.11.2009

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2009/28

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om serverings- og skjenkebevilling- Blestølen Kro

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

25.11.2009

21/09

kommunestyret

 

 

 

  1. Helge Vidar Gulli gis bevilling for alminnelig skjenking av alkohol fra 2,5 -opptil 22 volumprosent alkohol, i lokalene til Blestølen kro, samt utendørs på veranda for perioden 10.desember 2009 til og med 31.desember 2011.
  2. Skjenkebevillingstidene følger alkohollovens normaltider, dvs. skjenking av alkoholholdig drikk fra 2,5 -opptil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00-01.00.
  3. Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.
  4. Helge Vidar Gulli godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. 

Saksopplysninger:

Helge Vidar Gulli, f. 22.12.61, søker pr. 23.10.09 om overdragelse av serverings- og skjenkebevilling for Blestølen kro, og søker om å bli ny styrer. Det søkes om alminnelig skjenking av øl og vin, dvs. alkoholholdig drikk mellom 2,5-22 volumprosent alkohol.

Medd åpningstid i helger og skoleferier, jfr samme vilkår som dagens bevilling med innehaver Gunstein Garaas. En søknad om overdragelse må behandles som en ny søknad om servering og skjenking. Dvs. nåværende bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.

Flesberg kommune har mottatt bekreftelse på overdragelsesdato fra 15.9.09 og virksomheten fortsetter da på tidligere bevilling i inntil 3 måneder, alkohollovens paragraf 1-10, 1 ledd, hjemler dette.  Dagens bevilling omfatter skjenking av øl og vin, inkl. skjenking ute på veranda.

Kommunal saksbehandling:

Alkohollovens § 1-7, Bevilling for salg og skjenking med forskrifter hjemler kommunens saksbehandling.

Kommunen skal innhente uttalelser fra politiet og sosialtjenesten, før kommunestyret avgjør søknaden. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

”Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å ta stilling til kravene i §§ 1-7b og 1-7 c er oppfylt, herunder ved behov å pålegge søkeren å legge fram finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten”.

Nærmere om innholdet i § 1-7:

§ 1-7 a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking.

I loven er det angitt hvilke hensyn kommunen kan ta ved tildeling av salg- eller skjenkebevilling. Listen er ikke uttømmenende, men eksempler ved bruk av skjønn er:

Antall salg- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensyn til lokalmiljøet for øvrig og om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til inneha en bevilling (djfr. § 1-7 b, 1.ledd).

§ 1-7 b Krav til vandel.

Kommentar: Det kan ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.

§ 1-7 c Styrer og stedfortreder.

I henhold til alkoholloven er det et krav om at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven, styrer av serveringsstedet må også ha avlagt og bestått etablererprøven etter serveringsloven.

Søknaden er oversendt lensmannen og sosialsjefen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknaden. Kommunen venter fortsatt på uttalelse fra sosialsjefen og vil innhente denne før saken sendes til politisk behandling.

Søknaden inneholder godkjente vedlegg i henhold til formelle krav til søknaden:

a)    Skatteattesten viser ingen restanser.

b)    Kommunen har mottatt bevis for at søker har avlagt og bestått prøve i henhold til serveringsloven og alkoholloven.

Når det gjelder Mattilsynet er søknaden ikke sendt til ny uttalelse, da virksomheten ble godkjent i henhold til gjeldende godkjenningskrav pr. 18.2.2003.

I henhold til alkohollovens normalbestemmelser § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikk fra 2,5 - 22 volumprosent alkohol, skje fra kl. 08.00-01.00. Det er ikke tillatt å skjenke utover alkohollovens maksimaltider, dvs. at alkoholholdig drikk lavere enn 22 volumprosent alkohol, ikke kan skjenkes i tiden fra kl. 03.00-06.00. 

Alkohollovens inndelingssystem ble i 2005 og har medført at definisjonene av øl og vin er opphevet. (definisjonene av brennevin er imidlertid beholdt, all alkoholholdig drikk over 22 volumprosent alkohol eller mer defineres som brennevin).

Kommunestyret kan fastsette innskrenkninger generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested. Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltagere i sluttet selskap.

Bevillingshaver kan ha flere salgs-og skjenkebevillinger. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men som hovedregel kan en person kan bare være styrer og eller stedfortreder på ett sted.

Når det gjelder serveringsloven er kun krav om styrer, det er ikke lenger krav om stedfortreder.

Søker har også søkt om salgsbevilling på Blestølen dagligvare, 3.11.09. Virksomheten fortsetter på tidligere bevilling i inntil 3 måneder, alkohollovens paragraf 1-10, 1 ledd, hjemler dette. Sak om salgsbevilling vil foreligge til komiteen for livsløp og kulturs møte 3.10.10 med endelig behandling i kommunestyret 18.2.10.

Dagens bevillingsperiode varer til og med 31.12.2011.

Bevillingshaver er pliktig til å betale bevillingsgebyr, 1 gang pr. år, på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gjeldende bevillingshaver Gunstein Garaas har sendt inn skjema for omsetning for 2009, slik at ny bevillingshaver får dette ansvaret fra og med 2010.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at alkohollovens normalbestemmelser skal gjelde, dvs. skjenking av alkoholholdig drikk fra 2,5 volumprosent alkohol- opptil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00-01.00, inkl. terasse. Rådmannen går også inn for at alminnelig skjenking. Dette er i tråd med dagens skjenkebevilling på samme sted. Rådmannen har ikke mottatt noen uttalelser som går imot denne vurderingen. Rådmannen går inn for at bevillingen gis til og med dagens bevillingsperiode.

Når det gjelder alkohollovens krav til stedfortreder, går rådmannen inn for at man fraviker dette i dette tilfellet, da det er tale om en liten virksomhet og alkohollovens § 1-7c, 1 ledd, hjemler denne muligheten.

 

 

Vedlegg b) sak 19 Meldinger:

Flesberg kommune

Oppvekst- og kulturetaten

 

 

 

 

Melding om bokbussen i Flesberg

 

Buskerud fylkesbibliotek har varslet at de legger ned bokbussen i 2011. De kommunene som ønsker å fortsette med bokbuss, må ta over hele driftsansvaret og eie, drive og utvikle tjenesten uten støtte fra fylket. Det har ikke Flesberg kommune ressurser til. Vi har sett på muligheten for et bokbuss-samarbeid med bibliotekene i Numedal. Kongsberg kommune la ned sitt bokbusstilbud i 2007, og verken Nore og Uvdal eller Rollag har økonomi til å være med på å drifte en bokbuss. Bokbusstilbudet i Flesberg avsluttes derfor ved utgangen av 2010.

 

Det er flere grunner til at fylkesbiblioteket velger å legge ned bokbussen. For det første er bussen så gammel at den snart må skiftes ut. I den forbindelsen har de gått gjennom tjenesten og blant annet sett at utlånet har sunket i hele fylket over flere år. Flere av de største kommunene i fylket har dessuten avsluttet bokbusstilbudet allerede. Det betyr at driften har blitt stadig dyrere for fylket, samtidig som bruken altså har gått ned. En forutsetning for å fortsette å drive bokbuss, ville vært å oppdatere tjenesten og gjøre den mer allsidig for å øke bruken. Dette krever både økonomisk investering og bruk av personalressurser til utvikling.

 

I tillegg til å vurdere bokbusstilbudet, er fylkesbiblioteket i gang med å gå gjennom alle oppgavene de har i dag. Fram til nå har de hovedsakelig bidratt med rene driftstjenester til kommunene. Vi i Flesberg bibliotek har for eksempel fått hjelp til kassering, rydding og å registrere deler av samlingen elektronisk. Og ikke minst fikk vi uvurderlig hjelp da hovedbiblioteket på Flesbergtunet ble bygget.

 

Heretter vil hovedoppgaven bli utvikling av bibliotekene. Fylkesbiblioteket skal ha ansvaret for det helhetlige bibliotektilbudet i fylket, men også bidra til utvikling av hvert enkelt bibliotek. Samfunnet er i rask endring, og bibliotekene må følge med i samme takt for ikke å bli en utdatert tjeneste som folk flest ikke lenger ser nytten av. Bibliotekutvikling er et viktig, men krevende arbeid, og fylkesbiblioteket er den viktigste støttespilleren vi i Flesberg bibliotek har.

 

Bokbussen har vært et kjærkomment tilbud i mange år, og vi vet at den mange vil savne den. Vi håper imidlertid at bokbusslånerne etter hvert finner veien til bibliotekene her i Flesberg, og at vi kan ta over når bokbussen gir seg.

 

Bokbussens framtid vil også bli kommentert i revidert bibliotekplan. Denne planen har blitt utsatt til 2010 fordi den heretter skal inngå i Kulturplan for Flesberg kommune. Vi mener det er fornuftig å utarbeide en felles plan for kulturtilbudet i Flesberg, og at dette også vil gjøre det helhetlige kulturtilbudet mer oversiktelig når det skal behandles politisk.

 

Anneline Mjøseng

Flesberg bibliotek