FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

05.11.2009

kl. 17:00

 

Orienteringer fra kl. 17.00:

 

  • Leder for Flesberg El-verk Pål Rønning informerer om virksomheten
  • Rådmann og økonomisjef orienterer om økonomistatus pr. i dag og budsjett for 2010
  • Oppvekst- og kultursjef orienterer om erfaringer med ny skolestruktur pr. i dag.

 

Etter at møtet er satt vil ordfører og rådmann informere om ”Siste nytt”.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 37/09

Meldinger

 

PS 38/09

Rapport for 2. tertial 2009

Oddvar Garås

PS 39/09

Søknad om etableringstilskudd - Svene Regnskapskontor

Anne-Liz Lande

PS 40/09

Søknad om etableringstilskudd - Rørlegger Strand og Teksle AS

Arne Sørensen

PS 41/09

Høring på forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus og kommunene i nedslagsfeltet.

Odd Kåre Dalen

PS 42/09

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012

Sondre Kosmo Paulsen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

23.10.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/986

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

05.11.2009

37/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a), b), c), d)

Saksopplysninger:

a)    Generalutskrift fra kommunestyremøte 24.9.09

b)    Rapport fra Kongsbergregionen ved regional koordinator pr. 1.07.09

c)    Skatteinngangen pr. september 2009

d)    Forslag til møteplan 1.halvår 2010

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

07.10.2009

Arkiv               

153

Saksmappe     

2009/519

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Rapport for 2. tertial 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

08.10.2009

28/09

formannskapet

22.10.2009

30/09

kommunestyret

05.11.2009

38/09

 

Rådmannens anbefaling:

Rapporten for 2. tertial 2009 tas til etterretning.

Behandling i formannskapet 08.10.2009:

Økonomisjefen Anne Rudi var tilstede og orienterte. Rapporten ble delt ut på møtet.

Formannskapet drøftet rapporten.

Saken behandles på neste formannskapsmøte 22.10.09.

Behandling i formannskapet 22.10.2009:

Foramnnskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 22.10.2009:

Rapporten for 2. tertial 2009 tas til etterretning.

Vedlegg:

Rapport for 2. tertial 2009

Saksopplysninger:

 

Driftsregnskapet

Sum netto driftsramme for etatene viser negativt avvik på 2,8 millioner kroner pr. 31. august. De største avvikene er innen etatene Helse og omsorg og Teknikk, plan og Ressurs. Det vises i denne forbindelse til den enkelte etats kommentarer i tertialrapporten.

 

Basert på den økonomiske statusen pr. 2. tertial, samt det vi vet om driftssituasjonen for 3. tertial, vil en prognose for årets slutt tilsi et negativt avvik på ca. 4,6 millioner kroner for etatene samlet.

 

Dersom dette blir resultatet vil delvis inndekning skje ved at tidligere underskudd ikke dekkes inn, og avsetning til disposisjonsfond ikke gjennomføres. Dette utgjør til sammen 1,6 millioner kroner. Det vil si at vi kommunens ”underskudd” i 2009 kan bli ca. 3 millioner kroner. Dette betyr også at kommunen fortsatt vil være i ROBEK-registeret utover 2009.

 

Det foreslås ikke budsjettregulering, men rådmannen pålegger alle etater stor nøkternhet resten av året. Det høye driftsnivået er også en utfordring for budsjett 2010.

 

Skatteinngangen pr. 31. august er 4,17 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Pr. 1. tertial 2009 var tilsvarende sammenlikning 9,35 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Det er altså skjedd en reduksjon i skatteinngangen de 4 siste månedene. For landet er skatteingangen 7,3 % høyere en samme tidspunkt i fjor, mens den for 1. tertial var 9,9 % høyere. Dette viser at det også er en reduksjon på landsbasis. Det knytter seg stor spenning til skatteinngangen resten av året med tanke på om tendensen fortsetter.

 

Kommunens budsjettanslag er 4,86 % høyere enn skatteinngang for 2008. For landet er anslaget 5,5 %.

 

Investeringsregnskap

Kommunen har total investeringsramme på 13,3 millioner kroner i 2009. Pr. 2. tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 5,5 millioner kroner, og det vil si at vi har rest investeringsramme på 7,8 millioner kroner. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene fra side 29 i rapporten.

Fravær

Totalt sykefravær de 8 første månedene i år redusert fra 6,36 % til 5,5 % sammenliknet med de samme månedene i 2008. Reduksjonen gjelder både langtidsfravær og kortidsfravær. Ved utgangen av 2008 var sykefraværet 6,46 %.  Altså en betydelig nedgang pr. 2. tertial i forhold til sykefravær for hele året 2008.

Vurdering:

Rådmannen ser med bekymring på at det ved denne rapportering er et merforbruk på driften. Spesielt siden fokuset på økonomi har vært sterkere på bakgrunn av erfaringene fra de 2 siste regnskapsårene. Vi har fortsatt et forbedringspotensiale i å utnytte de styringssystemene vi har i forhold til styring av ressursene. Det er imidlertid liten tvil om at det innenfor dagens inntektsrammer ikke finnes tilstrekkelige buffere og handlingsrom til å kunne håndtere uforutsette hendelser i løpet av et driftsår. Dette øker muligheten for at merforbruk oppstår. Handlingsrommet kan økes ved å utnytte det inntektspotensialet som fins fullt ut og/eller redusere aktivitetsnivået. Det er prosesser i gang i forhold til budsjett 2010 m.h.t. sistnevnte.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.04.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/592

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Svene Regnskapskontor

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

22.04.2008

2/08

komiteen for næring og ressurs

20.10.2009

16/09

kommunestyret

05.11.2009

39/09

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra Svene Regnskapskontor om etableringstilskudd på kr. 135.000,- avslås.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Det ble fremmet følgende utsettelsesforslag:

Regelverket for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond bør revideres. Saken utsettes derfor til neste møte.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Regelverket for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond bør revideres. Saken utsettes derfor til neste møte.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 20.10.2009:

Komiteen anmoder kommunestyret om å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere regelverket. Det må søkes på nytt når regelverket er revidert.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 20.10.2009:

Komiteen anmoder kommunestyret om å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere regelverket. Det må søkes på nytt når regelverket er revidert.

Vedlegg:

Flesberg kommunes regelverk for nærings- og utviklingsfond.

Saksopplysninger:

Svene Regnskapskontor søker i brev av 10.05.07 om etableringstilskudd på kr. 135.000,-.

Søknaden om støtte gjelder etablering av regnskapskontor på Flesberg Veksthus. Svene Regnskapskontor har vært i drift siden 01.10.06, og målsettingen er å kunne tilby regnskapstjenester og rådgivning av høy kvalitet til næringsdrivende og andre som har et behov for det.  Virksomheten tilbyr regnskap, lønn, fakturering, samt økonomisk rådgivning. Målsetting for 2007 var å utvide fra en til to ansatte.

Etableringsbudsjett:
Firmaet har budsjettert med oppstartskostnader på kr. 271.000 eks. mva. fordelt på følgende poster:

Investering i inventar

Kr.  30.000,-

Investering i tekniske hjelpemidler (pc og utstyr)

Kr.  65.000,-

Programvare

Kr.  90.500,-

Deltakelse på kurs/opplæring for nyansatt

Kr.  65.500,-

Bruk av ekstern bistand – profilering, internett m.v.

Kr.  20.000,-

Totalt

Kr. 271.000,-

Det søkes om etableringstilskudd på 50 % av budsjetterte etableringskostnader.

Søker fyller alle formkrav til etableringsstøtte, så vurderingstema i saken vil være om støtteformålet er innenfor kommunens regelverk på dette området.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil med henvisning til kommunens regelverk for etableringssøknader måtte anbefale at søknaden avslås.

Rådmannen er svært positiv til at det skjer nyetableringer i kommunen, og at disse også knyttes til de gode miljøene på Flesberg Veksthus og Nye Blehytter. Dette gjelder også denne søknaden.

Søknaden kommer imidlertid i konflikt med regelverkets forbud om støtte til virksomheter som kommer i konkurranse med allerede etablerte virksomheter, og må derfor avslås.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.04.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/351

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Rørlegger Strand og Teksle AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

22.04.2008

3/08

komiteen for næring og ressurs

20.10.2009

17/09

kommunestyret

05.11.2009

40/09

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra Rørlegger Strand og Teksle AS om tilskudd på kr. 100.000,-, avslås.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Det ble fremmet følgende utsettelsesforslag:

Regelverket for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond bør revideres. Saken utsettes derfor til neste møte.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Regelverket for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond bør revideres. Saken utsettes derfor til neste møte.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 20.10.2009:

Komiteen anmoder kommunestyret om å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere regelverket. Det må søkes på nytt når regelverket er revidert.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 20.10.2009:

Komiteen anmoder kommunestyret om å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere regelverket. Det må søkes på nytt når regelverket er revidert.

Vedlegg:

Flesberg kommunes regelverk for nærings- og utviklingsfond

Saksopplysninger:

Rørlegger Strand og Teksle AS har søkt om etableringstilskudd på kr. 100.000,-. Saksbehandling på alle næringssaker ble i 2007 forskjøvet og utsatt i påvente av kommunestyrets endelige behandling av nytt regelverk. Beklageligvis er ikke kapasiteten til å behandle denne typen saker den største etter de nedbemanningene som er gjort administrativt.

Om selskapet
Selskapet ble etablert sommeren 2006, og foreløpig etableringsfase har vist gode muligheter for positiv utvikling i følge søknaden. Virksomheten drives fra Blehytter Eiendoms lokaler i Svene der man sammen med andre virksomheter utgjør et bredt faglig nettverk. Firmaet ble formelt stiftet 1. juni 2006 med en aksjekapital på kr. 300.000,-. På søknadstidspunktet i 2007 utgjorde virksomheten 3 årsverk. Målsettingen var i løpet av 2007 å få virksomheten til å utgjøre 4 – 6 årsverk. Med lokalisering i Svene har man et sentralt utgangspunkt, og en god møteplass overfor virksomhetens hovedmarked blant hus- og hytteeiere. Det oppleves positivt å ha lokalisering og kontorfellesskap med 5 andre virksomheter med til sammen 25 personer. Dette er et viktig faglig nettverk som gir mulighet for en effektiv gjennomføring av bygge- og renoveringsprosjekter. Primært jobbes det mot områdene Numedal, Kongsberg, Sigdal og Eggedal. Hovedoppgaven er salg av varer og tjenester knyttet til vann, varme og sanitær. Eierne av virksomheten er Bjørn Teksle og Trygve Strand, som begge har erfaring og utdanning innenfor feltet.

Etableringsfase
Søker oppgir i søknaden at det er investert både mye tid og kapital i etableringsfasen. Dette gjelder bl.a. å etablere nødvendig erfaring i startfasen, samt arbeide for å få til en effektiv organisering, markedsføring og en tilstrekkelig ordrereserve. Man har arbeidet med å få nye personer inn i virksomheten, få på plass formell utdanning, etablere utstilling og markedsføringsmateriell, innkjøp av IKT-verktøy, biler, innredning, delelager m.v. Man anslår at det i løpet av etableringsfasen er investert for mer enn 1 mill. kr.

Vedlagt søknaden fulgte firmaattest, og det har ikke vært behov for å innhente ytterligere dokumentasjon rundt firmaet.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og kan med utgangspunkt i kommunens regelverk på dette området, ikke anbefale at søknaden blir innvilget.

Det er hevet over tvil at selskapet er en svært positiv tilvekst til næringslivet i Flesberg kommune, og innenfor et område som det bør satses på. I lys av det burde også kommunen kunne støtte opp under denne type etableringer.

Den innskjerping som det nye regelverket for nærings- og utviklingsfondet har gitt gjør det imidlertid å umulig å innvilge støtte til selskapet. Dette begrunnes i regelverkets forbud mot å støtte virksomheter som kommer i konkurranse med allerede etablerte virksomheter i kommunen.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.08.2009

Arkiv               

H10

Saksmappe     

2009/738

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Høring på forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus og kommunene i nedslagsfeltet.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

09.09.2009

15/09

komiteen for livsløp og kultur

21.10.2009

17/09

kommunestyret

05.11.2009

41/09

 

Rådmannens anbefaling:

Forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune vedtas.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 09.09.2009:

Komiteen foreslo og vedtok følgende:

Saken utsettes, da det har vært for liten tid til saksforberedelser. Ordfører må vurdere om det skal innkalles til et ekstraordinært møte i komiteen for livsløp og kultur dersom høringsfristen 20.9.09 er absolutt.

Dersom det innkalles til ekstraordinæært møte, ber komiteen om at tidspunktet settes til kl. 16.30.

Vedtak i komiteen for livsløp og kultur 09.09.2009:

Saken utsettes, da det har vært for liten tid til saksforberedelser. Ordfører må vurdere om det skal innkalles til et ekstraordinært møte i komiteen for livsløp og kultur dersom høringsfristen 20.9.09 er absolutt.

Dersom det innkalles til ekstraordinært møte, ber komiteen om at tidspunktet settes til kl. 16.30.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 21.10.2009:

Uttalelse fra eldrerådet ble delt ut.

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 21.10.2009:

Forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune vedtas.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune.

Saksopplysninger:

I april 2008 inviterte Kongsberg sykehus til en dialog konferanse om samarbeid på Bolkesjø.

Her ble det lagt fram et grunnlag for hvorfor man burde samarbeide.

 

          Vi er likeverdige parter – må starte med endring i vår kultur, verdier og holdninger til hverandre. ”Vi vet best”

 

          Erfaringene fra samarbeidsprosjektet har vært gode hvor ønsket om å utvikle en helhetlig tiltak og behandlingskjede har vært toneangivende. ”Skape et miljø hvor vi gjør hverandre gode.”

 

          Mindre opptatt på ”resultat”, men mer opptatt av prestasjoner, samhandling og å gjøre ting i fellesskap.

 

          Påstand 1 + 1 + 1 = mer enn 3 – merverdi. Felles holdninger skaper gode handlinger.

 

          Avtalene skal sørge for mer tydelige samarbeidsarenaer, hvordan skal vi samarbeide framover og hvem skal gjøre hva.

 

          Avtalene må være ”levende” og gjenstand for forbedring og utvikling. Samtidig må samarbeidet være hensiktsmessig, løse et behov og oppleves som nyttig for alle parter.

 

Representanter fra

          Kommunene i opptaksområdet til Blefjell sykehus

          Brukerorganisasjonene

          Blefjell sykehus

            må sitte sammen og utarbeide et forslag til samarbeidsavtale. 

 

Forutsetninger for å lykkes

          Tjenestemottakerne er representert i avtaleprosessene på alle nivå

          Avtalen kjent og forankret i ledelse og blant tjenesteytere

          Eierforhold til avtalen – opplevd likeverdighet

          Engasjement for bedringsprosesser

          Prosessen i utarbeiding av avtale må være lokalt tilpasset

          Avtalene må være kortfattet og enkle

          Regelmessig evaluering og ”intern avviksrapportering”

 

I ett og et halvt år har representanter fra kommunene, fra Kongsberg sykehus og fra brukerne sittet sammen i grupper og arbeidet ut et forslag til samarbeidsavtale.

 

Vedlagt ligger forslaget til ny samarbeidsavtale.

 

Vurderinger

Vedlagte samarbeidsavtale er et godt gjennomarbeidet dokument.  Den har gode muligheter for å bli et godt redskap for god samhandling til beste for brukerne.  Den forplikter begge parter til å samhandle om brukerne, samhandle om å finne de beste løsningene og den forplikter partene til å ha en dialog.

Dialog er den eneste og beste metoden til  å få til en god samhandling.

 

Dette er et godt arbeidsredskap og dersom intensjonene blir fulgt, vil resultatene bli veldig bra.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

06.10.2009

Arkiv               

233

Saksmappe     

2005/531

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ragnhild Vihovde Kaldestad

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

21.10.2009

18/09

kommunestyret

05.11.2009

42/09

 

Rådmannens anbefaling:

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012 vedtas som 3-årig kommunal kompetanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 21.10.2009:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 21.10.2009:

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012 vedtas som 3-årig kommunal kompetanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

I St. meld. nr. 31 (2007 – 2008) Kvalitet i skolen er det lagt grunnlag for en ny statlig satsing på kompetanseutvikling.

 

 Departementet skisserer følgende tiltak for å styrke lærernes faglige kompetanse:

·      etablere et varig system for videreutdanning for lærere på prioriterte områder

·      vurdere fortsatt støtte til etterutdanning på noen områder

 

Strategien gir rammer for kompetanseutvikling i grunnopplæringen i perioden 2009-2012 gjennom en klar prioritering, ansvarsfordeling og organisering/finansiering.

 

Skoleeier har hovedansvaret for å gi sine ansette i grunnopplæringen nødvendig kompetanseheving. Staten vil bidra på utvalgte områder.

 

Kunnskapsdepartementet (KD) beskriver i strategien Kompetanse for kvalitet at det skal utvikles og settes i verk et varig system for videreutdanning for det pedagogiske personalet. Videreutdanningen skal i første rekke rettes mot fagområde og emne som det på landsbasis er særlig behov for å styrke. 

 

I tillegg til den nye strategien for videreutdanning, vil staten også legge til rette for og prioritere studietilbud for å imøtekomme dokumenterte behov for etterutdanning av lærere.

 

Etterutdanningen skal være praksisnær, vare over noe tid og medføre refleksjon og utprøving mellom samlingene ved bruk av arbeidsplassen som læringsarena.

 

På det lokale nivået må tiltakene i den statlige satsingen inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle typer kompetanseutviklingstiltak rettet mot målgruppene.

Stortinget bevilger øremerkede midler til kompetanseutvikling i kommunene.  Skoleeier utarbeider en 3-årig plan for kompetanseutvikling.  Denne planen skal være basert på sentrale føringer og lokale behov.

I tillegg til den langsiktige planen, skal det utarbeides en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete tiltak.

Utarbeiding av planen

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012 er utarbeidet i samarbeid med skoleledere og godkjent av hovedtillitsvalgte.  Denne planen skal danne grunnlag for en den årlig handlingsplanen og skolene sine utviklingsplaner.

Budsjett

Tiltakene under hvert delmål er ikke kostnadsberegnet, men samlet budsjett er på kr. 244.000 kroner, hvorav kr 48.000 er kommunal egenfinansiering gjennom skolenes kursbudsjett.  Det forutsettes at det bevilges tilsvarende beløp i hele perioden.

Vurdering:

Planen synes å tilfredsstille sentrale føringer og lokale behov. 

 

 

 

Møteplan 1. halvår 2010

Vedlegg sak 37d

Saksbehandlingsfrist

tirsdag kl 12.00

19. januar

6. april

25. mai

Utsendelse

fredag

22.januar

9.april

28. mai

Gruppemøter

mandag kl 19.00

1.februar

19.april

7.juni

Næring og ressurs/planutvalg

tirsdag kl. 13.00

2.februar

20.april

8.juni

Livsløp og kultur

onsdag kl. 13.00

3.februar

21.april

9.juni

Formannskapet

torsdag kl. 13.00

4.februar

22.april

10.juni

Kommunestyret

torsdag kl. 17.00

18. februar

6.mai

24.juni
kl. 13.00

Eldrerådet

torsdag kl. 13.00

28.januar

15.april

3.juni

Reservedatoer formannskap

 

 

Reservedatoer planutvalg

 

 

Reservedato kst