FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

torsdag 22.10.2009

kl. 13:00

 

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 30/09

Rapport for 2. tertial 2009

Oddvar Garås

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

07.10.2009

Arkiv               

153

Saksmappe     

2009/519

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Rapport for 2. tertial 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

08.10.2009

28/09

formannskapet

22.10.2009

30/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Rapporten for 2. tertial 2009 tas til etterretning.

Behandling i formannskapet 08.10.2009:

Økonomisjefen Anne Rudi var tilstede og orienterte. Rapporten ble delt ut på møtet.

Formannskapet drøftet rapporten.

Saken behandles på neste formannskapsmøte 22.10.09.

Vedlegg:

Rapport for 2. tertial 2009

Saksopplysninger:

 

Driftsregnskapet

Sum netto driftsramme for etatene viser negativt avvik på 2,8 millioner kroner pr. 31. august. De største avvikene er innen etatene Helse og omsorg og Teknikk, plan og Ressurs. Det vises i denne forbindelse til den enkelte etats kommentarer i tertialrapporten.

 

Basert på den økonomiske statusen pr. 2. tertial, samt det vi vet om driftssituasjonen for 3. tertial, vil en prognose for årets slutt tilsi et negativt avvik på ca. 4,6 millioner kroner for etatene samlet.

 

Dersom dette blir resultatet vil delvis inndekning skje ved at tidligere underskudd ikke dekkes inn, og avsetning til disposisjonsfond ikke gjennomføres. Dette utgjør til sammen 1,6 millioner kroner. Det vil si at vi kommunens ”underskudd” i 2009 kan bli ca. 3 millioner kroner. Dette betyr også at kommunen fortsatt vil være i ROBEK-registeret utover 2009.

 

Det foreslås ikke budsjettregulering, men rådmannen pålegger alle etater stor nøkternhet resten av året. Det høye driftsnivået er også en utfordring for budsjett 2010.

 

Skatteinngangen pr. 31. august er 4,17 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Pr. 1. tertial 2009 var tilsvarende sammenlikning 9,35 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Det er altså skjedd en reduksjon i skatteinngangen de 4 siste månedene. For landet er skatteingangen 7,3 % høyere en samme tidspunkt i fjor, mens den for 1. tertial var 9,9 % høyere. Dette viser at det også er en reduksjon på landsbasis. Det knytter seg stor spenning til skatteinngangen resten av året med tanke på om tendensen fortsetter.

 

Kommunens budsjettanslag er 4,86 % høyere enn skatteinngang for 2008. For landet er anslaget 5,5 %.

 

Investeringsregnskap

Kommunen har total investeringsramme på 13,3 millioner kroner i 2009. Pr. 2. tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 5,5 millioner kroner, og det vil si at vi har rest investeringsramme på 7,8 millioner kroner. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene fra side 29 i rapporten.

Fravær

Totalt sykefravær de 8 første månedene i år redusert fra 6,36 % til 5,5 % sammenliknet med de samme månedene i 2008. Reduksjonen gjelder både langtidsfravær og kortidsfravær. Ved utgangen av 2008 var sykefraværet 6,46 %.  Altså en betydelig nedgang pr. 2. tertial i forhold til sykefravær for hele året 2008.

Vurdering:

Rådmannen ser med bekymring på at det ved denne rapportering er et merforbruk på driften. Spesielt siden fokuset på økonomi har vært sterkere på bakgrunn av erfaringene fra de 2 siste regnskapsårene. Vi har fortsatt et forbedringspotensiale i å utnytte de styringssystemene vi har i forhold til styring av ressursene. Det er imidlertid liten tvil om at det innenfor dagens inntektsrammer ikke finnes tilstrekkelige buffere og handlingsrom til å kunne håndtere uforutsette hendelser i løpet av et driftsår. Dette øker muligheten for at merforbruk oppstår. Handlingsrommet kan økes ved å utnytte det inntektspotensialet som fins fullt ut og/eller redusere aktivitetsnivået. Det er prosesser i gang i forhold til budsjett 2010 m.h.t. sistnevnte.