FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

onsdag 21.10.2009

kl. 13:00

 

 

 

Kl. 13.00-13.30: Besøk fra Fontenehuset på Kongsberg.

Daglig leder Ann-Mari Loftshus og 2-3 representanter fra styret kommer for å informere om tilbudet sitt for de som har psykiske helseproblemer i Kongsberg.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 16/09

Meldinger 21.10.09

 

PS 17/09

Høring på forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus og kommunene i nedslagsfeltet.

Odd Kåre Dalen

PS 18/09

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012

Sondre Kosmo Paulsen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

05.10.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/69

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 21.10.09

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

21.10.2009

16/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a) Notat til komiteen for livsløp og kultur angående rullering av barnehageplan

Saksopplysninger:

a) Notat til komiteen for livsløp og kultur angående rullering av barnehageplan

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.08.2009

Arkiv               

H10

Saksmappe     

2009/738

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Høring på forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus og kommunene i nedslagsfeltet.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

09.09.2009

15/09

komiteen for livsløp og kultur

21.10.2009

17/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune vedtas.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 09.09.2009:

Komiteen foreslo og vedtok følgende:

Saken utsettes, da det har vært for liten tid til saksforberedelser. Ordfører må vurdere om det skal innkalles til et ekstraordinært møte i komiteen for livsløp og kultur dersom høringsfristen 20.9.09 er absolutt.

Dersom det innkalles til ekstraordinæært møte, ber komiteen om at tidspunktet settes til kl. 16.30.

Vedtak i komiteen for livsløp og kultur 09.09.2009:

Saken utsettes, da det har vært for liten tid til saksforberedelser. Ordfører må vurdere om det skal innkalles til et ekstraordinært møte i komiteen for livsløp og kultur dersom høringsfristen 20.9.09 er absolutt.

Dersom det innkalles til ekstraordinært møte, ber komiteen om at tidspunktet settes til kl. 16.30.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune.

Saksopplysninger:

I april 2008 inviterte Kongsberg sykehus til en dialog konferanse om samarbeid på Bolkesjø.

Her ble det lagt fram et grunnlag for hvorfor man burde samarbeide.

 

          Vi er likeverdige parter – må starte med endring i vår kultur, verdier og holdninger til hverandre. ”Vi vet best”

 

          Erfaringene fra samarbeidsprosjektet har vært gode hvor ønsket om å utvikle en helhetlig tiltak og behandlingskjede har vært toneangivende. ”Skape et miljø hvor vi gjør hverandre gode.”

 

          Mindre opptatt på ”resultat”, men mer opptatt av prestasjoner, samhandling og å gjøre ting i fellesskap.

 

          Påstand 1 + 1 + 1 = mer enn 3 – merverdi. Felles holdninger skaper gode handlinger.

 

          Avtalene skal sørge for mer tydelige samarbeidsarenaer, hvordan skal vi samarbeide framover og hvem skal gjøre hva.

 

          Avtalene må være ”levende” og gjenstand for forbedring og utvikling. Samtidig må samarbeidet være hensiktsmessig, løse et behov og oppleves som nyttig for alle parter.

 

Representanter fra

          Kommunene i opptaksområdet til Blefjell sykehus

          Brukerorganisasjonene

          Blefjell sykehus

            må sitte sammen og utarbeide et forslag til samarbeidsavtale. 

 

Forutsetninger for å lykkes

          Tjenestemottakerne er representert i avtaleprosessene på alle nivå

          Avtalen kjent og forankret i ledelse og blant tjenesteytere

          Eierforhold til avtalen – opplevd likeverdighet

          Engasjement for bedringsprosesser

          Prosessen i utarbeiding av avtale må være lokalt tilpasset

          Avtalene må være kortfattet og enkle

          Regelmessig evaluering og ”intern avviksrapportering”

 

I ett og et halvt år har representanter fra kommunene, fra Kongsberg sykehus og fra brukerne sittet sammen i grupper og arbeidet ut et forslag til samarbeidsavtale.

 

Vedlagt ligger forslaget til ny samarbeidsavtale.

 

Vurderinger

Vedlagte samarbeidsavtale er et godt gjennomarbeidet dokument.  Den har gode muligheter for å bli et godt redskap for god samhandling til beste for brukerne.  Den forplikter begge parter til å samhandle om brukerne, samhandle om å finne de beste løsningene og den forplikter partene til å ha en dialog.

Dialog er den eneste og beste metoden til  å få til en god samhandling.

 

Dette er et godt arbeidsredskap og dersom intensjonene blir fulgt, vil resultatene bli veldig bra.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

06.10.2009

Arkiv               

233

Saksmappe     

2005/531

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ragnhild Vihovde Kaldestad

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

21.10.2009

18/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012 vedtas som 3-årig kommunal kompetanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

I St. meld. nr. 31 (2007 – 2008) Kvalitet i skolen er det lagt grunnlag for en ny statlig satsing på kompetanseutvikling.

 

 Departementet skisserer følgende tiltak for å styrke lærernes faglige kompetanse:

·      etablere et varig system for videreutdanning for lærere på prioriterte områder

·      vurdere fortsatt støtte til etterutdanning på noen områder

 

Strategien gir rammer for kompetanseutvikling i grunnopplæringen i perioden 2009-2012 gjennom en klar prioritering, ansvarsfordeling og organisering/finansiering.

 

Skoleeier har hovedansvaret for å gi sine ansette i grunnopplæringen nødvendig kompetanseheving. Staten vil bidra på utvalgte områder.

 

Kunnskapsdepartementet (KD) beskriver i strategien Kompetanse for kvalitet at det skal utvikles og settes i verk et varig system for videreutdanning for det pedagogiske personalet. Videreutdanningen skal i første rekke rettes mot fagområde og emne som det på landsbasis er særlig behov for å styrke. 

 

I tillegg til den nye strategien for videreutdanning, vil staten også legge til rette for og prioritere studietilbud for å imøtekomme dokumenterte behov for etterutdanning av lærere.

 

Etterutdanningen skal være praksisnær, vare over noe tid og medføre refleksjon og utprøving mellom samlingene ved bruk av arbeidsplassen som læringsarena.

 

På det lokale nivået må tiltakene i den statlige satsingen inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle typer kompetanseutviklingstiltak rettet mot målgruppene.

Stortinget bevilger øremerkede midler til kompetanseutvikling i kommunene.  Skoleeier utarbeider en 3-årig plan for kompetanseutvikling.  Denne planen skal være basert på sentrale føringer og lokale behov.

I tillegg til den langsiktige planen, skal det utarbeides en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete tiltak.

Utarbeiding av planen

Plan for kompetanseutvikling 2009-2012 er utarbeidet i samarbeid med skoleledere og godkjent av hovedtillitsvalgte.  Denne planen skal danne grunnlag for en den årlig handlingsplanen og skolene sine utviklingsplaner.

Budsjett

Tiltakene under hvert delmål er ikke kostnadsberegnet, men samlet budsjett er på kr. 244.000 kroner, hvorav kr 48.000 er kommunal egenfinansiering gjennom skolenes kursbudsjett.  Det forutsettes at det bevilges tilsvarende beløp i hele perioden.

Vurdering:

Planen synes å tilfredsstille sentrale føringer og lokale behov.