FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

 

Møtested:

Formannskapssalen

 

Møtedato:

tirsdag 20.10.2009

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 16/09

Søknad om etableringstilskudd - Svene Regnskapskontor

Anne-Liz Lande

PS 17/09

Søknad om etableringstilskudd - Rørlegger Strand og Teksle AS

Arne Sørensen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.04.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/592

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Svene Regnskapskontor

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

22.04.2008

2/08

komiteen for næring og ressurs

20.10.2009

16/09

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra Svene Regnskapskontor om etableringstilskudd på kr. 135.000,- avslås.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Det ble fremmet følgende utsettelsesforslag:

Regelverket for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond bør revideres. Saken utsettes derfor til neste møte.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Regelverket for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond bør revideres. Saken utsettes derfor til neste møte.

Vedlegg:

Flesberg kommunes regelverk for nærings- og utviklingsfond.

Saksopplysninger:

Svene Regnskapskontor søker i brev av 10.05.07 om etableringstilskudd på kr. 135.000,-.

Søknaden om støtte gjelder etablering av regnskapskontor på Flesberg Veksthus. Svene Regnskapskontor har vært i drift siden 01.10.06, og målsettingen er å kunne tilby regnskapstjenester og rådgivning av høy kvalitet til næringsdrivende og andre som har et behov for det.  Virksomheten tilbyr regnskap, lønn, fakturering, samt økonomisk rådgivning. Målsetting for 2007 var å utvide fra en til to ansatte.

Etableringsbudsjett:
Firmaet har budsjettert med oppstartskostnader på kr. 271.000 eks. mva. fordelt på følgende poster:

Investering i inventar

Kr.  30.000,-

Investering i tekniske hjelpemidler (pc og utstyr)

Kr.  65.000,-

Programvare

Kr.  90.500,-

Deltakelse på kurs/opplæring for nyansatt

Kr.  65.500,-

Bruk av ekstern bistand – profilering, internett m.v.

Kr.  20.000,-

Totalt

Kr. 271.000,-

Det søkes om etableringstilskudd på 50 % av budsjetterte etableringskostnader.

Søker fyller alle formkrav til etableringsstøtte, så vurderingstema i saken vil være om støtteformålet er innenfor kommunens regelverk på dette området.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil med henvisning til kommunens regelverk for etableringssøknader måtte anbefale at søknaden avslås.

Rådmannen er svært positiv til at det skjer nyetableringer i kommunen, og at disse også knyttes til de gode miljøene på Flesberg Veksthus og Nye Blehytter. Dette gjelder også denne søknaden.

Søknaden kommer imidlertid i konflikt med regelverkets forbud om støtte til virksomheter som kommer i konkurranse med allerede etablerte virksomheter, og må derfor avslås.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.04.2008

Arkiv               

223

Saksmappe      

2007/351

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Rørlegger Strand og Teksle AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

22.04.2008

3/08

komiteen for næring og ressurs

20.10.2009

17/09

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra Rørlegger Strand og Teksle AS om tilskudd på kr. 100.000,-, avslås.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Det ble fremmet følgende utsettelsesforslag:

Regelverket for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond bør revideres. Saken utsettes derfor til neste møte.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Regelverket for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond bør revideres. Saken utsettes derfor til neste møte.

Vedlegg:

Flesberg kommunes regelverk for nærings- og utviklingsfond

Saksopplysninger:

Rørlegger Strand og Teksle AS har søkt om etableringstilskudd på kr. 100.000,-. Saksbehandling på alle næringssaker ble i 2007 forskjøvet og utsatt i påvente av kommunestyrets endelige behandling av nytt regelverk. Beklageligvis er ikke kapasiteten til å behandle denne typen saker den største etter de nedbemanningene som er gjort administrativt.

Om selskapet
Selskapet ble etablert sommeren 2006, og foreløpig etableringsfase har vist gode muligheter for positiv utvikling i følge søknaden. Virksomheten drives fra Blehytter Eiendoms lokaler i Svene der man sammen med andre virksomheter utgjør et bredt faglig nettverk. Firmaet ble formelt stiftet 1. juni 2006 med en aksjekapital på kr. 300.000,-. På søknadstidspunktet i 2007 utgjorde virksomheten 3 årsverk. Målsettingen var i løpet av 2007 å få virksomheten til å utgjøre 4 – 6 årsverk. Med lokalisering i Svene har man et sentralt utgangspunkt, og en god møteplass overfor virksomhetens hovedmarked blant hus- og hytteeiere. Det oppleves positivt å ha lokalisering og kontorfellesskap med 5 andre virksomheter med til sammen 25 personer. Dette er et viktig faglig nettverk som gir mulighet for en effektiv gjennomføring av bygge- og renoveringsprosjekter. Primært jobbes det mot områdene Numedal, Kongsberg, Sigdal og Eggedal. Hovedoppgaven er salg av varer og tjenester knyttet til vann, varme og sanitær. Eierne av virksomheten er Bjørn Teksle og Trygve Strand, som begge har erfaring og utdanning innenfor feltet.

Etableringsfase
Søker oppgir i søknaden at det er investert både mye tid og kapital i etableringsfasen. Dette gjelder bl.a. å etablere nødvendig erfaring i startfasen, samt arbeide for å få til en effektiv organisering, markedsføring og en tilstrekkelig ordrereserve. Man har arbeidet med å få nye personer inn i virksomheten, få på plass formell utdanning, etablere utstilling og markedsføringsmateriell, innkjøp av IKT-verktøy, biler, innredning, delelager m.v. Man anslår at det i løpet av etableringsfasen er investert for mer enn 1 mill. kr.

Vedlagt søknaden fulgte firmaattest, og det har ikke vært behov for å innhente ytterligere dokumentasjon rundt firmaet.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og kan med utgangspunkt i kommunens regelverk på dette området, ikke anbefale at søknaden blir innvilget.

Det er hevet over tvil at selskapet er en svært positiv tilvekst til næringslivet i Flesberg kommune, og innenfor et område som det bør satses på. I lys av det burde også kommunen kunne støtte opp under denne type etableringer.

Den innskjerping som det nye regelverket for nærings- og utviklingsfondet har gitt gjør det imidlertid å umulig å innvilge støtte til selskapet. Dette begrunnes i regelverkets forbud mot å støtte virksomheter som kommer i konkurranse med allerede etablerte virksomheter i kommunen.