FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

onsdag 09.09.2009

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 13/09

Meldinger 9.9.09

 

PS 14/09

Plan for folkehelse

Bjørg Homelien

PS 15/09

Høring om samarbeidsavtale med Kongsberg sykehus

Odd Kåre Dalen

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.08.2009

Arkiv               

033

Saksmappe      

2009/69

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 9.9.09

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

09.09.2009

13/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

e)

Saksopplysninger:

 

a)    Framtidig 17. mai-feiring i Flesberg kommune (  HVORDAN / HVA / HVEM). Temaet legges fram for nærmere diskusjon i møtet.

b)    Pr. dags dato gjenstår det kr. 55.000 i prosjektmidler innen kulturbudsjettet, til idrett og allmen kultur.

 

c)    Rekordbesøk for Middelalderuka i Numedal 2009 med 6.706 besøkende.

d)    Barnehageopptaket 2009-2010

Ønsker med dette å gjøre komiteen for Livsløp og kultur kjent med at eier av Bergstugu familiebarnehage har søkt permisjon fra drift i hele 2010. Fylkesmannen opplyser at ny godkjenning må til før oppstart i 2011. Det er 4 barn som er tildelt og har takket ja til plass der for barnehageåret 2009-2010.

 

Foresatte til de 4 barna er gjort kjent med saken og har allerede søkt om annen plass fra januar 2010. Alle familiene tildeles antall ønskede dager, fra 3 til 5 dager pr uke fra januar 2010. En har i samarbeid med avdelingsstyrere i kommunal barnehage og eiere i familiebarnehagene kommet frem til følgende løsning (skriftlig vedtak sendes foresatte i uke 35):

·         2 av barna tildeles plass i kommunal barnehage, i avd Svene og avd Lampeland. I avd Svene øker en assistentstilling med 20%. (familiene tildeles 1. og 2. ønsket)

·         1 barn tildeles plass i Ramvik familiebarnehage (familien tildeles 3.ønsket)

·         1 barn tildeles plass i Lampeland familiebarnehage (familien tildeles 2. ønsket)

 

I deler av § 7.6 i vedtektene for Flesberg barnehage står det at vedtak på søknader om plass fra januar gjøres ca 1. november året før ved ledige plasser.

En har gjort unntak fra denne paragrafen i forbindelse med tildeling av plass for de 4 familiene da en så det som en spesiell situasjon at en barnehage stenges midlertidig, og ser at foresatte har ønske om tidlig informasjon som følge av dette. Alle familiene har søkt innen frist for kommunens hovedopptak.

 

Ledige barnehageplasser etter dette opptaket i Flesberg kommune er da som følger ut fra dagens bemanning (barn under 3 år teller 2 plasser):

 

·         I avd.Svene er det en 2 dagers plass for barn over 3 år og en 2 dagers plass for barn under 3 år.

·         I avd Lampeland er det en 2 dagers plass for barn under 3 år og to 3 dagers plasser for barn over 3 år.

·         I avd Furuflata er det ingen plasser ledige.

·         I Ramvik familiebarnehage er det en 2 dagers plass for barn under 3 år.

·         I Lampeland familiebarnehage er det en 3 dagers plass for barn under 3 år.

Når det gjelder familiebarnehagene vil plassene være ledig fra jan 2010 da styrer/veilederressursen overføres fra Bergstugu til de 2 andre familiebarnehagene.

·         I Lyngdal nye barnehage er det ledige plasser til 7 barn under 3 år, ev flere dersom noen av barna er over 3 år. Barnehagen justerer bemanning etter antall barn.

 

Ønsker også å opplyse om at en i begynnelsen av nytt barnehageår (aug-09) har  mottatt henvendelser fra nye søkere og søkere som ønsker utvidelse av plass i området Svene/Lampeland . En vil ut fra ny praksis komme til å gi avslag eller gi et redusert tilbud til noen av disse, eventuelt til andre søkere som kommer senere i barnehageåret.

 

En behandlet sak om barnehageopptaket 2009-2010 i kommunestyret 15.04.09 der praksis rundt tildeling av barnehageplasser ble behandlet. En ønsket endring av praksis for å bedre utnyttelse av plasser og utnytting av inntektsgrunnlaget.

Venteavgift ble innført slik at foresatte kan ”holde av” en plass ved å betale 30% av kostnadene pr mnd dersom en ønsker å starte senere enn barnehageårets start (august). Begrepet ledige plasser i vedtektene forstås da som ledige plasser ut fra antall plasser i bruk/bemanning lagt ved hovedopptaket. Flesberg kommune vil ikke øke bemanning fra januar eller ellers i året, men tar inn flere barn kun dersom det er ledig plass.

e)    Melding om pandemiplan.

 

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.08.2009

Arkiv               

131

Saksmappe     

2009/740

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Plan for folkehelse arbeidet i Flesberg kommune.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Komiteen for livsløp og kultur

09.09.2009

14/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Forslag til plan for folkehelsearbeid i Flesberg kommune, vedtas.

Vedlegg:

Forslag til plan for folkehelsearbeid i Flesberg kommune.

Saksopplysninger:

Forslag til plan for folkehelsearbeid i Flesberg kommune har sin bakgrunn i ”Stortingsmelding nr 16: Resept for et sunnere Norge” fra 2003. Samtidig med dette etablerte staten stillinger som folkehelsekoordinatorer i fylkene, og intensjonen var at folkehelsekoordinatorene skulle stimulere kommunene til å sette i gang et eget folkehelseprogram.

For å motivere til dette arbeidet ble det etablert en ordning med en partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene. Med avtalen med fylkeskommunen ville kommunen kunne få et beløp på 75 000,- kr. som et tilskudd til lønnskostnader for folkehelsekoordinatoren. 

 

Buskerud fylke har ligget langt fremme i arbeidet med å få etablert folkehelsekoordinatorer i alle kommunene. Flesberg kommune undertegnet partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune som den siste kommunen i Buskerud tidlig i 2008.

 

Etter dette har det tatt noe tid å få ansatt en folkehelsekoordinator, men tidlig i 2009 ble ansettelse foretatt.

 

Koordinatoren har startet med å kartlegge de behov som finnes i kommunen, og det samme i forhold til hvilke tiltak som eksisterer. 

Det er etablert kontakt med skoler og barnehager, og det har også vært dialog med Frivillighetssentralen og andre frivillige organisasjoner. Det er også etablert kontakt med kolleger i andre kommuner for å skaffe oversikt over metoder og tiltak.

 

Dette arbeidet munner ut i en ”Plan for folkehelsearbeid i Flesberg kommune” 

 

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken og vil anbefale at planen vedtas slik den foreligger. Det er viktig å understreke at dette er ikke et ferdig dokument. Dette er et utgangspunkt og en start for det videre folkehelsearbeid i kommunen.

Tanken er at dette er et dokument som skal utvikles videre, og at det vil være muligheter for å komme med nye forslag og innspill. Likeledes er det viktig å understreke at denne type satsninger i størst mulig grad skal dreie seg om prosesser og medvirkning, og i minst mulig grad om plandokumenter.

 

Folkehelsekoordinator er en ny funksjon i kommunen og må i stor grad finne sin måte å arbeide på, få til samarbeidsrelasjoner, og ta opp det verdifulle arbeidet som allerede eksisterer. Det er derfor viktig å ikke starte for bredt ut.

 

Helse- og omsorgsetaten mener at de forslagene som er foreslått er ambisiøse, og at det er tiltak som vil kunne gi mange innbyggere mye. De vil kunne være grunnlag for videre arbeid og nye prosjekter til glede for alle aldersgrupper.

 

Etaten mener at det er viktig at det presenteres en plan, slik at man kan få et vedtatt grunnlag til å utvikle en ny funksjon planmessig. Samtidig som det presiseres at dette er en start på videre utvikling, og arbeid, mot et bredt og godt folkehelsearbeid i Flesberg kommune.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.08.2009

Arkiv               

H10

Saksmappe     

2009/738

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Høring på forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

09.09.2009

15/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune vedtas.

Vedlegg:

Høringsskriv og høringsversjon samarbeidsavtale mellom Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF og Flesberg kommune.

Saksopplysninger:

I april 2008 inviterte Kongsberg sykehus til en dialog konferanse om samarbeid på Bolkesjø.

Her ble det lagt fram et grunnlag for hvorfor man burde samarbeide.

 

          Vi er likeverdige parter – må starte med endring i vår kultur, verdier og holdninger til hverandre. ”Vi vet best”

 

          Erfaringene fra samarbeidsprosjektet har vært gode hvor ønsket om å utvikle en helhetlig tiltak og behandlingskjede har vært toneangivende. ”Skape et miljø hvor vi gjør hverandre gode.”

 

          Mindre opptatt på ”resultat”, men mer opptatt av prestasjoner, samhandling og å gjøre ting i fellesskap.

 

          Påstand 1 + 1 + 1 = mer enn 3 – merverdi. Felles holdninger skaper gode handlinger.

 

          Avtalene skal sørge for mer tydelige samarbeidsarenaer, hvordan skal vi samarbeide framover og hvem skal gjøre hva.

 

          Avtalene må være ”levende” og gjenstand for forbedring og utvikling. Samtidig må samarbeidet være hensiktsmessig, løse et behov og oppleves som nyttig for alle parter.

 

Representanter fra

          Kommunene i opptaksområdet til Blefjell sykehus

          Brukerorganisasjonene

          Blefjell sykehus

            må sitte sammen og utarbeide et forslag til samarbeidsavtale. 

 

Forutsetninger for å lykkes

          Tjenestemottakerne er representert i avtaleprosessene på alle nivå

          Avtalen kjent og forankret i ledelse og blant tjenesteytere

          Eierforhold til avtalen – opplevd likeverdighet

          Engasjement for bedringsprosesser

          Prosessen i utarbeiding av avtale må være lokalt tilpasset

          Avtalene må være kortfattet og enkle

          Regelmessig evaluering og ”intern avviksrapportering”

 

I ett og et halvt år har representanter fra kommunene, fra Kongsberg sykehus og fra brukerne sittet sammen i grupper og arbeidet ut et forslag til samarbeidsavtale.

 

Vedlagt ligger forslaget til ny samarbeidsavtale.

 

Vurderinger

Vedlagte samarbeidsavtale er et godt gjennomarbeidet dokument.  Den har gode muligheter for å bli et godt redskap for god samhandling til beste for brukerne.  Den forplikter begge parter til å samhandle om brukerne, samhandle om å finne de beste løsningene og den forplikter partene til å ha en dialog.

Dialog er den eneste og beste metoden til  å få til en god samhandling.

 

Dette er et godt arbeidsredskap og dersom intensjonene blir fulgt, vil resultatene bli veldig bra.