FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

tirsdag 08.09.2009

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 13/09

Uttalelse til foreslått handlingsprogram for eksisterende fylkesveier 2010 – 2013.

 

PS 14/09

Uttalelse til handlingsprogram for nye fylkesveier (øvrige riksveier) 2010-13.

 

PS 15/09

Deltakelse i kollektivtrafikkselskap for Buskerud.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.08.2009

Arkiv               

N10

Saksmappe     

2009/649

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

Uttalelse til foreslått handlingsprogram for eksisterende fylkesveier i Buskerud 2010 - 2013

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

08.09.2009

13/09

formannskapet

10.09.2009

 

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 • Flesberg kommune beklager sterkt det store vedlikeholdsforfallet på de eksisterende fylkesvegene, og ber om at rammene i det foreslåtte handlingsprogrammet økes betraktelig.
 • Flesberg kommune ber om at oppgradering av fv 96 over Ulland tas inn i handlingsprogrammet.
 • Flesberg kommune anbefaler at de økonomiske rammene og utbyggingstakten for gang- og sykkelveger økes. Det store forfallet på vegnettet må ikke gå på bekostning av tiltak for myke trafikkanter langs fylkesvegene.

Vedlegg:

 1. Forslag til handlingsprogram for eksisterende fylkesveger 2010-2013
 2. Innspill fra Flesberg kommune 2. desember 2008
 3. Økonomiske rammer og handlingsprogram 2006-2009

Saksopplysninger:

Statens vegvesen region sør forvalter fylkesvegene på vegne av Buskerud fylkeskommune. Handlingsprogrammet, som er utarbeidet av vegvesenet, revideres hvert fjerde år, og det foreliggende forslaget skal gjelde for perioden 2010-2013.

Formålet med handlingsprogrammet er å avveie den nasjonale transportpolitikken mot regionalpolitiske mål og regionale utfordringer for fylkesvegnettet og prioritere tiltak i henhold til dette. De økonomiske rammene som er lagt til grunn for handlingsprogrammet er gitt av Buskerud Fylkeskommune.

Kommunene i Buskerud har vært invitert til å komme med forhåndsinnspill til handlingsprogrammet. Flesberg kommune sendte innspill i brev av 2. desember 2008 (se vedlegg). Planen og innkomne uttalelser vil bli lagt fram for behandling i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen 24. november, i fylkesutvalget 2. desember og i fylkestingets samling 15. – 16. desember 2009.

Fylkeskommunen har ikke tatt endelig stilling til de forslagene som fremmes av Statens vegvesen. Fylkeskommunen vil behandle saken på grunnlag blant annet av de uttalelser som kommer fra høringspartene.

Vurdering:

Hovedprioriteringene i det foreslåtte handlingsprogrammet er tiltak for å innhente forfallet på vegnettet og tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Dette er i tråd med nasjonale målsettinger. Utfordringen er å finne en hensiktsmessig fordeling mellom midler til drift/vedlikehold og til investeringer innenfor den samlede økonomiske rammen på 496 millioner kroner.

Flesberg kommune beklager sterkt at vedlikeholdsforfallet på de eksisterende fylkesvegene i fylket har kommet opp i 1,5 mrd eks moms. Dette store forfallet gir negative konsekvenser for næringsutvikling, trafikksikkerhet og bolyst i kommunen vår. Stansing av forfallet gjøres gjennom prioritering av drift/vedlikehold av vegnettet, mens innhenting av forfallet må gjøres gjennom investeringer på vegnettet. Med en foreslått årlig ramme på 44 millioner kroner til investeringer, vil det kun bli gjennomført svært få tiltak. Det er ikke rom for å utvikle et bedre vegnett innenfor disse rammene.

I prioriteringene legges det vekt på vegens forbindelseslinje og rutevise betydning, trafikkmengde i ÅDT og betydning for tungtransport og kollektivtrafikk. Vi anser det som positivt at det i programmet nå i større grad enn tidligere legges vekt på alle fylkesvegene, også de øvre fylkesvegene i distriktskommunene. Det er på de lavttrafikkerte vegene det er dokumentert størst skader på vegdekke og vegfundament, og det er positivt at fv 99 Låg - Ingeburud har kommet inn i handlingsprogrammet. Flesberg kommune er imidlertid forundret over at innspillet om total opprustning av fv 96 over Ulland ikke er tatt med i forslaget. Vi ber om at denne vegtraseen tas inn i denne perioden. Vi viser for øvrig til de andre innspillene som heller ikke er kommet med, jf brevet av 2. desember 2008.

Flesberg kommune er videre opptatt av at utbyggingstakten for gang- og sykkelveger økes. Det store forfallet på vegnettet må ikke gå på bekostning av tiltak for myke trafikkanter langs fylkesvegene. Vi beklager at de foreslåtte rammene ikke er større. Vi ber om at den planlagte gang- og sykkelvegtraseen mellom Øya til sentrum i Svene tas inn i planen.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.08.2009

Arkiv               

N10

Saksmappe     

2009/648

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

Uttalelse til handlingsprogram for nye fylkesveier (øvrige riksveier) 2010-13

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

08.09.2009

14/09

formannskapet

10.09.2009

 

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 • Flesberg kommune ber om at tiltak på rv 40 i Numedal tas med i flere programområder i det foreslåtte handlingsprogrammet.
 • Flesberg kommune vil anmode om at gang- og sykkelvegtrasé mellom Svene og Lampeland prioriteres i perioden.
 • Flesberg kommune vil be om at flaskehalsene ved Grettefoss bru og Aslefet prioriteres i perioden.

Vedlegg:

 

 1. Forslag til handlingsprogram for nye fylkesveger (øvrige riksveger) 2010-2013
 2. Brev fra ordførerne i Numedal 2. juni 2009

Saksopplysninger:

Med bakgrunn i forvaltningsreformen skal fylkeskommunene overta ansvaret for deler av dagens øvrige riksvegnett fra 1. januar 2010. I Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) nasjonal transportplan 2010-2019 er det foreslått hvor stor andel av det øvrige riksvegnettet som skal overtas av fylkeskommunene. I St.prp. nr. 68, kommuneproposisjonen 2010, er det besluttet at 610 km av dagens øvrige riksvegnett på totalt 692 km i Buskerud skal bli ny fylkesveg. I Flesberg innebærer det at rv 40 blir ny fylkesveg fra 1. januar 2010.

Fylkesrådmannen har tatt utgangspunkt i tildelingen i kommuneproposisjonen og lagt til grunn en samlet økonomisk ramme til drift/vedlikehold og investeringer på det nye fylkesvegnettet på 278 mill kroner årlig i perioden 2010-2013. Statens vegvesen har på bakgrunn av dette fått i oppdrag av fylkesrådmannen å foreslå en fordeling av denne rammen. Beregnet behov for midler til drift og vedlikehold er 133 mill kroner pr år. Investeringsrammen blir derfor 145 mill kroner pr år.

Fylkeskommunen har ikke tatt endelig stilling til de forslagene som fremmes av Statens vegvesen. Fylkeskommunen vil behandle saken på grunnlag blant annet av de uttalelser som kommer fra høringspartene.

Handlingsprogrammet og innkomne uttalelser vil bli lagt fram for behandling i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen 24. november, i fylkesutvalget 2. desember og i fylkestingets samling 15. – 16. desember 2009.

Vurdering:

Handlingsprogrammet gir økte midler til drift og vedlikehold av nye fylkesveger i forhold til tidligere prioriteringer. Vedlikeholdsforfallet på disse vegene er imidlertid på 1 mrd kroner, og rammene gir dessverre ikke mulighet for å ta igjen dette forfallet. Forfallet fordeler seg på vegkropp, vegdekke, tunneler, drenssystem, vegutstyr, bruer og gang- og sykkelveger. Dette store forfallet gir negative konsekvenser for næringsutvikling, trafikksikkerhet og bolyst i kommunen vår. Stansing av forfallet gjøres gjennom prioritering av drift/vedlikehold av vegnettet, mens innhenting av forfallet må gjøres gjennom investeringer på vegnettet.

Investeringsmidlene er spredt på mange små tiltak, men som kanskje vil komme flere trafikanter til gode. Det er imidlertid ikke rom for å utvikle et bedre vegnett på rv 40 innenfor disse rammene.

Flesberg kommune vil vise til brevet fra de tre ordførerne i Numedal, datert 2. juni 2009 (se vedlegg), der behovet for tiltak på rv 40 presiseres. Det vises til innspillene til NTP, og ordførerne står i tillegg samlet om følgende flaskehalsprioriteringer ved rv 40:

 • Bogstrandhøgda
 • Grettefoss bru
 • Aslefet bru

Flesberg kommune er videre opptatt av at utbyggingstakten for gang- og sykkelveger økes. Det er et stort gjenstående behov for å bygge gang- og sykkelveger for å få tilfredsstillende skolevegforhold i to km avstand fra skolene, og vi registrerer at rv 40 i Numedal ikke er prioritert i forslaget. Det store forfallet på vegnettet må ikke gå på bekostning av tiltak for myke trafikkanter langs de nye fylkesvegene.

Det er viktig å presisere at rv 40 går gjennom våre tre største tettsteder og har en viktig funksjon som sammenbindingsveg mellom disse tettstedene. Rv 40 mellom Svene og Lampeland fungerer i tillegg som en ferdselsåre/lokalveg for gående og syklende. Vi ber om at den planlagte gang- og sykkelvegtraseen mellom Svene og Lampeland tas inn i planen.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.08.2009

Arkiv               

025

Saksmappe     

2008/470

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

 

Deltakelse i kollektivtrafikkselskap for Buskerud

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

08.09.2009

15/09

formannskapet

10.09.2009

 

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 • Flesberg kommune sier ja til deltakelse i Buskerud kollektivtrafikk AS.
 • Flesberg kommune har ingen merknader til forslag til vedtekter, aksjonæravtale og fordeling av aksjekapital, men forutsetter ny høring dersom fordelingsmodellen endres vesentlig.
 • Flesberg kommunes andel av aksjekapitalen utgjør 0,5 %, som tilsvarer ca 25 000 kroner. Denne andelen tas over kommunestyrets disposisjonspost.
 • Flesberg kommune forutsetter at små distriktskommuner gjennom sin deltakelse i denne modellen får reell innflytelse og medbestemmelsesmulighet.
 • Flesberg kommune ønsker ikke å stille med representant i interimstyret.

Vedlegg:

 1. Vedtak i fylkestinget 18. juni 2009
 2. Forslag til vedtekter for Buskerud kollektivtrafikk AS
 3. Forslag til aksjonæravtale om Buskerud kollektivtrafikk AS
 4. Forslag til fordeling av aksjekapital
 5. Notat om innhold i utredninger og konklusjoner fra prosjektgruppen
 6. Foreløpig uttalelse fra Flesberg kommune datert 14. mai 2008

Saksopplysninger:

Buskerud fylkeskommune inviterer i brev av 26. juni 2009 alle kommunene i fylket til å delta i Buskerud kollektivtrafikkselskap AS. Forslag til modell er utarbeidet av en prosjektgruppe med faglig bistand fra Transportøkonomisk institutt og på grunnlag av innspill fra kommunene. De kommunene som ønsker medlemskap bes om å behandle forslagene til aksjonæravtale og vedtekter, samt fremme forslag til representant til interimstyret.

Begrunnelsen for å etablere et slikt selskap sammen med kommunene er blant annet at det i Norge i dag er en økende erkjennelse av at det må etableres et tett partnerskap mellom kommunene og regionale myndigheter for å utvikle en effektiv og framtidsrettet kollektivtrafikk. Kollektivtrafikk handler om mye mer enn avtaler med transportører og billettprisene på bussen, det nevnes blant annet framkommelighet, kjøremønster, plassering og kvalitet på holdeplasser, parkeringspolitikk, skolepolitikk og generell utbyggingspolitikk.

 

Utdrag fra vedtak i fylkestinget 18. juni 2009 (se hele vedtaket i vedlegg):

 

1. Buskerud fylkeskommune ønsker å øke kollektivtrafikkens andel av transportarbeidet, og særlig i byområdene som har det største potensialet. For å nå denne målsettingen er det nødvendig med et formalisert samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene.

 

2. Fylkestinget inviterer kommunene i Buskerud til å delta i et aksjeselskap, kalt Buskerud Kollektivtrafikk AS. Fylkestinget er innstilt på at de kommunene som ikke vil være med fra starten av kan tilbys deltakelse på et seinere tidspunkt, fortrinnsvis innen en oppstartperiode på 3 år.

 

3. Aksjekapitalen settes til 5 mill kroner. Fylkeskommunen skal til en hver tid eie minst 51 % av aksjene.  Kommunene tilbys aksjeandel i forhold til deres andel av fylkes innbyggertall.

 

4. Selskapets formål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv- og skoletransport, gi informasjon om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre transport, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tilbydere.

Vurdering:

Flesberg kommune ønsker å være med og påvirke utviklingen av kollektivtilbudet i kommunen og i tilgrensende kommuner. Fylkeskommunen foreslår en aksjeselskapsmodell, der aksjekapitalen fordeles etter innbyggertall i kommunene. Fylkeskommunen skal ha aksjemajoriteten.

Flesberg kommune støtter modellen, samt forslagene til vedtekter, aksjonæravtale og fordeling av aksjekapital. Vi forutsetter at de små distriktskommunene gjennom sin deltakelse i denne modellen får reell innflytelse og medbestemmelsesmulighet.