FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

fast utvalg for plansaker

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

25.06.2009 kl. 9.00

kl. 09:00

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven.

 

Flesberg kommune, 18. juni 2009

 

 

Thomas Fosen

ordfører

                                                                           ________________________

 

 

 

EKSTRAMØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 41/09

Pbl § 28-1 nr 2. Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå, del av GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 141/1, 142/2

Brynjulf Hansen

PS 42/09

Gnr 7/3 F16 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

Gunnar Grette

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.06.2009

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2006/1090

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Pbl § 28-1 nr 2. Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå, del av GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 141/1, 142/2

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

25.06.2009

41/09

 

Rådmannens anbefaling:

Med hjemmel i pbl § 28-1 nr 2 vedtar kommunens faste utvalg for plansaker mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for Nipeto - Gampeflå – del av GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 141/1, 142/2. jf Asplan Viaks, v/Mjølsnes, endringsforslag datert 30.10.08.

Det forutsettes at:

  • Grunneiere, innen rimelig tid fra utvalgets vedtak, sørger for standard leveranse hit av revidert planmateriale, revidert i hht. vedtaket.

Saksopplysninger:

Kommunestyret i møte den 14.02.08, K-sak 6/08, vedtok reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå – del av GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 141/1, 142/2. Felles reguleringsplan utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra grunneierne.  Planens formål er tilrettelegging for ny fritidsbebyggelse, og standardheving.

Fra Asplan Viak, Mjølsnes, er mottatt følgende endringsforslag, datert 20.03.09:

”Viser til telefonsamtale og enighet om at det legges fram forslag om mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for Nipeto-Gampeflå på møte i mai, i forhold til kommunestyrets vedtak av 14.02.08 pkt 2: ”Plankartets byggeforbudssone må ta høyde for utvidelse av Nipetodammens vannspeil – minimum avstand mellom vassdrag og nye bygge- og anleggstiltak”. Endringen vil bestå i at dette punktet tas ut som krav, og at reguleringsbestemmelse § 12 som tillater oppdemming av Nipetodammen, fjernes fra bestemmelsene. Dette vil være i tråd med Fylkesmannes brev av 23.11.07 som lå til grunn for pkt 2 i kommunestyrets vedtak. Fylkesmannen skriver: ” Dersom vannspeilet skal utvides må byggeforbudssonen rundt eksisterende dam økes.” Konsekvensene av dette vil bety at flere tomter vil utgå hvis vannspeilet skal kunne utvides. Grunneier ønsker å beholde antall tomter, og derfor heller ta ut muligheten til å demme opp Nipetodammen og på denne måten opprettholde byggeforbudsgrensen som ligger rundt dagens Nipetodam.

Av hensyn til korrekt formell behandling av saken, gjøres endringen som en mindre vesentlig endring av planen. Det vil ikke være behov for høringer, da endringen ikke berører innholdet i planen på punkter som ikke allerede er kjent og belyst. Kommunen legger fram saken kostnadsfritt for grunneier. Saken har tidligere vært muntlig drøftet, og med enighet om intensjonene”.

Fylkesmannen i Buskerud skriv, datert 23.11.07:

”Tillegg til uttalelse til forslag til reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå i

Flesberg kommune har lagt forslag til reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå ut til nytt offentlig ettersyn. Vi viser til vår uttalelse av 9. november 2007.

Vi har etter dette blitt gjort oppmerksom på at en eventuell istandsetting av demningen ved Nipetodammen vil kunne føre til at vannspeilet utvides. Enkelte nye hyttetomter vil i så fall kunne bli liggende nærmere vannet enn tidligere antatt.

Fylkesmannen viser til nasjonale føringer for forvaltningen av vassdragsnære arealer. Det er i denne forbindelse viktig å sikre at slike arealer ikke blir privatisert eller fremstår som mindre attraktive for rekreasjon på grunn av nærliggende hyttebebyggelse. Vi viser også til at sikring av tilstrekkelig avstand mellom vassdrag og nye inngrep har stått helt sentralt i miljøvern­avdelingens innsigelse og i den etterfølgende dialogen med kommunen.

Fylkesmannen ber derfor om at kommunen ser til at bestemmelsene om minimumsavstand mellom vassdrag og nye bygge- og anleggstiltak fortsatt blir ivaretatt i området rundt Nipetodammen. Dersom vannspeilet skal utvides, må byggeforbudssonen rundt eksisterende dam økes.”

Fra eier av fritidseiendommen GNR 140/41 Odd Gunnar Hansen har kommunen mottatt følgende skriv, datert 25.11.08:

”Reguleringsplan for Gampleflå-Nipeto på Ble, Gnr/bnr.140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 141/1, 142/2.

Jeg gjør oppmerksom på at plankartet for denne reguleringsplanen - rev. dato 25.03.2008 ­nylig lagt ut på internett - ikke er oppdatert i henhold til vedtak angående Nipetodammen i

- Fast utvalg for plansaker 29.01.2008, sak 9/08,

- Kommunestyret 14.02.2008, sak 6/08.

Dette aktuelle vedtak punkt 2:

"Plankartets byggeforbudssone må ta høyde for utvidelse av Nipetodammens vannspeil­minimum avstand mellom vassdrag og nye bygge og anleggstiltak."

Ved en restaurering av Nipetodammens demning vil vannspeilet kunne heves til kotehøyde 686-687 m. Byggeforbudssonen må derfor forskyves til avstand 50 m fra denne høydekoten. Den nye sonen må markeres klart på plankartet.

Dette innebærer at følgende tomter på gnr.140 bnr. 1 må strykes (nevnt fra vest mot øst): 30, 33,31, 29, 28, 32, 18C. Eventuelt vurderes om tomt 18C kan forskyves inntil tomt 18B.

Det forventes at kommunen besørger en korreksjon av plankartet så snart som mulig”.

Kommunen skrev til Hansen den 26.03.09:

”Vedr. reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå. GNR 140/1, m.fl.

Med referanse til ditt skriv av 25.11.08, hvor hensikten er å gjøre kommunen oppmerksom på misforhold mellom kommunestyrevedtak av 14.02.08, sak 6/08, og reguleringsplankart for ovennevnte reguleringsplan - sist revidert 25.03.08.

Via telefonkontakt med regulanten, og e-postoppfølger, fikk kommunen avklart misforholdet. Fra regulantens e-post:

”Viser til telefonsamtale og enighet om at det legges fram forslag om mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for Nipeto-Gampeflå på møte i mai, i forhold til kommunestyrets vedtak av 14.02.08 pkt 2: ”Plankartets byggeforbudssone må ta høyde for utvidelse av Nipetodammens vannspeil – minimum avstand mellom vassdrag og nye bygge- og anleggstiltak”. Endringen vil bestå i at dette punktet tas ut som krav, og at reguleringsbestemmelse § 12 som tillater oppdemming av Nipetodammen, fjernes fra bestemmelsene. Dette vil være i tråd med Fylkesmannes brev av 23.11.07 som lå til grunn for pkt 2 i kommunestyrets vedtak. Fylkesmannen skriver: ” Dersom vannspeilet skal utvides må byggeforbudssonen rundt eksisterende dam økes.” Konsekvensene av dette vil bety at flere tomter vil utgå hvis vannspeilet skal kunne utvides. Grunneier ønsker å beholde antall tomter, og derfor heller ta ut muligheten til å demme opp Nipetodammen og på denne måten opprettholde byggeforbudsgrensen som ligger rundt dagens Nipetodam.

Av hensyn til korrekt formell behandling av saken, gjøres endringen som en mindre vesentlig endring av planen. Det vil ikke være behov for høringer, da endringen ikke berører innholdet i planen på punkter som ikke allerede er kjent og belyst. Kommunen legger fram saken kostnadsfritt for grunneier. Saken har tidligere vært muntlig drøftet, og med enighet om intensjonene”.

Saksfremlegg angående relevant reguleringsendring blir forelagt kommunens faste utvalg for plansaker ved første anledning til behandling etter plan- og bygningslovens § 28.

Vedlegg:

-       Ditt skriv av 25.11.08”

Hansen svarte den 03.03.09:

”Reguleringsplan for Gampeflå-Nipeto på Ble, Gnr/bnr. 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 141/1, 142/2.

Det vises til mitt brev datert 25.11.2008, vedlegg 1, og kommunens svar datert 26.03.2009, vedlegg 2.

Regulanten har unnlatt å etterkomme vedtak i Flesberg kommunestyre 14.02.2008, utvalgssak 6/08, fordi grunneier ikke ønsker å redusere antall tomter. Er det fritt fram for grunneier å neglisjere vedtak fattet av kommunestyret? Hvilket organ besitter myndighet i saken?

Jeg protesterer på at grunneiere nå forsøker å snikinnføre egne ønsker, i strid med kommune­styrets vedtak, ved å karakterisere den skisserte endring som' en mindre vesentlig endring'.

Kommunestyrets vedtak 14.02.2008, sak 6/08, bør bestå uendret fordi:

·         Det har neppe vært Fylkesmannens intensjon at kravet om friområde nær vann skulle forhindre en restaurering av Nipetodammen.

·         I samtlige høringsrunder har forutsetningen om restaurering av Nipetodammen inngått. Dette punkt kan ikke nå glatt fjernes uten ny høringsrunde.

·         Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen vil ha meninger om en mulig vraking av muligheten for restaurering av Nipetodammen.

·         Den skisserte endring i reguleringsplanen er direkte i strid med kommunestyrets forutsetning for godkjenning av reguleringsplanen. En forkasting av kommunestyrets tidligere vedtak, må behandles av kommunestyret selv.

·         Nipetodammen er et unikt kulturminnesmerke fra sølvgruvetiden. Denne kultur­historien må ivaretas. Kommunen kan ikke tillate at muligheten for restaurering av dammen fjernes for all framtid.

·         Restaurering av Nipetodammen tilbake til opprinnelig vannstand vil være et svært positivt element for hele Nipeto-området. Dette vil kunne gi mange nye og verdifulle muligheter for aktiviteter og rekreasjon. Dette bør i høy grad også være i grunneieres interesse.

Jeg håper kommunen vil behandle saken med fornuft uten å bli overstyrt av grunneieres profittønsker. Kommunen må prioritere å bevare områdets natur- og miljøkvaliteter”.

Vurdering:

Rådmannen anser planendringen for å være kurant og anbefaler kommunens faste utvalg for plansaker å vedta reguleringsendringen.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.06.2009

Arkiv               

7/3/16/0

Saksmappe     

2009/16

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 7/3 F16 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

25.06.2009

42/09

 

Rådmannens anbefaling:

Fast utvalg for plansaker avslår Flatens dispensasjonssøknad, datert 08.03.09, Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt «saksopplysninger».

Avslaget begrunnelse

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Hølsetra GNR 7/3. En dispensasjons-vurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold knyttet til helse er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

I mottatt skisseforslag til nytt reguleringsplankart for Hølsetra, utarbeidet av ar plan & landskap på oppdrag fra grunneier, fremgår ikke atkomstveg til Flatens hytte. Flaten kan kontakte grunneier/ regulant i forsøk å få vegen regulert i ny plan.

Vedlegg:

- Oversiktskart

- Søknadens kartutsnitt

Saksopplysninger:

Fra eiere av fritidseiendommen GNR 7/3 F16, ved Hølsetra på nordre Ble, Jorun- og Olav Flaten har kommunen mottatt følgende dispensasjonssøknad, datert 08.03.09:

”SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I HENHOLD TIL § 7

Vi viser til Olavs søknad om tillatelse til å anlegge vei til vår hytte av 04.01.2009, og kommunens svar av 07.01.2009 (referanse 2009/16- og arkivkode 7/3/16/0).

Vi søker om dispensasjon fra Plan- og Bygningsloven i henhold til § 7 i samme. Vi søker om dispensasjon på grunnlag av Joruns fysiske handicap og derav følgende problemer med å kunne benytte hytten alene. På grunn av den lange veien fra parkeringsplass og frem til hytten, har Jorun problemer med å frakte frem nødvendig bagasje og proviant. Dette er særlig problematisk vinterstid. Som det fremgår av vedlagte legeattest* [Tekst fjernet – pga. unntatt offentligheten]. Joruns arbeid medfører stort psykisk press og det er derfor ønskelig for henne å kunne trekke seg tilbake til hytten når arbeidet tillater dette”.

*Legeattesten er pga. sin natur unntatt offentligheten. Legeattesten og søknaden uavkortet er tilgjengelig for utvalgsmedlemmene i lukket møte.

I forkant av dispensasjonssøknaden ble følgende søknad mottatt fra Olav Flaten, datert 04.01.09:

”SØKNAD OM Å FÅ ANLEGGE VEI TIL HYTTE

Jeg søker om å få anlegge vei til min hytte. Veien ønskes 3 meter bred og drøye 100 meter lang. Den vil bli lagt etter terrenget. Forslag til trase er tegnet inn på vedlegg 2. Nærmere detaljer om hytten er angitt på søknadsskjemaet”.

Søknaden ble av teknisk sjef besvart ved følgende skriv av 07.01.09:

”Flesberg kommune har den 06.01.09 mottatt Deres søknad om å anlegge en vei på ca. 100 meter, i 3 meters bredde, frem til hytte på ovennevnte registreringsnummer.

I vedtatt reguleringsplan for området står det følgende:

Ettersom det på plankartet ikke er inntegnet noen vei frem til Deres hytte på plankartet, så kan ikke Deres søknad om tillatelse kunne behandles før De søker om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.  En slik søknad må også inneholde særlige grunner for at kommunen kan gi tillatelse til en slik bygging.

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket ikke må igangsettes før saken er ferdigbehandlet av bygningsmyndighetene og minner om at I medhold av Pbl § 10.1 har Flesberg kommune en plikt til å føre tilsyn med at arbeidet ikke blir utført før nødvendige tillatelser er gitt. Tilsyn med dette kan derfor påregnes.

Dersom De skulle ha spørsmål i saken kan undertegnede kontaktes”.

Vurdering:

Fritidseiendommen GNR 7/3 F16 inngår i gjeldene reguleringsplan for Hølsetra GNR 7/3 på nordre Ble. Reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret, den 06.03.86.

I mottatt skisseforslag til nytt reguleringsplankart for Hølsetra, utarbeidet av ar plan & landskap på oppdrag fra grunneier, fremgår ikke atkomstveg til Flatens hytte. Flaten kan kontakte grunneier/ regulant i forsøk å få vegen regulert i ny plan.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

"Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra kommunedelplanen for Blefjell. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold knyttet til helse er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

Søknaden er derfor å avslå.