FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

torsdag 11.juni 2009

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 14/09

Meldinger 11.juni 2009

 

PS 15/09

Tertialrapport 1 - 2009 - budsjettjusteringer

Eiliv Bekjorden

PS 16/09

Regnskap og årsmelding 2008 for Flesberg kommune

Oddvar Garås

PS 17/09

Startlån - videreutlånsmidler

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 18/09

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 – 2013

Pia Øberg

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

27.05.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/70

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 11.juni 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

11.06.2009

14/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a)    Årsmelding for 2008 for KS Buskerud

Saksopplysninger:

a)    Årsmelding for 2008 for KS Buskerud

Vurdering:

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.05.2009

Arkiv               

153

Saksmappe     

2009/519

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Tertialrapport 1 - 2009 - budsjettjusteringer

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

11.06.2009

15/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.           Rapporten for 1. tertial 2009 tas til etterretning.

2.           Følgende budsjettreguleringer gjennomføres:

Skatteinntektene reduseres

2 207 000

Rammetilskuddet økes

-2 337 000

Kompensasjonstilskudd fra staten reduseres

250 000

Momskompensasjon fra investeringer økes

-700 000

Netto finanskostnader/inntekter reduseres

-720 000

Rammen til Helse og omsorg styrkes

2 100 000

Rammen innen renovasjon økes

700 000

Tiltak innen Helse og omsorg

-1 100 000

Tiltak innen Teknikk, plan og ressurs

-400 000

 

0

Vedlegg:

Tertialrapport 1 - 2009

Saksopplysninger:

Driftsregnskap

Pr. 1. tertial har vi positivt avvik i driftsregnskapet. Vurdert avvik (prognose) for etatene pr. 31.12.2009 er likevel negativ med 2,8 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter til kjøp av plass i annen institusjon for Helse og omsorg med 2,1 millioner kroner, og korrigering av budsjetterte utgifter til renovasjon med 0,7 millioner kroner. For å få et realistisk driftsbudsjett i 2009 foreslås det at disse budsjettpostene styrkes. Samtidig foreslår rådmannen at etaten Helse og omsorg legger fram tiltak som vil redusere driften med 1,1 million kroner i 2009 og etaten Teknikk, plan og ressurs legger fram tiltak som reduserer driften med 0,4 millioner kroner i 2009. Forslagene skal legges fram innen 1. august 2009.

Kommunens skatteanslag for 2009 bygger på forventet skatteinngang i 2008. Den endelige skatteinngangen ble betydelig lavere enn budsjettert, og dermed blir vårt budsjett for 2009 også for høyt og utgjør en økning på 9,4 % i forhold til endelig skatteinngang for 2008. I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 5,5 % for landet og 4,9 % for Flesberg kommune.  Det foreslås at kommunens skatteanslag korrigeres til anslag i forslag til revidert nasjonalbudsjett og må reduseres med 2,2 millioner kroner.

I forbindelse med finanskrisen la Regjeringen i januar måned fram krisepakke til kommunene som skulle demme opp for redusert skatteinngang og styrke kommunenes handlefrihet. Også gjennom revidert nasjonalbudsjett styrkes frie inntekter. Til sammen utgjør dette 2,3 millioner kroner for Flesberg kommune. Det foreslås at budsjettert rammetilskudd endres i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Ekstra midler på 1,6 millioner kroner som ble bevilget til vedlikehold kommer i tillegg.

Finanskostnadene anslås nå å bli betydelig lavere enn hva som var forventet da budsjettet ble fastsatt. Rentenivået er betydelig redusert. Dette gjelder da både renteutgifter og inntekter. Det foreslås at netto finanskostnader reduseres med 700.000 kroner.

Det er ikke budsjettert med momskompensasjon fra investeringer, dette kan anslås til ca 700.000 kroner.

Følgende budsjettreguleringer foreslås:

Skatteinntektene reduseres

2 207 000

Rammetilskuddet økes

-2 337 000

Kompensasjonstilskudd fra staten reduseres

250 000

Momskompensasjon fra investeringer økes

-700 000

Netto finanskostnader/inntekter reduseres

-720 000

Rammen til Helse og omsorg styrkes

2 100 000

Rammen innen renovasjon økes

700 000

Tiltak innen Helse og omsorg

-1 100 000

Tiltak innen Teknikk, plan og ressurs

-400 000

 

0

Investeringsregnskap

Kommunen har total investeringsramme på 13,3 millioner kroner i 2009. Pr. 1. tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 3,2 millioner kroner, og det vil si at vi har rest investeringsramme på 10,1 millioner kroner. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene fra side 28 i rapporten.

Fravær

Totalt sykefravær de 4 første månedene i år har økt fra 5,94 % til 6,25 % sammenliknet med de samme månedene i 2008. Økningen gjelder både langtidsfravær og kortidsfravær. Ved utgangen av 2008 var sykefraværet 6,46 %. Altså en nedgang pr. 1. tertial i forhold til sykefravær for hele året 2008.

Vurdering:

Rådmannen vil i all hovedsak vise til den vedlagte tertialrapporten.

Som det fremgår av rapportens siste side, så er det redegjort for hvor langt arbeidet er kommet m.h.t. bedring av den økonomiske handlefriheten f.o.m. 2010 til et netto driftsresultat på minimum 3% av driftsinntektene, jfr. kommunens budsjettvedtak. En del av tiltakene som foreslås kan iverksettes og gi virkning allerede i 2009.

Det er ved denne rapportering ikke funnet rom for å finansiere utgiftsbehovet (2,8 mill.) til etatene fullt ut. Dette innebærer at det må iverksettes tiltak innenfor Teknikk, plan og ressurs og innenfor Helse og omsorg, slik det er foreslått i tertialrapporten, som får effekt allerede i 2009.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.05.2009

Arkiv               

210

Saksmappe     

2009/375

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Regnskap og årsmelding 2008 for Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

11.06.2009

16/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2008 for Flesberg kommune.

2.    Årsmelding for året 2008 tas til orientering.

3.    Merforbruk i investeringsregnskapet 2008 på 130.758 kroner finansieres av disposisjonsfond.

Vedlegg:

Årsregnskap 2008 for Flesberg kommune

Årsmelding 2008 for Flesberg kommune

Uttalelse til årsregnskap 2008 fra Kontrollutvalget

Saksopplysninger:

Årsregnskapet for 2008 for Flesberg kommune ble i følge Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar 2009. Rådmannens to dokumenter, “Årsregnskap 2008” og “Årsmelding 2008” ble overlevert Buskerud Kommunerevisjon IKS 31. mars 2009 (i henhold til kravet om overlevering innen utgangen av mars måned).

Med referanse til Regnskapsforskriftens §10 “Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning” skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS er vedlagt.

Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg §7 “Uttalelse om årsregnskapet” tillagt følgende rolle:  “Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.”

Kontrollutvalget behandlet Flesberg kommunes regnskap 2008 i møte 21. april 2009. Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt saken. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsmeldingen foreligge til behandling i kommunestyret.

Driftsregnskapet

Netto driftsresultat er driften inkludert finanstransaksjoner, og ble i 2008 negativt med 1,6 millioner kroner eller –1,1 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk handlefrihet. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3 % av driftsinntektene.

Avvik fra budsjett

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk eller samlet avvik fra budsjett på 0 kroner etter at overføring til investeringsregnskapet er redusert med 1,6 millioner kroner i forhold til budsjettert, og avvikling av likviditetsreserven i drift på 2,3 millioner kroner ikke er avsatt til disposisjonsfond. Dette er i tråd med strykningsbestemmelsene i kommuneloven.

Selv om driftsregnskapet går i balanse er det store avvik i rammene til etatene. Spesielt gjelder dette etatene; Teknikk, plan og ressurs og Helse- og omsorgsetaten. Resultatet kan sammenfattes slik:

Merforbruk i etatene

-5 876 000 kroner

Skatteinntekter/rammetilskudd inkl ekstraordinært skjønn

109 000 kroner

Momskompensasjon investeringer

620.000 kroner

Bruk av bundne fond

42 000 kroner

Netto finansutgifter -inntekter

830.000 kroner

Salg av konsesjonskraft

 291 000 kroner

Bruk av likviditetsreserven

2 291 000 kroner

Redusert overføring til investeringsregnskapet

1 693 000 kroner

Resultat

0 kroner

Etatenes drift har samlet sett merforbruk på 5,8 millioner kroner og det varierer mye fra etat til etat. Det største avviket er innen Teknikk, plan og ressurs med merforbruk på 4 millioner kroner. Dette er en kombinasjon av svikt i gebyrinntekter, stort merforbruk på drift og vedlikehold av kommunale bygg, merforbruk i forhold til budsjett innen renovasjonsordningen. Viser for øvrig til etatenes kommentarer i rådmannens årsmelding.

Momskompensasjon fra investeringsregnskapet overføres som inntekt i driftsregnskapet og har positivt avvik på 620.000 kroner utover regulert budsjett. Renteinntektene til kommunen er betraktelig høyere enn forventet pga høyt rentenivå i 2008. Kommunens salg av konsesjonskraft har gitt merinntekt på 291.000 kroner utover budsjettert inntekt. Overføring til investeringsregnskapet er redusert med 1,6 millioner kroner i forhold til budsjettert. Avvikling av likviditetsreserven i drift på 2,3 millioner kroner er ikke avsatt til disposisjonsfond som forutsatt i retningslinjene for avvikling av likviditetsreserven. Dette er i tråd med strykningsbestemmelsene i kommuneloven

Flesberg kommune er en Robek-kommune; og underlagt Fylkesmannens betingede kontroll. Økonomistyring og budsjettoppfølging er ett viktig virkemiddel for å oppnå økonomisk handlefrihet. Rådmannen la stor vekt på økonomistyring og økonomirapportering i 2008. Likevel ble det store avvik noe som gjør at rådmannen på dette området er bekymret og lite tilfreds med utviklingen. Oppfølgingen av etatene er ytterligere intensivert i 2009.

Pr. 01.01.08 hadde Flesberg kommune et akkumulert merforbruk (underskudd) på 2,7 millioner kroner. I 2008 er dette merforbruket redusert med 1,8 millioner kroner og er pr. 31.12.08 på 0,9 millioner kroner. Det er budsjettert inndekning av rest akkumulert merforbruk i 2009.

Selvkostområdene:

Etterkalkyle på selvkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, avløp, renovasjon, feiing, plansaker og byggesak med til sammen 0,9 millioner kroner i 2008. Dette er områder hvor man kan ha 100 % dekning med gebyrinntekter. Renovasjon skal ha dekningsgrad på 100 % med gebyrinntekter. Området slam og oppmåling har dekningsgrad over 100 % og beløpene er avsatt til bundne driftsfond.

Investeringsregnskapet for 2008 er avsluttet med et udekket finansieringsbehov på 130.000,- kroner. Rådmannen foreslår at det udekkede finansieringsbehovet dekkes av disposisjonsfond.

Det er totalt investert for 12,3 millioner kroner i 2008, hvor 4,6 millioner kroner er finansiert av låneopptak, 1,1 millioner kroner fra salg av eiendom, 6,3 millioner kroner av fond og tilbakeført (opphørt) likviditetsreserve. Resterende er mottatt avdrag på startlån og overføring fra driftsregnskapet.

Overføring til investeringsregnskapet fra driftsregnskapet er redusert med 1,6 millioner kroner i forhold til budsjettert p.g.a. stort merforbruk i driftsregnskapet.

Avvikling av likviditetsreserven i investeringsregnskapet på 2,5 millioner kroner er ikke avsatt til ubundne investeringsfond som forutsatt i retningslinjene for avvikling av likviditetsreserven. Dette fordi budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet ikke ble gjennomført. Manglende avsetning er i tråd med strykningsbestemmelsene i kommuneloven.

Prosjekter som ikke er ferdigstilt eller påbegynt i 2008 er overført til 2009. Dette utgjør til sammen 4,8 millioner kroner. Nærmere detaljer kan leses på side 9 i rådmannens årsmelding.

Balanseregnskapet

Kommunens fondsreserve er 8,3 millioner kroner ved utgangen av 2008. Av dette er 7,3 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål.

Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 64,5 millioner kroner. Dette er en økning på 3,5 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak på 6,8 millioner kroner til investeringer og innbetalt 3,3 millioner kroner i avdrag i år.

Arbeidskapitalen er redusert med 3,3 millioner kroner. Det vil si at den likvide situasjonen er noe mer anstrengt enn tidligere. Likviditetsreserven er opphørt og inntektsført i kommunens driftsregnskap med 2,3 millioner kroner, og i kommunens investeringsregnskap med 2,5 millioner kroner i 2008.

Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold.

Vurdering:

Det vises i sin helhet til årsmelding, uttalelse fra kontrollutvalg og revisjonsberetning.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.05.2009

Arkiv               

251

Saksmappe     

2009/419

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Startlån - videreutlånsmidler

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

11.06.2009

17/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommune tar opp kr.1.500.000 i startlån til videre utlån i henhold til Husbankens tilsagn av 05.05.2009.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Husbanken har 05.05.2009 bevilget kommunen kr. 1.500.000 i startlån for videre utlån. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av KRD og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden er den flytende renten 5,4 %. Fra 01.07.2009 er renten fastsatt til 3,1 %. Lånet gis som annuitetslån med en avdragsfri periode på 5 år og med 25 års løpetid. Som ROBEK-kommune må låneopptaket godkjennes av fylkesmannen.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan tilbys unge i etableringsfasen / barnefamilier / enslige forsørgere / funksjonshemmede / flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag / økonomisk vanskeligstilte husstander

Kommunestyret har i møte 20.09.2007, sak 41 vedtatt felles retningslinjer for numedalskommunene for bruk av startlån – bl.a. at maks lånebeløp til en låntaker er kr. 600.000 og at renten følger til en hver tid husbankens fastrente + 0,10%.

Pr. 01.01.2009 hadde kommunen igjen kr. 107.000 i startlån til videre utlån.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at Flesberg kommune tar opp kr. 1.500.000 i startlån til videre utlån.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.05.2009

Arkiv               

145

Saksmappe     

2009/522

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

administrasjonsutvalget

11.06.2009

4/09

formannskapet

11.06.2009

18/09

 

Rådmannens anbefaling:

Budsjettrammer og forslag til foreløpige tiltak, vedtas, slik de fremgår av vedlagte hovedoversikt driftsbudsjett 2010 – 2013 og forslag til nye driftstiltak. Disse danner grunnlag for det videre arbeid med årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013.

Vedlegg:

Hovedoversikt driftsbudsjett 2010 – 2013 inkl. forslag til nye driftstiltak (innsparingsforslag)

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok 11.12.08 i sitt budsjettvedtak pkt. 7, følgende:

”For å oppnå et netto driftsresultat på min. 3 % i økonomiplanperioden (f.o.m. 2010) settes det ned en arbeidsgruppe i 2009 bestående av rådmann, økonomisjef, formannskap og representanter fra de ansatte.
Arbeidsgruppens mandat er å foreslå tiltak som bringer netto driftsresultat på minimum 3 % f.o.m. 2010.
Arbeidsgruppen blir også tillagt mandat til å nøye følge utviklingen i blant annet skatteinngangen slik at budsjett kan justeres fortløpende.
Dette med bakgrunn i den usikre finansielle situasjonen Norge er inne i.”

Det er i prosessen gjennomført 3 møter hvorav en heldagssamling. I første fase har en brukt tid på analyse av resultatet for 2008 for på den måten å sortere hva som kan kalles engangshendelser og hva som er mer varige kostnader. På heldagssamlingen ble det jobbet ut forslag til tiltak som kunne bringe netto driftsresultat i nærheten av kommunestyrets målsetting.

I etterkant av samlingen har rådmannen i samråd med økonomisjef og ordfører sortert forslagene, og foretatt en foreløpig prioritering. Vedlagt følger hovedoversikt driftsbudsjett for årene 2010 – 2013 som viser et netto driftsresultat varierende fra 2,49% til 2,54% i perioden. I vedlegg følger også forslagene til nye driftstiltak som viser hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå dette resultatet. Rådmannen vil understreke at resultatet inkluderer en utgiftsøkning på til sammen 2,8 mill. kr. (helse og omsorg, og teknikk, plan og ressurs), som er nærmere beskrevet i tertialrapport 1 – 2009 (egen sak).

Arbeidsgruppen er av kommunestyret gitt mandat til å foreslå tiltak, og rådmannen er i budsjettvedtaket gitt fullmakt til å gjennomføre bemanningsendringer. Likeledes har de ansattes organisasjoner vært med underveis i prosessen. Rådmannen fremmer likevel sak på dette stadium for å stadfeste forslagene som de det skal jobbes videre med fremover, og som en stadfestelse av etatenes driftsrammer i budsjett- og økonomiplanprosessen videre.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil ut fra en helhetsvurdering foreslå at budsjettrammer og tiltak vedtas slik de foreligger i vedlegg til saken. Videre at de danner grunnlag for det videre arbeid med budsjett- og økonomiplan.

I det videre arbeid understrekes viktigheten av god fremdrift, og et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Dersom det i prosessen kommer frem andre tiltak, som anses bedre enn de allerede foreslåtte, så bør selvsagt dette tas opp til vurdering. Hovedsaken vil måtte være at budsjettrammene holdes.

Rådmannen ber særskilt formannskapet vurdere om netto driftsresultat i perioden er tilstrekkelig all den tid man ikke oppfyller kommunestyrets minimum på 3%.