FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

Komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

onsdag 10.juni 2009

kl. 13:00

 

INFORMASJON:

Informasjon om Flesberg ungdomsklubb og MOT-arbeidet v/ ungdomskontakt/MOT-informatør Kristine Engell Løkamoen. (etter sak 8/09).

Under sak 8/09- Kulturprisen – inviteres 1 representant fra Nes Prestegjelds Sparebank til å delta under behandlingen.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 8/09

Kulturprisen 2009

Eirik Bakke Fosen

PS 9/09

Kulturmidler 2009

Wenche Låg Breivik

PS 10/09

Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg

Sondre Kosmo Paulsen

PS 11/09

Søknad om serveringsbevilling - Lidia Teresa Derda - Grettefoss gjestegård

Anni Løvlid

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.05.2009

Arkiv               

076

Saksmappe     

2009/279

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Kulturprisen 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

10.06.2009

8/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

Kulturpris for Flesberg kommune – retningslinjer (sist revidert av kommunestyret 29.mars 2007).

Saksopplysninger:

Kulturprisprisen deles ut av Flesberg kommune sammen med Nes Prestegjelds Sparebank. Prisen er på kr. 20.000 + diplom. (i henhold til retningslinjene ble beløpet oppjustert fra kr. 15.000 i 2002).

Fristen for å sende inn skriftlig begrunnede forslag til kandidater var 4.mai. Ordningen ble kunngjort gjennom annonse i Laagendalsposten, infoavisa og nettnyhet på kommunens hjemmeside.

Saken er delegert til komiteen for livsløp og kultur fra kommunestyret i henhold til vedtak i sak 70/95 av 20.6.95.

Ved fristens utløp var det kommet inn 7 forslag innen fristen. (2008: 6 forslag).

1 forslag kom inn 11. mai, etter fristen.

Vurdering:

I henhold til praksis legges saken fram uten anbefaling fra rådmannen.

OVERSIKT OVER KANDIDATER:

FORSLAGSSTILLER

KANDIDAT

BEGRUNNELSE FRA FORSLAGSSTILLER

Rådet for eldre og funksjonshemmede

Flesberg historielag/bygdearkivet

 

Haugens Venner v/ Hjørdis Homelien

Martha og Trond Trondsen

Martha og Trond er 2 som rydder, snekrer, og sørger for at Haugen gård, menighetshuset i Flesberg osv. holdes i orden uten at det betales for det.

Hjørdis og Olav Homelien

Martha og Trond Trondsen

Martha og Trond er 2 som rydder, snekrer, og sørger for at Haugen gård, menighetshuset i Flesberg osv. holdes i orden uten at det betales for det.

Styret ved Flesberg samfunnshus, Jorunn Frogner Ruud

Henry Dahlen

Han er formann i styret for Flesberg samfunnshus AL. Han gjør til daglig en kjempeinnsats for at samfunnshuset skal være et hyggelig sted å være. Han fungerer som vaktmester og ”vaskekone”. Alt på selvvalgt dugnad for å spare penger for samfunnshuset. Han har på eget initiativ søkt om midler for å pusse opp garderober og annet nødvendig vedlikehold. I 2007 hadde vi en flomskade i kjelleren. Han tok på seg storjobben med å utføre og administrere alt fra vannet begynte å stige til nesten gjenopprettet kjeller. Han søkte også om midler til flomvoll. Denne er også nesten ferdig. Alt dette i tillegg til at den daglige driften går ” knirkefritt”. Han gjør en stor innsats for at hele Flesbergs Storstue er et hyggelig sted for alle i kommunen og fortjener en på- skjønnelse for dette.

Flesberg historielag

Flesberg bygdekvinnelag

Laget har gjort eit stort arbeid med innsamling av mønster til Flesgbergplegg og vovi prøver av desse. Likeeins har laget samla inn linningar til Flesbergstakken. Det bør leggast vekt på at materialet er gjort tilgjengeleg for publikum. Laget har hatt mange utstillingar med andre tema innafor tekstilteknikker, men `og med andre tema for arbeidsråde som er sermerkte for bygda. Her kan til dømes nemnast skinnfellar, sendingskorger, bereredskapar.

Flesberg bygdekvinnelag har stått for  eigne Dåsetsøndager i over 20 år, har vori saman med Lågdalsmuseet om ei omfattande sommerutstilling. Jamvel til veverar i USA har laget formidla kunnskapar om Flesbergplegga. Laget har òg ordna med ei eige brurekrone til utlån. Gjennom mange år har laget stytta skulen med forskjellige tema. 4H er stytta økonomisk, likeså kyrkja bl.a. til bårehus. I det heile må det leggast vekt på at laget har teki vare på, formidla/vidareført mange ting av den gamle lokale bygdekulturen. Såleis har laget vori svært bevisst å halde gamle tradisjonar i hevd gjennom kursverksemnd.

Flesberg historielag

Aud Lislien Knutsen

Var hjelpeleder for Lyng 4H i 10 år. Vøri medlem av Sanitetsforeningen i snart 50 år. Var med å starta Flesberg Malerklubb. Drivi mange år som underholder i sjutetten  og sea”Lengen sea”. Liker også å lesa opp. Skreiv i mange år tekster til de lokale revyene. Har fått i stand flere kurs i regi av Hørselslaget (salatkurs, mobilkurs, kurs i hekling av bunadsæler + fl. datakurs). Stått for innsamling  midler til teleslynger i 5 av kommunens forsamlingslokaler. Jobber som hørselsmedhjelper, både på Flesbergtunet og i private hjem. Følger opp at teleslyngene fungerer og blir brukt i de forskjellige lokalene. Fikk i 1994 ”Varmeprisen” fra Norsk Hjelpepleierforbund, Buskerud Fylkeskrets, ”for å ha utmerket seg ved å gi varme og omsorg i nærmiljøet”. Skrivetreff for besteforeldre, der Aud er en pådriver for besteforeldre til å fortelle barnebarna om en helt annen oppvekst enn de har. Auds motto: ”være til for andre”.

Flesberg skolekorps foreldre v/ Juliane Landerud Teigen

 

Øyvind Hamre

Øyvind Hamre er en ildsjel som har til sammen 10 år i Flesberg skolekorps. Han har vart medlem i styret i 4 år og har de siste 6 årene vart leder i korpset.Foreldrene mener han er en ildsjel og en viktig person for Flesberg skolekorps og at han fortjener av en påskjønnelse. Øyvind Hamre bor øverst i Stuvstagrenda og møter hver onsdag til øvelse i korpset.De påpeker at det betyr veldig mye for Flesberg kommune å ha folk som han, som ofrer mye tid og energi på barn og ungdom i kommunen. Han stiller alltid opp og er på lag med ungdommen.

Sendt inn etter fristen:

Svene Bygdekvinnelag v/Astrid Rindem

Ingeborg Kjenås

Svene bygdekvinnelag vil med dette foreslå Ingeborg Kjenås som kandidat til årets kulturpris. Hun har jobba masse på Dåset, hun var med i nemnda som var med å bestemte at Dåset skulle bli bygdas bygdetun. Da det var i orden, var hun primus motor for å få tak i masse biler og maskiner til å sette i stand veien til Dåset. Alt ble gjort på dugnad  hvor nesten alle som hadde lastebiler var med på dugnaden. Hun organiserte også folk til å være med å lage lapskaus til arbeidsfolkene. Dette tror jeg var året før åpninga av Dåset som bygdetun i 1982. Hun har vært med i nemnda og arbeidet for bygdetunet mer eller mindre i alle disse årene, de siste 10 årene som omviser. Ellers så har hun drevet eldreaktiviteten, den kalles vel nå grendeaktiviteteten., siden den startet i 1988.Nå har den gått inn under Frivillighetssentralen. Ingeborg jober der i ca 40 % stilling. Videre har hun gjort en stor jobb for Lampeland sanitetsforening, både som medlem av styret og som leder i mange år. Vi synes at Ingeborg er en verdig kandidat og håper at vårt forslag blir med selv om det kommet i seneste laget. På forhånd takk.

Tidligere kulturprisvinnere:

1983: Jan Fekjan

1984: Jan Lislien

1985: Flesberg Skolekorps

1986: Guri Sandelien Eriksen og Birger Paulsen

1987: Tor Einar Evju

1988: Tormod Flåtrud og Jan Dokken

1989: Bjarne Brattås

1990: Henny Tveitstulen og Anne Marie Paulsen

1991: Jarl Hammervold og Arne Gulbrandsen

1992: Siri Christensen og Marius Fjellvik

1993: Ikke tildelt

1994: Steinar Lie

1995: Borghild og Olaf Bakken

1996: Liv Heyerdahl Blydenstein og Wenche Neset

1997: Kristoffer Bråta og Kåre Deildok

1998: Arne Olsen

1999: Olaf Garås Hvamb

2000: Kjell Thorberg

2001: Grendegruppa

2002: Solvoll og Høgheim Teaterlag

2003: Astri Rindem og Hjørdis Homelien

2004: Kjell Landerud

2005: Berit Ulland

2006: Lilly og Eivind Hvila

2007: Flesberg Malerklubb

2008: Flesberg pensjonistforening

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.05.2009

Arkiv               

223

Saksmappe     

2009/209

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Kulturmidler 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

10.06.2009

9/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

1.    Lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Norges Handicapidrettsforbund og Det Frivillige Skyttervesen får tilskudd fra post 1.4723.233.380.-000 “Idrettsmidler”.

2.    Fordeling av idrettsmidler: Sum kr. 195.000

1.    Svene Idrettslag                               kr. 112.500

2.    Flesberg Idrettslag                            kr. 19.500

3.    Flesberg Skytterlag                          kr. 34.500

4.    Lyngdal Idrettslag                             kr. 16.700

5.    Flesberg helsesportslag                    kr. 5.000

6.    Flesberg idrettsråd                            kr. 6.800

3.    Tilskudd til lag og foreninger ”allment kulturarbeid” postene 1. 4723.237-000 med underpostene 231/377/385

4.    Fordeling av kulturmidler: Sum kr. 120.000

1.    Snappen/Ørn 4-H                             kr. 18.000

2.    Lyng 4H                                            kr. 18.000

3.    Numedal Spel- og dansarlag            kr. 10.000

4.    Flesberg Malerklubb                         kr. 5.000

5.    Haugens Venner                              kr. 6.000

6.    Flesberg Motorveteranklubb            kr. 3.000

7.    Flesberg Folkeakademi                    kr. 3.000

8.    Lampeland Vel                                 kr. 7.000

9.    Flesberg historielag                          kr. 10.000

10.  Flesberg pensjonistforening             kr. 6.000

11.  Flesberg Røde Kors, hjelpekorpset  kr. 23.000

12.  Numedal Hesteklubb                        kr. 3.000

13.  Svene bygdekvinnelag                     kr. 8.000

Vedlegg:

 

Flesberg kommune har i utgangspunktet følgende rammer for kulturmidler for 2009: Totalt kr. 477.000. Av dette går kr. 60.000 til faste tilskudd til lag og foreninger. Da sitter vi igjen med kr. 417.000 i frie midler. Av dette har komiteen for livsløp og kultur avklart i møte 25.mars 2009, sak 6. meldinger a) at 15 % skal gå til prosjekttilskudd, dvs. kr. 62.500,-.  Avrundet til kr. 62.000. Jfr. de nye retningslinjene for kulturmidler, vedtatt av kommunestyret i møte 19.2.09, sak 10/09.

 

Resterende midler til hovedfordeling av Kulturmidler:

Post 1.4723.233.380-000                                          tilskudd til idrettsarbeid           kr. 195.000

Post 1.4723.237 m/underposter 231/377/385           tilskudd til lag og foreninger   kr. 160.000

(allment kulturarbeid.)

 

Det var ved fristens utløp 31.mars 2009 kommet inn totalt 21 søknader fordelt på 6 søknader om idrettsmidler (d.s samme i 2008) og 15 søknader om kulturmidler allmen kultur, (2008: 13).

 

2 av søknadene til allmen kulltur faller utenom de vedtatte kriteriene for kulturmidler:

 • Søknad fra kunstner Nenna Halvorsen om midler til prosjektor. Siden søkeren er en enkeltperson, ble søknaden flyttet til søknader om prosjektmidler. Søker har fått brev om dette.
 • Søker Kongsberg Diabetesforening har fått brev om at søknaden ikke vil bli behandlet da de ikke oppfyller søknadskravene. Da de primært ivaretar medlemmenes helseinteresser og dette er unntatt fra tilskudd i henhold til vedtatte kriterier. Av samme grunn er for eksempel Flesberg Hørselslag unntatt fra å søke om disse Kulturmidlene.

 

Flesberg skolekorps og Høgheim og Solvoll teaterlag har ikke søkt om kulturmidler.

 

Søknadene angående idrett er oversendt til Flesberg idrettsråd for uttalelse.  Uttalelse vedtatt i møte 11.mai, kom inn til kommunen 12.mai d.å.

 

Fordeling av kulturmidler er delegert til komiteen for livsløp og kultur (k.sak 70/95).

 

Oversikt forslag 2009 / tilskudd 2008:

idrett

forslag 2009

tilskudd 2008

Laget søker om

1.       Svene Idrettslag

kr. 112.500

kr. 112.088

kr. 130.000

2.       Flesberg Idrettslag

kr. 19.500

kr. 17.588

kr. 18.000

3.       Flesberg Skytterlag

kr. 34.500

kr. 35.215

kr. 50.000

4.       Flesberg helsesportslag

kr. 5.000

kr. 4.500

kr. 5.000

5.       Lyngdal idrettslag

kr. 16.700

kr. 12.535

kr. 30.000

6.       Flesberg idrettsråd

kr. 6.800

kr. 6.904

kr. 6.800

Allmen kultur

forslag 2009

tilskudd 2008

Laget søker om

1.                   Snappen/Ørn 4-H

kr. 18.000

kr. 15.000

kr. 15.000

2.                   Lyng 4-H

kr. 18.000

kr. 15.000

kr. 20.000

3.                   Numedal  spel- og dansarlag

Kr. 10.000

kr. 11.000

kr. 10.000

4.                   Flesberg Malerklubb

kr. 5.000

kr. 4.000

kr. 5.000

5.                   Haugens Venner

kr. 6.000

kr. 5.000

kr. 10.000

6.                   Flesberg Motorveteranklubb

kr. 3.000

kr. 1.000

kr. 5.000

7.                   Flesberg Folkeakademi

kr. 3.000

kr. 2.500

kr. 2.500

8.                   Lampeland Vel

kr. 7.000

Kr. 3.000

kr. 10.000

9.                   Flesberg historielag

Kr. 10.000

Kr. 8.000

Kr. 15.000

10.               Flesberg pensjonistforening

kr. 6.000

Kr. 2.500

Kr. 5.000

11.               Flesberg Røde kors. hj. korps

kr. 23.000

Kr. 15.000

Kr. 100.000

12.               Numedal Hesteklubb

kr. 3.000

Avslag, oppfylte ikke kriteriene i 2008.

Kr. 5.000

13.               Svene bygdekvinnelag

Kr. 8.000

1.gangs søknad. Oppfylte ikke kriteriene i 2008

Kr. 10.000

 

Vurdering:

De nylig vedtatte Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler sier følgende under punktet:

”Formål:”

”Flesberg kommune gir tilskudd til lago og organisasjoner som driver kulturarbeid innen kommunen. Tilskuddet skal bidra til den daglige driften av laget med vekt på aktivitet. ”

Etter en rekke presiseringer sies det følgende i siste avsnitt:

”Kommunen ønsker via kulturmidlene å bidra til et bredt kulturliv, for alle aldre, men der aktiviteter for barn og unge blir spesielt blir spesielt vektlagt.”

Følgende står under ”Vurdering”

”Det foretas en skjønnsmessig vurdering etter aktivitet rettet mot barn og unge, medlemsmasse, økonomi, samt lagets bidrag til et bredt kulturliv uansett aldersgrupper.”

Rådmannen har brukt de nye retningslinjene, inkl. ovenstående som utgangspunkt for sin vurdering av søknadene. Nytt av året er søknad fra Svene bygdekvinnelag og Numedal Hestesenter som begge kommer inn under de nye kriteriene. Svene bygdekvinnelag har for-øvrig 75-års jubileum i år. Numedal pga at det er et interkommunalt lag som har minst 5 medlemmer fra Flesberg.

 

Rådmannen har vurdert idrettsrådets uttalelse og finner å støtte deres forslag til fordeling innen idrett.

Rådmannen foreslår å ikke avsette hele potten til allmen kultur, men overføre kr. 40.000 til prosjektmidler- som alle lag, inkl. Flesberg skolekorps og Høgheim og Solvoll teaterlag kan søke på- resten av året uten søknadsfrist.

 

I tråd med vanlig administrativ praksis har ikke rådmannen varslet de to lagene som ikke har søkt, da dette ville være en forskjellsbehandling. Søknadsfristen 31.mars er absolutt for alle lag.

 

Alle lag innen idrett og allmen kultur fikk tilsendt pr. post 12.12.08 forslag til ”Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler” til høring, frist 22.1.09 og alle lag har forøvrig fått tilgang til lik informasjon i henhold til avisannonse, kommunal nettnyhet og artikkel i kommunens infoavis nr. 1/09.

 

Saken legges med dette fram til politisk behandling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2009

Arkiv               

 

Saksmappe     

2009/517

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

10.06.2009

10/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Flesberg kommunestyre tar forprosjektet ”Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg” til etterretning, og ønsker at prosjektet videreføres som et hovedprosjekt.
 2. Prosjektgruppa får mandat til å føre prosjektet videre i samarbeid med styringsgruppa.
 3. Utgiftene belastes kommunestyrets disposisjonspost.

Vedlegg:

Prosjektplan: Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg

Saksopplysninger:

Mangelen på egnede boliger er en flaskehals for å bosette flere mennesker i Flesberg.  Kommunen har behov for flere boliger/leiligheter. Kommunen ønsker å tilrettelegge for ulike grupper;

 • Ungdom
 • Flyktninger
 • Omsorg, eldre
 • Rus, psykiatri
 • Innflyttere

På Lampeland finnes det innregulerte boligtomter i kommunal og privat eie, hvor det er åpnet for både eneboliger, tomannsboliger og leiligheter.

For å sette fokuset på tilrettelegging for tomteutvikling og boligbygging, samt kommunens plikt i forhold til grupper med særskilte behov, ble prosjektet ”Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg” satt i gang på nyåret 2009. Prosjektansvarlig er Flesberg kommune ved Erik Hole. Prosjektledelse er ved Jeanette R. Wærsted fra Athene Prosjektledelse. Thomas Fosen, Jon Gjæver Pedersen, Jorunn Skram Trømborg og Jon Kåre Jonsson sitter i styringsgruppen. Veksthuset ved Elisabeth Pettersen bidrar med egeninnsats inn i prosjektet.

Skal kommunen være attraktiv for ungdom fra kommunen og for potensielle innflytter, må vi ha egnede boenheter å tilby. Per i dag har kommunen sju utleieleiligheter.

Videre har kommunen vedtatt å ta imot ti flyktninger i året (samt familiegjenforening) i en treårs periode. Disse trenger et sted å bo. Kommunen har per i dag fem boenheter for barn med særskilte behov, men ser behovet for ytterligere fem slike boenheter. Det er ønskelig at disse er knyttet opp mot Flesbergtunet. Dessuten vil det bli en markant økning i antall eldre i årene som kommer. Prognoser for Flesberg, i perioden 2010-2025, er at antall innbyggere i alderen 67-79 vil øke fra 244 til 407. Det er naturlig å tro at mange av disse vil ønske seg en bolig nærmere sentrum. Ved å ha eldreboliger/leiligheter å tilby, vil en samtidig legge til rette for at flere av eneboligene vil bli tilgjengelig for familier som ønsker seg en slik boform.

For å si noe om hva slags boenheter som bør bygges i Lampeland sentrum trengs det en grundigere kartlegging av kommunens behov og ønsker, sett i sammenheng med prognosene for vekst i de ulike aldersgruppene og kommunens strategier med tanke på befolkningsvekst.

Det blir også viktig å koordinere dette arbeidet med den nye samhandlingsreformen som er under utarbeidelse. Reformen fremmes som en Stortingsmelding i løpet av sommeren. Samhandlingsreformen har som mål at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialiserte helsetjenester lokalt, både når det gjelder forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging av kronisk syke og eldre. Det innebærer at oppgaver skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Men Flesberg kommune er for liten til å kunne påta seg ansvaret alene. Samhandlingsreformen vil kreve at kommuner samarbeider tettere. Det er igangsatt et interkommunalt prosjekt i Numedalskommunene for å se på hvordan dette kan løses.

Finansieringsmuligheter

Husbanken har mange gunstige tilskudd- og låneordninger som kommunen kan benytte seg av. På grunn av dagens økonomiske situasjon har Regjeringen i 2009 bevilget ekstra midler til Husbanken for å få fart på utbyggingen i distriktene. Husbanken forvalter også virkemidler fra UDI i forbindelse med boligbygging for flyktninger.

Vurdering:

Ved etablering av boliger for en spesiell gruppe mennesker, er det viktig at boligen forblir tilgjengelig for denne gruppen. Det kan sikres ved å legge inne en klausul om hvem eierne kan selge til. For ungdomsboliger kan en for eksempel legge inn en klausul om at boligen kun kan selges til personer mellom 18-35 år.

Et problem ved mottak av flyktninger har vært at de reiser relativt raskt fra kommunen til mer sentrale byer. Erfaringer fra Husbanken viser at hvis flyktningene etter noen år får tilbud om å kjøpe leiligheten/huset de bor i, blir flere boende.

Prosjektgruppa anbefaler at kommunen gjennomfører en bostedsanalyse som viser hvilke behov kommunen faktisk vil ha i fremtiden. Per i dag er det mange ønsker om forskjellige boligtyper, men det er ikke gjort noen vurdering rundt alle faktiske behov. Det er viktig at kommunen fatter vedtak om utbygging i løpet av 2009, siden det i år er ekstra gode støtteordninger fra Husbanken grunnet finanskrisen.

Prosjektgruppa ønsker nå å finne fram til ulike modeller som kan være aktuelle for kommunen. Husbanken har erfaring fra mange ulike typer prosjekter, og kan bidra inn i det videre arbeidet. Eksempler på aktuelle modeller som bør utredes er:

 • Kommunen bygger selv på egne tomter på Lampeland
 • Kommunen bygger på private tomter på Lampeland
 • Private aktører bygger boliger på egen eller kommunens grunn. Kommunen forplikter seg til å leie x ant leiligheter i x ant år
 • Kommunen kjøper private boliger
 • Kommunen leier private boliger

Konklusjon:

Prosjektgruppa for prosjektet: ”Organisering og finansiering av utleieboliger i Flesberg” anser mulighetene for finansiering fra Husbanken som gode, og anbefaler at forprosjektet videreføres som et hovedprosjekt.

Prosjektgruppa ber om mandat til å føre prosjektet videre i samarbeid med styringsgruppa.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.05.2009

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2009/387

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om serveringsbevilling - Lidia Teresa Derda - Grettefoss gjestegård

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

10.06.2009

11/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.            Lidia Teresa Derda, gis serveringsbevilling fra og med 25.juni 2009- til og med 31.12.2011 til åpne og sluttede selskaper i restaurant og servering av gjester ved utleie av rom i Grettefoss gjestegård.

2.            Serveringsbevillingen er avgrenset til spisesal/kafelokaler,  peisestue/stue og daglig/tv-stue i 1. etasje, samt terasser på baksiden mot Lågen, på framsiden mot RV 40.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Lidia Teresa Derda,  f. 28.01.59 ved Grettefoss gjestegård søker 19.4.09 om serveringsbevilling for drift av restaurant i lokaler på Grettefoss gjestegård i Svene. Mattilsynet er varslet av søker 15.04.09. Søknaden gjelder overdragelse av tidligere igangværende virksomhet.

Søknaden er oversendt til lensmannen, sosialsjefen og Mattilsynet til uttalelse.

Ingen av uttalepartene har noen merknader til søknaden.

2 Skatteattester er mottatt fra skatteetaten.

Søker har dokumentasjon på avlagt og bestått prøve etter serveringsloven.

Søker søker kun om serveringsbevilling, ikke skjenkebevilling.

Etter samtale med søker, dreier virksomheten seg i dag om å leie ut 7 rom med frokost i spisesalen/kafelokaleneGrettefoss gjestegård. Hun har også 1-2 bord til servering i peisestue/stue, samt 1 ett utebordterassen, på baksiden ut mot Lågen. tillegg har hun utleie av 6 hytter.

Hun ser for seg å starte i det små med restaurantdrift, for eksempel åpent i sommersesong/weekender. Der bestilling av servering til sluttede selskaper kan være en start. Det kan være aktuelt å søke om skjenkebevilling på et senere tidspunkt, fortrinnsvis i 2010.

Vurdering:

Rådmannen ser det som positivt at det igjen etableres næringdriftGrettefoss Gjestgegård i Svene.

Rådmannen går inn for å gi serveringsbevilling til søker, for drift av restaurant til åpne og sluttede selskaper og servering av gjester ved utleie av rom i Grettefoss gjestegård, avgrenset til spisesal/kafelokaler,  peisestue/stue og daglig/tv-stue i 1. etasje, samt terasse på baksiden mot Lågen, samt terasse på framsiden mot RV 40.

Rådmannen ser på det som positivt at det blir iverksatt ny virksomhet igjen i disse næringslokalene.