FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

Komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

tirsdag 12.mai

kl. 13.00

 

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 6/09

Motorisert ferdsel i utmark - barmark 2009

Arne Sørensen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

28.04.2009

Arkiv               

K01

Saksmappe     

2009/77

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

 

Motorisert ferdsel på barmark i utmark 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

12.05.2009

6/09

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Komiteen for næring og ressurs gir følgende personer dispensasjon for kjøring i utmark på barmark sommerhalvåret 2009:

 

  • Terje Homelien
  • Gunstein Garaas
  • Anders Borge og Anund Dramdal-Borge
  • Øyvind Høimyr, Vegard Løiten og Jon Barlindhaug
  • Bård Flatin og Tov Flatin
  • Håkon Aasland
  • Arne Garaas, Magnus Garaas, Ole-Fredrik Garaas
  • Einar Huslende
  • Bjørn Ola Skalstad og Bjørn Skalstad
  • Tom Ivar Stepien
  • Odd Grøslie
  • Thorleif Gjellerud, Torgeir Gjellerud og Kjetil Gjellerud

 

2.    Prinsippene som ble vedtatt i kommunestyret i sak 3/06 i 2006 gir rammer for praktisering av dispensasjonene.

Vedlegg:

 

Prinsippnotat om motorisert ferdsel i utmark i Flesberg kommune

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet i sak 3/06 i 2006 prinsipper for motorisert ferdsel i utmark, bl.a. på barmark. De nye rutinene har nå blitt praktisert i tre sesonger. I hovedsak innebærer disse reglene å videreføre tidligere års praksis, men med den endring at komiteen for næring og ressurs innvilger de årlige dispensasjonene, og at disse knyttes kun til hytteområder i henhold til gjeldende kommune(del)plan. Kjøring skal være knyttet til næringsaktivitet.

Det ble i mars 2009 lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside og annonse i Laagendalsposten med påminnelse om søknadsfristen 6. april.

Kommunen har mottatt 12 søknader for sommeren 2009, noe som er en reduksjon på to søknader i forhold til 2008.

Enkelte av søknadene gjelder flere personer der disse enten driver firma sammen eller samarbeider på annen måte. Oversikten nedenfor viser søkerne

Søker:

Virksomhet:

Type(r) oppdrag:

Typer(r) kjøretøy:

Terje Homelien

Grunneier på Ble

Transport ved bygging og avløpsanlegg

Sekshjuls motorredskap, beltedumper, traktor og evt. gravemaskin

Anders Borge og Anund Dramdal-Borge

Borge Fjellhandel, Blefjell. Ble hytteservice

Transport og graving for hytteeiere og andre bosatt i kommunen

Polaris Big Boss 6x6, Kobelco sk 60 m/belter,

Fiat 70-90 reg.nr. KU5734, Cat 307, beltegraver,

John Deer 6430

Øyvind Høimyr, Vegard Løiten og Jon Barlindhaug

Høimyr og Barlindhaug AS

Grave- og transportoppdrag ved bygging av renseanlegg, anlegg av ledningsnett, fundamentering

Traktor, beltevogn, gravemaskin og ATV med reg. nr. 6045

Bård Flatin, Tov Flatin

Grunneier i Lyngdal

Kulturarbeid i skog og ulike typer leiekjøring

Polaris sportsman 6x6 med henger, reg.nr. KX 2934

Håkon Aasland

Aasland BleService

Transport og graving for hytteeiere

Gravemaskin HITACHI

ATV 4x4, reg.nr. KX 2635, traktor Claas, reg.nr KX 4974

Arne Garaas, Magnus Garaas, Ole- Fredrik Garaas

Grunneier Blefjell

Varetransport og hyttebygging i hyttefelt

Beltevogn Volvo 202, gravemaskin, Polaris ATV reg. nr KX 3950, traktor John Deer

Einar Huslende

Grunneier Blefjell

Graveoppdrag i hytteområder

Minigraver, traktor og beltevogn

Bjørn Ola Skalstad og Bjørn Skalstad

Skalstad graving

Hyttetomter, veier, renseanlegg

Minigraver/minidumper og traktor

Tom Ivar Stepien

Villa Sol og Varme AS/Hyttebutikken

Transportoppdrag, grave- og gjerdearbeide i terreng i kommunen

ATV reg. nr KX 4298, evt. med henger, minigraver

Gunstein Garaas

Grunneier på Blefjell og næringsdrivende i anleggsbransje

Leiekjøring. Transport av materiale til hytter på søre Ble

ATV (reg. nr ikke oppgitt ennå), Muskegg beltekjøretøy, traktor JY 9864

Thorleif Gjellerud, Torgeir Gjellerud og Kjetil Gjellerud

Blefjellheisen AS

Sommervedlikehold og utbedringer i heisanlegget. Transport til hyttene i området.

Sekshjuling reg. nr. KX 1723

Odd Grøslie

Grunneier

Grunneier med behov for ulike transport- og vedlikeholdsoppdrag i skogen

Traktorer med reg. nr KU 6981 og KE 4510 + ATV uten skilt

Vurdering:

I utgangspunktet er det forbudt med motorisert ferdsel i utmark, også for grunneiere på egen eiendom jf. Lov om motorisert ferdsel i utmark. Men loven og forskriften gir visse unntak, og dessuten mulighet for at folkevalgt organ kan gi tillatelse når særlige grunner foreligger. Det skal vises særskilt varsomhet knyttet til barmarkskjøring, og det skal kun gis tillatelse dersom det ikke finnes andre muligheter for å dekke behovet og dersom mulige skader og ulemper er nøye vurdert.

I hytteområder med lite utbygd veinett oppstår det enkelte behov som må dekkes ved kjøring på barmark. Kommunen har derfor etablert en ordning med generell dispensasjon supplert med melding av hver enkelt tur. Dette gir fleksibilitet, men også ansvar til aktørene.

Kommunens ordning gir et godt bilde av behov og omfang av kjøring på barmark. Det forutsettes da at alle kjøreoppdrag på barmark meldes. Erfaringen de siste årene er at flere av de som har fått tillatelse ikke benytter denne og at de som tar kjøreoppdrag kjører relativt få turer.

Alle søkere har enten et firma eller er grunneeiere som ønsker å tilby tjenester til hyttefolk, og kan derfor ha behov for muligheten til å kjøre på barmark.

Vi registrerer at ikke alle søknader og meldinger er fullstendig utfylt med kart over kjørerute eller registreringsnummer på kjøretøy. Disse vurderingene vil måtte gi føringer for seinere dispensasjoner. Vi har imidlertid ikke fått meldinger om kjøreskader på terreng i utmark.

Det er i gangsatt oppgradering av standard i flere av hyttefeltene på Blefjell. Dette innebærer blant annet nye veier til hyttene. Kommunen forventer derfor en nedgang i dispensasjonssøknader for barmarkskjøring i årene som kommer. I barmarkssesongen 2008 mottok kommunen bare 8 meldinger om kjøreoppdrag i utmark.

Ny motorferdsellov er under utarbeidelse, og vi er etter hvert nødt til å ta våre rutiner opp til vurdering.

Rådmannen anbefaler imidlertid at alle søkere dette året får innvilget dispensasjon med de retter og plikter dette innbærer.