FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

torsdag 16.april 2009

kl. 17.00

 

ORIENTERING

Kl. 17.00         NAV-leder Widar Stoltz orienterer om utredning av  ”Arbeid for sosialhjelp”. (Jfr. kommunestyrets vedtak pkt. 10 i budsjett/økonomiplan-sak 55/08, av 11.12.08)

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

PS 12/09

Meldinger

 

PS 13/09

Barnehageopptaket 2009 / 2010

Bjørg Homelien

PS 14/09

Søknad om tilskudd - Norwegian Mineral Resources DA

Gunnar Grette

PS 15/09

Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen

Arne Sørensen

PS 16/09

Fritak/nyvalg bygdetunnemnda 2007 - 2011

Pia Øberg

PS 17/09

Regulering av Moen industriområde. Finansieringsløsning

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 18/09

Etablering av Vestviken 110 sentral

Oddvar Garås

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.04.2009

Arkiv               

 

Saksmappe     

2009/332

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

16.04.2009

12/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

A, b, c, d, e, f

Saksopplysninger:

a)      Nytt fra Kongsbergregionen 2.4.09

b)      Årsrapport pr. 31.12.08 Kongsbergregionen (formannskapet fikk denne som melding i møte 26.3.09)

c)      Hovedutskrift fra kommunestyremøte 19.2.09

d)      Den Blå Timen årsrapport 2008

e)      Fra rådmannen: Tiltaksliste 2009-For midler av eget budsjett og regjeringens krisepakke.

f)       Årsrapport for 2008 – Skatteoppkreveren i Flesberg kommune.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.04.2009

Arkiv               

A10

Saksmappe     

2009/266

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Sofie Skjold Skrudland

Barnehageopptaket 2009 / 2010

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

15.04.2009

7/09

kommunestyret

16.04.2009

13/09

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Det innføres en ”venteavgift” på 40 % av foreldrebetalingen fra 1. august til reell oppstart for barn som tildeles plass, men som venter med å starte til senere i barnehageåret. § 12 i vedtektene for Flesberg barnehage om permisjon, endres tilsvarende.
 2. Foreldrebetalingen økes for deltidsplasser. Full plass kr 2330 som før. Plass fire dager i uka kr. 2100 pr. mnd, tre dager kr. 1750, og to dager i uka kr. 1400. Betaling for mat forblir uendret.
 3. Lyngdal nye barnehage gis en frist til 31. oktober 2009 med å få personell med utdanning som førskolelærer eller annen godkjent likeverdig utdanning. Driften vil i så fall opphøre senest 31. desember 2009.
 4. Søkere til barnehageplass kan bli tilbudt sitt andre valg dersom det gjør at barnehagene får fylt opp antall barn i gruppene. Dersom det søkes bare ett alternativ, kan annet tilbud gis.
 5. En barnehageplass kan i løpet av barnehageåret bli vurdert flyttet, for å utnytte personalressursene best mulig. Det skal tas hensyn til barnet og foresatte.
 6. Endringene innarbeides i vedtektene for Flesberg barnehage og gebyrregulativet. Dette gjøres administrativt.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Siden det i opptaket for barnehageåret 2009 / 2010 viste seg å bli mange ledige plasser i barnehagene i Flesberg kommune, må det foretas noen valg. Antall barn det søkes barnehageplass for går ned, og tilgjengelige plasser har økt ved etablering av flere private barnehager. Kommunens økonomi spiller inn i disse valgene. Å ha mer enn full barnehagedekning og ledige barnehageplasser kan være en utfordring. Skal en gjøre noe for å effektivisere driften i barnehagene, må det gjøres nå før opptaket.

 

Det kom inn en søknad etter utsendelse av brev til alle som ikke hadde søkt barnehageplass. Det er søkt to dager i uka, 0,8 plass fra april 2010. Søknad som var varslet er på 2 plasser fra januar 2010 i familiebarnehage. To søkere søkte plass de allerede har.

 

Til sammen ved hovedopptaket mars / april 2009 er det:

·         50 søkere som ønsker ny eller endret plass.

·         22 er nye,

·         28 ønsker å endre plass.

·         Ledige plasser nå: 34,8

 

Tre av søkerne bor i Kongsberg kommune, men skal flytte til kommunen. De får plass under forutsetning om bostedadresse Flesberg kommune.

 

Å forutse hvor mange barnehageplasser som trengs, og hvor, er nesten umulig. Etter hovedopptaket er det inneværende barnehageår søkt og gitt plass til 15 nye barn. Fem har sluttet eller byttet barnehage. Disse utgjør ca 20 plasser. Et barn har byttet internt i Flesberg barnehage. I tillegg er noen plasser utvidet. Det er nå helt fullt i barnehagene, unntatt i Lyngdal og noe i Flesberg.

 

De siste årene har bruken av barnehageplasser økt, men andel barn i Flesberg kommune med barnehageplass sank fra 87,4 % i 2007 til 85,3 i 2008. I aldersgruppen 1 - 2 år, der 75 % nå har barnehageplass, har vi en nedgang på 4,6 prosentpoeng. Blant barn 3 – 5 år har andelen økt 2,6 prosentpoeng til 94,7.

86,1 % av barna med plass går i barnehage 4 eller 5 dager i uka.

En barnehageplass regnes som plass til ett barn over tre år fem dager i uka. Barn under tre år teller dobbelt t.o.m. juni det året de fyller tre år. Deltidsplasser er regnet om, for eksempel bruker et barn over tre år som går i barnehage tre dager i uka 0,6 plass, er barnet under tre år brukes det 1,2 plass. Dette gjør at nedgangen i bruk av plasser gir ekstra store utslag.

 

Antall barn i kullene som bruker barnehageplass har gått mye ned. Ved opptaket i 2005 fikk barn født 2000 – 2004 plass i barnehage. Disse kullene omfatter nå 176 barn, med kull på 26 – 46 barn. I 2009 utgjør tilsvarende kull, født 2004 – 2008, 146 barn, inkludert 5 barn med bosted Kongsberg kommune. Kullene er på 23 – 35 barn.

 

Kostratallene for 2008 viser at barnehagene i Flesberg har blitt dyre å drive. Utgift pr barn har økt med 22 %, fra kr. 110 245 i 2007 pr barn til kr. 134 584 i 2008. I 2008 er det 16,7 % mer enn gjennomsnittet for kommunene i gr. 2, Noen av de viktigste årsakene til dette er at barnehagene hele tiden har plasser som ikke er i bruk. Dette er et resultat av at det ikke er fullt etter opptak, eller at barn får plass ved hovedopptaket, men ikke begynner før langt uti barnehageåret, og at foresatte ikke tar imot plassen, reduserer den eller sier opp plassen. Dager som ikke blir fylt opp pga plass to, tre eller fire dager i uka spiller også inn. Utgiftene til drift av lokaler økte med 34 % til 13 022 pr barn i 2008.

 

De kommunale barnehagene øker i takt med økning i barnetallet. Ulempen er at personell blir gående i engasjement, og det er vanskelig å få utdannete førskolelærere. Det er førskolelærer som kreves ekstra når barnegruppen blir utvidet fra 18 til 24 barn. Komiteen for livsløp og kulturs gir signaler om viktigheten av fagpersonell i barnehagene i den videre vurderingen.

 

Alle familiebarnehagene ønsker å drive etter gammel avtale om drift. Det tas derfor ikke med noe punkt om deres avtale i forslag til vedtak.

 

Endelig oversikt over ledige plasser pr barnehage kan ikke gis før punktene i dette forslaget er vedtatt og opptaket gjort.

Vurdering:

 

Venteavgift. (1)

Det har vært en økende andel barn som tildeles barnehageplass fra august, med ønsket oppstart i løpet av barnehageåret. Ved opptaket nå er det i kommunens barnehager 7 barn som vil vente med oppstart, de siste til april. Det utgjør tapt statstilskudd på kr. 188 000 kr. Dette forsterkes ved at det må starte to barn i vanlige barnehager for at det kan søkes statstilskudd for disse.  Det gir også personell som øker arbeidsdager i uka i løpet av året. Ledig personalressurs tas med i vurdering av vikarbehov ved evt. fravær.

 

Staten setter ikke noe krav til størrelsen på foreldrebetaling når det gis statstilskudd til barnehageplasser. Dersom foresatte må betale en ”venteavgift”, vil kommunen få statstilskuddet utbetalt. 

For Flesberg er dette nytt. Andre steder i landet er imidlertid hverdagen for mange småbarnsforeldre at en må betale fullt for barnehageplassen fra oppstart, og at en mister plassen dersom en ikke bruker den, selv om barnet er godt under et år.

Størrelsen på venteavgiften kan vurderes. Vi ønsker at avgiften ikke er så høy at barnet begynner tidligere i barnehage enn nødvendig. Vi foreslår derfor at venteavgiften settes til 40 % av vanlig foreldrebetaling. Å betale for å stå på venteliste, slik at det utbetales statsstøtte for plassen, har innvirkning på kontantstøtten. Er barnet over et år blir den redusert på samme måte som ved barnehageopphold. Det gis ikke kontantstøtte før barnet er ett år.

 

Når virkningen av dette punktet vurderes opp mot vedtektene for Flesberg barnehage, må det tilføyes i § 7.6: Det foretas vedtak på søknader om plass fra januar ca 1. november året før, ved ledige plasser.

 

Vedtektene for Flesberg barnehage § 12 gir nå rett til permisjon fra barnehageplass i inntil 2 måneder. Foreldrebetaling må dekkes. Denne regelen bør endres tilsvarende, med ordlyden: Det innvilges permisjon fra barnehageplass i inntil to måneder etter skriftlig søknad. Det innvilges også permisjon fra barnehagens oppstart om høsten til barnet begynner. For permisjonstiden må det betales 40 % av foreldrebetalingen.

 

Betaling for deltidsplasser. (2)

Statstilskuddet til barnehageplasser er høyere pr dag når barna har deltidsplass. Hel plass for barn under tre år i kommunal barnehage utgjør kr. 90 360,-.

Samlet tilskudd for to barn som går to og tre dager i uka er kr. 122 175. Dette utgjør noe kompensasjon for at ikke alle plasser lar seg bruke. Tilbudet om deltidsplasser bør vurderes i rullering av barnehageplan. Men nå blir foreldrebetalingen vurdert. Foreldrebetalingen for fire dagers plass er 80 % av hel plass osv.  Dersom prisen blir noe høyere pr dag for færre dager, kan bruken øke, og gjøre det lettere å fylle barnegruppene. Fire dager prises til 90 % av full pris, tre dager 75 % og to dager 60 %. Gebyret blir da:

 

Dager i uka

Pris nå

Prosent videre

Ny pris

5

2330

100 %

2330

4

1864

 Ca 90 %

2100

3

1398

Ca 75 %

1750

2

932

Ca 60 %

1400

 

Det er kun 3 - 4 barn som har plass to dager i uka nå.

 

Dispensasjoner i Lyngdal nye barnehage. (3)

Komiteen for Livsløp og kulter stilte i møtet 26. mars spørsmål om hvor lenge Lyngdal nye barnehage skal drives med ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærer. Dette spørsmålet tas inn i saken. Dersom det ikke tilsettes førskolelærere, og det ikke gis dispensasjon, vil mange barn trenge ny barnehageplass.  Departementets merknader til Barnehageloven vektlegger klart førskolelærerens kompetanse som vesentlig for barnehagens tilbud. I forbindelse med Fylkesmannens tilsyn i desember fikk kommunen avvik på rutinene rundt innvilgelse av dispensasjoner. Det foreslås en frist for å få utdannet pedagogisk personale i Lyngdal nye barnehage. Fristen foreslås satt til 1. oktober 2009, med evt. dato for slutt av driften til 31. desember 2009. Dette gir tid til eventuelt å finne andre løsninger

 

Foreldrenes ønske om plass kontra utnyttelse av plasser. (4)

Flesberg kommunes økonomiske utfordringer gjør at barnehageplassene må utnyttes så godt som mulig.

Plasser som ikke blir brukt pga færre dager og grupper med ledige plasser ut fra bemanning,  gir tapte inntekter for kommunen. Ut fra årets opptak slik det ligger nå, og med bemanning tilpasset barnetall, gir det 7,4 ledige plasser i Flesberg barnehages avdelinger. Det vil gi kommunen et inntektstap på kr 537 000 for hele barnehageåret, ut fra et gjennomsnittlig statstilskudd. I tillegg vet vi at det kan bli takket nei til noen av plassene, pga vurdering om flytting. Det gjør hullene i avdelingsoversikten enda større.

 

Antall søkere til Flesberg barnehage avd. Furuflata går ned. Flere søker barnehagene på Lampeland og i Svene. Grunner til dette kan være at det med arbeidssted i Kongsberg med 8 timers arbeidsdag og 10 min ekstra kjørevei hver vei til Flesberg er vanskelig å klare seg innen åpningstidene. Noen søker også til et større utvalg av lekekamerater. Det er kun to barn med adresse Flesberg som ikke har barnehageplass. Å drive barnehage med en avdeling på 18 plasser, og bemanning etter vedtektene på tre, gjør at det store deler av dagen er få voksne. En går lenge alene sammen med mange barn. Dette er et spørsmål som må behandles i rulleringen av barnehageplanen, men som likevel må tas med i vurderingene nå.

 

Foresattes første ønske om plass står sterkt når det foretas barnehageopptak i Flesberg, så lenge det er plass. Departementet har fastsatt forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak til barnehage.  I § 6, om klagerett, gis foreldre som ikke får oppfylt sitt første eller andre ønske om plass, rett til å klage på vedtaket. Rett til barnehage er oppfylt ved at barnet tilbys plass i barnehage i den kommunen det er bosatt i.

Det anbefales derfor at hensynet til effektiv utnyttelse av plasser i noen grad kan gå foran foresattes første ønske. En del foresatte setter bare opp et ønske. Det bør da være mulighet til å tildele en annen plass.

 

Bytte av tildelt plass. (5)

Plasser i bruk i den enkelte avdeling kan endre seg fra barnehageopptaket til oppstart av barnehageåret. I så fall må foreldre godta at plasseringen kan endres. Det skal tas individuelle hensyn, der en må ha fokus på barnets beste. Det skal også, så langt råd er, tas hensyn til bosted.

 

Ledige plasser i løpet av året.

Blir barnegruppene i barnehagene fylt opp, slik saksfremlegget legger opp til, kan det bli vanskeligere å få plass for barn det søkes plass for utover i året. Alle som ikke har eller har søkt barnehageplass er gjennom brev blitt gjort oppmerksom på søknadsfristen, og kunne søke barnehageplass innen 1. april. Erfaringsmessig slutter også noen barn i løpet av året og kan gi plass til nye søkere.

Skulle flyktningene som kommunen tar imot trenge barnehageplass, yter Staten tilskudd til lønnsutgifter til førskolelærer og tospråklig assistent inntil 17 timer per uke, når det er flere enn tre barn som kommer. I tillegg ytes det litt redusert statstilskudd. Dette gir grunnlag for ekstraordinær økning i barnehagetilbudet. Flesberg barnehage avd. Lampeland er godkjent for utelivsavdeling med seks plasser. Denne kan i så fall tas i bruk. To barn skulle en kunne få plass til i eksisterende barnegrupper.

 

Økonomi.

Å få fylt alle plassene helt og utnytte hele inntektspotensialet det gir, er urealistisk. Dersom praksis rundt tildeling av barnehageplasser strammes inn i tråd med saksframlegget, og vi lykkes med å fylle gruppene, kan Flesberg kommune spare kr. 500 000 – 600 000. kommende barnehageår. Det er nå ved opptak en har mulighet til å gjennomføre endringene. Vedtakene må derfor gjøres nå.

Plassene er svært godt utnyttet første halvår av 2009.  Dette skulle gjøre at barnehagenes resultat kan bli bedre enn i 2008.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.03.2009

Arkiv               

223

Saksmappe     

2009/23

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd - Norwegian Mineral Resources DA

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

24.03.2009

5/09

kommunestyret

16.04.2009

14/09

 

Rådmannens anbefaling:

Norwegian Mineral Resources DA, innvilges støtte med kr. 50.000,- til formål prøvedrift slik det er beskrevet i søknad. Støtten gis som tilskudd og bevilges over næringsfondet.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 24.03.2009:

Komiteen anbefaler enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 24.03.2009:

Norwegian Mineral Resources DA, innvilges støtte med kr. 50.000,- til formål prøvedrift slik det er beskrevet i søknad. Støtten gis som tilskudd og bevilges over næringsfondet.

Vedlegg:

Søknad av 27.02.09 fra Norwegian Mineral Resources DA

Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond

Saksopplysninger:

Norwegian Mineral Resources DA søker i brev av 27.02.09 om tilskudd til testdrift for mulig oppstart av prøvedrift på sølv. Samlet kapitalbehov er på kr. 960.000,- i denne fase av etableringen.

Søknaden er veldokumentert og grundig, og utover det som fremgår av vedlegg til saken er det ikke andre saksopplysninger å tilføye enn at ordfører og rådmann har gjennomført møte med daglig leder og prosjektleder i firmaet. Fra dette møtet er det grunn til å nevne at Flesberg kommune er en av flere mulige finansieringskilder slik det også fremgår på s. 12 i søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Flesberg kommune innvilger et bidrag til prøvedriften som det er søkt om.

Tiltaket faller innenfor de formål som kan støttes i h.h.t. kommunens regelverk på dette området. Rådmannen vurderer tiltaket som interessant, selv om man utvilsomt er i en tidlig fase m.h.t. å komme i ordinær drift.

Størrelsen på kommunens nærings- og utviklingsfond, samt de beløpsgrenser som er angitt i regelverket, tilsier at kommunens bidrag vil måtte bli av beskjeden karakter. Kommunen bør imidlertid støtte opp under tiltaket når det søkes inn mot andre finansieringskilder.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

23.03.2009

Arkiv               

026

Saksmappe     

2009/281

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

24.03.2009

4/09

kommunestyret

16.04.2009

15/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Flesberg kommune deltar i prosjektet ”samordnet næringsapparat” i Kongsbergregionen.

2.      Finansiering av 48000 kroner innarbeides i kommende økonomiplaner.

3.      Numedalsutvikling IKS forespørres om å delta for de tre numedalskommunene.

 

Behandling i komiteen for næring og ressurs 24.03.2009:

Komiteen anbefaler enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 24.03.2009:

1.                  Flesberg kommune deltar i prosjektet ”samordnet næringsapparat” i Kongsbergregionen.

2.                  Finansiering av 48000 kroner innarbeides i kommende økonomiplaner.

3.                  Numedalsutvikling IKS forespørres om å delta for de tre numedalskommunene.

Vedlegg:

Notat ”Samordnet næringsapparat” av 03.10.08

Saksopplysninger:

Kongsbergregionens regionråd fattet 10.06.2008 følgende vedtak: ”Saken sendes til kommunene som avklarer sin rolle for deltagelse i ”samordnet næringsapparat” med utgangspunkt i foreliggende saksutredning”.

Notat som fulgte saksutredning til regionrådet ligger ved, og det vises til dette. Hensikten og målet med prosjektet er:

·         å bygge arena for samhandling og utvikling for å kunne realisere Kongsbergregionens strategiske hovedmål for næringsutvikling; ”Komplett næringsmiljø på internasjonalt nivå, sterkt på anvendt teknologi, innovasjon og nyskaping”. Dette skal være et verktøy for regionrådet til å realisere ønsket næringsutvikling i Kongsbergregionen.

·         Kongsbergregionen skal ha beste vertskapsposisjon for næringsutvikling. Tilrettelegge og markedsføre posisjon som attraktiv region for rekruttering av arbeidskraft, prioritert næringspolitikk kombinert med attraktive bosted, attraktiv for folk og kapital. Etablere enhet som markedsfører regionens attraktivitet og næringsfortrinn, og som kan initiere utviklingsaktiviteter.

 

Det foreslås at arbeidet organiseres som et prosjekt for å sikre nødvendig styring, og å kunne vinne erfaringer som kan nyttiggjøres i en eventuell videreføring senere. Det er tenkt at Regionrådet er styringsgruppe, og at regional koordinator er prosjektansvarlig.

Det antas et samlet finansieringsbehov på 2.5 - 2.7 millioner kroner pr. år, og med foreslått finansieringsmodell innebærer det rene finansieringsbidraget fra Flesberg kommune å bli på 48000 kroner pr. år. Dette må innarbeides i kommende økonomiplaner for Flesberg kommune. Pr. i dag er vedtak fattet i kommunene i regionen med unntak av Hjartdal og Flesberg.

Vurdering:

Rådmannen ser prosjekt ”samordnet næringsapparat” som et bidrag til styrking av næringsgrunnlaget i regionen. Flesberg kommune er arbeidsmarkedsmessig i tett integrasjon med andre kommuner, og er i liten grad et eget arbeidsmarked. Kommunen har i seg selv et svært lite næringsapparat, men desto viktigere er det å delta i dette prosjektet for å være med i en større samordning og i et større arbeids- og næringsmarked. Styring og organisering ses som godt ivaretatt og finansieringen med ca. 48000 kroner pr. år må innarbeides i kommende økonomiplaner. Egeninnsatsen i form av deltakelse forutsettes, i likhet med de andre Numedalskommunene, utført av Numedalsutvikling IKS og forespørsel vil bli gjort når alle Numedalskommunene har fattet sine vedtak.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.03.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1306

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Fritak/nyvalg bygdetunnemnda 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.03.2009

9/09

kommunestyret

16.04.2009

16/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i formannskapet 26.03.2009:

Ordføreren foreslo følgende:

 1. Ingrid Liv Bjerke gis fritak for verv i bygdetunnemnda.
 2. Repr. Kåre Kjennerud og varaordfører Pia Øberg bes legge fram navn på kandidater til kommunestyremøtet 16.april.

Formannskapet sluttet seg til dette.

Vedtak i formannskapet 26.03.2009:

 1. Ingrid Liv Bjerke gis fritak for verv i bygdetunnemnda.
 2. Repr. Kåre Kjennerud og varaordfører Pia Øberg bes legge fram navn på kandidater til kommunestyremøtet 16.april.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Følgende er valgt som medlemmer i bygdetunnemnda for 2007 – 2011:

Knut Holtan – leder
Astri Rindem
Harald Vatnebryn
Arvid Rugland
Ola Knutsen
Grethe Rudi
Ingrid Liv Bjerke
Hellik Hvamb

Ingrid Liv Bjerke ber ved brev av 16.02.09 om fritak pga helseplager.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

11.3.2009

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2008/1307

Etat                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

Regulering av Moen industriområde. Finansieringsløsning

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.03.2009

10/09

kommunestyret

16.04.2009

17/09

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å finne finansieringsløsning på reguleringsplanarbeidet sammen med de private aktørene i planområdet.
 2. Kommunens andel av finansieringen bevilges over kommunestyrets disposisjonspost.
 3. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne finansieringsløsningen.

Behandling i formannskapet 26.03.2009:

Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 26.03.2009:

1.                  Rådmannen gis fullmakt til å finne finansieringsløsning på reguleringsplanarbeidet sammen med de private aktørene i planområdet.

2.                  Kommunens andel av finansieringen bevilges over kommunestyrets disposisjonspost.

3.                  Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne finansieringsløsningen.

Vedlegg:

 

Kopi fra møtet om Moen næringspark 3. november 2008.

Saksopplysninger:

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen har kommunen blant annet jobbet med å se på utviklingsmuligheter innenfor eksisterende næringsområder. 3. november 2008 ble det avholdt et møte med næringsaktørene på Moen industri- og næringsområde. Dette var et positivt og konstruktivt møte, se vedlagte referat.

Det ble enighet om behovet for å få en helhetlig plan for området. En slik plan skal blant annet skissere mulighetene for nye næringsbygg, ny internvegstruktur med kryssløsninger og felles opplegg for fiber, samt en grønnstrukturplan.

Kommunen fikk ansvaret for å innhente pris og tid på å få laget en reguleringsplan for området. Deretter skal det nedsettes en gruppe som skal jobbe med reguleringsplanen.

25. november 2008 ble det sendt ut forespørsel om pris og tid på reguleringsplanarbeidet til tre konsulentfirmaer, med frist 5. desember. Etter mottak av tilbud ble det behov for å innhente supplerende pristilbud for å få tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag.

Tilbudene varierer mellom 100 000 og 200 000 kroner for å ferdigstille en plan til 1. gangs behandling. Kommunen ønsker å gi tilbudet til det firmaet som ligger lavest i pris. 

Vurdering:

Kommunen har eierinteresser på Moen gjennom Moen Næringspark AS. Det er derfor naturlig å tenke finansiering av reguleringsplanarbeidet i form av et spleiselag. Det er ennå ikke utarbeidet et konkret finansieringsopplegg. Dette må tas opp med aktørene på Moen og den plangruppa som skal oppnevnes. Når rådmannen har fått et forslag til finansieringsløsning, tas det opp til politisk behandling i formannskapet.

Konklusjon:

 

Rådmannen foreslår følgende strategi for å komme fram til finansieringsløsning og finansiering av reguleringsplanarbeidet på Moen:

 

 1. Rådmannen gis fullmakt til å finne finansieringsløsning på reguleringsplanarbeidet sammen med de private aktørene i planområdet.
 2. Kommunens andel av finansieringen bevilges over kommunestyrets disposisjonspost.
 3. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne finansieringsløsningen.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.03.2009

Arkiv               

X22

Saksmappe     

2007/1081

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Etablering av Vestviken 110 sentral

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.03.2009

7/09

kommunestyret

16.04.2009

18/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.         Søndre Buskerud 110-sentral IKS (SB 110) utvides, og kommunene sentralen dekker etablerer et utvidet selskap fra 1.1.2009 med ny selskapsavtale.

2.         Kommunene som deltar i selskapet er Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker og Ål.

Den felles virksomhet for de 26 kommunene blir stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskap.

 

3.         Det nye selskapets navn skal være Vestviken 110.

 

4.         Ansattes rettigheter og forpliktelser garanteres i samsvar med gjeldende avtaler.

 

5.         Det oppnevnes følgende representant og vararepresentant til representantskapet.

 

Som representant til representantskapet velges: Brannsjef Jon Kåre Jonsson

            Som personlig varerepresentant til representantskapet velges: Varabrannsjef                  Erik Hole

           

            6.         Nye deltakere skyter egenkapital inn i selskapet i forhold til eierandel.

 

7.         Rådmannen gis den nødvendige fullmakt til å gjennomføre det som følger av vedtaket i herværende sak.

Behandling i formannskapet 26.03.2009:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 26.03.2009:

1.         Søndre Buskerud 110-sentral IKS (SB 110) utvides, og kommunene sentralen dekker etablerer et utvidet selskap fra 1.1.2009 med ny selskapsavtale.

2.         Kommunene som deltar i selskapet er Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker og Ål.

Den felles virksomhet for de 26 kommunene blir stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskap.

 

3.         Det nye selskapets navn skal være Vestviken 110.

 

4.         Ansattes rettigheter og forpliktelser garanteres i samsvar med gjeldende avtaler.

 

5.         Det oppnevnes følgende representant og vararepresentant til representantskapet.

 

Som representant til representantskapet velges: Brannsjef Jon Kåre Jonsson

            Som personlig varerepresentant til representantskapet velges:  Varabrannsjef                 Erik Hole

           

            6.         Nye deltakere skyter egenkapital inn i selskapet i forhold til eierandel.

 

7.         Rådmannen gis den nødvendige fullmakt til å gjennomføre det som følger av vedtaket i herværende sak.

Vedlegg:

Selskapsavtale for Vestviken 110.

Saksopplysninger:

I henhold til lov om vern mot brann m.m. er kommunene pålagt å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om brann og andre ulykker innen en fastsatt region.  Dette skjer gjennom drift av 110-sentralene.

 

Søndre Buskerud 110-sentral IKS (SB 110) ble etablert 1. april 2004, og dekker Søndre Buskerud politidistrikt og kommunene Hof, Lardal og nordre del av Re. 

 

Det ble våren 2007 innledet en dialog mellom Ringerike brann- og redningstjeneste og administrasjonen i SB 110, med det formål i fellesskap å utvikle et regionalt samarbeid for mottak av 110-meldinger og utalarmering av mannskap i sine dekningsområder.

Det ble i 2007 enighet om at sentralene skulle slå seg sammen, og fra 1.1.2009 skulle en sentral fungere for hele dekningsområdet, med base i Drammen.
Av praktiske årsaker overtok SB 110 driften av tjenestene fra 1.6.2008 for hele området.

 

I representantskapsmøte for SB 110 den 11. april 2008, ble følgende vedtatt:

”Representantskapet ber rådmannsgruppen initiere et arbeid sammen med styret for å utrede ny selskapsform.”

 

Arbeidet med utredning av ny selskapsform gav følgende konklusjon:

 

”Styret anbefaler at selskapsformen ”interkommunalt selskap” videreføres, og at selskapet utvides til å innbefatte de nye kommunene med eierandel etter antall innbyggere i 2008”

 

Dette vil ha følgende konsekvenser:

 

 • En videreføring krever endring av eierandelene etter antall innbyggere i kommunene ved utvidelsen.
 • Alle kommunestyrene må så vedta ny selskapsavtale før det utvidede selskapet er formelt er etablert.
 • De nye eierne må tilføre selskapet kapital, slik at egenkapital i selskapet er lik for alle eiere.
 • Et utvidet selskap bør endre navn, for å favne et større geografisk område.

 

Styringsform:

 

Representantskapsmøter

Siden det antas at det blir en utfordring å samle alle eierkommuner til representantskapsmøter, må administrasjonen sikre at oppmøtet blir tilstrekkelig for at møtet blir beslutningsdyktig.

Møtene bør også veksle mellom å holdes i lokalene på politihuset, og ”midt i” Buskerud for å korte ned reisetiden for de representantene som har lengst reise vei.

I løpet av året skal det avholdes 2 ordinære representantskapsmøter. De skal holdes første halvår innen 30. april og i annet halvår innen 30. november

 

Selskapets styre

Av selskapsavtalen går det frem at styret skal ha 6 medlemmer, hvorav et medlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte.

 

Representantskapet velger styrets leder og nestleder, og styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.

 

Ansatte og pensjonsforhold

Med hensyn til ansatt personell som pr tidspunkt for utvidelsen av selskapet, videreføres disses rettigheter og forpliktelser gjennom tidligere trygghetsavtale ved etableringen av selskapet.

 

Styret forutsetter at selskapets organ inngår relevante samarbeidsavtaler med tilknyttede brannvesen for å sikre faglig tilknytning og fremtidig rekruttering.

 

Tidspunkt for start av virksomheten

Det utvidede selskapet skal være etablert og i drift fra 1. januar 2009. Det forutsettes da at alle eierkommuner har vedtatt den nye selskapsavtalen, og oppnevnt representanter til representantskapet.

 

Etablering

Den enkelte kommune vil ha et ubegrenset eieransvar for kommunens eierandel, slik dette fremkommer av selskapsavtalen.

Vurdering:

På bakgrunn av ovenstående legges med dette frem forslag til utvidelse av Søndre Buskerud 110-sentral IKS på basis av vedlagte dokumentasjon.

 

Vedtaket forutsetter at kommunestyrene i Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker og Ål, fatter tilsvarende vedtak slik dette er definert i punkt 1 - 7 over

vedrørende dannelsen av Vestviken 110 IKS.

 

 

OPPSUMMERING AV BARNEHAGEOPPTAKET 2008-2009 OG SAMMENSTILLING AV ANTALL FØDTE OG BARN MED BARNEHAGEPLASS.

 

OVERSIKT OVER ANTALL FØDTE OG ANTALL BARN SOM HAR BARNEHAGEPLASS 2008/2009

Tallene på barn i kullene baserer seg på opplysninger fra Oppad, vårt nye barnehagefaglige system. De er satt sammen av folkeregisterets lister fra tidlig januar 2009, og søkere til barnehagene. Søkere som  ikke ligger inne i systemet fra før, føres automatisk inn fra det elektroniske søknadsskjemaet.

 

Opptaket er ikke foretatt, og det blir lett feil dersom vi nå prøver oss på oversikt pr. barnehage. Det gis derfor bare samlet oversikt i forhold til foresattes første ønske om plass.

 Barn f 2003 er skolebarn til høsten, men tas med for oversiktens skyld. Antall barn 08 / 09 er også tatt med.

 

 

 

F.

2003

F.

2004

 

F.

2005

 

F.

2006

F.

2007

F. 

2008

F.

 2009

Barn/

Plasser

Antall fødte  08/09 brukere barn/plasser

 

30

26

22

32 / 64

26/52

 

 

136 /

194

Barn registrert i Oppad mars 09. Brukere /

plasser

 

 

26 + 1

23

37

33/66

26/52

 

146 /

205 innklud.  5 fra Kongsberg

 

” 09/10

SØKERE.

1. ønske.

 

 

 

 

26 /

24,4

1 uts skolest.

20 /

18,8

32 / 29,6

22 / 37,2

16 / 26,4

5 /

8,8

121 / 136,4

BARN DET IKKE ER SØKT BARNEHAGEPLASS FOR:

pr mars-09 barn/plasser

3

 

(1 i Flesb. 2 i Svene+ 1 flyttet)

1

 

(1 i Svene)

3

 

(3 i Sør-Svene)

5

(1 i Lyngd., 4 i Sør-Svene)

11 /22

(2  Flesb., 7 Svene, (4 Sør) 1 Lampel.1 Lyngd.

10 / 20  4 Lyngd, 5 Svene, (2 Sør) 1 Lampeland

 

30 barn

 

50 plasser