FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

torsdag 26.mars 2009

kl. 13.00

 

 

NB! Sak 11/09 Meldinger FUP.  Melding b-d er aktuelle også for FMS, se løst vedlegg.

 

NB! Sak 6/09 Kommuneplanen – legges fram uten vedlegg, da disse ble sendt ut til representantene i forkant av møtebehandling 23.2.09

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 5/09

Meldinger 26.3.09

 

PS 6/09

Kommuneplan for Flesberg 2009-2025. Høringutkast

Pia Øberg

PS 7/09

Etablering av Vestviken 110 sentral

Oddvar Garås

PS 8/09

Gnr 121/29 - Søknad om fritak fra miljøavgiften

Eilev Bekjorden

PS 9/09

Fritak/nyvalg bygdetunnemnda 2007 - 2011

Pia Øberg

PS 10/09

Regulering av Moen industriområde. Finansieringsløsning

Kåre Oddvar Kjennerud

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.03.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/70

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 26.3.09

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.03.2009

5/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a)    Kongsbergregionens årsmelding 2008.

Saksopplysninger:

a)    Formannskapet skal delta på Kongsbergregionens representantskapsmøte på Bolkesjø 1.april. Lesestoff i forkant:

 • Kongsbergregionens årsrapport pr. 31.12. 2008.
 • Til debatt- Kongsbergregionen – vegen videre. Sendt på mail til formannskapet 3.3.09

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.02.2009

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/644

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

 

Kommuneplan for Flesberg 2009-2025. Høringsutkast

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

23.02.2009

9/09

formannskapet

23.02.2009

4/09

fast utvalg for plansaker

24.03.2009

10/09

formannskapet

26.03.2009

6/09

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Formannskapet vedtar å legge kommuneplan for Flesberg med samfunnsdel, plankart, bestemmelser og konsekvensutredning med rådmannens anbefaling av nye områder ut til høring etter plan- og bygningslovens § 20-5. Se saksopplysninger og konklusjon. Høringstiden settes til 6 uker.

Behandling i fast utvalg for plansaker 23.02.2009:

Planutvalget vedtok enstemmig følgende uttalelse:

Saken utsettes i påvente av at referansegruppe nedsettes.

Uttalelse / Anbefaling i fast utvalg for plansaker 23.02.2009:

Saken utsettes i påvente av at referansegruppe nedsettes.

Behandling i formannskapet 23.02.2009:

Formannskapet vedtok enstemmig planutvalgets uttalelse/anbefaling med følgende tillegg:

Referansegruppen skal bestå av:

 • 2 representanter fra grunneiere
 • 1 representant fra lag og foreninger
 • 1 representant fra næringslivet

Vedtak i formannskapet 23.02.2009:

Saken utsettes i påvente av at referansegruppe nedsettes.

Referansegrunnen skal bestå av: 

 • 2 representanter fra grunneiere
 • 1 representant fra lag og foreninger
 • 1 representant fra næringslivet

Vedlegg (legges også ut på kommunens hjemmesider):

1.      Kommuneplanens samfunnsdel, høringsforslag av 9. februar 2009

2.      Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 9. februar 2009

3.      Plankart, datert 9. februar 2009

4.      Liste over endringene på plankartet, datert 9. februar 2009

5.      Bestemmelser, datert 9. februar 2009

6.      Temakart, datert 2. februar 2009

7.      Innspill til arealplanarbeidet

8.      Planprogram (er tidligere sendt ut). Ligger på kommunens hjemmesider

Saksopplysninger:

Flesberg kommune gjennomførte vinteren og våren 2007 en prosess knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Som ledd i dette arbeidet ble det holdt åpne folkemøter i samarbeid med bygdas teaterlag. Scenarier, visjoner og strategier sto sentralt i dette arbeidet.

Formannskapet vedtok i møte 14. juni 2007, sak 17/07, å sende forslag til visjon, hovedmål, strategier og planprogram på høring. Planprogrammet med visjon, hovedmål og strategier ble vedtatt 8. mai 2008.

Høsten 2008 ble det avholdt arbeidsseminar med politikerne og etatslederne i kommunen for å få fram konkrete tiltak som er nødvendige for å nå målsettingene.

Samfunnsdelen

For å oppnå visjon og hovedmålsettinger for Flesberg kommune har vi hatt fokus på å komme fram til tiltak knyttet til fire strategier:

 

>    Skape bolyst og tilhørighet

>    Styrke samferdsel og kommunikasjon

>    Stimulere til aktiv næringspolitikk

>    Sikre miljøhensyn og bærekraftig perspektiv

 

Folketallet i Flesberg er stabilt, med en prognose for gjennomsnittlig årlig vekst på 0,2 %.

Kommunen ønsker å oppnå økt bosetting og flere alternative næringsetableringer. Vi må styrke tettstedskvalitetene, ha et godt oppvekstmiljø og legge til rette for ulike typer næringsareal og næringsbygg. Flesberg er en landkommune med sterk grendetilhørighet og mange svært viktige kulturlandskapsområder. Dette er kvaliteter som vi ønsker å beholde.

 

Kommunen spiller en viktig rolle når det gjelder miljø- og klimautfordringer. Vi ønsker å styrke kollektivtilbudet, og vi har politisk vedtak på å se areal- og transportplanlegging i sammenheng. Flesberg har naturgitte, gode miljøkvaliteter som må ivaretas. Gjennom aktivt plan- og informasjonsarbeid ønsker vi å oppnå våre miljømål og å styrke miljøbevisstheten blant våre innbyggere og fritidsbeboere.

 

En av kommunens viktigste oppgaver er å tilby gode tjenester og nødvendig infrastruktur. Flesberg kommune har økonomiske utfordringer, og vi må derfor tenke effektivisering av ressursbruken, regionalt samarbeid og jobbe strategisk mot våre vedtatte mål.

Arealdelen

Arealdelen viser hvordan kommunen tenker å disponere sine arealer i framtiden. Denne arealdisponeringen skal være i tråd med vår egen visjon, målsettinger og strategier. Samtidig skal regionale og nasjonale mål og føringer også ligge til grunn for arealbruken.

Følgende lokaliseringsstrategier har vært til behandling i fast utvalg for plansaker og i formannskap (PS 27/08 og PS 23/08) og har vært utgangspunkt for vurderinger av nye arealinnspill:

·         Lokalisering av hytter (prioritere fortetting, unngå bygging på snaufjell, i strandsone mv.)

·         Lokalisering av boliger (primært i tettstedene, se på avstand til skole, avklare rammer for spredt boligbebyggelse)

·         Lokalisering av næringsbebyggelse (satse nær tettstedene og i hytteområdene)

·         Miljøvennlig oppvarming (prioritere tiltak som legger opp til bruk av fjernvarme, bioenergi etc.)

·         Trafikkgenerering (redusere bilbehovet, satse på kollektivtrafikk og sykkelveier)

·         Landbruk og andre naturressurser (unngå nedbygging/oppsplitting av dyrka mark, vernskog, geologiske ressurser)

·         Samfunnssikkerhet (unngå bygging i flom-, ras- og radongassutsatte områder)

·         Miljø, helse og fritid (sikre strandsone, god grønnstruktur, større friluftsområder, biologisk mangfold, landskapskvaliteter, tilgjengelighet for alle/universell utforming, barn og unge – lekeplasser, skolevei)

·         Inngrepsfrie områder (unngå bygging i inngrepsfrie naturområder)

·         Kulturminner/kulturmiljøer (bevare kulturminner og kulturmiljøer)

 

Formannskapet vedtok i møte 5. juni 2008, sak 24/08, å varsle oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel. Frist for innspill ble satt til 15. september 2008. Det ble avholdt folkemøte på Stevningsmogen grendehus i august 2008, og arealdelen har også vært tema på møter med næringsaktører i kommunen. På bakgrunn av en innsats med å få registrert massetak i kommunen, jf. utsendt brev av 1. oktober 2008, tok vi i mot innspill også etter fristen. Det kom inn 38 innspill til arealdelen, se vedlegg 7.

Arealdelen for hele kommunen har blitt rullert, men fokus har vært på de arealene som ikke omfatter kommunedelplanene for Blefjell og Vatnebrynvatnet. Prosessen har likevel vært åpen for mindre korrigeringer innenfor disse planområdene dersom det var fornuftig ut fra en helhetsbetraktning. Det er et mål å få innarbeidet disse planene i arealdelen.

Hovedfokuset ved denne rulleringen har vært næringsutvikling, bolyst, trafikksikkerhet og miljøhensyn og bærekraftig perspektiv.

Planens hoveddel er kart i egnet målestokk, bestemmelser og en planbeskrivelse. En viktig del av planbeskrivelsen har vært lokaliseringskriterier og konsekvensvurderinger for nye byggearealer. Dette er gjennomført i samsvar med kravene i forskrift om konsekvensutredninger.

Etter at kommunen fikk innspill om nye utbyggingsområder, ble de presentert for formannskapet og fast utvalg for plansaker. Det ble da drøftet om noen av innspillene skulle siles ut på et tidlig tidspunkt på grunnlag av lokaliseringskriterier som var blitt utarbeidet. Kun et liten andel av innspillene ble vurdert til å være så åpenbart konfliktfylte eller mangelfulle at de ikke ble tatt videre til konsekvensutredning. Innspillene til arealdelen ble presentert på Planforum i Buskerud fylkeskommune i november 2008, der Fylkesmannen, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkeskommunen var representert.

 

Boliger

 

Det er kommet innspill om rundt 40 nye boliger. Flesteparten er knyttet til tettstedet Svene. Vi foreslår en utbyggingsrekkefølge slik at de nye utbyggingsområdene ikke i gangsettes før eksisterende er utbygd.

 

Forslag til boligområder som ikke er i tråd med lokaliseringskriteriene er ikke blitt anbefalt.

 

Tettstedene

 

Flesberg kommune ønsker fire levende tettsteder. Det er ikke foreslått vesentlige endringer i senterområdene. Et viktig arbeid framover blir å utvikle og strukturere tettstedene med gode møteplasser, grønne strukturer og hensiktsmessig fordeling av bolig- og næringsfunksjoner. Formannskapet har vedtatt at vi skal planlegge nærmere arealbruk for kommunesenteret Lampeland gjennom en egen kommunedelplanprosess.

 

Hytter

 

Det er foreslått et begrenset antall nye hytter. Flere av innspillene er av så begrenset omfang at de passer inn i kategorien LNF med mulighet for spredt hyttebebyggelse, dvs. når det ikke er flere enn tre nye hytter innenfor et begrenset område. Revidert kommunedelplan for Blefjell, som ble vedtatt i desember 2008, gir mulighet for 25 nye hytter på nordre Blefjell. Disse områdene er innarbeidet i planen. Antallet nye hytter ved Vatnebrynvatnet er avklart etter dialog med Fylkesmannens miljøvernavdeling på møte 27. januar 2009 og er blitt innarbeidet i kommuneplanen.

 

For å redusere dispensasjonssøknader ved ønsker om påbygg og rehabilitering av hytter i LNF-områder, er det lagt inn en bestemmelse som åpner for dette. Forutsetningen er at tiltaket ikke er i strid med angitte natur- og miljøhensyn.

Næringsområder

Det er kun foreslått ett helt nytt næringsområde. Dette ligger ca 2 kilometer sør for Svene. Det anbefales å utnytte sand- og grusressursene i området før etablering av håndtverks- eller teknologinæring. Øvrig næringsutvikling vil skje gjennom fortetting i eksisterende områder eller gjennom ervervstiltak i LNF-områdene.

LNF-områder og spredt bosetting

Storparten av arealene i Flesberg kommune er definert som ”landbruks-, natur- og friluftsområder”. I disse skal landbruket utøve sin virksomhet. Samtidig skal natur- og kulturvern og friluftsinteresser ivaretas.

 

Flesberg kommune ønsker å gi etablerte og nye innbyggere mulighet for valg av boform. Gjennom kommuneplanen sikres rikelig med gode arealer for boligbygging i tettstedene. Men en del mennesker ønsker en mer landlig boform, og kanskje i den grenda de vokste opp. Med den mer spredte boligbyggingen ønsker kommunen også å styrke eksisterende bosetting i grendene.

 

Erfaringene viser at det er vanskelig å fastsette soner for spredt bosetting. I denne planen er derfor de opprinnelige sonene for spredt bosetting tatt ut. I stedet skal bygging av enkelthus skje gjennom dispensasjoner i henhold til fastsatte lokaliseringskriterier. Et viktig lokaliseringskriterium for en positiv dispensasjonsbehandling er at tiltaket representerer en mindre endring i form av utfyllende bebyggelse/fortetting. Ved utbygging av mindre boligområder (3-5 hus) kreves reguleringsplan. Et annet viktig lokaliseringskriterium er at enkeltboligene må ligge minst 2 km utenfor tettstedene Lampeland, Flesberg og Svene og ligge i tilknytning til grendene.

 

For å redusere dispensasjonssøknader ved ønsker om mindre byggearbeider ved eksisterende bolighus i LNF-områder, er det lagt inn en bestemmelse som åpner for dette. Forutsetningen er at tiltaket ikke er i strid med angitte natur- og miljøhensyn.

Massetak

Det finnes betydelige sand- og grusressurser i kommunen. Hvis sand- og grusressursene tas ut til bruk utover gårdens behov og som kommersiell virksomhet, må området være avsatt til dette i kommuneplanen med krav om detaljplan. I forbindelse med rulleringen har vi prøvd å få en oversikt over massetak i aktivt drift som måtte registreres som massetak. Dette har medført at vi har fått inn flere eksisterende massetak på plankartet. Det er lagt inn nye utvidelsesområder i tilknytning til noen av disse.

 

Forlengelse av gang- og sykkelvei mellom Svene og Lampeland

 

Riksveg 40 mellom de største tettstedene Svene og Lampeland er en viktig ferdselsveg for lokalbefolkningen. Den er skoleveg, pendlerveg, turveg og atkomst til idrettsanleggene i både Svene og Lampeland. Samtidig er det en riksveg med mye turist- og tungtransport. Det er et sterkt ønske blant innbyggerne og politikerne å få fullført hele denne strekningen med gang- og sykkelveg. Den framtidige turvegen som ligger inne i den tidligere arealdelen opprettholdes, men regnes som mest aktuell som turveg.

 

Vi har utredet 7 ulike traseer for forlengelse av gang- og sykkelvegen mellom Svene og Lampeland. Etter et møte med Statens vegvesen 20. januar 2009, der de mest aktuelle traseene ble drøftet, har vi valgt å legge ut et av disse trasealternativene på høring.

Byggegrenser mot vann og vassdrag

Kommunen har ansvaret for å ivareta de ulike interessene som er knyttet til bekker, myrområder, elver og vann. Disse interessene skal ivaretas både ved ønsker om nye tiltak og ved ønsker om utvidelser av eksisterende tiltak. Gjennom differensierte byggegrenser som skiller på om tiltaket er i byggeområde eller i LNF-område og på størrelsen på vassdraget, håper vi å få til gode verktøy for å håndtere ulike typer tiltak og planer i de ulike sonene.

For nye tiltak ved Lågen og vann større enn 150 dekar er byggegrensen satt til 100 meter. For mindre bekker og tjern er den foreslåtte grensa satt til 50 meter. For tettstedene Svene, Lampeland, Flesberg og Lyngdal gjelder tilsvarende innenfor et 30-metersbelte. Se § 1.2 i bestemmelsene.

Eksisterende fritidsbebyggelse som ligger mer enn 50 meter fra vann og vassdrag kan påbygges og rehabiliteres i tråd med angitte lokaliseringskriterier, se §§ 2.4b og 3.4.

Eksisterende fritidsbebyggelse i byggeforbudssonene har bestemmelser som differensierer etter om tiltaket er i byggeområde eller i LNF-område, se §§ 2.4g og 3.4.

Motorsport

Det har kommet innspill om snøskutertrase og områder for snøskuterkjøring. De fleste er ikke tatt videre. Enten fordi de ikke har vært i tråd med motorferdselloven eller at planforslaget har vært for mangelfullt. Et foreslått opplæringsområde for motorkjøretøy på eiendommene Vengestad og Kronset er tatt med. Området anbefales å legges ut som LNF-område for spredt erverv, med bestemmelser som med nærmer angitte kriterier tillater kjøring på snødekt mark, samt retningslinjer for behandling av søknad etter motorferdselloven for kjøring på bar mark.

Konklusjon:

 

Rådmannen anbefaler å legge kommuneplan for Flesberg med samfunnsdel, plankart, bestemmelser og konsekvensutredning med rådmannens anbefaling av nye områder ut til høring etter plan- og bygningslovens § 20-5. Høringstiden settes til 6 uker.

        

Følgende forslag anbefales å tas ut:

 

Ø  Nr. 3. To nye boligtomter på Toskje i byggeforbudssonen til Lågen

Ø  Nr. 7. Boligfelt ved Nordre Kvear. Strid med prinsipper for samordnet areal- og transportplanlegging

Ø  Nr. 17. Nytt byggeområde for hytter på Slutaksla. Konflikt med inngrepsfrie naturområder

 

Følgende forslag anbefales å justeres:

 

Ø  Nr. 2. Masseuttak for grus på Nordre Bakkerud. Redusere nytt areal noe i omfang.

Ø  Nr. 12 Nytt hytteområde ved Letmolievannet. Redusere antall hytter noe. Kan tas i reguleringsplanarbeidet.

Ø  Nr. 24. Massetak på Lampeland. Den foreslåtte utvidelsen av massetaket ligger i et område med mange interesser på et areal som avgrenses av Lyngdalselva, Lågen og jernbanelinja. Må vurderes nærmere i kommunedelplanarbeidet for Lampeland.

           

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.03.2009

Arkiv               

X22

Saksmappe      

2007/1081

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Etablering av Vestviken 110 sentral

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.03.2009

7/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.         Søndre Buskerud 110-sentral IKS (SB 110) utvides, og kommunene sentralen dekker etablerer et utvidet selskap fra 1.1.2009 med ny selskapsavtale.

2.         Kommunene som deltar i selskapet er Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker og Ål.

Den felles virksomhet for de 26 kommunene blir stiftet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskap.

 

3.         Det nye selskapets navn skal være Vestviken 110.

 

4.         Ansattes rettigheter og forpliktelser garanteres i samsvar med gjeldende avtaler.

 

5.         Det oppnevnes følgende representant og vararepresentant til representantskapet.

 

Som representant til representantskapet velges: Brannsjef Jon Kåre Jonsson

            Som personlig varerepresentant til representantskapet velges:  Varabrannsjef                 Erik Hole

           

            6.         Nye deltakere skyter egenkapital inn i selskapet i forhold til eierandel.

 

7.         Rådmannen gis den nødvendige fullmakt til å gjennomføre det som følger av vedtaket i herværende sak.

Vedlegg:

Selskapsavtale for Vestviken 110.

Saksopplysninger:

I henhold til lov om vern mot brann m.m. er kommunene pålagt å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om brann og andre ulykker innen en fastsatt region.  Dette skjer gjennom drift av 110-sentralene.

 

Søndre Buskerud 110-sentral IKS (SB 110) ble etablert 1. april 2004, og dekker Søndre Buskerud politidistrikt og kommunene Hof, Lardal og nordre del av Re. 

 

Det ble våren 2007 innledet en dialog mellom Ringerike brann- og redningstjeneste og administrasjonen i SB 110, med det formål i fellesskap å utvikle et regionalt samarbeid for mottak av 110-meldinger og utalarmering av mannskap i sine dekningsområder.

Det ble i 2007 enighet om at sentralene skulle slå seg sammen, og fra 1.1.2009 skulle en sentral fungere for hele dekningsområdet, med base i Drammen.
Av praktiske årsaker overtok SB 110 driften av tjenestene fra 1.6.2008 for hele området.

 

I representantskapsmøte for SB 110 den 11. april 2008, ble følgende vedtatt:

”Representantskapet ber rådmannsgruppen initiere et arbeid sammen med styret for å utrede ny selskapsform.”

 

Arbeidet med utredning av ny selskapsform gav følgende konklusjon:

 

”Styret anbefaler at selskapsformen ”interkommunalt selskap” videreføres, og at selskapet utvides til å innbefatte de nye kommunene med eierandel etter antall innbyggere i 2008”

 

Dette vil ha følgende konsekvenser:

 

 • En videreføring krever endring av eierandelene etter antall innbyggere i kommunene ved utvidelsen.
 • Alle kommunestyrene må så vedta ny selskapsavtale før det utvidede selskapet er formelt er etablert.
 • De nye eierne må tilføre selskapet kapital, slik at egenkapital i selskapet er lik for alle eiere.
 • Et utvidet selskap bør endre navn, for å favne et større geografisk område.

 

Styringsform:

 

Representantskapsmøter

Siden det antas at det blir en utfordring å samle alle eierkommuner til representantskapsmøter, må administrasjonen sikre at oppmøtet blir tilstrekkelig for at møtet blir beslutningsdyktig.

Møtene bør også veksle mellom å holdes i lokalene på politihuset, og ”midt i” Buskerud for å korte ned reisetiden for de representantene som har lengst reise vei.

I løpet av året skal det avholdes 2 ordinære representantskapsmøter. De skal holdes første halvår innen 30. april og i annet halvår innen 30. november

 

Selskapets styre

Av selskapsavtalen går det frem at styret skal ha 6 medlemmer, hvorav et medlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte.

 

Representantskapet velger styrets leder og nestleder, og styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.

 

Ansatte og pensjonsforhold

Med hensyn til ansatt personell som pr tidspunkt for utvidelsen av selskapet, videreføres disses rettigheter og forpliktelser gjennom tidligere trygghetsavtale ved etableringen av selskapet.

 

Styret forutsetter at selskapets organ inngår relevante samarbeidsavtaler med tilknyttede brannvesen for å sikre faglig tilknytning og fremtidig rekruttering.

 

Tidspunkt for start av virksomheten

Det utvidede selskapet skal være etablert og i drift fra 1. januar 2009. Det forutsettes da at alle eierkommuner har vedtatt den nye selskapsavtalen, og oppnevnt representanter til representantskapet.

 

Etablering

Den enkelte kommune vil ha et ubegrenset eieransvar for kommunens eierandel, slik dette fremkommer av selskapsavtalen.

Vurdering:

På bakgrunn av ovenstående legges med dette frem forslag til utvidelse av Søndre Buskerud 110-sentral IKS på basis av vedlagte dokumentasjon.

 

Vedtaket forutsetter at kommunestyrene i Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker og Ål, fatter tilsvarende vedtak slik dette er definert i punkt 1 - 7 over

vedrørende dannelsen av Vestviken 110 IKS.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

07.03.2009

Arkiv               

121/29/0/0

Saksmappe     

2009/49

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Gnr 121/29 - Søknad om fritak fra miljøavgiften

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.03.2009

8/09

 

Rådmannens anbefaling:

Ola Stene Hiåsen sin søknad om fritak fra miljøavgiften blir å avslå.

Vedlegg:

Søknad av 15.01.09.

Saksopplysninger:

Ola Stene Hiåsen søkte den 15.01.09 om fritak i fra renovasjonsavgiften pga de den 1. oktober 2008 flyttet fra boligen i Gretteveien 30.  Søker opplyser om at boligen ikke er solgt og at huset står tomt.

I delegasjonsvedtak 9/09 den 17.01.09 blir søknaden imøtekommet ved at følgende vedtak blir fattet:

”Ola Stene Hiåsen innrømmes fritak i fra kommunal renovasjonsordning fra og med 01.01.09 og frem til huset blir solgt eller tilflyttet igjen.

Fritaket gjelder kun renovasjonsavgiften, som omsøkt, og ikke miljøavgiften.”

I medhold av forvaltningsloven gis vedtaket en klagefrist på 3 uker.

Den 05.02.09 mottar kommunen brev fra Hiåsen der det står følgende:

”I forbindelse med at vi fikk innrømmet fritak fra kommunal mvf. 1. januar 2009, klager vi herved på:

            Avsnitt, sitat: Fritaket gjelder kun renovasjonsavgiften, som omsøkt, og ikke                   miljøavgiften” sitat slutt.

Vi sendte brev pr. e-post datert 28. januar, der vi spurte hva miljøavgiften dekker.  Denne henvendelsen har vi ikke fått svar på.”  (Henvendelsen ble sendt til kommunens postmottak og oversendt saksbehandler ett par dager senere).

Samme dag oversender saksbehandler følgene mail til søker:

”Svar på din henvendelse ble skrevet den 4. februar og ligger i posten, der står det følgende:

For betalt miljøavgift kan husstandene i Flesberg kommune fritt levere sortert avfall på Moen Miljøstasjon. Etter de opplysninger vi har mottatt så er huset ennå ikke solgt, det er derfor umulig for kommunen å vite om dere trenger å benytte Moen Miljøstasjon for å avhende mer avfall.

Av prinsipp er det ikke gitt fritak fra miljøavgiften i lignede saker tidligere.

Avgiften er for 2009 kr. 261,- + mva.”

I følge kommunens eiendomsregister er ikke solgt pr dags dato.

Vurdering:

Det er ikke tidligere gitt fritak for miljøavgiften når hus står tomme i en salgsperiode.  Grunnen til dette er at eier kan ha behov for å kunne levere sortert avfall i fra huset til Moen miljøstasjon.   Renovasjonsgebyret blir sendt ut to ganger i året og etaten benytter derfor anledningen til å justere gebyret to ganger i året, den 1. januar og den 1. juli.  Dersom søker får solgt huset sitt innen etaten justerer gebyret den 1. juli, så kan gebyret selvsagt halveres.

Rådmannen vil derfor, på prinsipielt grunnlag anbefale at søknaden avslås.

Saken legges med dette frem til behandling.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.03.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1306

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Fritak/nyvalg bygdetunnemnda 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.03.2009

9/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Følgende er valgt som medlemmer i bygdetunnemnda for 2007 – 2011:

Knut Holtan – leder
Astri Rindem
Harald Vatnebryn
Arvid Rugland
Ola Knutsen
Grethe Rudi
Ingrid Liv Bjerke
Hellik Hvamb

Ingrid Liv Bjerke ber ved brev av 16.02.09 om fritak pga helseplager.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.3.2009

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2008/1307

Etat                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

 

Regulering av Moen industriområde. Finansieringsløsning

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.03.2009

10/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å finne finansieringsløsning på reguleringsplanarbeidet sammen med de private aktørene i planområdet.
 2. Kommunens andel av finansieringen bevilges over kommunestyrets disposisjonspost.
 3. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne finansieringsløsningen.

Vedlegg:

Kopi fra møtet om Moen næringspark 3. november 2008.

Saksopplysninger:

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen har kommunen blant annet jobbet med å se på utviklingsmuligheter innenfor eksisterende næringsområder. 3. november 2008 ble det avholdt et møte med næringsaktørene på Moen industri- og næringsområde. Dette var et positivt og konstruktivt møte, se vedlagte referat.

Det ble enighet om behovet for å få en helhetlig plan for området. En slik plan skal blant annet skissere mulighetene for nye næringsbygg, ny internvegstruktur med kryssløsninger og felles opplegg for fiber, samt en grønnstrukturplan.

Kommunen fikk ansvaret for å innhente pris og tid på å få laget en reguleringsplan for området. Deretter skal det nedsettes en gruppe som skal jobbe med reguleringsplanen.

25. november 2008 ble det sendt ut forespørsel om pris og tid på reguleringsplanarbeidet til tre konsulentfirmaer, med frist 5. desember. Etter mottak av tilbud ble det behov for å innhente supplerende pristilbud for å få tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag.

Tilbudene varierer mellom 100 000 og 200 000 kroner for å ferdigstille en plan til 1. gangs behandling. Kommunen ønsker å gi tilbudet til det firmaet som ligger lavest i pris. 

Vurdering:

Kommunen har eierinteresser på Moen gjennom Moen Næringspark AS. Det er derfor naturlig å tenke finansiering av reguleringsplanarbeidet i form av et spleiselag. Det er ennå ikke utarbeidet et konkret finansieringsopplegg. Dette må tas opp med aktørene på Moen og den plangruppa som skal oppnevnes. Når rådmannen har fått et forslag til finansieringsløsning, tas det opp til politisk behandling i formannskapet.

Konklusjon:

 

Rådmannen foreslår følgende strategi for å komme fram til finansieringsløsning og finansiering av reguleringsplanarbeidet på Moen:

 

 1. Rådmannen gis fullmakt til å finne finansieringsløsning på reguleringsplanarbeidet sammen med de private aktørene i planområdet.
 2. Kommunens andel av finansieringen bevilges over kommunestyrets disposisjonspost.
 3. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne finansieringsløsningen.