FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

Komiteen for livsløp og kultur

 

Møtested:

Formannskapssalen

 

Møtedato:

onsdag 25.mars 2009

kl. 13.00

 

 

 

Helse – og omsorgssjefen kommer og orienterer om saker i etaten.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 6/09

Meldinger 25.3.09

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.03.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/69

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 25.3.09

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

25.03.2009

6/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

b, c.

Saksopplysninger:

a)    Vurdering av prosentandel av kulturmidlene til prosjektmidler/hovedtildeling.

Hvor stor prosentandel av kulturmidler skal avsettes til prosjektmidler for 2009? I retningslinjene står det opp til 15 %. På budsjettet for 2009 utgjør Kulturmidler 417.000, som fordeles på hovedtildeling til lag og foreninger 1 gang i året og prosjektmidler.

(Eksempler: 15 % = 62.500. 12 % = 50.000 osv)

Administrasjonen ber om et signal på dette, da det blant annet har betydning for hva man skal kunne legge til grunn for fordeling av tilskudd til lag og foreninger i sak om kulturmidler. (hovedtildeling). Frist for å sende søknad: 31.mars. Det tas sikte på at denne saken legges fram til politisk behandling i komiteen onsdag 13.mai.

b)    Vurdering vedr. barnehageopptaket barnehageåret 2009-2010.

Se vedlegg.

c)    Kommunestyret vedtok i møte 19.2.09 endringer i SFO-vedtektene. De vedtatt vedtektene med par redaksjonelle endringer følger vedlagt.

 

Vurdering vedr. barnehageopptaket 2009 – 2010.

Bakgrunn:

Midt i barnehageopptaket ser vi at det blir mye ledig kapasitet i barnehagene Flesberg kommune har økonomisk ansvar for. Vi trenger politisk vurdering av hva vi skal gjøre. Grunnen til at saken legges frem som melding er at de første vedtaka skulle gått ut 9. mars, og barnehageopptaket skal være ferdig uka før påske. Skal saken behandles i kommunestyret vil foreldra   melding om plass 3 – 5 uker etter det de har fått opplysninger om.

Saksopplysninger:

Ved barnehageopptaket til barnehageåret er det i alt

·         48 søkere som ønsker ny eller endret plass.

·         22 er nye,

·         26 ønsker å endre plass.

Tre av søkerne bor i Kongsberg kommune, men skal flytte til kommunen. De får plass under forutsetning om flytting til Flesberg kommune.

En barnehageplass er plass til ett barn over tre år  fem dager i uka. Barn under tre år teller dobbelt tom juni det året de fyller tre år. Deltidsplasser er regnet om, for eksempel bruker et barn over tre år som går i barnehage tre dager i uka 0,6 plass, er barnet under tre år brukes det 1,2 plass.

Å forutse hvor mange barnehageplasser som trenges, og hvor, er nesten umulig. Etter hovedopptaket er det inneværende barnehageår søkt og gitt plass til 15 nye barn. Disse utgjør ca 20 plasser. I tillegg er noen plasser utvidet.

I Flesberg kommune er det tre familiebarnehager som tar imot barn under tre år. Etter ny avtale om videre drift av disse skal eierne få utbetalt statstilskudd fra kommunen tilsvarende fire hele plasser, uavhengig av barnetallet. Dette utgjør kr. 400 000  pr barnehage. Blir tilskuddet høyere på grunn av delte plasser, tilfaller det overskytende kommunen. Men har barnehagen færre barn, må Flesberg kommune bære utgiften ved det. Å ha få barn i familiebarnehagene er en dyr ordning for  Flesberg kommune.

De kommunale barnehagene øker i større grad bemanningen i takt med økning i barnetallet, og utgiftene blir ikke så store. Ulempen er at personell blir gående i engasjement, og det er vanskelig å få utdannete førskolelærere. Det er førskolelærer som kreves ekstra når barnegruppen blir utvidet fra 18 til 24 barn.

Det er i alt 31 barn født tom 2008 som ikke er søker til eller bruker av barnehageplass i Flesberg kommune. , 1 f 2004, 3 f 2005, 5 f 2006, 11 f 2007 og 10 f 2008. 118 har eller har søkt barnehageplass.                             

Ut fra søknadenes førsteprioritet  fordeler søkerne seg slik på de enkelte barnehagene:

Barne-

hage

Godkjent for plasser

Plasser i bruk mars 2009

Nye søkere / plasser

Søkere endring / plasser

Plasser i bruk etter søknader  januar 10

Ledige plasser 09/10

Ledige plasser 08/09

Lyngdal nye barnehage

36

29

3 / 6

0

27

9

15

Bergstugu fam.bhg

8

7,2

(2 pl for gamle barn)        1 / 1,2

*

2 + 1,2

(6,8) 4,8

2,8

Ramvik fam.bhg

8

8

2 / 3,2

*

3,2

4,8

0

Lampeland fam.bhg

8

8,4

2 / 3,2

*

3,2

4,8

1,2

Flesberg barnehage avd Svene

30

28

11 / 16,6

1 / 0

35,8

- 5,8

0

 avd Lampe-

land

66

61,8

15 / 20,6

10 / 4,2

61,4

5,6

2,4

 avd Furuflata

24 (30**)

19

3 / 3

0

17,2

6,8

2,8

Samla

 

 

 

 

 

30

24,2

* barna må søke på nytt hvert år i familiebarnehagene.      **med utelivsavdeling.

Det er 30 ledige plasser i barnehagene etter at årets søkere er tatt inn. Fra august er det noe mer, da flere søker plass senere i barnehageåret. Disse utgjør 14,4 plasser. Etter barnehageopptaket 2008/2009 var det 24,2 ledige plasser. Ser vi på de barnehagene Flesberg kommune har økonomisk ansvar for, er det en økning fra 9,2 ledige plasser til 21. Barnehage-kapasiteten er i nå for stor.

Som vi ser er det søkere til under halvparten av plassene i familiebarnehagene, og relativt få søkere til Flesberg barnehage avd. Furuflata. Til Flesberg barnehage avd Lampeland, er det søkt om lag like mange plasser som det slutter. Søkningen til  Flesberg barnehage avd Svene er stor, og har økt mye siden i fjor.

Ved opptak og vurderinger av plasstildeling ut fra ønske om plass nr 2 og 3, og i tråd med vedtektene, kan alle barna som har søkt plass i Svene tilbys plass i Flesberg barnehage avd. Svene og Bergstugo familiebarnehage, og får tilbud i tråd med søknad.

På samme måte kan Flesberg barnehage avd Furuflata fylles opp til et forsvarlig nivå ved å flytte noen barn som har denne avdelingen som andre valg hit.

På Lampeland gjenstår det da 18 - 20 ledige plasser; mye ledig kapasitet. Rådmannen ser at det kan løses på to måter, og ber om en politisk vurdering av alternativene:

  1. Flesberg barnehage avd Lampeland kan reduseres til ”gammel størrelse”, med tre barnegrupper med 18 plasser i hver, og familiebarnehagene kan fylles med barna som ikke får plass. Dette vil gi til sammen 4 ledige plasser i familiebarnehagene, ingen hele plasser, som Flesberg  kommune må godtgjøre eierne for. Dette vil utgjøre ca kr 440 000.

Det vil være  mer ledig kapasitet til flere barn i Flesberg barnehage avd Furuflata og Lyngdal nye barnehage. I Flesberg barnehage avd Lampeland kan det også tilbys flere plasser, men da må det tilsettes personale, med problemet med å fa tak i førskolelærere midt i året.

Ved dette alternativet må flere barn få et tilbud det ikke søkes om. Det er ganske mange søknader for barn under tre år som kun søker Flesberg barnehages avdelinger.

  1. Flesberg barnehage avd Lampeland kan fortsette med det samme tallet på barn og tilsatte som nå, og alle barna kan gå der. Det vil si at det ikke blir noen barn i Lampeland familiebarnehage og Ramvik familiebarnehage. Det er tre barn som kun har søkt familiebarnehagene, og som får et tilbud de ikke har søkt på. Eierne i familiebarnehagene har flere ganger  sagt at de vurderer om de skal fortsette driften eller ikke.

Det vil være ledig kapasitet til flere barn i Flesberg og Lyngdal.

Flesberg kommune oppfyller i begge tilfelle retten til at alle barn skal få barnehageplass, ved at alle som har søkt i hovedopptaket tilbys plass, også de som er født etter utgangen av august 2008.