FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

Komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

tirsdag 24.mars 2009

kl. 13.00

 

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

PS 4/09

Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen

 

Arne Sørensen

PS 5/09

Søknad om tilskudd – Norwegian Mineral Resources DA

Gunnar Grette

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

23.03.2009

Arkiv               

026

Saksmappe     

2009/281

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

24.03.2009

4/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Flesberg kommune deltar i prosjektet ”samordnet næringsapparat” i Kongsbergregionen.

2.    Finansiering av 48000 kroner innarbeides i kommende økonomiplaner.

3.    Numedalsutvikling IKS forespørres om å delta for de tre numedalskommunene.

Vedlegg:

Notat ”Samordnet næringsapparat” av 03.10.08

Saksopplysninger:

Kongsbergregionens regionråd fattet 10.06.2008 følgende vedtak: ”Saken sendes til kommunene som avklarer sin rolle for deltagelse i ”samordnet næringsapparat” med utgangspunkt i foreliggende saksutredning”.

Notat som fulgte saksutredning til regionrådet ligger ved, og det vises til dette. Hensikten og målet med prosjektet er:

·         å bygge arena for samhandling og utvikling for å kunne realisere Kongsbergregionens strategiske hovedmål for næringsutvikling; ”Komplett næringsmiljø på internasjonalt nivå, sterkt på anvendt teknologi, innovasjon og nyskaping”. Dette skal være et verktøy for regionrådet til å realisere ønsket næringsutvikling i Kongsbergregionen.

·         Kongsbergregionen skal ha beste vertskapsposisjon for næringsutvikling. Tilrettelegge og markedsføre posisjon som attraktiv region for rekruttering av arbeidskraft, prioritert næringspolitikk kombinert med attraktive bosted, attraktiv for folk og kapital. Etablere enhet som markedsfører regionens attraktivitet og næringsfortrinn, og som kan initiere utviklingsaktiviteter.

Det foreslås at arbeidet organiseres som et prosjekt for å sikre nødvendig styring, og å kunne vinne erfaringer som kan nyttiggjøres i en eventuell videreføring senere. Det er tenkt at Regionrådet er styringsgruppe, og at regional koordinator er prosjektansvarlig.

Det antas et samlet finansieringsbehov på 2.5 - 2.7 millioner kroner pr. år, og med foreslått finansieringsmodell innebærer det rene finansieringsbidraget fra Flesberg kommune å bli på 48000 kroner pr. år. Dette må innarbeides i kommende økonomiplaner for Flesberg kommune. Pr. i dag er vedtak fattet i kommunene i regionen med unntak av Hjartdal og Flesberg.

Vurdering:

Rådmannen ser prosjekt ”samordnet næringsapparat” som et bidrag til styrking av næringsgrunnlaget i regionen. Flesberg kommune er arbeidsmarkedsmessig i tett integrasjon med andre kommuner, og er i liten grad et eget arbeidsmarked. Kommunen har i seg selv et svært lite næringsapparat, men desto viktigere er det å delta i dette prosjektet for å være med i en større samordning og i et større arbeids- og næringsmarked. Styring og organisering ses som godt ivaretatt og finansieringen med ca. 48000 kroner pr. år må innarbeides i kommende økonomiplaner. Egeninnsatsen i form av deltakelse forutsettes, i likhet med de andre Numedalskommunene, utført av Numedalsutvikling IKS og forespørsel vil bli gjort når alle Numedalskommunene har fattet sine vedtak.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.03.2009

Arkiv               

223

Saksmappe     

2009/23

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd - Norwegian Mineral Resources DA

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

24.03.2009

5/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Norwegian Mineral Resources DA, innvilges støtte med kr. 50.000,- til formål prøvedrift slik det er beskrevet i søknad. Støtten gis som tilskudd og bevilges over næringsfondet.

Vedlegg:

Søknad av 27.02.09 fra Norwegian Mineral Resources DA

Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond

Saksopplysninger:

Norwegian Mineral Resources DA søker i brev av 27.02.09 om tilskudd til testdrift for mulig oppstart av prøvedrift på sølv. Samlet kapitalbehov er på kr. 960.000,- i denne fase av etableringen.

Søknaden er veldokumentert og grundig, og utover det som fremgår av vedlegg til saken er det ikke andre saksopplysninger å tilføye enn at ordfører og rådmann har gjennomført møte med daglig leder og prosjektleder i firmaet. Fra dette møtet er det grunn til å nevne at Flesberg kommune er en av flere mulige finansieringskilder slik det også fremgår på s. 12 i søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Flesberg kommune innvilger et bidrag til prøvedriften som det er søkt om.

Tiltaket faller innenfor de formål som kan støttes i h.h.t. kommunens regelverk på dette området. Rådmannen vurderer tiltaket som interessant, selv om man utvilsomt er i en tidlig fase m.h.t. å komme i ordinær drift.

Størrelsen på kommunens nærings- og utviklingsfond, samt de beløpsgrenser som er angitt i regelverket, tilsier at kommunens bidrag vil måtte bli av beskjeden karakter. Kommunen bør imidlertid støtte opp under tiltaket når det søkes inn mot andre finansieringskilder.