FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

torsdag 5.februar

kl. 12.00

 

 

Befaring:

Kl. 12.00: Til Høljeplassvegen (jfr. fms-sak 44/08 av 23.10.08)

Frode Dokken Juul og Ragnar Engen inviteres til befaringen.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/09

Utbyggingsavtale mellom Lampeland utvikling DA og Flesberg kommune

Pia Øberg

PS 2/09

Plan for forvaltningsrevisjon perioden 2008-2011

Oddvar Garås

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.01.2009

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2005/1840

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Utbyggingsavtale mellom Lampeland utvikling DA og Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

05.02.2009

1/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

1.    Det foreliggende forslaget til utbyggingsavtale mellom Lampeland Utvikling DA og Flesberg kommune, vedtas.

2.    Kommunens kostnader som følger av avtalen belastes inntil videre på investeringsbudsjettets prosjekt ”Ny vei i Skartumlia inkl. vann/avløp”. Rammene  for dette prosjektet justeres ved neste rullering av økonomiplan eller ved behandling av tertialrapport nr. 1 i 2009.

3.    I medhold av Veglovens § 5 tar Flesberg kommune opp veg i Furulia som kommunal veg.  

Vedlegg:

Forslag til utbyggingsavtale mellom Lampeland Utvikling DA og Flesberg kommune

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok 02.11.06 reguleringsplan for boligfeltet ”Furulia – Lampeland sør – gnr. 111/19”. Utbygger i området er Lampeland Utvikling DA, representert ved Tom Roger Svendsrud. Det tør være kjent at utbyggingen er godt i gang, og at utbygger har lagt ned betydelige ressurser i å etablere infrastrukturen for boligområdet. De første boligene i området er også under oppføring.

Naboeiendom nord for dette boligområdet er Flesberg kommunes eiendom der det er regulert et boligområde i reguleringsplanen ”Lampeland øst”, som ble vedtatt i 2003. Til kommunens boligområde er det regulert inn en hovedadkomstvei fra det eksisterende boligområdet i Skartumlia.

I prosessen med behandling av Furulia-planen var det et tema at realisering av hovedadkomsten for boligområdet (fra RV40) ville bli for dyr i første fase av utbyggingen. På den bakgrunn ble spørsmålet om realisering av adkomstvegen fra Skartumlia gjennom kommunens eget boligområde brakt inn i saken. Dette også ut fra tanken om en helhetlig utvikling infrastrukturen for hele området.

 

Fra saksutredningen til kommunestyrets sluttbehandling av reguleringsplanen for Furulia siteres følgende:

”Ved vedtak om offentlig ettersyn i FUP-sak 48/06 vedtok utvalget at rådmannen innen sluttbehandling av planen skulle fremme en egen kommunestyresak om realisering av atkomstvei til Furulia via Skartumlia. Rådmannen har ikke fullført dette, men fremmer likevel reguleringsplanen til sluttbehandling.

Planen regulerer hovedatkomst fra Rv40 nord for HS-senteret. Det betyr at denne muligheten ligger der. Men regulanten ønsker en enklere og mindre kostbar løsning ved oppstart av prosjektet. I praksis vil derfor ikke Furulia bli realisert før vegspørsmålet via Skartumlia er løst. Rådmannen prioriterer å finne en snarlig løsning på dette.”

 

Når planen for Furulia ble vedtatt inneholdt den derfor en rekkefølgebestemmelse som sier følgende:

 

a)    Krav til ny adkomstveg

Midlertidig adkomst via Skartumlia tillates for inntil 20 tomter samt KS3. Ny adkomstveg, H1, skal være etablert før de resterende tomtene tas i bruk.

Etter forutgående anbudsrunde der det kun kom inn ett anbud fikk kommunestyret forelagt seg sak i møte den 10.05.07, som en oppfølging av spørsmålet om atkomstveg. Fra møteprotokollen siteres følgende:

”Kommunestyret diskuterte saken. Kommunestyret vedtok enstemmig å avslå anbudet med følgende begrunnelse: Anbud fra BAS anlegg avvises på grunn av pris og at det ikke var konkurrerende anbud slik at pris kunne sammenlignes.

Vedtak i kommunestyret 10.05.2007:

Anbud fra BAS anlegg avvises på grunn av pris og at det ikke var konkurrerende anbud slik at pris kunne sammenlignes.”

Etter dette begynte kommunen et arbeid med å prosjektere atkomstvegen på nytt, men dette dro ut i tid p.g.a. manglende planleggingskapasitet. Lampeland Utvikling DA på sin side så seg nødt til å starte opp anleggsarbeidene i området, og da fokusere mot den opprinnelige hovedatkomsten (fra RV40). Underveis har det vært dialog om en utbyggingsavtale i og med at det har vært usikkerhet om når, og om, atkomsten via Skartumlia ville bli realisert. I en slik avtale har det også vært et ønske om å stadfeste det som har vært uskreven politikk i kommunen om at kommunen ikke skal drive i konkurranse på boligutvikling, så lenge det fins private aktører i et område som kan dekke behovet. Likeledes har formålet med en utbyggingsavtale vært å få til en helhetlig prosess med byggingen av infrastrukturen til beste for verdiutviklingen i begge de to områdene.

Drøye 2 år etter at reguleringsplanen for Furulia ble vedtatt kunne kommunestyret den 11.12.08 behandle, og vedta, det nye anbudet for atkomstvegen via Skartumlia. Dette etter en forutgående anbudsrunde der det denne gang var 11 anbydere. Arbeidene med vegen er nå påbegynt.

For kommunens eget boligområde (reg.plan Lampeland øst) er det foreløpig ikke foretatt noen form for prosjekteringsarbeide eller kalkyler som kan gi noen indikasjoner på hva eks. tomtepriser m.m. i dette området kan bli.

Vedlagt følger et fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale som skal sikre en helhetlig og planmessig utvikling av de to boligområdene. Avtalen skal også sikre effektiv fremdrift, og gi begge parter forutsigbarhet om utviklingen i årene fremover.

 

De respektive reguleringsplaner med bestemmelser vedlegges, men det henvises til Flesberg kommunes nettside der begge de aktuelle planene forefinnes i oversikten over vedtatte reguleringsplaner.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken og vil anbefale at utbyggingsavtalen mellom Lampeland Utvikling DA og Flesberg kommune vedtas.

 

Forslaget til utbyggingsavtale stadfester samarbeidet om utviklingen av infrastrukturen for boligutviklingen på Lampeland i et langsiktig perspektiv. Det er et prinsipielt viktig spørsmål i hvilken grad kommunen skal bidra finansielt til gjennomføringen av private utbyggingsprosjekter. Den tradisjonelle rollefordelingen er jo at kommunen overtar infrastrukturen når denne er ferdig.

Rådmannens vurdering er at denne saken må behandles særskilt ut fra den rekkefølgebestemmelse som er vedtatt i reguleringsplanen. Videre er det slik at de to reguleringsplanene forutsetter en helhetlig (felles) løsning på infrastrukturen. Begge de to boligområdene vil tjene på en planmessig og forutsigbar utbygging. Kommunen, i rollen som grunneier, vil m.a.o. ha en langsiktig gevinst av at Lampeland Utvikling DA lykkes med sin utbygging. På den bakgrunn er det naturlig at kommunen bidrar noe.

 

Under behandlingen av reguleringsplanen for Furulia ble det fremmet forslag om at kommunen også burde legge ut tomter i sitt område når man realiserer atkomstvegen fra Skartumlia. Rådmannen vurderer det som usannsynlig i dagens marked å kunne utvikle to områder ved siden av hverandre på Lampeland, og vil sterkt fraråde dette. Verken kommunen eller Lampeland Utvikling DA vil antakelig over tid kunne binde såpass mye kapital som kreves i en situasjon der man skal konkurrere. Det er så langt heller ingen kostnadsoverslag over hva byggingen av infrastrukturen i kommunens område vil koste, så det er langt frem til man kan si at man har byggeklare tomter i kommunens område. Det er også helt umulig å si hva disse vil koste. Rådmannen anbefaler derfor at kommunen gjennom utbyggingsavtalen sikrer en god og langsiktig løsning på infrastrukturen gjennom hele området. Det vil for kommunens del sikre den beste verdiutviklingen.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.01.2009

Arkiv               

144

Saksmappe     

2008/1252

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Plan for forvaltningsrevisjon perioden 2008-2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

05.02.2009

2/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011, vedtas.

2.    Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen når dette etter utvalgets vurdering anses nødvendig.

Vedlegg:

Utskrift av møtebok kontrollutvalget 14.10.08, sak 14/08

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011

Saksopplysninger:

I oversendelse av 19.11.08 kom kontrollutvalgets behandling av ”Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011”.

I vedlegg til saken fremgår alle relevante saksopplysninger, og det henvises i sin helhet til disse.

Vurdering:

Det vises til kontrollutvalgets anbefaling i saken.

 

 

Vedlegg:

UTBYGGINGSAVTALE

Mellom Lampeland Utvikling DA, (heretter kalt Utbygger) og Flesberg kommune, (heretter kalt Kommunen) er det inngått følgende avtale;

1 GENERELT

1.1 Formål

Formålet med denne avtalen er å ivareta planlegging og gjennomføring slik at en sikrer en koordinert og effektiv utvikling. Avtalen skal sikre opparbeidelse av

fellesanlegg/eksterne anlegg nødvendig for gjennomføring av utbyggingen i

byggeområdet. Avtalen skal videre sikre forutsigbarhet og ønsket verdiutvikling for partene.

1.2 Partene

”Utbygger” er Lampeland Utvikling DA, org nr. 989 099 647, som representeres av Tom Roger Svendsrud.

”Kommunen ” er Flesberg kommune, org nr. 940 898 862.

1.3 Geografisk avgrensing

Avtalen omfatter areal vist på vedlagt reguleringsplan, datert 28.9.2006 heretter omtalt som Furulia Lampeland Sør, jf. vedlegg 1.

Med Lampeland Øst menes i denne avtalen, Kommunens egen reguleringsplan, nord for Furulia.

2. UTBYGGERENS ANSVAR

Utbygger er ansvarlig for å koordinere all planlegging, prosjektering og opparbeidelse

av areal/tiltak innenfor avtalen sin avgrensning. Med ansvar menes her at Utbygger selv eller ved avtale med andre aktører skal sørge for planlegging, prosjektering, finansiering og gjennomføring av tiltakene.

Alle areal/tiltak skal opparbeides i samsvar med vedtatt reguleringsplan/bebyggelsesplan og i samsvar med godkjente planer for tekniske anlegg (herunder oppgradering av EL-forsyning og brannvannkapasitet).

3. KOMMUNES FORPLIKTELSER

3.1 Vilkår for salg av eiendommer

Kommunen forplikter seg til ikke å legge tomter eller arealer i sitt byggeområde, Lampeland Øst, ut for salg før 31.12.15. Denne forpliktelsen tinglyses på de aktuelle eiendommene slik at den også vedhefter eventuelle andre eiere. Dette vilkåret følger opp kommunens politikk om ikke å drive i konkurranse med private utbyggere m.h.t. boligtomter.

3.2 Bidrag til veg

Partene var opprinnelig enig om at vei fra Lampeland øst skulle benyttes som atkomstvei til Utbyggers boligområde. Denne løsningen ble den gang ikke realisert, noe som har medført at Utbygger i stedet har opparbeidet hovedvei H1 og H2 som atkomst og gjennomkjøring for eget boligfelt. Partene har en felles interesse og ansvar for å få til et helhetlig og sammenhengende veisystem i området, samt en planmessig og forutsigbar utvikling. Da Kommunen har en fremtidig verdiøkning og interesse av at hovedadkomsten realiseres ytes det et anleggsbidrag på 30% av kostnadene pålydende kr. 1.314.000,- til utbygger.

3.3 Vedtak om overtagelse av offentlig veg

Kommunen forplikter seg til å behandle, og fatte vedtak om vei opparbeidet av Utbygger innenfor reguleringsområdet skal tas opp som offentlig veg. Dersom det vedtas av veier innenfor reguleringsområdet ikke skal tas opp som offentlig veg, gir dette Utbygger adgang til en reforhandling av denne avtalen.

4. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

Kommunen utarbeider overtakelseskart som viser hvilke areal/anlegg Kommunen i framtiden

skal eie og/eller vedlikeholde. Areal/anlegg som Kommunen skal eie tar Kommunen over vederlagsfritt, forutsatt at de bidrag som nevnt i pkt. 3.2 er ytt. Overtakelseskart skal utarbeides så snart som mulig etter undertegnelse av denne avtalen. Det tas forbehold om at overtakelseskartet kan endres i samsvar med eventuelle endringer i reguleringsplan/utbyggingsplan (bebyggelsesplan) og planer for tekniske anlegg.

Dersom det er nødvendig, skal Kommunen på privat grunn ha rett til å ha liggende

tekniske anlegg, samt rett/tilkomst til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at retten blir sikret ved tinglyst erklæring.

Utbygger må sørge for vedlikehold av framtidige kommunale tekniske anlegg i

anleggsperioden, og inntil avtale om kommunal overtaking foreligger.

Når anleggene er ferdig opparbeidet og godkjent, tar Kommunen over disse anleggene til kommunal eiendom.

5. MISLIGHOLD

Ved betalingsmislighold gjelder forsinkelsesrenteloven.

Avtalen kan ikke heves av en part uten at den annen part på en vesentlig måte har misligholdt sine forpliktelser. Heving skal varsles skriftlig med minst 30 dagers varsel, og den annen part skal få ny frist på minimum 14 dager til å oppfylle den aktuelle forpliktelse før heving kan erklæres.

Heving gir rett til erstatning iht de alminnelige vilkår for erstatning ved vesentlig kontraktsbrudd.

7. DIVERSE

Partene kan ikke overføre sine rettigheter og plikter etter foreliggende avtale helt eller

delvis til en annen/andre uten samtykke frå den andre part. Samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn til det.

Denne avtalen er utarbeidet i 2 likelydende eksemplarer der partene har hvert sitt eksemplar.

En hver tvist mellom partene om tolkning og gjennomføring av denne avtala skal søkes avklart gjennom forhandlinger. Blir det ikke oppnådd enighet skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstolene.

 

Lampeland, 15.01 2009

 

For Flesberg kommune                                                                                 For Lampeland Utvikling DA

 

Vedlegg til avtalen:

Vedlegg 1: Reguleringsplan som viser geografisk avgrensning